Dec 30, 2007

Ingabru Lm600,296 !

Il-bierah filghaxija ukoll mort nirrispondi t-telefonati waqt il-programm l-Istrina. Xi haga li niehu gost naghmel kull sena. Ili naghmel hekk ferm qabel ma sirt deputat jew Ministru. Meta kont ghadni zghir anke ta' 12-il sena kont immur nghin fil-programm li kien jorganizza dak iz-zmien Victor Aquilina.

Apparti li rrispondejt it-telephone, speci ta' kantajt mal-choir tal-membri parlamentari. Tghidx kemm konna helwin bix-xema ! Raggiera kien jonqosna !

Matul dawn it-tip ta' avvenimenti tispikka l-ġenerożita' u solidarjeta' tal-poplu Malti lejn ħafna nies fi bżonn. Il-bierah nġabret is-somma ta' Lm600,296. Affaxxinawni Peppi Azzopardi, Valerie Vella u John Bundy li ma waqfu xejn f'xandira ta' 13-il siegha !

Attenda ghal hin twil il-Prim Ministru u l-mara tieghu kif ukoll il-President Fenech Adami u l-mara li jiehdu hsieb l-Community Chest Fund li se tiehu hsieb tqassam l-flus li ngabru.

Christmas Concert

Ghat-tielet sena konsekuttiva l-bierah filghaxija organizzajt Christmas Concert bl-isem Buon Natale, fit-teatru tas-Salezjani f'Tas-Sliema. Serata ta' saghtejn u nofs ta' kanzunetti tal-Milied, li tismaghhom kemm tismaghhom xorta tiehu gost.

Kienet serata sabiha hafna li fiha hadu sehem il-grupp ta' Mark Spiteri Lucas b'live performances minn Aldo Busutill, Nadine Axisa, Ivan Spiteri Lucas, J.Anvil, Maria Mallia, Priscilla Psaila u Ivan Borg.
Mexxa s-serata Toni Busutill, li l-bierah apparti li kkonferma kemm hu atturtajjeb, urina l-kapacitajiet tieghu fil-kant ukoll !

Kien hemm udjenza mhallta, li ma qatghetx qalba tigi minkejja l-maltemp li hakimna l-bierah u minkejja l-kompetizzjoni tal-programm Istrina fuq it-TV. Apprezzajt doppjament li gew !

Dec 29, 2007

Il-qtil ta' Benazir Bhutto

Il-qtil tal-mexxeja tal-Partit Popolari tal-Pakistan, Benazir Bhutto iddomina x-xena ta’ l-aħbarijiet internazzjonali tul l-aħħar jumejn.

Dan il-qtil kien sfortuna kbira għall-poplu Pakistani li fi ftit jiem oħra kellu jersaq għall-vot biex jerġa jpoġġi lil pajjiżu lura fuq it-triq tad-demokrazija. S’ issa għadu mhux ċar la min wettaq l-attakk. Hemm suspetti li kienu elementi fl-Armata Pakistana stess. Anqas hu ċar jekk dan il-qtil hux ser ikollu effett fuq it-tkomplija tal-proċess elettorali. S'issa il-partit ta' Bhutto ma hax posizzjoni jekk hux se jibbojkotja jew le l-elezzjonijiet.

Sadanittant thabbar illum li ghada r-ragel ta' Benazir se jaqra t-testiment politiku taghha li probabilment jaghti hjiel ta' x'decizzjoni jiehu l-partit taghha.

Li hu żgur hu li l-pajjiż issa jinsab fuq xifer ta’ gwerra ċivili – sitwazzjoni delikata ħafna meta wieħed iżomm f’moħħu li l-Pakistan qiegħed fil-klabb tal-potenzi nuklejari b’mill-inqas 20 bomba atomika fil-hazniet tiegħu.

It-telfa ta’ Bhutto, li bħal missiera spiċċat vittma għal-libertà tal-poplu tagħha, ser tibqa tinħass, għax ftit hemm nies tal-kalibru tagħha li jistgħu jieħdu r-riedni politiċi f’idejhom. Nispera biss li l-irjus jikkalmaw u dan il-pajjiz mifni bi problemi socjo-ekonomici jghaddi minn process tal-kisba mill-gdid tad-demokrazija. Fuq kollox din kienet ix-xewqa ta' Benazir u ghalhekk irritornat f'pajjizha.

Dec 27, 2007

Dr.Sant, Good Luck

Il-bierah thabbar li l-Kap ta' l-Oppozizzjoni, Alfred Sant, se jkun rikoverat l-isptar biex jaghmel intervent kirurgiku.

Il-bierah filghaxija bghatlu email qasira biex nawguralu fejqan ta' malajr.

Ghalkemm rivali fil-politika, f'mument bhal dan kollox isir sekondarju, u ghalhekk nawgura li l-Kap ta' l-Oppozizzjoni jghaddi minn dan l-intervent b'success u b'hekk ikun jista' jirritorna ghall-hajja pubblika mill-aktar fis.

Dec 25, 2007

Milied mal-Familja

U l-Milied dalwaqt jasal, wasal u ghadda ! Il-jum tal-25 ta' Dicembru bdejnih fil-Knisja tal-Ibrag fejn morna nisimghu l-quddiesa ta' nofsillejl. Kemm jien kif ukoll Lourdes nhossu li ma jkunx verament gie l-Milied jekk ma mmorrux dik il-quddiesa. Kienet quddiesa sabiha, akkumpanjata bil-kant tal-Kor Cantores Sancti Juliani.
Qomt kmieni fis-7.00am halli nkompli nsajjar. Ghax bhal ma ili issa minn meta zzewwigna, dakinhar tal-Milied nistieden lil-huti, hut il-mara u l-genituri, ovvjament minn mindu mietu l-genituri tieghi, dawk tal-mara biss jigu. B'kollox konna xi 20 ruh. Niehu gost insajjar kollox jien. Bdejt mill-bierah u komplejt illum. Ghajjejt imma fl-istess hin niehu gost ghax inhossni nirrilasja ruhi.

Wara l-ikel beda l-ghoti tar-rigali u mbaghad it-tifla Mattea u z-zewg neputijiet Krista u Juanita (hawn jidhru fir-ritratt) ppreparawlna produzzjoni teatrali marbuta mal-okkazzjoni. Sal-entertainment kellna !!

Insomma il-Milied gie u ghadda. Imma ghallanqas tana opportunita' nqattghu gurnata mal-familja. Issa minn ghada ikomplu l-parties. Viva d-dieta !

Dec 24, 2007

Bicca art ghal club tal-Luxol

Nhar is-Sibt gie iffirmat ftehim bejn il-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-club tal-Luxol halli bicca art li tinsab bejn l-iskola Primarja ta' Pembroke u l-ground il-kbir tal-Luxol, tigi zviluppata mill-istess club ghal facilitajiet sportivi li mbaghad jintuzaw ukoll mill-istess skola.

Kien madwar xi sena u nofs ilu ukoll li l-club tal-Luxol talabni nintervjeni mal-Ministru Louis Galea halli tigi diskussa l-proposta li l-club jizviluppa din l-art li sa llum hija mitluqa u qajla uzata mill-iskola. Irrid nghid li sibt koperazzjoni kbira minn naha ta' Louis Galea li kumbinazzjoni ghandu lit-tifel tat-tifla, Michael, jattendi fin-nursery tal-Luxol li llum tharreg mal-550 tifel u tifla.

Sehem shih sabiex naslu ghal dan il-ftehim kellu ukoll ic-Chairman tal-FTS, Foundation for Tomorrow's Schools, Ray Fenech. Il-ftehim gie ffirmat mis-CEO tal-Luxol Norman Darmanin Demajo u mis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Sfortunatament ma kienx hemm maghna Paul Falzon, il-President tal-Luxol li kien imsiefer. Bhas-soltu l-perseveranza ta' Pawlu halliet il-frott !

Dec 22, 2007

Ground suriet in-nies ghal Msida SJ

Il-bierah kont prezenti ghall-iffirmar tal-ftehim bejn il-Ministeru ta’ l-Edukazzjoni u l-Msida St Joseph F.C., biex ground tat-turf artifiċjali ġdid li sar fil-Junior Lyceum, Kulleġġ San Ġorġ Preca, Ħamrun, jibda jintuża wara l-ħin ta’ l-iskola mill-club Misidjan.

Kien madwar xi sena u nofs ilu l-club tal-Imsida kien talabni nghinhom isibu facilita' suriet in-nies fejn ikunu jistghu jitrenjaw. Kont immedjatament kellimt lil Ministru Louis Galea li mill-ewwel irrisponda billi gie mieghi jara l-facilita' limitatissima li dawn kellhom hdejn l-iskola specjali tal-Imsida. Minn dakinar bdejna naraw kif insibu soluzzjoni.

Louis Galea kien hareg bl-idea li l-ground tal-Junior Lyceum galadarba kien se jkun upgraded ikun tajjeb li jsir ftehim biex il-club jibda juzah wara l-hin tal-iskola u fil-weekend. Hareg ukoll bl-idea li l-club tal-Imsida jassisti lit-tfal tal-Junior Lyceum billi jaghti training specjalizzat fil-football.

Ghalhekk gie mfassal ftehim legali, fil-fatt storiku, li bih se jsir sharing ta' facilitajiet sportivi bejn club sportiv u skola tal-istat. Dan issa se jservi ta' mudell ghal diversi ftehim li se jkunu qed isiru ma' għaqdiet sportivi ohra f'pajjizna. Wicc il-President ta’ l-Imsida St Joseph FC, Robert Farrugia, u Antoine Portelli, ex President, kienu jixghelu l-bierah issa li wasalna.

Dec 18, 2007

They deserve a big pat on the back !

L-Editorjal ta' llum fuq l-Independent :

Whoever had the idea of a Christmas Village at the Ta’ Qali national park – and whoever implemented the instructions given to set up such a magnificent scenario – deserves a big pat on the back.

People who travel abroad in the weeks leading up to Christmas know that a Christmas village, where Yuletide traditions come to life, is set up in various major European cities, and even in the smaller ones. Thousands of locals and tourists visit them each and every year, some to buy gifts for their loved ones, other just to simply taste the Christmas spirit.

The cold and rain does not stop such activities and, with Malta having such a milder climate when compared to northern and central Europe, it was always a mystery that something of the sort was not held in Malta. After all, as a people, the Maltese enjoy celebrating Christmas.

This year, the Rural Affairs and Environment Ministry took the plunge, and organised a Christmas Village at the Ta’ Qali national park between 13 and 16 December. In doing so, it hit two birds with one stone. First of all, it filled the void of not having such an activity which, for a Catholic country like Malta, was something that was missing. Secondly, it made good use of an open space which has great potential.

Tiehu gost li xi hadd japrezza x-xoghol kbir li hadu n-nies fis-Segretarjat tieghi, dawk tal-PARK Unit u l-NGOs li ppartecipaw fost l-ohrajn. F'isem kulhadd : Grazzi Sur Editur !

Editorjal shih - http://www.independent.com.mt/news.asp?newsitemid=62191

Dec 17, 2007

L-inceneratur tal-Isptar San Luqa zarmat ukoll

Illum wara nofsinhar mort ma' Louis Deguara, l-Ministru tas-Sahha, fil-post fejn kien hemm l-inceneratur tal-Isptar San Luqa. Kienu prezenti l-media. Xena impresjonanti. Kamra vojta kollha sewda bil- mugrufun. Vojta ghax l-inceneratur, li tant kien qed iniggez, fl-ahhar gie zarmat u quddiem ir-raprezentanti tal-media ingarr minn fuq il-post. Dan ma setax isehh kieku ma lestejniex l-inċineratur il-ġdid tal-Marsa li inawgurajna l-gimgha l-ohra.

L-inceneratur tal-Marsa li sewa madwar 12-il Miljun Euro mhux biss ser iġib qabża fil-kredenzjali ta’ pajjiżna dwar kif dan jiddisponi mill-iskart diffikultuż, iżda ser iwassalna biex Malta tiġi konformi mad-Direttiva 2000/76/ tal-Kummissjoni Ewropea.

Spjegajna lill-media li c-cumnija tal-Isptar ma tistax tinhatt ghax dik ghad hemm fiha ukoll il-hrug tal-boilers tal-Isptar ta' San Luqa u dak ta' Karen Grech. Izda skond it-teknici minn dawn il-pajpijiet mhux se johroh tniggiz izda fwar biss. Minn xi granet 'l hawn inghalaq ukoll l-inceneratur tal-isptar ta' Ghawdex.
.
Permezz tal-upgrading li sar fl-inceneratur li originarjament kien se jintuza biss ghall-iskart tal-biccerija, l-inceneratur tal-Marsa issa se jilqa fih tlett tipi ta' skart diffikultuż : dak tal-biccerija, dak kliniku mill-isptarijiet u dak industrijali specjalment mill-kumpaniji farmacewtici.

Dec 16, 2007

Michael Zammit Cutajar - Jaghmlilna Unur

L-Ambaxxatur taghna ghat-Tibdil fil-Klima, Michael Zammit Cutajar, il-bierah gie elett Deputat President ghal 2008 u President ghal 2009 tal-Grupp li se jmexxi n-negozjati tal-United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Din t'hawn hija nota li bghattlu l-bierah:

Michael, Allow me to be among the first to congratulate you for being elected as vice-Chair for 2008 and Chair for 2009 of the new negotiating group of the UNFCCC. From a personal perspective I am most certain that you are honoured by such a prestigious appointment. From a national perspective, I cannot emphasise the satisfaction that such an election should bring about on the Maltese community because this continues to reaffirm Malta’s extraordinary contribution to the global fight against climate change.

As the Bali Conference for Heads of States has shown, such negotiations are delicate and intense. In a year’s time, nearing the end of the Kyoto Protocol, such negotiations shall undoubtedly intensify. I must therefore say that yours is a particularly sensitive task that this Government will continue to support. Our confidence in your abilities over the past years has been manifested by this election. Malta, under the Government I am party to, will continue to lead in this important undertaking that faces our next generation and this news is confirmation of this.

Even though you are faced with such a sensitive challenge, I am confident that your credentials will see you overcome the challenges and for an acceptable compromise that should, hopefully result in an agreement at the COP 15 meeting that will be held in Copenhagen, in December 2009.

Dec 15, 2007

Christmas Village f'Ta' Qali

F'dawn il-granet hemm il-Christmas Village gewwa l-Park Nazzjonali ta' Ta' Qali. Bdejna nhar il-Hamis fejn kien hemm invazzjoni ta' kbar u zghar. Filghaxijiet in-nies naqsu imma mpressonajt ruhi li n-nies xorta gew minkejja l-bard li beda jaghmel.

L-idea tal-Christmas Village harget biha l-mara, Lourdes. Izda ghamluha realta l-grupp ta' zghazagh li ghandi fis-segretarjat tieghi u l-haddiema tal-PARK Unit. Il-Park Nazzjonali gie mghammar b'tizjien mill-isbah tal-Milied u l-attivita' ma taqta xejn. Bhas-soltu ma jonqosx l-ikel bhal dak tradizzjonali tal-Milied bhal l-imbuljuta, mince pies u l-qaghaq tal-ghasel.

Tiehu gost tara t-tfal jigru minn post ghall-iehor f'ambjent sabih u bla periklu. L-aktar popolari mat-tfal jidher li huma l-living room ta' Santa Claus u l-presepju kbir bl-annimali hajjin. It-tfal joghxew jaraw l-annimali hajjin. L-ecitament taghhom kompla jikkonvincini li l-parti ta' wara l-open air theatre ghandu jkun hemm area bl-annimali hekk kif jitlesta l-Villagg tal-Artigjanat gdid u n-nissan huts li hemm illum jizzarmaw.
L-attivitajiet jibqghu sejrin sal-Hadd filghaxija. Isma minni ejja s'hemm. S'issa t-temp habbna !

Dec 13, 2007

Arja aktar nadifa b'inceneratur modern.

Il-bierah filghaxija ftahna l-inceneratur l-gdid gewwa l-Marsa. Facilita li giet tiswa madwar 13-il miljun Euro, li minnhom 11-il miljun Euro gew minghand il-Gvern Taljan. Din il-facilita se tieħu l-iskart tal-biċċerija u l-iskart kliniku mill-isptarijiet taghna u l-iskart specjali tal-industrija bhal dak li jigi mill-fabriki tal-farmacewtika f'pajjizna.

B'hekk issa huwa possibli li jinghalaq l-inceneratur tal-isptar San Luqa u dak tal-isptar t'Ghawdex. Miċ-ċumnija tiegħu mhux se joħorġu sustanzi tossiċi għax il-materjal se jkun trattat b’tali mod li ma jkunx hemm ħsara ambjentali ghax l-emissjonijiet ma jaqbzux il-livelli stabbiliti fid-direttivi tal-UE. Il-livelli tal-emissjonijiet se jkunu available on-line in real time.

Originarjament dan l-impjant kien mahsub biex jiehu biss l-iskart tal-biccerija, izda kumitat tekniku kien issuggerixxa modifikazzjonijiet li ghamlu possibli li jigi accettat skart iehor. B'hekk mhux biss ma hemmx htiega li jsir inċeneratur iehor fl-Isptar Mater Dei, u gew iffrankati mal-Lm3.2 Miljuni spiza kapitali izda tnaqset ukoll l-ispiża rikkorrenti tnaqqset tant li l-Gvern kull sena se jiffranka miljun lira u nofs.

Kuntrarjament ghal biza li ppruvat tizra l-Opposizzjoni, mhu se jkun hemm l-ebda kontaminazzjoni ghal-laham li jinhadem fil-biccerija. Id-daħla ta’ dan l-impjant m’għanda x’taqsam xejn ma’ dik tal-biċċerija.

Dec 8, 2007

Young Reporters for the Environment

Din il-gimgha bdejna, flimkien man-Nature Trust u l-HSBC, programm iehor ghat-tfal tal-iskejjel Sekondarji, bl-isem Young Reporters for the Environment. Programm intiz biex iharreg studenti fil-gurnalizmu ambjentali. Bdejna ma’ 9 skejjel sekondarji.

Ghandna bzonnu hafna programm bhal dan ghax bosta drabi nsib li ftit huma l-gurnalisti li jidhlu fil-fond tal-issues ambjentali. Hafna drabi kif qal ukoll Vince Attard, C’Man tan-Nature Trust, il-gurnalisti jirraportaw dak biss li huwa sensazzjonali.

Shaqt mal-istudenti li mportanti li jkunu posittivi. Mhux biex ifahhru lili jew lill-Gvern imma biex igibu lill-pubbliku konxju ta’ esperjenzi u prattici posittivi favur l-ambjent. Huwa dan li jista jwassal lil haddiehor jithajjar jaghmel l-istess. Hafna drabi, anke meta jitrattaw issue bhat-Tibdil fil-Klima, juzaw wisq doomsday reporting.

Ghidtilhom biex ikunu kburin b’dak li ghandna f’pajjizna. Per ezempju ftit probabilment huma konxji li fil-gzejjer taghna ghandna fjuri u pjanti (flora) daqs kemm hemm fir-Renju Unit kollu.

Ma jfissirx li m’ghandniex nitkellmu dwar id-difetti jew problemi ambjentali li ghandna, izda fl-istess hin dawk id-difetti jew problemi rridu narawhom ukoll f’kuntest shih u nifhmu ukoll li hafna drabi m’ahniex l-uniku pajjiz b’dawn id-difetti.

Nittama li dan il-programm jaghti lill-gurnalizmu Malti, kittieba aktar preparati fuq it-temi tal-ambjent.

Dec 7, 2007

Paper Neutral Campaign

Ftit tal-granet ilu l-Kumitati tal-Iskejjel li hadu s’issa l-Bandiera l-Hadra (Green Flag) tal-Programm EkoSkola, pprezentaw lill-partiti politici Memorandum fuq x’ghandhom u x’ma ghandhomx jaghmlu waqt il-kampanja elettorali.

Wiehed mis-suggerimenti tat-tfal kien dak li ma jintbaghtux leaflets go d-djar. Ghidtilhom li din ukoll kienet xewqa tieghi, u nipreferi kieku nikkomunika mal-elettorat biss permezz ta’ messaggi eletronici. Izda sfortunatament hemm limitazzjonjiet. Mhux kulhadd f’pajjizna huwa computer literate jew ghandu access ghall-internet. Apparti l-fatt li ma jezistix indirizz eletroniku ta’ kull kostitwent.

Allura mhux possibli li nillimitaw il-komunikazzjoni taghna biss lil dawk li juzaw computer u ma nibghatux karti fid-djar. Erba snin ilu ddecidejt li nuza biss recycled paper ghal kampanja elettorali tieghi. U fil-fatt hekk ghadni qieghed naghmel.

Iddecidejt li naghmel xi haga ahjar. Se nikkalkula kemm se nuza karta, anke bl-ghajnuna ta’ erba awdituri ndipendenti, u allura nikkalkula kemm inqatghu sigar bejn wiehed u iehor. Imbaghad wara l-kampanja elettorali nhawwel dak l-ammont ta’ sigar. B’hekk inrodd lura lin-natura dak li nkunu utilizzajna bhala rizorsa naturali.. L-awdituri se jkunu Dr.Paul Pace (Ko-ordinatur tal-Programm EkoSkola), Dr.Chris Ciantar (Direttur tal-Ambjent fi hdan il-Ministeru), Vince Attard (C’Man Nature Trust), u Ing.Mark Azzopardi (responsabli mill-Corporate Environmental Responsibility tal-Malta Enterprise).

Nittama li l-partiti politici ewlenin u kandidati ohra jaghmlu l-istess sabiex Kampanja Elettorali ghallanqas ikollna Paper Neutral Campaign jekk mhux Stress Neutral Campaign !

Dec 5, 2007

Fejn il-passat jiltaqa mal-modern

Kelli opportunita' mmur darbtejn il-Kajr. Darba minnhom kont mort ma' grupp tal-istudenti tal-Arkittettura. Apparti l-piramidi l-kbar ma tistax ma tmurx il-Muzew tal-Arkeologija li huwa daqshiex izda mimli daqs bajda. Trid mill-anqas tlett ijiem mill-anqas biex tarah sew.

L-Egittu issa qed jipjana li jibni mega Muzew tal-Arkeologija gdid b'budget ta' madwar 550 Miljun Dollaru. Qed jikkalkulaw li dan il-muzew se jkun jista jilqa fih 15,000 vizitatur kuljum. Il-muzew se jkollu 84,000 metru kwadru ta' spazju u se jkun jista jakkomoda madwar 100,000 item arkeologiku, inkluz 3,500 item minn dak li fadal tal-farauni Tutankamen.

Il-post li ntaghzel huwa 2.5km 'l boghod mill-piramidi l-kbar magenb it-triq principali li tiehdok ghal dawn il-piramidi. Minn eventwalment se jkolli x-xorti li jzur dan il-muzew, se jkollu cans jara muzew ultra-modern li l-faccati tieghu se jkunu kollha tal-hgieg. Muzew modern ghall-ahhar li se jilqa fih probabilment l-akbar civilizzazjoni tal-passat.

Dan il-muzew mhux biss se jkollu swali ghall-wirjiet, imma se jkollu ukoll sensiela ta' hwienet u restaurants, kif ukoll auditorium kbir, teatru, theme park u dak li qed jissejjah "gnien sigriet".
Jekk tixtieq aktar informazzjoni idhol fuq: www.gem.gov.eg/index/Visit_Gem/index.htm

Dec 3, 2007

Chavez tellief - Poplu rebbieh

Ikolli nistqarr li l-fenomenu Hugo Chavez fil-Venezuela jolqotni. Minn naha ma nistax ma ninnotax ir-rieda tieghu li jifrex il-gid fost dawk li minkejja li l-pajjiz bih ir-risorsi matul l-ahhar 30-40 sena xorta baqghu foqra.

Minn naha l-ohra ikolli nammetti li nistmerr l-avvanzi tmexxija arroganti u kwazi despotika li dahhal fil-pajjiz matul l-ahhar 9 snin, fejn sahansitra sa certu punt ikkontrolla l-istampa hielsa.

Ir-rizultat tal-bierah fejn il-poplu Venezwelan vvota kontra f’referendum li permezz tiegħu Chavez kien qed jitlob poteri akbar ghalih sabiex skond hu isaħħah s-soċjalizmu fis-seklu 21.

Chavez għamel kampanja qawwija favur vot iva. Meta tqis il-kontroll assolut li Chavez kwazi akkwista kemm ilu jmexxi l-pajjiz, il-possibiltajiet tiegħu li jirbaħ dehru akbar. Imma l-poplu tkellem u l-maġġoranza waqqfet il-proposti tal-President. Fl-ewwel telfa elettorali li sofra kemm ilu fil-poter, Chavez ra l-proposti tiegħu jiġu mwarrba minn poplu li beda jinduna li d-demokrazija tal-pajjiz tinsab taħt theddida.

Il-popli tad-dinja jgħozzu d-dritt tad-demokrazija, kemm jekk qegħdin l-Ewropa, l-Afrika kif ukoll f’kull rokna oħra tad-dinja. Għad hawn popli oppressi li m’għandhomx vuċi pero l-ġlieda għad-demokrazija hija waħda fejn fiha tabilħaqq, is-sewwa jirbaħ zgur.

BMX - sports b'potenzjal

Il-bierah filghaxija mort sat-track tal-BMX gewwa Pembroke. Il-PARK Unit tal-Ministeru bhalissa qieghed jghin lil kumitat sabiex itejjeb il-facilitajiet li ghandhom specjalment fil-landscaping tat-track.

Din it-track juzawha madwar 80 tfal u zghazagh. Impressjonajt ruhi bil-fatt li minkejja li kien dalam xorta kien ghad hemm numru konsiderevoli ta' BMXers jiprattikaw. Hadt gost nitkellem maghhom. L-aktar li laqatni tifel ta' 11-il sena Chris li minkejja li ghadu zghir diga qiesu l-focal point tal-grupp. Zaghzugh iehor li ltqajt mieghu qed jaghmel Masters fil-Filosofija.

Dawn iz-zghazagh jiprattikaw sports li beda jorganizzah f'pajjizna John Zammit xi 20 sena ilu. John, li llum ghandu xi 60 sena, ta hajtu ghal dan l-isport u dawn iz-zghazagh. Ghenhom jarmaw din il-facilita' kwazi mix-xejn. Minkejja d-differenza fl-eta' dawn iz-zghazagh iqiesu lil John bhala wiehed minnhom.
Laqatni l-family spirit li ssib f'dan il-club. Hafna mill-ommijiet u l-missirijiet ikunu prezenti fil-club jaraw lil uliedhom minkejja l-limitazzjonijet ta' akkomodazzjoni li hemm.
Dan huwa sport li ghad jista jikber u definittivament ghandu potenzjal kbir. Imma rridu nsostnuh.