Apr 27, 2010

Il-hazin nirbhuh bit-tajjeb

Għalkemm diffiċli biex titwemmen, irridu nammettu li hawn min hu rresponsabli u nsensittiv fostna. Ma nistax nuza aggettivi ohra ghal persuna jew persuni li kienu nvoluti fl-atti kodardi ta' tkissir ta' madwar 100 sigra fil-Foresta 2000 fil-Mellieha. Tqacctu madwar mitt sigra taz-znuber (pini) li whud minnhom kienu fihom anke tul ta' 2.5metru u aktar b'zokk ta' madwar 6cm. Sigar li kienu thawlu minn familji jew tfal. Hafna minnhom b'tabelli li ghandhom kitba tat-tfal li hawluhom. Att kodard ta' vandalizmu kontra l-ambjent u kontra uliedna.

Din mhix l-ewwel darba li s-sit tal-Foresta 2000 spiċċa fil-mira ta’ attakk vandalu. Dan hu sit li hu mmexxi b’mod konġunt mill-Gvern, permezz tad-Dipartiment tal-PARKS li jaqa’ taħt il-Ministeru tiegħi, l-Birdlife Malta u Din l-Art Ħelwa. Huwa sit għal qalb il-poplu Malti u lkoll niftakru r-risposta nkredibbli li kien hemm meta fl-istess sit kienu tqaċċtu mat-3000 siġra. Minkejja l-mizuri ta' sigurta wiehed izomm f'rasu li dan hu sit fil-miftuħ u taghmel x'taghmel dejjem se jibqalek riskju ta’ attakki simili.

L-appell tiegħi hu biex jekk xi ħadd għandu xi informazzjoni biex jgħaddiha lill-pulizija halli forsi min hu responsabbli jitressaq quddiem il-ġustizzja. Imma l-appell tieghi huwa ukoll biex ma naqtgħux qalbna. L-aqwa risposta lil dawn il-vandali tkun parteċipazzjoni akbar fl-inizjattivi ta’ afforestazzjoni. Gimgha ilu kont mistieden tieg fejn l-gharajjes iddecidew li minflok jaghtu souvenirs ghat-tieg taghhom hawlu mal-40 sigra bhala tifkira ghall-okkazzjoni taghhom. Gest sabih li jinghaqad mal-inizjattivi l-ohra tal-kampanja 34U. Il-hazin irridu nirbhulu b'gesti bhal dawn. U f'Ottubru li gej nistiednu lil pubbliku jhawwel aktar sigar gewwa l-Mellieha. M'ghaniex dubju li se nsibu hafna li jwiegbu b'mod posittiv kif dejjem sibna s'issa.

Apr 23, 2010

Exit Louis, Enter Michael

Fi ftit granet ohra nghidu addio lil Louis Galea bhala Speaker u prattikament johrog mix-xena politika. Definittivament se nimmisjawh. Louis kien dejjem persuna ta’ valuri sodi u persuna b’sens qawwi ta’ lealta’ . Louis huwa wiehed mis-simboli tat-trasformazzjoni tal-PN lejn l-ahhar tas-snin sebghin u l-bidu tas-snin tmenin. Kien hu li flimkien ma’ Eddie hareg aktar fil-berah il-vizzjoni socjali u nkanala l-partit f’moviment popolari spirat mill-hsibijiet Demokratici Kristjani. Louis kien u ghadu persuna ta’ vizjoni u azzjoni. Fil-Kabinett kont nammira l-kapacita’ tieghu fl-analizi tas-sitwazzjoni politika. Kapaci jissintesizza b'Malti mirqum.

Louis Galea kien persuna li halla mpronta qawwija imbaghad bhala Ministru kemm responsabli mill-politika socjali kif ukoll bhala Ministru ghall-edukazzjoni bejn l-1998 u 2008. Bhala Ministru responsabli mill-politika socjali kien il-persuna li stabbilixxi l-kuncett ta’ servizzi personalizzati, sabiex l-enfasi jkun fuq servizz skond il-htigijiet ta’ dik il-persuna. Louis stabbilixxi wkoll l-agenziji ta’ appogg li jaghtu dawn is-servizzi. Bhala Ministru tal-Edukazzjoni saq riforma qawwija fis-settur u kien strumentali biex rega’ gie stabbilit l-Kullegg ghall-Arti u x-Xjenza, l-MCAST.

Jitlaq is-siggu Louis u jidhol Michael Frendo wara decizzjoni unanima tal-Grupp Parlamentari tal-PN il-bierah. Michael huwa wiehed mill-generazzjoni ta’ wara Louis fil-PN u l-generazzjoni ta’ qabli. Ili naf lil Michael ghal snin twal sa minn meta kien attiv fil-politika tal-istudenti fl-Universita’. Michael dahal fil-Parlament fl-1987 u dejjem qeghda dmiru bl-akbar dedikazzjoni. Ghadda minn mumenti difficli meta spicca taht il-mira ta’ kampanja ta’ vjolenza morali. Imma Michael gharaf jikkumbatti anke ghax ghandu karattru mibni fuq principji sodi. M’ghandix dubju li Michael se jirnexxielu jkompli l-hidma li beda Louis bhala Speaker fis-Select Committee kif ukoll se jkattar l-ispirtu ta’ djalogu bejn il-Gvern u l-Opposizzjoni.

Apr 19, 2010

Tlett Mumenti

Il-Papa gej, gie u telaq ! Jekk issaqsini liema kienu l-mumenti li l-aktar se niftakar kienu bazikament tlieta. L-ewwel lil dik il-familja b’persuna bi bzonnijiet specjali li telghu bl-offertorju waqt il-quddiesa. Stajt nara l-ferh fuq wicc l-omm huma u mexjin lura f’posthom. Speci kienet qed tghid “Irnexxielna !”. Familja simbolu tal-familji kollha Maltin u Ghawdxin li jgorru piss aktar minn ta’ haddiehor kuljum, izda jgorruh b’imhabba u b’fidi f’Gesu Kristu.

It-tieni mument kien ovvjament dak meta jien u Lourdes iltqajna mieghu fil-Palazz. Kienet it-tieni laqgha taghna mieghu. L-ewwel darba kien fil-Vatikan tlett snin ilu meta ltqajna mieghu flimkien mat-tifla u l-genituri tal-mara

It-tielet mument kien waqt ic-cerimonja tat-tluq, meta l-Papa appella lil Malta ghal “ħidma mimlija sfidi favur djalogu u kooperazzjoni fl-ambitu tal-komunitajiet internazzjonali u Ewropej, fejn Malta tagħti xhieda tal-valuri Nsara li għenu biex tissawwar l-identità tagħha. Unità, solidarjetà u rispett reċiproku huma l-bażi tal-ħajja soċjali u politika tagħkom……It-teżor tat-tagħlim soċjali tal-Knisja jispira u jiggwida dawn l-isforzi.” Dan fakkarni f’appell li ghamilt dan l-ahhar lill-Arcisqof. Ghidt li f’pajjizna l-Knisja ghanda bzonn twaqqaf Skola Politika miftuha ghal kulhadd li fiha tiprepara persuni ghall-impenn fil-komunita’ bbazat fuq it-taghlim socjali tal-Knisja.

Din iz-zjara kienet wahda qasira izda b’sinifikat qawwi. Jalla z-zjara twassal ghal tigdid aktar dinamiku tal-Knisja u s-socjeta’ Maltija fit-taghlim li gab f’pajjizna San Pawl 1950 sena ilu. Ghamel sew l-Arcisqof Cremona li fid-diskors tieghu rrefera ghal fatt li “s-soċjetà nbidlet u hija sfida għall-Knisja Kattolika li teżamina lilha nnifisha u l-metodu ta’ evanġelizzazzjoni tagħha” u li l-Knisja lokali hija “ispirati mit-temi ewlenin tal-Ittri Enċikliċi” tal-Papa Benedittu XVI b’referenza ghal Deus Caritas Est, Spe Salvi u l-Caritas in Veritate.

Apr 16, 2010

Ghal ghajn il-Papa !

Tlesta x-xoghol ta' restawr fuq il-funtana tat-telgha tas-Saqqajja, ir-Rabat. Ix- xoghol ta' restawr fuq il-funtana beda fl-ahhar ta' Mejju 2009 mill-haddiema tar-Restoration Unit fi hdan il-Ministeru. Onestament kienet tweggghali ghajnejja kull meta nghaddi minn hemm. Kienet mitluqa, b'hafna mil-lavur kien qed jintilef u kienet kwazi bdiet tiggarraf.

Din il-funtana nbniet mill-Gran Mastru Vilhena lejn nofs is-seklu tmintax fuq il-post fejn diga kien hemm nixxiegha ta' l-ilma gieri. Il-funtana hija wahda mill-isbah, b'hafna skultura, mibnija b'gebel tal-franka, gholja u wiesa hdax il-metru.

Ix-xoghol, li sewa mal-€15,000, eskluz pagi tal-haddiema, inkluda tindif, tikhil, tibdil u restawr ta' gebel. Kien mehtieg hafna xoghol ta' skultura, partikolarment fil-partijiet ta' fuq tal-funtana, fejn il-hsara kienet aktar qawwija. Fl-ahhar inghata wkoll il-kulur li rrizulta li kien diga jezisti fil-passat, ghax inkixef waqt ix-xoghol ta' investigazzjonijiet li saru.

F'dan il-pajjiz hawn min isib x'imaqdar dejjem, taghmel x'taghmel. Wiehed Joseph Micallef il-bierah kiteb f''The Times on line li din il-funtana kienet "restored for the eyes of the Pope as well! " Miskin. Nesa li x-xoghol lejn l-ahhar ta' Mejju tas-sena l-ohra, meta zgur hadd ma ghadu kien jaf li gej il-Papa, wisq anqas meta gej !

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20100415/local/saqqajja-hill-fountain-restored

Apr 13, 2010

Storja ta' success

Matul l-ahhar sentejn ghamilna verament qabza ta' kwalita fis-servizzi li qed noffru fil-qasam tal-harsien tal-annimali. Il-bierah zort id-Dipartiment għat-Trattament Xieraq tal-Annimali f’għeluq is-sentejn minn mindu waqqafnih. Kien ilu jinħass il-bżonn li f’pajjiżna jkollna dipartiment li jħares lill-annimali li sfortument jisfaw maħqura jew abbandunati minn nies irresponsabbli. Il-ħaddiema ta’ dan id-dipartiment taht it-tmexxija tad-Direttur Mario Spiteri, ħadmu bla heda biex illum wasalna fejn wasalna.

F’Jannar ta’ din is-sena, wara proġett pilota li wettaqna s-sena l-oħra, bdiet topera l-ambulanza għall-annimali mill-istess dipartiment 24 siegħa kuljum. F’dawn l-ewwel 3 xhur ta’ din is-sena dan is-servizz issejjaħ għal aktar minn 500 darba. Hasra pero li kien hemm mal-50 telefonata falza. Minn naħa l-ohra huwa ta’ sodisfazzjon li madwar 30% tal-klieb salvati qed isibu familja li tilqagħhom. Biex inziedu n-numru ta' annimali addottati se ntejjbu l-website tad-Dipartiment halli ikun hemm ritratti tal-annimali li jkunu fi stat li jistgħu jiġu addottati, wara li jkunu trattati.

Kemm ilu mwaqqaf id-Dipartiment ghamel ‘l fuq minn 1,000 spezzjoni f’pet shops, irziezet, santwarji u fi djar privati, wara rapporti ta’ allegat moħqrija. Sa llum ittieħdu, jew se jittieħdu, passi kriminali kontra 25 persuna fil-Qorti.

Id-dipartiment wettaq ukoll programm ta' neutering ta’ l-annimali tat-triq. Gew trattati aktar minn 2,000 strays. Dan sar b’investiment ta’ aktar minn €200,000. Il-pass li jmiss hu li nintroducu regolamenti li jaghmluha obligatorja li klieb tat-tip 'Pit Bull' u razez simili jiġu kollha micro-chipped. B'hekk is-sid tagħhom ikun dejjem jista jiġi traċċat u f’każ li dawn l-annimali jkunu abbandunati jkun jista jiġi ddentifikat min ikun wettaq dan ir-reat. B'mod gradwali rridu naslu biex il-klieb kollha jkunu micro-chipped.

Apr 9, 2010

Aktar progetti

Dalghodu zort ix-xogholijiet li L-Ministeru qed jaghmel fuq iz-zuntier tal-Knisja tal-Mosta, liema knisja kienet inbniet ghal habta tal-1860. Bazikament qed jinbidel il-parapett kollu taz-zuntier li kien ta' periklu ghan-nies. Din il-knisja apparti li hija post ta' qima hija ukoll post li hafna turisti jzuru f'pajjizna. Ix-xoghol qed isir skond id-disinji originali tal-perit Giorgio Grognet de Vassé. Dan ix-xoghol qed isir minn nies tas-sengha anke ghax wiehed irid japrezza li dan mhux facli anke ghax il-parapett huwa fit-tond u kull bicca minnu ghandu kurvatura differenti. Barra hekk hemm xoghol fuq il-hadid li jzomm is-soprabank tar-recint. Tajjeb nghid li l-Knisja se tohrog parti mill-ispejjez

Hsibna ukoll li nintroducu zewg sicilian fountains taht iz-zuntier, li kienu inkluzi fil-pjanti originali ta' Grognet izda li effettivament qatt ma saru. Originarjament tajjeb wiehed ghid li Grognet kien iddisinja anke obelisk biex isir fil-piazza. Dan ukoll qatt ma sar u llum difficli li jsir minhabba t-traffiku. Dan ix-xoghol kollu se jiswa lill-Gvern madwar €200,000.


Illum ukoll iltqajt mal-Kunsill Lokali ta' Marsaxlokk sabiex nispjega x-xoghlijiet li se jkomplu fuq ix-xatt ta' hemmhekk. Is-sena l-ohra konna diga ghamilna x-xoghol fuq bankini godda fuq in-naha tal-bini. Meta gejna biex naghmlu x-xoghol fuq il-promenade ghamilna kundizzjoni cara. Mhux se nonfqu flus pubblici biex naghmlu x-xoghol, imbaghad inhallu vannijiet inkluz ta' dawk li jarmaw il-monti, jitilghu fuq il-promenade bir-rizultat li wara zmien qasir nibdew bi hsarat. Iddiskutejna diversi options. Il-Kunsill Lokali qal tieghu, tal-hwienet u s-sajjieda qalu taghhom u tal-Monti qalu taghhom ukoll. Smajna lil kulhadd u issa ddecidejna. L-option li ghazilna jaqbel maghha l-Kunsill Lokali. Tal-Monti se jithallew jarmaw izda mhux se jithallew jarmaw bil-vannijiet fuq il-promenade. Ix-xoghol, li se jqum madwar €2 Miljun, mistenni jibda fil-granet li gejjin.

Apr 5, 2010

Irrid Nghix

Ghadni kemm spiccajt naqra l-ktieb ta’ Annabelle Vassallo “Irrid nghix”. Ktieb li sahharni bis-semplicita’ tieghu izda fl-istess sammarni bis-sahha tal-messaggi li fih. F'dan il-ktieb Annabelle tirrakonta kif ghaddiet l-ahhar tlett snin tiggieled il-marda qerrieda tal-kancer b’Gesu’ magenba. Ghandha fidi u kuragg kbir. Nixtieq imqar ikolli 10% tal-fidi u l-kuragg taghha jekk qatt inkun fis-sitwazzjoni taghha !

Lil Annabelle ili nafha mhux hazin. Minn meta kienet saret segretarja ta’ Fr.Peter Serracino Inglott fil-bidu tas-snin 90 u wara ghamlet xi zmien tahdem mieghi fis-segretarjat tieghi. Tfajla semplici u normali b’qalb kbira. Is-semplicita’ u r-rieda taghha serqu l-qlub tal-hafna li ma kienux jafuha u saru jafuha permezz tal-programm Xarabank. Mhux ta’ b’xejn li dan il-ktieb sar l-aktar ktieb li nbiegh f’pajjizna fl-ahhar snin ! Permezz tal-messagg taghha qed taghmel hafna gid. Fil-ktieb tikwota sms li jien bghattilha xi gimghat ilu (fost hafna smss ohra ta’ hbieb) qabel ma dehret fil-programm. Kont ghidtilha: “Il-genna jistghu jistennewk ghalissa ! Qed taghmel hafna gid hawn !” U aktar ma jghaddi z-zmien aktar jidher li ghandi ragun !

Il-ktieb huwa miktub mill-qalb. Fih tahlita ta’ morr u helu. Apparti r-rakkonti ta’ qsim il-qalb li jaghfsulek qalbek, hemm ukoll battuti helwin li jgibulek tbissima. Fih ukoll gabra ta’ talb li joffri lil Annabelle ftit mill-medicina biex tkompli taffronta l-marda b’kuragg ghax temmen li l-misteru tal-Mulej difficli nifmuh. Il-ktieb verament jghinek tapprezza l-valur tal-hajja. Annabelle il-“clapper” tirrakonta kif ghaliha “kull gurnata hija rigal sabih” u ghalhekk qed tkompli tiggieled “l-iljun” ta’ go fiha ! Annabelle prosit u grazzi tal-wirt li tajtna f’dan il-ktieb.