Oct 31, 2007

Qamhirrun Imbaghbas

Dalghodu se naqbad lura l-ajruplan minn Luxembourg via Frankfurt ghal Malta wara l-laqgha tal-Kunsill tal-Ministri tal-Ambjent.

L-aktar item 'shun' ta' dan il-Kunsill kienet id-diskussjoni dwar it-talba tal-Awstrija li tibqa tiprojbixxi li jitpoggew fis-suq taghha zewg tipi ta' qamhirrun genetikament modifikati. Meta tkellimt emfasizzajt l-importanza tal-prinċipju ta’ prekawzjoni u d-dritt ta’ Stati Membri biex jużaw l-klawsola ta’ salvagwardja fir-rigward ta’ prodotti ġenetikament modifikati.

Ghamilt l-argument li l-Gvern Awstrijak ghandu ragun ghax għad m’hemmx informazzjoni biżżejjed li tassigura serħan il-moħħ lill-konsumatur, speċjalment fuq l-impatt fit-tul ta’ dawn il-prodotti fuq is-saħħa tal-bniedem u ghalhekk ghandhom jinghataw zmien adegwar biex jaghmlu l-istudji necessarji.

Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea biex l-Awstrija tneħħi l-projbwizzjoni tagħha fuq iż-żewġ tipi ta’ qamħirrun ġenetikament modifikat, ma gabitx maġġoranza ta’ voti favur u lanqas kontra. Malta, flimkien ma’ 15 il-pajjiż ieħor, vvutat kontra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropeja u favur il-pożizzjoni tal-Awstrija. F’nuqqas ta’ maġġoranza kontra l-proposta tal-Kummissjoni, f’dawn il-każijiet, il-proposta tal-Kummissjoni tghaddi.

Oct 28, 2007

Grazzi mill-qalb !

Dan il-weekend kien fenominali. Ma stennejniex dak ir-rispons. L-entuzjazmu li bih gew in-nies, specjalment it-tfal kien impressjonanti.

Qatt ma mmaginajna li r-rispons se jkun daqshekk qawwi. Il-poplu wiegeb b'determinazzjoni kbira. Ghat-3,000 sigra meqruda, spicca hawwwel vicin hames darbiet aktar !

Gew familji bi tfal, zghazagh, anzjani u l-aktar li mpressjonawni kienu numru ta' persuni b'dizabilita' li minkejja fuq wheelchair ma qaghdux lura biex jigu. Grupp iehor li hadt gost hafna nara kien grupp ta' persuni bi bzonnijiet partikolari li jiehdu sehem fil-programm Equals tal-WasteServ. Gew hemm b'entuzjazmu li laqatni.

Ippermettuli nghid grazzi kbira lill-istaff tieghi, lill-volontiera tal-Birdlife izda fuq kollox lill-haddiema tal-PARK Unit li f'dawn it-tlett ijiem tkissru. Laqatni l-fatt li lejn tard il-Hadd meta t-toqob kollha li kienu lestew matul il-granet ta' qabel kienu imtlew bis-sigar, kienu huma stess minghajr ma staqsejna li offrew li jlesti aktar sigar biex in-nies li gew jaqghtu xewqithom u jhawlu sigra !

Grazzi, grazzi u grazzi mill-qalb !

Oct 27, 2007

Irqadna gol-kamp !

Ghadni kemm wasalt lura d-dar wara li dan il-lejl irqadt mal-iScouts ta' St.Michael's College ta' Pembroke hdejn it-Torri l-Ahmar. Dawn l-iScouts huma fost dawk il-volontiera li gew jghinu fit-Tree Planting Weekend. Maghhom hemm l-iScouts ta' B'Kara, Fire & Safety Rescue Unit u ovvjament membri tal-Birdlife.

Wasalt il-Mellieha xi l-11.00pm waqt li l-programm fuq il-palk principali kien ghadu sejjer. Meta spicca kollox, kielna l-hut li ppreparaw l-iScouts. Grazzi specjali lil Martin li huwa kok professjonali.

Dhalna norqdu xi s-2.00am ! Irqadna go kamp li minkejja n-nida u r-rih qawwi li ghamel dan il-lejl irrezista tajjeb hafna. Qomna xi s-6.00am ghalkemm fil-verita qomna xi drabi ohra bl-inhir ta' wiehed mill-persuna li kien maghna ! :)

Esperjenza sabiha. Issa se niehu shower u nerga nitla l-Mellieha ghax fl-10.30am gej il-President, Dr.Eddie Fenech Adami ihawwel sigra ukoll. Ma rridx inkun tard.

Oct 26, 2007

S'issa 13,300 sigra !

Illum bdejna bit-Tree Planting Weekend. Dalghodu madwar 500 tifel u tifla telghu l-Mellieha ihawlu s-sigar. Qaluli li kienet xena sabiha hafna. Sfortunatament tlifta ghax dalghodu kelli nkun il-Parlament biex niddiskutu l-Estimi tal-Ministeru tieghi.
Waqt is-seduta habbart li nfurmawni li sa dalghodu konna wasalna sa 13,300 sigra ! Aktar minn 4 darbiet is-sigar li gew massakrati f'Mejju. Verament rispons qawwi u b'sahhtu mill-poplu Malti.

Kif spiccajt is-seduta bqajt tiela sal-Mellieha fejn iltqajt ma' Tonio Fenech u xi haddiema tal-Ministeru li kienu hadu l-inizjattiva u gabru bejniethom Lm3,000 biex jinxtraw sigar. Gest veru sabih. Ma' Tonio gie ukoll it-tifel tieghu Karl. Iggustajtu xi armat bil-pala tieghu ukoll halli jaghti daqqa t'id. Ma setax jieqaf jimbotta l-hamrija !

Waqt li kont hemm iltqajt ma' ragel Ingliz li mizzewweg Maltija li gew jaghtu daqqa t'id b'volontarju. Iltqajt ukoll ma' xi familji li gabu t-tfal taghhom ihawlu s-sigar.

Dan il-lejl behsiebni nitla s'hemm ukoll u nqatta l-lejl mal-iScouts tal-iskola St.Michael's ta' Pembroke. Dawn laqghu l-istedina tieghi li anke matul il-lejl ikun hemm attivita' posittiva favur l-ambjent galadarba l-att ta' vandalizmu kien sar matul il-lejl.

Oct 23, 2007

The Smart Healthy Way !

Dalghodu kont mistieden nattendi fl-iskola Primarja ta' San Gwann attivita' bl-isem "Tomorrow We Grow: The Smart Healthy Way!". Attivita helwa u organizzata tajjeb li l-ghan taghha hu biex tispjega lit-tfal x'ghandhom jieklu u x'ma ghandhom jevitaw kif ukoll l-importanza tal- ezercizzju.

Meta kellimt lit-tfal ma stajtx ma nispjegax kemm hu difficli li taghmel id-dieta. Ghidtilhom biex ma jimitawx lili u ahjar izommu l-kontroll issa li ghadhom zghar aktar milli jaghmlu d-dieta' meta jikbru kif qed naghmel jien.

Laqatni l-fatt li din l-attivita' ma kenitx immirata ghat-tfal izda anke ghal genituri. Hadt gost li kienu hafna specjalment l-ommijiet li attendew u ppartecipaw b'mod attiv. Fil-fatt fil-kelmtejn li ghidt waqt l-okkazzjoni fahhart il-fatt li l-genituri tat-tfal jippartecipaw b'sahha fl-attivitajiet li l-Head tal-iskola Ms.MaryRose Debono u l-ghalliema jorganizzaw. Ili naf lil Ms.Debono minn meta kelli sitt snin meta kienet tghallimni fl-iskola Primarja ta' tas-Sliema.

Wara l-introduzzjoni tal-bidu ghoxejt induru il-klassijiet ma' Dolores Cristina. It-tfal mimlijin entuzjazmu u innocenza. Tghidx kemm bdejt tajjeb il-gurnata llum. Imqarr kuljum nibdiha hekk !

Oct 20, 2007

Grazzi Suha !

Illum fuq The Times kien hemm artiklu fuq Suha Arafat, l-ex mara ta' Yasser Arafat. Suha iddecidiet li tigi toqghod Malta ma' bintha Zahwa li llum ghandha 11-il sena.

Dan hu t-test ezatt tal-artiklu tal-gurnalist Mark Micallef:
"The place is great" she emphasised, praising the peace and democracy enjoyed in Malta.

"You really don't appreciate these things until you lose them and you Maltese should really be thankful for what you have. Many around the world hope they can one day live this sort of life."

Il-veru kaz li ahna li nghixu hawn niehdu kollox for granted u ftit li xejn naprezzaw dak li ghandna. Issa li pajjizna jghix f'liberta' shiha, fil-paci u f'demokrazija, bilkemm ma nahsbux li dawn kienu maghna minn dejjem. Huwa ghalhekk li kuljum ghandna nahdmu biex inzommu dak li ghandna anzi nsahhuh.

Suha grazzi hafna tal-kumment posittiv tieghek. Nispera li jkunu hafna l-Maltin li jiehdu nota !

Europe on the move…. Fl-aħħar !

Naħseb li sal-bieraħ filgħaxija ftit kienu qed jittamaw li kien ser jintlaħaq qbil aħħari bejn il-mexxejja tas-27 pajjiż ta’ l-Unjoni Ewropeja dwar dak li ser isir magħruf bħala t-trattat ta’ Lisbona. Imma wasalna. L-Ewropa reġgħet bdiet miexja fit-triq lejn aktar integrazzjoni wara stale-mate li kien ilu jirrenja sentejn sħaħ minn meta l-Kostituzzjoni Ewropea spiċċat fix-xejn.

Li hu żgur hu li ma kienx faċli jintlaħaq għax l-oġġezzjonijiet tal-pajjiżi membri kienu ħafna u varjati… mix-xewqa għal aktar siġġijiet fil-Parlament Ewropew ta’ l-Italja sa’ kif għandha tissejjaħ l-Ewro mill-Bulgari (li riedu d-dritt li jiktbuha Evro bl-alfabet Cirilliku!)

Imma dak huwa s-sabiħ ta’ l-Unjoni Ewropea wara kollox, 27 ġens distint li fl-aħħar mill-aħħar dejjem isibu t-triq lejn aktar integrazzjoni bejniethom.

Dan it-trattat, għalkemm m’hux b’saħħtu daqs Kostituzzjoni, ser jilħaq bosta mill-għanijiet tagħha, fosthom ir-riforma ta’ l-istrutturi amministrattivi ta’ l-Unjoni, u aktar importanti minn hekk, integrezzjoni akbar fil-politika barranija ta’ l-istati membri.

Għal Malta, ifisser ukoll il-kisba tas-sitt siġġu fil-Parlament Ewropew mill-2009 ‘l hemm.

Oct 19, 2007

Xemx u xita….Alla jaf meta!

Dan hu l-ħsieb li ġieni f’moħħi hekk kif il-bierah filgħodu, kontra qalbi kelli niddeċiedi li nipposponi b’ġimgħa l-attivitajiet li kellna maħsuba għat-Tree Planting Weekend fi tmiem din il-ġimgħa.

Domt biex qtajt qalbi, u saħansitra ittamajt f’aħbarijiet pozittivi mill-Uffiċju Meterjoloġiku pero kulħadd tani l-parir li nipposponi b’ġimgħa. Il-ħsieb tagħna hu li dak kollu li kellna f’moħħna għal din il-ġimgħa nagħmluh bejn is-26 u t-28 t’Ottubru.

Dakinhar nittama li nagħtu l-aqwa risposta lil min ħaseb li b’sempliċi att vandalu se jaqtalna qalbna…ovvjament dejjem jekk it-temp jippermetti!

Jidher li l-idea li ngibu lill-Arcisqof biex jintervjeni ghalina ma hadmitx !

Oct 17, 2007

Malta - Moldovia

Illejla mort nara l-loghba Malta vs Moldovia. L-ewwel half kien kwazi dizastru ghal Maltin. 3-0 minn taht sal-halftime. Wara li qalghu goal minn penalty fantazma, it-team Malti qiesu inhasad u ma setghax jigi f'tieghu. Meta kien 2-0 u deher li se jibda jirkupra, dlonk qlajna iehor minn zball tad-difiza.

It-tieni half kien storja ohra. Fl-ahhar 20 minuta it-team Malti ghamel rimonta. Minn azzjoni mibdija minn Jamie Pace minn nofs il-ground, li baqa' jinsisti l-hin kollu, it-team Malti naqqas l-iscore ghal 3-1. Imbaghad meta kien fadal biss xi 6 minuti ghat-tmiem tal-loghba ir-referee, li fl-opinjoni tieghi ma kienx up to standard, saffar penalty. Michael Mifsud ma falliex.

Matul il-loghba hadt gost nara l-espressjonijiet fuq wicc Lawrence Gonzi li llum gie jara l-loghba. Lejn l-ahhar tal-loghba dahal fl-entuzjazmu, tant li ghajjat "penalty" b'vuci gholja fuq kulhadd fil-VIP box. Tant li biex niccajta ghidtlu li r-referee beza minnu u tana l-penalty ! Bi ftit aktar fortuna lejn l-ahhar stajna gibna draw.

Oct 15, 2007

Budget biex ikollna familji fis-sod.

Il-Prim Ministru illejla ressaq quddiem il-poplu kollu Budget li se:
1. jgħin lill-familji u jippremja l-bżulija;
2. jnaqqas t-taxxa tad-dħul għall-familji;
3. jappoġġja t-trobbija tat-tfal l-aktar biz-zieda fic-Children's Allowance;
4. jinvesti fl-edukazzjoni, fl-ambjent, fit-turizmu u l-kultura;
5. joffri sistema tas-sahha aktar aggressiva fil-ġlieda kontra l-kanċer;
6. jghin liż-żgħażagħ jsiru sidien ta’ darhom b'anqas piz;
7. jghin lill-anzjani specjalment dawk l-aktar fil-bzonn;
8. haseb b'mod qawwi f'dawk bi bzonnijiet specjali;
9. jaghti spinta lil holqien tal-impjiegi f'Ghawdex u
10. jsahhah l-forzi tas-sigurtà fil-glieda kontra l-immigrazzjoni llegali.

Mid-diskors tal-Budget ghogbitni l-aktar din is-silta :
"Il-messaġġ huwa ċar. Aħna ma rridux nintaxxaw ix-xogħol. Bil-maqlub, aħna rridu ninċentivaw ix-xogħol. Irridu niżguraw li l-avvanzi ekonomiċi ta’ pajjiżna jmorru biex isaħħu lill-familji taghna."
Jekk trid tara d-diskors kollu ara:

Oct 14, 2007

Climate Change: What's Your Impact?

Inevitably, in going about our daily lives – commuting, sheltering our families, eating – each of us contributes to the greenhouse gas emissions that are causing climate change.

Yet, there are many things each of us – as individuals – can do to reduce emissions. The choices we make in our homes, our travel, the food we eat, and what we buy and throw away can help ensure a stable climate for future generations.

Use The Nature Conservancy's online carbon footprint calculator to measure your – or your household's – climate impact. The calculator will estimate how many tons of carbon dioxide and other greenhouse gases your choices create each year.


World Blog Action Day

Il-15 t'Ottubru huwa l-jum dinji dedikat ghal Blog Action. Din is-sena t-tema maghzula hija fuq l-ambjent.

Il-bloggers gew mitluba jaghmlu tlett azzjonijiet: 1. Poggi fuq il-blog tieghek materjal fuq l-ambjent; 2. Aghti donazzjoni ghall-ambjent; u 3. Xerred il-kelma dwar Blog Action Day.

L-ewwel azzjoni: F'parti ohra tal-blog se naghti ftit informazzjoni u link ghal Carbon Footprint Calculator.

It-tieni azzjoni : Iddecidejt li nixtri zewg sigar (Lm6x2) biex fil-weekend li gej kemm il-mara kif ukoll it-tifla jhawlu sigra fil-Foresta 2000.

It-tielet azzjoni : Hija ovvja li permezz ta' din il-post qed niprova naghmel dan.

Jekk int blogger nitolbok taghmel l-istess.

Oct 12, 2007

L-inbid Malti ghandu valur !

Din il-gimgha wegibt mistoqsija parlamentari fuq l-ghajnuna fuq id-dwieli u jkolli nistqarr li jien stess impressjonajt ruhi bit-twegiba. Dr.Joe Cassar, wiehed mid-deputati tal-Gvern, staqsini: "Jista' l-Ministru jgħid kemm żdied it-tkabbir tad-dwieli għall-inbid kull sena mis-sena 2000 'l hawn u x'għajnuna finanzjarja ngħatat s'issa għat-tkabbir tad-dwieli, kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex? Kemm minn din l-għajnuna ġiet mill-Unjoni Ewropea? Kemm hawn persuni reġistrati li qed ikabbru d-dwieli għall-inbid, kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex?"

It-twegiba li ppreparawli n-nies teknici tal-Ministeru ssorprenditni. Mill-2003 lil hawn l-għajnuna finanzjarja li ngħatat għat-tkabbir tad-dwieli lil bdiewa kienet ta’ madwar Lm 1.4 Miljun. Li minnha madwar Lm 133,000 ġew mill-Unjoni Ewropea.

Fl-2003 f'Malta u Ghawdex kellna 5,500 tomna art bid-dwieli filwaqt li sas-sena 2006 kien hawn irreġistrati madwar 8,100 tomna ta' art ghad-dwieli. Bhalissa ghandna madwar 3,000 bidwi li jkabbar l-gheneb.

Ghalhekk meta dan il-weekend tkun qed tixrob xi tazza nbid tajjeb ta' Malta ftakar li fuq dak l-inbid kien hemm investiment qawwi. Ftakar ukoll fix-xoghol iebes tal-bidwi biex kabbar l-gheneb li minnu sar l-inbid li qed tixrob.

Oct 10, 2007

Wasal Father Christmas!

Il-ħajja fil-politika laqqgħetni ma' ħafna episodji u għallmitni ħafna. Il-kuntatt man-nies jibqa’ l-aktar għal qalbi. Minn nies titgħallem, tisma l-aspirazzjonijiet u l-ħsibijiet tagħhom u tħoss sodisfazzjon meta tara li l-ħidma qed tigi apprezzata.

Ikolli nammetti li l-laqgħat tal-pubbliku xi kultant jissarrfu wkoll f’espisodji komiċi li rrid naqsam magħkom. Il-bieraħ waħda minnhom. Kont qiegħed nagħmel xi zjarat għand familji s-Swatar u kien imissni nħabbat l-ahhar dar, kienu xi d-9.00pm. Bdejt gejja l-ghejja.

Jien ma rrealizzajtx li kien hemm qanpiena tal-elettriku fil-pilastru tal-parapett. Bqajt diehel l-parapett u ezatt hdejn il-bieb nara qanpiena kbira. Ovvjament, bdejt indoqqha u din għamlet ftit ħsejjes mhux ħazin. F’daqqa waħda, minn ġewwa nisma tifel zgħir li b’ton ta’ ferħ beda jgħajjat u jgħid lil ommu “Mama’, Mama’, wasal Father Christmas”!!

Dan ma kienx bizzejjed. Naħseb li x’ħin rani t-tifel aktar ikkonvinċa ruħu li jien veru Father Christmas tant li mar ġab karta u lapes u beda jnizzel lista ta’ x’ġugarelli jrid għall-Milied li ġej. Tant kien konvint li x’ħin ommu qaltlu li jien m’iniex Father Christmas, tgħidx kemm beka bil-qalb miskin !

Anke dan l-episodju kkonfermali l-innoċenza tat-tfal, u l-bzonn li nkompli bid-dieta!!

Oct 7, 2007

Insahhu s-success flimkien

Dalghodu kellna l-Kunsill Generali tal-PN. Bhas-soltu ghamilt id-diskors tieghi. Ghazilt li nitkellem fuq l-edukazzjoni. Ghidt li nara zewg sfidi ohra fil-qasam edukattiv apparti dawk indiklati fid-dokument pprezentat mill-partit.

L-ewwel sfida hija dik li ninvolvu aktar il-genituri fl-iskola, halli l-iskola ssir ferm aktar l-estensjoni tad-dar kif ukoll id-dar tkun l-estensjoni tal-iskola.

It-tieni sfida hija dik li nintegraw hafna aktar it-taghrif u t-taghlim dwar l-ambjent u l-wirt ta' pajjizna fil-programm edukattiv ta' pajjizna halli nbiddlu l-kultura. Mhux biss biex it-tfal jitghallmu ma jaghmlux hsara lill-ambjent izda anzi biex jitghallmu jaghmlu xi haga posittiva favur l-ambjent. Spjegajt dak li ghamilna permezz tal-programm EkoSkola flimkien man-Nature Trust.

Kkonkludejt billi ghidt li fil-qasam tal-edukazzjoni ghamilna rivoluzzjoni siekta. Bnejna dar ta' opportunitajiet ghal kulhadd. Dar b'hafna bibien, biex min isibha difficli jsib il-bibien il-wesghin jkun jiftah imqar bieb ckejken li xorta jiftahlu l-opportunitajiet.

Oct 6, 2007

34U Ambassadors

Il-bierah tajt il-hatra ta' Ambaxxaturi tal-kampanja tat-34U lil numru ta' personalitajiet fosthom Ira Losco, Moira Delia, Julia Farrugia, Nathanial Attard u ohrajn. L-idea hija li dawn il-personalitajiet jghinuna nxerrdu l-messagg tal-htiega li nhawlu aktar sigar f'pajjizna.

Is-sena l-ohra kellna t-target li nhawlu 10,000 u fil-fatt hawwilna 16,000. Din is-sena ghandna t-target li nhawlu 20,000 ! Jekk nibqghu sejrin hekk nahseb li naqbzu dan it-target, imma hemm bzonn sforz minn kulhadd. Hadt gost li dawn il-personalitajiet accettaw l-istedina taghna. Zgur li ma gewx ghal pin u l-arm band tat-34U !

Apparti l-personalitajiet li jidhru fir-ritratt inhatru ukoll bhala Ambaxxaturi Carlo Borg Bonaci, Pierre Cordina u Claudette Pace.

By the way skoprejt li mhux wahdi sirt inhobb ir-rugby. Ira u Moira tghidx kemm huma fans tar-rugby imma ma nahsibx li ghall-istess raguni !!

Oct 3, 2007

Forza Lazio !!!

Illejla kelli cans nara l-loghba tac-Champions League, Lazio vs Real Madrid. Kienet loghba tajba li spiccat bl-iscore ta' 2 -2, b'Goran Pandev jiskorja tnejn ghal Lazio. Fil-verita nemmen li l-Lazio bi ftit aktar attenzjoni u grinta setghu rebhu.

Bil-mod il-mod qed johrog il-karattru veru ta' dan it-team tal-manager Delio Rossi, li tnexxielu jghaqqad team li kapaci jikkombatti sal-ahhar u jilghab bhala team. Ma hemmx xi players b'ismijiet kbar, kif kienu mdorrijin qabel ma l-club kwazi falla finanzjarjament, izda team bi players li lesti jaghtu 100% lil xulxin.

Ili nzomm mal-Lazio mill-1974 meta rebhu l-ewwel Scudetto taghhom. Kelli biss 10 snin. Ghaddew minn zminijiet sbieh u zminijiet koroh imma l-lealta' baqghet hemm !

Bhalissa il-club ghaddej minn zmien ta' bidla taht il-Presidenza ta' Claudio Lotito, li qed jirnexxielu jibni bazikament team b'dixxiplina gdida, inkluz dixxiplina fiskali, fejn mhux lest li jhallas pagi straordinarji li ghamlu mill-loghba tal-football, loghba perikoluza. Qala hafna kritika izda nahseb li z-zmien qed jaghtih ragun !

Annabelle u l-qawwa tal-komunita'

Il-bierah, jien u Lourdes gejna mistiednin nattendu quddiesa ta’ ringrazzjament ta’ Annabelle Vassallo, habiba taghna fil-knisja tas-Siggiewi. Annabelle, ghaddiet minn esperjenza ta’ mard u kellha titla’ ghal kura Londra fejn kienet qed tghix ghal dawn l-ahhar disa’ xhur.

Xi haga li laqtitni l-bierah hija l-kuragg li biha ghexet din l-esperjenza. Annabelle qasmet hsieb zghir maghna : Minkejja d-diffikultajiet kbar tal-marda, kienet kapaci tesperjenza ferh u paci kbira fil-hajja taghha.

Tkellmet fuq l-importanza ta’ l-appogg li wrewha l-familja u l-hbieb taghha imma fuq kollox tkellmet fuq il-fidi taghha. Qaltilna li l-Mulej ghamel maghha aktar milli hi qatt setghat titlob jew timmagina. Il-Mulej ghamel maghha hwejjeg kbar – mhux biss il-prezenza Tieghu akkumpanjat ‘l Annabelle matul dawn ix-xhur li ghaddew izda esperjenzat fejqan fizikali. It-tumur li tant kienet qed tibza minnu donnu miet.

Din il-quddies kienet esperjenza fejn personalment ergajt irriflettejt fuq l-infinita’ ta’ Alla. Fuq kemm Alla ghadu jezisti u jimxi maghna. Laqatni wkoll is-sabih tal-komunita’ Maltija. Meta jinqala’ l-ghawg, specjalment il-mard, tara n-nies jaghtu l-appogg b’mitt elf mod. Il-bierah fis-Siggiewi, hassejt il-qawwa tal-komunita’, l-imhabba lejn il-proxxmu u fuq kollox is-sahha tas-solidarjeta’ Maltija.

Oct 1, 2007

Workshop tal-Arkitettura

Gew iżuruni tlieta mill-erba' studenti tal-Fakulta' tal-Arkitettura (Edward Coppini, Paula Curmi, Mark Muscat u Giancarlo Torpiano) li ftit granet ilu gew lura mill-belt Taljana ta’ Lucca wara li ħadu sehem f’workshop ta' hmistax-il gurnata bit-titlu “Urban Culture and Landscape Renewal”.

F'Mejju li ghadda waqt li kont Ruma sirt naf b'dan il-workshop li jsir kull sena u tlabt lil Prof. Roberto Schmid tal-IUSS sabiex jaccettaw ukoll numru ta' studenti Maltin. Wara ftit granet kitibli biex jghidli li accettaw u jien tlabt lis-SACES, l-ghaqda tal-istudenti tal-Arkittettura, biex jikkordinaw din l-opportunita'.

Għal dan il-workshop kienu qed jieħdu sehem ukoll studenti universitarji Taljani flimkien ma’ oħrajn minn universitajiet fic-Cina, il-Polonja, il-Jordan u t-Tuneżija. Il-bicca xogħol li kellhom għal dan il-workshop kienet li jaqilbu bini antik mijiet ta’ snin li sa ftit ilu kien għadu jintuża bħala sptar mentali, f’campus universitarju, bil-landscaping b’kollox.

Iżda aktar mill-esperjenza li ggwadanjaw, m’għandix dubju li workshop serva biex jiftħilhom l-orizzonti tagħhom, li sfortunatament huma xi ftit limitati għall-istudenti Maltin.