May 1, 2014

L-Ewropa - l-akbar progett


Illum pajjizna jiccelebra 10 snin mis-shubija fl-Unjoni Ewropea.  Dak ma kienx ikun possibli kieku ma rebahx il-vot IVA sena qabel fir-Referendum, minkejja l-bizat mizrugha mill-Partit Laburista f’kampanja mill-aktar aggressiva.  Illum 74% tal-poplu jemmen li Malta marret tajjeb fl-Unjoni Ewropea.  Ovvjament ferm aktar mill-52% li kienu vvutaw favur dik is-shubija fl-2003.  Dan il-fatt wahdu huwa definiitivament l-akbar sodisfazzjon li ghandhom nies bhal Eddie Fenech Adami, Joe Borg, Lawrence Gonzi, Simon Busuttil u tant politici ohra li bhali kienu mpenjati favur is-shubija.  Kburin li tajna sehemna.

Illum niehdu gost niccelebraw ir-rebha tal-fiducja fil-poplu Malti kontra l-biza li nimbelaw mill-balena ! Min dakinhar ma vvutax favur sfortunatament gie uzat minn mexxejja politici ohra li kienu kontra dan il-progett politiku ghall-pajjizna.  Ma kellhomx il-vizjoni ta’ pajjiz modern miftuh, imma pajjiz izolat “protett” mill-barranin.   Mhux biss ma kienux is-shubija ta’ pajjizna fl-Unjoni Ewropea imma qatt ma kienu favur l-Unjoni Ewropea nnifisha bhala l-akbar progett politiku mit-tieni gwerra dinjija ‘l hawn.

Is-shubija fl-UE gabet qabza ta’ kwalita’ lis-socjeta’ taghna.  Gabet investiment akbar lejn pajjizna, gabet swieq miftuha ghall-intraprizi Maltin, gabet eluf ta’ miljuni investiti fl-edukazzjoni, fis-sahha, fl-ambjent ta’ pajjizna.  Gabet titjib sinifikanti fl-istandards taghna. Gabet fuq kollox bidla fil-mentalita’.  Fadlilna x’naqdfu izda biex nahsbu b’mohh ewropew.  Rari nitkellmu fuq il-progett politiku jismu Unjoni Ewropea.  Bilkemm naghmlu dan anke fil-kampanja ghall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ! Dan ma jghoddx ghalina biss.  Sfortunatament ghadna nharsu wisq lejn l-UE biss bhala fond ta’ flus u kwazi xejn aktar.  Ftit li xejn qatt niddedikaw hin biex nahsbu x’ghandhom ikunu l-passi li godda li rridu naghmlu biex insahhu dan il-progett politiku. 

Hafna jirrikonoxxu li din l-Ewropa mxiet hafna ‘l quddiem imma jonqosha hafna aktar x’taqdef ‘l quddiem. Il-progett Ewropa sfortunatament qiesu stagna.  Forsi anke ghax kien komdu ghal certi politici biex iwahhlu l-krizi ekonomika taghhom f’haddiehor, fl-Unjoni Ewropea.  Hafna qed ihossu li din l-Ewropa saret tidher wisq bhala istituzzjoni finanzjarja, u ma ghadhiex bizzejjed mutur politiku b’kuxjenza socjali.  Xi kultant qed nonqsu wkoll ahna li ftit li xejn nuzaw lingwagg posittiv u ftit li xejn nitkellmu fuq il-kisbiet ta’ din l-Unjoni Ewropea. Xi kultant anke f’pajjizna il-progetti ffinanzjati mill-UE niehduhom for granted.  Progetti li kienu jibqghu biss fuq il-karta kieku ma kellniex l-ghajnuna finanzjarja qawwija tal-UE, li ghadha temmen fil-politika ta’ solidarjeta’ fejn il-pajjizi li zviluppaw l-aktar jghinu lil dawk li fadlilhom jizviluppaw. 

Ta' Hagrat - Kont nistenna ahjar


Lanqas temmen kif nies li certi nies iparlaw minghajr lanqas biss jiccekjaw il-fatti, jinghataw il-fatti imma jkomplu jirrepetu l-gidba.  L-esponenti tal-AD, Arnold Cassola u Karmenu Cacopardo, kienu fattwalment zbaljati meta l-gimgha l-ohra qalu li fiz-zmien li jien kont responsabbli ghal MEPA l-linja tal-izvilupp nbidlet vicin iz-zona ta' mportanza arkeologika msejjha Ta’ Hagrat fl-Imgarr Malta.  Kif urejt b’zewg site plans li ppublikajt, il-linja tal-izvilupp applikabbli llum ghada l-istess bhal dik li l-Parlament kien approva fl-1989 permezz tat-Iskemi Temporanji tal-Izvilupp (TPS – Temporary Provision Schemes).

Il-linja tal-izvilupp li l-Parlament approva fl-2006 baqghet preciz kif kienet giet approvata 17-il sena qabel.  Ma nbidel xejn.  Din l-informazzjoni hija accessibli ghal kulhadd.  Kull ma trid taghmel hu li tidhol fil-website tal-MEPA u din l-informazzjoni ssibha kollha.  Ghalhekk hadd minn dawn iz-zewg esponenti ma jista jghid li ma setghux igibu l-informazzjoni.  Kont nistenna ahjar minn zewg persuni li jipretenduha tal-pampaluni tal-korrettezza.

Cacopardo sahansitra fuq programm fuq it-tv wasal biex qal li jien imissni nerfa r-responsabilita’ politika ghall-permess li hareg issa mill-MEPA taht amministazzjoni tal-Labour ghax skond hu “d-decizzjoni politika biex l-art ssir ghall-bini ttiehdet 8 snin ilu”!  Gidba sfaccata.  Jien ma biddilt xejn.  Il-linja tal-izvilupp baqghet kif kienet fl-1989.

Cacopardo sahansitra qal li l-permess hareg ghax “Pullicino ghamel policy hazina”.  Lanqas ma kellu d-dicenza jghid li fuq is-sit li llum hemm l-applikazzjoni PA 00357/13 kien hemm applikazzjoni ohra fl-2006 bin-numru PA 00306/06 u li din l-applikazzjoni kienet giet rifjutata fit-22 ta’ Lulju 2008.  Ir-rapport tal-Case Officer li rrakkomanda r-rifjut kien thejja fi Frar 2008.  Dawn il-fatti ma sabhomx Cacopardo ? 

Dan kollu jikkonferma kemm kienet zbaljata u qarrieqa l-istqarrija tal-kelliema tal-AD li jakkuzaw lili b’responsabilita’ politika ghad-decizzjoni tal-MEPA ta’ llum li taprova zvilupp fuq dan l-istess sit.  Dan juri li l-kelliema tal-AD jew tkellmu minghajr lanqas biss ma ccekkjaw l-informazzjoni li hi accessibli minn kulhadd inkella kienu jafu l-informazzjoni u riedu xorta jitfghu t-tort fuqi biex jiehdu gwadann politiku.  Aghar minn hekk imma din il-gimgha esponent iehor tal-AD, Ralph Cassar, fuq programm iehor tat-tv jirrepeti din il-gidba.   Politika mibnija fuq il-gideb normalment kont natribwiha lill-esponenti ta’ partit iehor izda sfortunatament jidher li l-AD qed tiddakkar minn haddiehor.  Kont nistenna ahjar !