Jan 29, 2011

Wicc gdid ghal Triq Bisazza

Matul dawn il-ġranet tajna bidu għal proġett ieħor ta’ tisbiħ fi Triq Bisazza f’Tas-Sliema. Wieħed japrezza li din hija t-tieni l-aktar zona kummercjali mportanti ta’ pajjizna wara l-Belt Valletta. Fil-fatt f’din it-triq biss hemm madwar hamsin hanut u kumpless shih ta’ hwienet. Barra hekk din iz-zona hija wahda turistika. Ghalhekk jixraq li jsir investiment fiha biex apparti li nkomplu ntejbu l-post ghar-residenti li jghixu fiha, ghall-Maltin li jmorru jixtru minnha, nkomplu ntejbu l-prodott turistiku tagħna. Dan ix-xogħol jikkumplimenta t-tisbiħ li diga sar f’din iz-zona kummercjali l-aktar permezz tax-xoghlijiet ta’ tisbih li sar fi Triq it-Torri u Pjazza Sant’ Anna.

Bhalissa qed isir ix-xoghol fuq is-servizzi tal-ilma u tad-drenagg li fil-fatt se jinbidlu u jsiru mill-gdid. Permezz ta’ dan il-proġett ser inkunu qegħdin nagħtu wiċċ ġdid lil din it-triq. It-triq u l-bankina se jkunu ppavimentati f’livell wieħed permezz tal-materjal tal-porfido li jagħti dehra mill-isbaħ, izda se jigu nstallati bollards matul it-triq kollha halli xorta jkun protezzjoni meta jghaddu l-vetturi. Din it-triq ġaladarba jitlesta l-proġett se tkun meħlusa mill-karozzi pparkjati sabiex tizdied l-area pedonali u jigi nstallat softlandscaping permezz ta’ sigar.

Il-pjazzetta li nsibu f’parti mit-triq, u li sa llum tkun maħnuqa bil-karozzi pparkjati go fiha se ndawruha fi spazju miftuħ u msebbaħ. Se ninstallaw żewġ funtani, dawl dekorattiv, u numru ta’ bankijiet biex iservu ta’ post għar-rilassament. F’dan il-post ukoll wieħed se jkun jista’ jagħmel użu mis-servizz ta’ wi-fi li sejrin ninstallaw fiż-żona. Ir-riżultati fl-użu tal-wi-fi li qed nirreġistraw minn Pjazza Sant’Anna juri kemm l-użu tal-internet huwa popolari.

B’hekk se nkunu qed nitrasforaw din iz-zona kummercjali f’zona ta’ livell aktar gholi, aktar organizzata u nadifa. L-istat prezenti ta’ din it-triq ma jixraqx mal-kwalita’ tal-hwienet li wiehed isib f’din it-triq. Bosta sidien investew bil-kbir fl-istabbilimenti taghhom. L-istess ghamlu s-sidien tal-hwienet tax-Xatt ta’ Tas-Sliema u Triq Manwel Dimech. Fil-fatt wara li nlestu ix-xoghol fi Triq Bisazza hu pprogrammat xoghol iehor ta’ tisbih f’dawn l-inhawi ukoll ta’ din iz-zona kummercjali. Ovvjament waqt li ghaddejjin ix-xoghlijiet qed nipruvaw nimminimizzaw l-impatt fuq ir-residenti u fuq is-sidien tal-hwienet, izda ovvjament anke huma jifhmu li bilfors ammont ta’ nkonvenjenza bilfors ikun hemm.

Jan 26, 2011

Hadd iehor japrezza aktar !

But it is not only that Malta is part of the EU and the euro; it is also your sound decision making which have saved your country from the worst of the financial crisis. Malta was amongst the last EU member states to enter recession and amongst the first to emerge from it in 2009. With hard work you have managed to bring down your deficit to 3.8% of GDP last year and you appear well on track to achieve your target of 2.8% at the end of 2011. Many Member States could learn from your economic policies.’

Iddeċidejt li nikkwota dik is-silta kelma b’kelma. Dak mhux diskors tal-Prim Ministru Malti, lanqas ta’ xi Ministru, u lanqas mhu diskors ta’ xi esponent tal-Partit Nazzjonalista. Dik hija silta mill-indirizz tal-President tal-Parlament Ewropew Jerzy Buzek lill-Parlament Malti din il-ġimgħa. Diskors li jagħti stampa ta’ kif l-Ewropa tħares lejna. Diskors li juri kemm l-Oppożizzjoni tkun qed tqarraq meta titkellem fuq is-sitwazzjoni lokali daqs li kieku aħna mhux parti minn dinja li qed tiffaċċja kriżi finanzjarja, u tiprova tahbi l-kisbiet li saru f'pajjizna matul l-ahhar sentejn ta' krizi.

Buzek reġa fakkar lill-Parlament Malti fid-deċiżjoni għaqlija li ħa pajjiżna li jissieħeb fl-Unjoni Ewropea, u eventwalment fl-Ewro, pero fakkar ukoll kif id-deċiżjonijiet tal-Gvern kienu kruċjali biex pajjiżna llum qiegħed f’sitwazzjoni ferm aħjar minn ta’ ċertu pajjiżi oħra. Ovvjament enfasizza wkoll li filwaqt li tajjeb li nkunu sodisfatti b'dak li ksibna, importanti li niffacjaw l-isfidi u nkomplu naghmlu r-riformi fejn mehtieg.

Kien jistona l-kumment tal-Kap tal-Oppożizzjoni li fid-didkors tiegħu rrefera għall-“Ewropa l-ġdida” b’referenza ghall-Ewropa li ffurmat ruħha wara s-sħubija ta’ għaxar pajjiżi godda fl-2004. Li kien għalih Malta ma tiffurmax parti minn din “l-Ewropa l-ġdida” ghax tghidx kemm stinka u rsista biex Malta ma tisseħibx. Illum, għax l-opportuniżmu politiku hekk jitlob, jiprova jaghti l-impressjoni li hu xi Ewropeista konvint !

Jan 22, 2011

Ghaliex gholew l-prezzijiet ?

Illum attendejt zewg laqgħat importanti għall-Ministri tal-Agrikoltura f’Berlin. Fost it-temi diskussi kien il-prezz dejjem jiżdied taċ-ċereali, sigurta’ tal-ikel, kif ukoll il-provista adegwata tal-ikel. Meta tisma certi kelliema jitkellmu f’dawn il-laqghat bilfors tkompli tikkonferma s-superfiċjalita’ u l-irresponsabbilta’ tal-Oppożizzjoni f’Malta. Il-kelliema Laburisti jipruvaw jagħtu l-impressjoni li l-prezzijiet dejjem jiżdiedu taċ-ċereali, fost affarijiet oħra, huma xi ħaġa li tolqot lil Malta biss, jew li jistgħu jiġu evitati b’azzjoni tal-Gvern Malti.

Nissuġġerixxi lill-Kap tal-Oppożizzjoni, u lil kulħadd biex jaqraw bir-reqqa r-rapporti tal-laqgħat li saru f’Berlin u jixtarru l-messaġġi li twasslu mill-kelliema, b’mod partikolari tad-Direttur Ġenerali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) Pascal Lamy, u tal-Ministru tal-Agrikoltura Franċiż, Bruno Le Maire. Fid-diskors tieghu Pascal Lamy qal li restrizzjonijiet fl-esportazzjoni u spekulazzjoni qed iwasslu għaż-żidiet fil-prezzijiet taċ-ċereali.

Lamy qal li għadu kif tħabbar mill-FAO, l-Organizzazzjoni tal-Ikel tan-Nazzjonijiet Uniti, li l-prezzijiet tal-ikel laħqu livelli rekord, li saħansitra jiżboq il-livelli gholjin li kienu ntlaħqu fl-2008. Lamy qal li wara l-kriżi finanzjarja ta’ sentejn ilu, issa d-dinja hi ffaċjata minn kriżi fis-settur tal-ikel li wkoll qed toħloq bosta inċertezzi, u toħloq tensjoni f’diversi pajjiżi u reġjuni. Il-Ministru Franciz, Le Maire, irriafferma dawn l-argumenti u saħaq fuq il-ħtieġa li din il-problema tiġi indirizzata bis-serjeta’ li tistħoqqilha qabel ma jkun tard wisq.

Waqt li qed nisma dawn l-argumenti, ma stajtx ma ninnutax id-differenza ta’ kif dawn l-argumenti jiġu trattati mill-Oppozizzjoni Maltija. Fil-ferneżija ta’ opportuniżmu politiku, l-Oppożizzjoni tagħmel argumenti mill-aktar superfiċjali li ma jikkunsidrawx l-għeruq ta’ dawn il-problemi. Bilkemm ma tasalx temmen li hija b’deċiżjoni tal-Gvern Malti li għola d-dqiq, jew il-ġwież li jieklu l-annimali tagħna ! Nappella lill-Oppożizzjoni biex b’sens ta’ responsabbilta’ tagħti l-istampa sħiħa lill-poplu tagħna u dan lil hinn mill-opportuniżmu politiku li jikkaratterizza l-pożizzjonijiet li jieħu l-Partit Laburista u l-media tieghu.

Jan 17, 2011

Ghas-servizz tal-bidwi u l-konsumatur

Fl-aħħar jiem ħadna azzjoni oħra konkreta favur il-bdiewa u l-konsumaturi. Kemm jien personali, kif ukoll bħala Ministeru, konna ilna ħafna nirċievu ilmenti fuq is-servizz fqir li kienu qed jingħataw il-bdiewa minn min kien suppost qed jaħsel il-kaxxi li jintużaw għall-ġarr ta’ ħaxix u frott frisk.

Ilmenti simili kienu wkoll ippublikati. Minkejja l-fatt li konna ilna snin twal nippruvaw nikkonvinċu lill-kumpanija Pitkali Crates Limited (li hija kumpanija privata) biex ittejjeb is-servizz li kienet fid-dmir li tagħti lill-bdiewa u lill-konsumaturi, din il-kumpanija baqgħet qatt ma tejbet is-servizz offrut. Il-Pitkali Crates Ltd kellha management agreement mal-Gvern li permezz tieghu kienet tiehu persentagg minghand il-Gvern fuq il-volum ta' haxix li jghaddi mill-Pitkalija ghall-hasil tal-kaxxi tal-haxix. Konna diga naqqas parti mill-has izda s-servizz baqa ma hazin kif kien.

Kien għalhekk li ma kellniex għażla oħra ħlief li nitterminaw il-kuntratt li kellha din il-kumpanija. Sabiex kollox jibqa’ miexi b’normalita’, ħejjejna pjan alternattiv u bdejna nipprovdu s-servizz ta’ ħasil tal-kaxxi b’mod immedjat permezz tal-ħaddiema tal-Gvern. Dan qed isir għal perijodu ta’ żmien sakemm jinstab operatur ieħor li jintgħażel biex jagħti dan is-servizz. Apparti s-servizz tal-ħasil tal-kaxxi, l-Ministeru xtara wkoll numru ta’ kaxxi ġodda sabiex ikun jista’ jlaħħaq mad-domanda u b’hekk f’dan il-mument ta’ tranżizzjoni ma jbatix il-bidwi u l-konsumatur.

Id-differenza diġa bdiet tinħass u numru ta’ bdiewa li tkellmu mal-media lokali qalu li huma sodisfatti bl-indafa tal-kaxxi li fihom huma qed ipoġġu l-prodott frisk tagħhom. Il-Malti jgħid li l-ewwel ma tiekol l-għajn. Ma stajniex ma naġixxux kontra min kien qed iħalli l-kaxxi maħmuġin b’riskju li l-prodott frisk u ġenwin tal-bidwi ma jitwassalx nadif għand il-konsumatur. Tkun ħasra wkoll li kieku l-bidwi kien jitħalla jbati minħabba n-nuqassijiet ta’ ħaddieħor ! Aħna mpenjati biex flimkien inkomplu nagħmlu l-qabża ta’ kwalità fil-mod ta’ kif jasal il-prodott frisk lokali għand il-konsumatur.

Jan 16, 2011

Hajja gdida lill-foss tal-Imdina

Matul il-granet li ghaddew kienu hafna dawk li kkuntatjawni biex jghiduli li ghogobhom hafna d-disinn tal-foss madwar il-Belt tal-Imdina. Il-firxa tal-proġett testendi minn Bieb il-Griegi, sa taħt il-Palazz Vilhena. Illum partijiet mill-foss huma mitluqa b’tennis pitches zdingati u parti konsiderevoli tal-foss mehuda minn ground tal-football. Zoni ohra tal-foss sa llum ghandhom hafna sigar li qed jghattu u jtellfu mill-apprezzament vizwali u s-sbuhija tas-swar. L-ghan principali huwa dak li naghtu dak l-ispazju lill-pubbliku bhala gnien izda fl-istess hin nikxfu s-sbuhija tas-swar billi nressqu s-sigar lura halli ma jibqghux jghattu u inaqqsu mis-sbuhija tas-swar. Izda mhux talli mhux se nnaqqsu s-sigar talli se nhawwlu ferm aktar sigar milli hemm sa llum. Iz-zoni miftuha se jkunu miksija bit-turf. Id-disinn sar wara analizi li xoghlijiet ohra li saru madwar swar ohra fil-Meditterran.

Il-ġnien se jinkludi passaġġi bis-sigar u żoni ta' mistrieħ b’funtani zghar qalb il-passaggi bis-sigar. Se tkun installata ukoll sistema ta’ dwal gdida biex wiehed ikun jista japrezza s-swar anke bil-lejl. Barra hekk se jkun ukoll possibli li wiehed japprezza l-fdalijiet arkejologici li nstabu fil-foss waqt ix-xoghol ta’ konsolidazzjoni fuq is-swar. Il-ġnien se jkun totalment aċċessibbli b’żewġ rampi u entratura livell tat-triq minn Bieb il-Griegi.

Dan ix-xoghol fuq il-foss se jinbeda f’nofs din is-sena kif jitlesta x-xoghol ta’ konsolidament tas-sur madwar u taht il-Palazz ta’ Vilhena u il-Bastjun ta’ San Pawl li jinsab fi stadju avvanzat. Din hija parti mis-swar li verament kellha hsarat kbar minhabba li s-sur ilu ghal hafna snin jizviluppa konsenturi minhabba li l-blat ta’ taht is-sur beda jinqasam. Tant kien hemm hsarat li l-parti ta’ wara tal-Palazz ta’ Vilhena spiccat waqghet u kien ilha hekk ghal snin twal. B’dan l-intervent strutturali mill-aktar interessanti, inhadmet b’reqqa kbira biex tinhadem gos-sur xibqa shiha ta’ hadid biex is-sur litterament jintrefa ’l fuq ma ma jithalliex icedi aktar. Fil-gimghat li gejjin se jinbeda xoghol ta’ konsolidament fuq zewg zoni ohra tas-swar tal-Imdina, li wkoll qeghdin fil-periklu ta’ kollass. Il-progett b’kollox se jiswa €2.6 Miljun b’ko-finanzjament ta 85% mill-fondi tal-UE mistenni li jitlesta f’ Gunju ta’ din is-sena.

Dan ix-xoghol huwa parti mix-xoghol estensiv ta’ restawr li qed isir fuq 6km shah ta’ swar gewwa l-Imdina, l-Belt Valletta, il-Birgu u c-Cittadella f’Ghawdex. B’kollox se nkunu qed ninvestu €36 Miljun fil-wirt taghna halli mhux biss nharsu dak li ghandna u nirbhu spazji godda ghall-familji taghna, izda fuq kollox inkomplu ntejjbu l-prodott turistiku ta’ pajjizna.

Jan 15, 2011

Tghawwig tal-fatti

Dan l-aħħar qamet diskussjoni dwar l-hlas li jieħdu l-Ministri. L-Oppozizzjoni ppruvat taghti l-impressjoni li din inzammet siġrieta. Mhux il-kaz. F’Novembru 2008, aktar minn sentejn ilu, The Malta Today kienet irrapurtat li l-Ministri ma baqghux jitilfu l-onorarja ta’ deputat tal-Parlament. Gimgha wara kienet ghamlet intervista lill-Whip tal-Grupp Parlamentari Laburista Joe Mizzi li qal li jaqbel mal-fatt li l-Ministri ma baqghux jitilfu l-onorarja, “Joe Mizzi said he agreed in principle with the increase in ministers’ wages. Mizzi argued that ministers in developing countries have better salaries than their counterparts in Malta. Personally I think that this decision was unavoidable because it does not make sense that a chairman earns more than the minister who appointed him.” Dak x’qal d-Deputat Laburista Joe Mizzi aktar minn sentejn ilu, meta kienet saret il-bidla !

Mhux vera li l-Ministri kellhom zieda ta’ €600 fil-gimgha fil-paga taghhom ta’ Ministri. Izda l-Ministri bdew jircievu l-paga ta’ deputat tal-Parlament, liema hlas minkejja li huma deputati daqs d-deputati ohra qatt ma kienu jircievu. Huwa gust li Ministru jaghmel xoghol full-time ta’ Ministru u jmur il-Parlament ghas-seduti, izda jircievi paga biss ta’ Ministru izda l-paga ta’ deputat ghas-sieghat li jaghmel fil-Parlament jitlifha? Hu gust li deputat li hu konsulent mal-Gvern jircievi paga ta’ deputat u paga ta’ deputat, izda Ministru le ? Jien nghid li le. U ma nghidx le ghax jien llum Ministru izda bhala cittadin komuni.

Kellna ingustizzja ohra li fis-snin li ghaddew kienet irrangata. Sa tlett snin ilu jekk int kont tahdem mal-Gvern, tohrog ghall-elezzjoni u tigi elett u ssir deputat, ridt taghzel: jew tibqa’ impjegat u tiehu paga izda titlef postok ta’ deputat; jew inkella tiehu l-onorarja ta’ deputat izda titlef l-impjieg u l-paga minn dak l-impjieg. L-ghazla ta’ xi hadd li gie elett kienet tkun li jiehu l-onorarja u jitlef l-impjieg – dan kien ifisser ukoll tnaqqis fid-dhul ghaliex il-paga ta’ deputat hi anqas minn ta’ hafna impjegati tal-Gvern. Din kienet giet irrangata b’mod li d-deputat thalla jibqa’ jahdem mal-Gvern u jiehu l-onorarja u l-paga. Allura jekk dik kienet gustifikata, ghaliex li Ministru jiehu wkoll il-paga ta’ deputat mhux gustifikata?

Minkejja li zdied id-dhul ghal Ministri bi €525 fil-gimgha, hawn xi hadd li ghandu dubju li kieku dawk li huma professjonisti jagtu s-sieghat taghhom fil-professjoni ma jirnexxielhomx idahhlu l-istess dhul ? Hafna minn dawk li jaccettaw li jservu ta’ Ministru ghal numru ta’ snin jitilqu l-professjoni. Meta mbaghad jispiccaw minn Ministri iridu jaraw li jibdew il-hajja professjonali taghhom mill-bidu nett. Mhux facli li taghmel dan meta fl-ghalqa jkunu dahlu professjonisti ohra. Naf mill-esperjenza, deputati mill-Partit Nazzjonalista u mill-Partit Laburista li ma baqghux ministri u sabu diffikultajiet kbar biex jidhlu lura f’impjieg. Batew huma u baghtiet il-familja taghhom.

Mhux sew li xi uhud mill-Opposizzjoni , fosthom il-Kap tal-Opposizzjoni, qed jipruvaw jistrumentalizzaw din il-bidla. Nifhem ir-rabja li hemm fost uhud mid-deputati laburisti ghal dak li ghamel il-Kap tal-Partit taghhom stess. Jien nista naghmel bhal Kap tal-Oppozizzjoni u nghid kemm hu s-salarju tieghu bhala Kap tal-Oppozizzjoni biex nipprova nohloq l-ghira, kif qed jaghmel hu. Mhux lest li naghmel l-istess. Il-klassi politika tizbalja bi kbir meta tiprova tkisser lilha nnifisha. Jekk irridu nies validi u onesti jersqu lejn il-politika irridu noffru dhul xieraq lil dawn il-persuni u mhux nipretendu li dawn jaghtu l-aqwa servizz a skapitu ta’ familthom. Kif anki kien qal id-deputat laburista Joe Mizzi id-dhul tal-Ministri f’pajjizna xorta ghadu relattivament baxx hafna hdejn id-dhul ta’ Ministri ohra Ewropej, minkejja li zdied ix-xoghol ghax tnaqqsu n-numru ta’ Ministri. Izda fuq dak li gie ffrankat ghax tnaqqsu l-Ministri u n-nies addetti maghhom fis-segretarjati, fuq dak hadd ma jitkellem.

Jan 8, 2011

11% kontra 40% !

Ahbar li xxukkjatni u li ghadni kif qrajt tikkoncerna l-qghad fi Spanja u fl-Italja. Skont l-ahhar statistika sal-ahhar tas-sena 2010, jirrizulta li 4 minn kull 10 zghazagh Spanjola huma bla xoghol, filwaqt li wiehed minn kull tlett zghazagh Taljani ukoll jinsabu bla xoghol. Dawn zghazagh bejn l-eta’ ta’ 16 sa 25 sena li jistghu jahdmu izda ma ghandhomx post tax-xoghol f’dawn iz-zewg pajjizi. Fin-naha t’isfel ta’ dan il-pajjiz gar taghna, il-qghad fost iz-zghazagh jitla ukoll ghal kwazi 4 minn kull 10 zghazagh.

Din hi l-gravita tas-sitwazzjoni fuq l-ghatba ta’ pajjizna. Din hi wkoll il-gravita’ tas-sitwazzjoni li l-Partit Laburista f’Malta jipprova jnessina. Ahbar bhal din ma tismaghhiex fuq il-mezzi tax-xandir tal-Oppozizzjoni. Hemmhekk tisma u taqra messagg wara iehor biex jippruvaw ipingu lil pajjizna bhala li mhux f’dinja u li certu caqliq fil-prezzijiet ta’ affarijiet essenzjali qisu kienu b'decizjoni tal-Gvern Malti.

U l-qghad fost iz-zghazagh f’Malta ? F’pajjizna wiehed minn kull ghaxar zghazagh huwa bla xoghol, biex inkun preciz 11%. X’differenza ! Zewg pajjizi Ewropej biss ghandhom rata ahjar minn taghna: Awstrija, Olanda u Germanja. Din hi ahbar li thassbek mhux ftit.

F’pajjizna razzanna l-qghad u zammejnih f’livelli ta’ qabel faqqghet il-krizi ekonomika fid-dinja. F’Malta z-zghazagh taghna qed ikomplu jistudjaw u qed isibu x-xoghol. Ghax dan il-Gvern pogga l-holqien tal-impjiegi bhala l-qofol tal-politika tieghu u kien ghalhekk li kellhom jittiehdu certu decizjonijiet difficli, bhalma hu t-twaqqif ta’ certu sussidji, sabiex il-Gvern ikun f’qaghda tajba li jipprotegi l-impjiegi. M'ghandix dubju li dawk qeghda jipreferu li jkollhom impjieg aktar milli sussidji ! Meta tara dan kollu nifhmu l-qies tad-diffikultajiet taghna, izda nifhmu wkoll verament xi ksibna lkoll flimkien.

Jan 6, 2011

Jghixu f'dinja ?

Wiehed kiteb fuq timesofmalta.com “Hadd ma qed jinduna li l-Gvern qed jgholli l-affarijiet essenzjali”. Irrid nghid li mhiniex wiehed minn dawk li naghti wisq kaz ghal dak li jinkiteb bhala kummenti fid-digital papers, ghax huwa evidenti li hafna mill-kummenti huma organizzati, imma f’dawn il-granet kelli ftit aktar hin u din innutajtha. Imma possibli li dan li kiteb u hafna ohrajn mhumiex konxji li minn Ottubru tas-sena l-oħra kien hemm żieda fil-prezz taċ-ċereali u l-għalf tal-bhejjem fis-swieq internazzjonali. Jafu li l-baqar taghna jieklu biss ghalf li jigi minn barra ? X’suppost taghmel il-kumpanija l-kumpanija Malta Dairy Products ? Tassumi telf ?

Jew forsi mmorru lura ghall-friza tal-prezzijiet ? Nafu x’hadna b’politika bhal din. Hadna halib ta’ livell baxx, prodott f’impjant antikwat. U ovvjament stajna nixtru biss dak il-halib ! Ma kien hemm l-ebda ghazla. Hu kkalkulat li kull baqra tal-ħalib teħtieġ mas-27 kilo ta' għalf kuljum li jinkludi ġwież (19-il kilo mit-total), qamħirrun, xgħir, dry grass, tiben u felu li kważi kollha jkunu importati mill-produtturi tal-ħalib. Dawn iż-żidiet fil-prezz internazzjonali ta' dawn il-prodotti wasslu għaż-żidiet fil-prezzijiet tal-ħalib frisk lokali. Mhijiex biss Malta li qed tintlaqat miż-żidiet li qed ikun hemm minn barra u li qed iwasslu biex jiżdied il-prezz ukoll fis-suq lokali. Pajjiżi Ewropej ohra qed jiffaċċjaw l-istess sitwazzjoni. Saħansitra fl-Istati Uniti l-prezzijiet tal-prodotti tal-ħalib żdiedu b'xejn inqas minn 6% fl-ahhar xhur.

Issa fuq kollox irridu nghidu li l-halib frisk f’pajjizna huwa l-irhas mill-pajjizi kollha tal-UE. Imbaghad kien hemm minn anke kiteb biex jappella halli jinxtara “cheaper and longer lasting milk” ! Qed iqabbel il-prezz ta’ zewg prodotti ta’ kwalita’ differenti. Issa ovvjament ahna ma niehdux gost li jkun hemm zieda fil-prodotti, u fil-fatt qed naghtu ghajnuna lir-rahhala (ovvjament mhux lil dawk biss li jiproducu halib) kif thabbar fil-budget biex intaffu l-piz taz-zieda tal-ghalf. U tahsbu li l-Opposizzjoni qaltilna prosit ghal din id-decizzjoni ? Ma tarax. Anzi l-kelliemi tal-Opposizzjoni pprova jqajjem id-dubji fuq jekk nistghux nghinu lis-settur ! Dik imhabba ghall-produttur u l-konsumatur lokali !

Jan 1, 2011

Taking stock !

Meta wiehed ihares lejn is-sena li ghadha kemm hallietna, bilfors inhoss ammont qawwi ta’ sodisfazzjon. Ghar-rigward tax-xoghlijiet pubblici komplejna naghtu spazji godda ta’ kwalita’ lill-pubbliku, bl-ahhar progett ikun dak tal-Gnien gdid fi Qui-si-Sana li verament intlaqa tajjeb hafna minn nies. Minn dejjem emmint li dik iz-zona jixirqilha gnien ta’ kwalita’ anke meta konna ghadna qed inharsu lejn is-sit biex jakkomoda carpark ghall-vizitaturi biex inaqqas il-problema tal-parkegg ghar-residenti. Fuq il-carpark dejjem ridna li jkun hemm gnien ta’ kwalita’, aktar milli l-gnien li kien hemm qabel li kien xempju ta’ telqa u abbuz.

Matul is-sena li ghaddiet zdied ukoll b’ritmu qawwi r-restawr tas-swar u fl-ahhar gimghat diga nkixfu partijiet li gew restawrati. Bhal ma nghid dejjem dan huwa xoghol mhux biss ta’ titjib estetiku izda qed isir hafna xoghol ta’ tishih strutturali bhal ma qed isir fuq is-swar tal-Imdina u c-Cittadella f’Ghawdex. Anke hawn jidher car li s-36 Miljun euro fondi tal-UE qed jintefqu b’mod effettiv fuq sitt kilometri shah ta’ swar. B’dan l-investiment qed inkomplu ninvestu fil-passat ghall-futur ta’ uliedna.

Fl-ahhar 12-il xahar komplejna wkoll fuq l-implimentazzjoni tal-istrategija nazzjonali riveduta ghall-immanigjar tal-iskart. Ftahna c-Centru tar-Riciklagg f’Sant’Antnin. X’ma ffacjajniex biex wasalna ?! Imma wasalna u llum ic-centru qed jahdem biex jitratta madwar terz tal-iskart kollu li niggeneraw f’pajjizna. U n-nies li gew setghu jaraw b’ghajnejhom kemm kien zbaljat minn ipprova jfixkel. Ovvjament fadlilna nibnu facilitajiet ohra fix-xhur li gejjin fil-postijiet diga ndikati fl-istrategija. Izda anke hawn, avvanzajna fuq il-permessi necessarji minghand il-MEPA.

Mal-MEPA matul l-ahhar xhur hdimna wkoll fuq il-permessi necessarji ghal Flood Relief Project. Liema progett se jkun iffinanzjat ukoll mill-UE b’madwar 54 miljun euro. Dan il-progett se jwassal sabiex innaqqsu b’mod sostanzjali l-problema tal-gharghar f’zoni bhal Haz-Zebbug, Hal Qormi, Marsa, B’Kara, Msida, Wied il-Ghajn u lokalitajiet ohra. Dan se jsir billi jithaffru sensiela ta’ mini taht l-art halli l-ilma tal-gharghar jimxi aktar malajr u johloq ferm anqas hsara. Matul is-sena d-diehla x-xoghol fuq dan il-progett se jkun inbeda sew.

Dawn huma l-progetti principali ta’ Ministeru vast. U ma semmejt xejn fuq il-hidma fl-oqsma tal-agrikoltura, tas-sajd u l-energija nadifa. Inhares lejn l-2011 b’ottimizmu ghax fiha se nkunu qed nikkonsolidaw il-hidma taghna f’pajjiz li qed ikompli jara bidliet posittivi minkejja d-diffikultajiet li ghadna qed naraw fl-ekonomiji nternazzjonali.