Aug 9, 2013

Jistahba wara r-rapport

Kull fejn immur kulhadd ikellimni fuq it-thassida li ghamel l-Ministru Leo Brincat meta ghall-ebda raguni valida, qabad u ghalaq il-Park tal-Familja biswiet l-impjant ta’ Sant’Antnin ! Park li tant kien popolari li hu kkalkulat li kienu jzuruh mat-30,000 persuna kull weekend. Nghid li ghalqu b’kapricc ghax fl-istqarrijiet kollha tal-Gvern hu stess ammetta li l-livell ta’ kubrit fl-arja dejjem kienu taht il-livelli accettabli mill-Unjoni Ewropea.  Allura tohrog wahedha l-mistoqsija: Jekk il-livelli ta’ kubrit qatt ma kienu ta’ periklu ghaliex ghalaqtu ?!
 
Il-Ministru Leo Brincat qabbad tlett persuni biex id-deċiżjoni stramba tiegħu jipprova jaħbiha wara rapport flok jerfa r-responsabbiltà u jgħid verament x'wasslu biex jagħlaq il-Park ta’ Wied il-Għajn. Ghamel hekk biex ghal darb’ohra jahli aktar hin jiprova jmaqdar dak li sab.  S’issa ma smajniex imqar sentenza wahda ta’ x’behsiebu jaghmel hu f’dan il-qasam, li ahna gibna rivoluzzjoni fih minkejja t-tfixkil tieghu u ta’ shabu ! 
 
U nghid jien jekk it-tlett esperti kienu jafu fil-bidu ta’ Mejju li kien hemm xi “effetti” ta’ emissjonijiet ta’ kubrit fl-arja, ghaliex hallew sa nofs Lulju biex jaghlqu l-park ?  Tajjeb wiehed ifakkar li sa gimgha qabel ma nghalaq fil-Park kien hemm weekend camping mill-Scouts !   U jekk hemm periklu ghall-persuni li jzuru l-Park tal-Familja, ghaliex ma hemmx periklu ghall-haddiema li jahdmu fl-istess impjant ?  Mistoqsija ovvja, li ma tridx tkun xi professur biex taghmilha. 
 
Fuq kollox tajjeb nghidu li din il-problema inholqot fil-bidu ta’ Mejju ta’ din is-sena, meta parti mill-impjant, li jissejjah hydroliser, zviluppatilha hsara.   Issa jien infurmat li din suppost li kellha tissewwa f’sitt gimghat.  Mela l-aktar l-aktar sa nofs Gunju kellha tkun lesta.  Imma wasalna issa kwazi f’nofs Awissu u din ghadha ma trangatx.  Ghaliex dan id-dewmien ?  Meta se tissewwa ?
 
Irridu nfakkru li l-post fejn sar dan il-Park kienet mizbla li kien beda l-gvern Laburista tas-snin sebghin u tmenin li Leo Brincat kien jifforma parti minnu.  Ahna kburin li minn mizbla tajna lill-poplu park mill-isbah b’fondi ewropej,  liema park issa spicca fil-mira ta’ dan il-Gvern biex minghalih itappan dak li ghamel il-Gvern immexxi mill-PN.  U issa qed taharqu qalbu lil Leo Brincat ghall-emissjonijiet ta’ kubrit.  Irrid infakkru li mill-1990 'l hawn, l-ogħla livelli ta' Sulphur Dioxide (SO2) fl-arja reġistrati ġewwa Malta kien fl-1998, l-aħħar sena ta' Gvern Laburista. Minn dik is-sena, l-emissjonijiet ta' Sulphur Dioxide (SO2) fl-arja ġewwa Malta niżlu b'74%, li huwa tnaqqis aħjar minn dak fl-Unjoni Ewropea.   

Aug 8, 2013

Tragedja inutliIl-kaz tal-gimgha l-ohra tat-tfajla Ingliza ta’ 14-il sena, Hannah Smith, li kkommettiet suwicidju wara li giet cyber-bullied fuq is-sit elettroniku Ask.fm, verament geghlni nhewden kemm bhala genitur kif ukoll bhala politiku.  Il-komunikazzjoni ta’ tfal u zghazagh fuq dawn it-tip ta’ sites saret xi haga ta’ kuljum.  Tista tissieheb bhala membru fuq din is-site sa mill-eta’ ta’ 13-il sena billi taghti indirizz elettroniku, isem u kunjom. Dan is-sit, li sar popolari hafna mat-teenagers, jhalli mbaghad lill-users ipoggu kummenti jew mistoqsijiet b’mod anonimu lill-users ohra. Sfortunatament fuq dan is-sit ma hemmx il-possibilita’ li timblokka certi users imma tista biss tirraporta. Sfortunatament matul l-ahhar xhur kien hemm diversi kazijiet simili ohra.
Hannah kienet qed tircievi kummenti jikritikaw id-dehra taghha u jhajruha tikkommetti suwicidju. Ghalkemm lill-habiba taghha kienet tghidilha li mhux taghti kaz ta’ kummenti bhal dawn, fil-verita’ sfortunatament spiccat temmet hajjitha.  Jum qabel ma temmet hajjitha, Hannah Smith kitbet "You think you want to die, but in reality you just want to be saved." Appell li safa njorat. Storja verament tragiku, anke ghax matul l-ahhar sena kien hemm kaz simili iehor.

Missier Hannah appella lill-awtoritajiet biex jaghmlu ferm aktar biex siti elettronici bhal dawn ikunu regolati.  It-teknologiji ta’ komunikazzjonijiet avvanzaw imma l-ligijiet baqghu antikwati. Ghalkemm personalment naqbel li l-awtoritajiet hemm bzonn jaghmlu aktar biex jiprotegu lill-membri tal-komunita’ l-aktar dghajfa mill-abbuz fuq l-internet, izda minn naha l-ohra rridu nammettu li mhux facli taghmel kontroll fuq l-internet. Nahseb li ghallanqas siti bhal dawn ghandhom ikollhom l-obbligu li jirrekordjaw l-IP address tal-persuni anonimi li jkunu qed jikkummentaw b’mod abbuziv halli wiehed ikun jista jiehu passi kontra dawk li jabbuzaw, li jissejhu trolls.

Illum aktar minn qatt qabel hemm bzonn li t-tfal u z-zghazagh ikunu aktar mharrga fl-iskejjel specjalment fil-personal skills kif jafrontaw siti bhal dawn.  Nemmen ukoll li hemm ukoll responsabilita’ akbar fuq il-genituri biex josservaw x’ikunu qed jaraw uliedhom, ghalkemm fil-verita’, u nitkellem bhala genitur, mhux daqstant facli li tissolvelja lill-uliedek fil-kamra taghhom.   Zgur li storja bhal din ghanda tibghatilna messagg biex inqumu min-naghsa kollettiva taghna u nikkomunikaw ferm aktar u ahjar anke ma’ uliedna biex nipruvaw nifhmuhom aktar u niproteguhom aktar.

 

Aug 7, 2013

San Gwann - Il-ftit rebħu fuq il-ħafna.


Din il-ġimgha bosta residenti minn San Ġwann ikkuntatjawni biex juru d-diżappunt u d-diżapprovazzjoni tagħhom għall-fatt li l-Gvern tal-Labour iddecieda li jpoġġi fuq l-ixkaffa l-proġett ta’ Ġnien pubbliku akbar u Centru Civiku  ġdid fil-qalba ta’ din il-lokalita’, eżatt faċċata tal-Knisja Parrokjali fejn sa llum l-parti l-kbira mill-art hi okkupata minn pitch tal-bocci. San Ġwann huwa lokalita’ dejjem tikber b’popolazzjoni qawwija ta’ familji bi tfal. Kien għalhekk li ħsibna biex nagħmlu dan il-proġett orjentat l-aktar għalihom. 
 
Konna tajna attenzjoni speċjali biex ikun massimizzat l-ispazju rikreazzjonali għall-familji, fl-istess ħin li jiġi kkreat il-volum mibni għall-faċilitajiet komunitarji. Dan kien se jsir possibbli bl-isfruttament ta’ livell differenzjat (split levels). B’hekk is-saqaf tac-Centru Civiku kien se jifforma parti mill-ispazju rikreattiv għall-familji.  Progett b’disinn simili għac-Centru Civiku tas-Swieqi, liema proġett fl-aħħar il-Gvern preżenti għaddih lill-Kunsill Lokali wara li dam 5 xhur ikaxkar saqajh, wara li konna lestejnih !
 
Biex nagħmlu l-proġett fil-qalba ta’ San Ġwann konna ħsiebna biex nirrillokaw l-pitch tal-bocci u fil-fatt sa qabel l-elezzjoni konna bnejna facilita’ oħra f’post alternattiv f’San Ġwann stess. Kollox kien lest biex jinbeda x-xogħol ġaladarba l-club tal-bocci jkun rilokat fil-post il-ġdid.  Il-permess tal-MEPA kien ilu li ngħata. Imma jidher li l-Gvern tal-Labour ma felaħx ikompli fuq il-progett għall-komunita’ li konna ħeħħejna. Hemm min qal li dan il-Gvern għazel li jwarrab il-proġett biex jifranka l-flus, għax issa l-ispiża amministrattiva tal-akbar Kabinett li qatt ra pajjiżna qed tibda tagħfas. 
 
Oħrajn qalu li din id-decizzjoni ttieħdet biex jkunu agevolati tal-klabb tal-bocci, li bosta minnhom huma vicin ħafna taż-żewg Ministri li tellgħu minn fuq id-Disa Distrett, Leo Brincat u Manuel Mallia. Jidher car li ghal dawn iż-żewġ Ministri l-interessi tal-ftit jirbħu fuq l-interessi tal-komunita’. Ohrajn bħali, jaħsbu li kienu ż-żewġ raġunijiet f’daqqa li waslu lill-Gvern tal-Labour icaħħad lill-komunita’ ta’ San Ġwann minn dan il-progett ta’ fejda għaliha. Kienet x’kienet ir-raġuni, il-fatt jibqa wieħed: il-komunita’ ta’ San Ġwann tpoġġiet fuq l-ixkaffa.  L-aqwa li Malta Taghna Lkoll fuq il-karta !