Feb 24, 2008

Is-sabiħ ta’ l-elezzjoni

Probabli qed tistaqsu ‘Dan biex ġej?’. Għal ħafna l-elezzjoni jarawha bħala zmien ta’ tensjoni. Veru imma hu wkoll fatt li l-kampanja elettorali hija zmien li tagħti ċans lilna l-politiċi li nqattgħu jum wara ieħor f’kuntatt man-nies. Għalija dan hu wisq importanti, tant li jien ilni għaddej b’laqgħat fid-djar ta’ l-elettorat sa’ minn Ottubru ta’ l-2003.

Il-kampanja elettorali tiegħi tkun imfassla b’mod li tagħti ħafna spazju għal-laqgħat man-nies. Minn din il-ġimgħa, minbarra l-home visits u l-laqgħat tas-soltu, bdejna wkoll sensiela ta’ area meetings li fihom residenti minn lokalita’ jew zona partikolari mid-9 u l-10 distrett jkunu mistiedna biex jattendu.

Matul din il-laqgħa, nistieden ukoll ġurnalist, jew personalita’ biex jistaqsini mistoqsijiet li jrid u fi tmiem l-attivita’ norganizzaw ukoll riċeviment zgħir. Irrid ngħid li l-ewwel erba’ laqgħat kienu mill-isbaħ fejn kelli opportunita’ niltaqa’ ma’ nies, ħafna minnhom għall-ewwel darba. Irrid nirringrazzja lil kull min qed jikkopera biex dawn l-attivitajiet qed jilħqu l-għan tagħhom.

Bħala titlu għidt is-sabiħ ta’ l-elezzjoni..hemm ukoll l-ikrah bħal f’kull ħaġa oħra fid-dinja! Dan huwa zmien fejn il-ħin limitat tiegħi mal-familja jkompli jonqos. Pero anke hawn nara sabiħ għaliex li kieku m’għandix mara u tifla li jifhmuni u li jappoġġjawni, kieku jien ma wasaltx s’hawn.

Nittama li narakom fil-jiem li ġejjin.

Feb 23, 2008

Ħallietna stilla

Din hi frazi li smajtha kemm il-darba fl-aħħar sigħat minn mindu sar magħruf li mietet Ġemma Portelli. Għall-ġenerazzjoni tiegħi, u dawk ta’ qabli Portelli kienet ‘ta’ ġewwa’. Aħna trabbejna naraw it-TV u nidħqu ma’ Ġemma. Il-mewt tagħha tfisser li tlifna waħda minnha.

Ġemma kienet mara li se tibqa’ magħrufa għas-sehem tagħha fi produzzjonijiet teatrali, kemm fuq il-palk kif ukoll fuq it-televizjoni biex ggib tbissima fuq wicc il-poplu Malti u Ghawdxi. Kienet personalita’ li ħadmet biex izomm l-għaqda bejn il-Maltin u l-emigranti Maltin f’pajjizi barranin, speċjalment l-Awstralja.

Kien doveruz li Ġemma ngħatat il-Midalja għall-Qadi tar-Repubblika fis-sena 2000, liema rikonoxximent isellem il-ħidma ta’ Ġemma tul karriera twila.

Illum wara nofsinhar kont wiehed mill-mijiet ta' nies li attendew il-funeral fil-knisja parrokjali tal-Imsida biex naghtu l-ahhar tislima lil Gemma. Kien kommoventi l-mument fejn persunaggi ohra tat-teatru bhal Charles Thake, George Micallef, Hector Bruno u ohrajn telghu jitolbu fuq l-artal. Fl-ahhar tal-quddiesa it-tislima tal-vjolinista Joe Chetcuti kienet f'loka. Tislima helwa ghal persuna helwa.

Minn hawn insellem lil uliedha u lill-familja tagħha u nuri s-solidarjeta’ tiegħi magħhom f’dan il-mument diffiċli.

Feb 21, 2008

Prosit...Hawn bomba man !

Nhar is-sibt, fil-prezenza tal-Prim Ministru, inawgurajna l-iskate park il-ġdid fl-Imsida. Permezz ta’ dan il-proġett, l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu f’pajjizna, komplejna inzidu mal-lista ta’ proġetti li permezz tagħhom qed nipprovdu faċilitajiet fejn uliedna, u l-familji tagħna jkunu jistgħu jqattgħu l-ħin liberu tagħhom.

Permezz ta’ dan il-proġett, irnexxielna nibdlu zona mitluqa fi skatepark ta’ l-aqwa standards, fatt rikonoxxut ukoll minn xi skaters professjonali li nġiebu Malta għal din l-okkazjoni. Impressjonani wieħed minnhom meta qalli li l-Izvizzera lanqas għandhom nofs dak li issa jistgħu jgawdu z-zgħazagħ tagħna.

L-attivita’ tas-Sibt kienet waħda mill-isbaħ. Deher li ħa gost biha wkoll il-Prim Ministru li sab ħin, minkejja l-iskeda tiegħu ta’ bħalissa biex ikun magħna u anke hu jaqta ftit mill-appuntamenti tal-kampanja elettorali. L-aqwa rigal li nghata lili nhar is-Sibt kien meta ezatt kif se nibdew l-attivita' ġie fuqi tfajjel ta’ madwar 12-il sena u bl-ikbar ġenwinita’ qalli: “Prosit..hawn bomba man!”

Li tagħmel il-ġid huwa wieħed mill-aktar għanijiet nobbli fil-politika. Li tisma tifel innoċenti jlissen dawk il-kliem jimlik b’kuraġġ u b’determinazzjoni biex tkompli taħdem b’risq dan il-pajjiz.

Feb 19, 2008

Is-sewwa jirbah zgur !

Sentenza mogħtija dalgħodu mill-Qorti tal-Maġistrati f’kawza ta’ libell li jien kont ftaħt kontra l-ex prezentatur ta’ One Productions Etienne St John tikkonferma li t-tattika li tuza l-Oppozizzjoni hi li tixħet it-tajn u toħloq dubji bl-iskop li tħammeġ u biex tagħmel gwadann politiku.

Jien kont ħassejtni inġurjat b’allegazzjonijiet li kien għamel St John fuq Super One Radio nhar id-29 ta’ Mejju 2006. St John kien għamel numru ta’ allegazzjonijiet ta’ irregolaritajiet u favoritizmu fil-proċess ta’ l-egħluq tal-konfini ta’ l-izvilupp.

Madanakollu, St John naqas milli jressaq prova waħda biex jissostanzja dak li qal u l-Qorti qatgħetha li l-allegazzjonijiet kienu inġurjuzi u ordnat lil St John iħallas id-danni.

Is-sentenza tal-Qorti ta’ dalgħodu tikkonferma t-tattika ta’ l-Oppozizzjoni, liema tattika kienet uzata wkoll mil-Kap ta’ l-Oppozizzjoni li kien għamel xhur jallega xkora ta’ korruzzjoni dwar l-istess proċess u s’issa, minkejja li għaddew kwazi sentejn, għadu ma ressaqx prova waħda.

Dan hu kaz ieħor ta’ fejn is-sewwa jirbaħ zgur!

Bdejna t-tielet gimgha

Mingħajr ma naf kif il-bierah bdejna t-tielet ġimgħa tal-kampanja elettorali. Il-ġranet qed igerrbu u f’anqas minn 19-il jum ieħor nivvutaw f’elezzjoni tant importanti għal pajjizna u għall-futur tagħna.

Il-ġranet tiegħi qed ikunu mimlija sew b’attivitajiet minn filgħodu sa filgħaxija bl-iskop li ndaħħal kemm jista’ jkun affarijiet. Qatt daqs dan iz-zmien ma kont nixtieq li l-jum tiegħi ikun fih ferm aktar minn 24 siegħa. Kemm ilni fil-politika dejjem emmint li l-kuntatt ma’ l-elettorat huwa ta’ l-ogħla mportanza tant li ħlief għal waqfa zgħira bejn April u Ottubru ta’ l-2003, jien kont bqajt għaddej bi zjarat fid-djar għand kostitwenti.

Ovvjament bħalissa nzid l-intensita’ ta’ dawn il-laqgħat filwaqt li zidt ukoll numru ta’ attivitajiet oħrajn. Mill=llum nibda sensiela ta’ area meetings li għalihom nistieden residenti minn areas partikolari tad-9 u l-10 distrett. Matul dawn il-laqgħat, ġurnalist jew personalita’ magħrufa se jistaqsuni l-mistoqsijiet u wara jkun hemm riċeviment.

Għandna wkoll attivitajiet oħrajn ippjanati u fil-jiem li ġejjin intom se tkunu infurmati b’dawn l-attivitajiet. Nittama li narakom f’dawn il-ġranet sakemm jasal il-jum ta’ l-għazla.

Feb 17, 2008

Niedejna l-Programm Elettorali

Illejla l-Kunsill Generali tal-PN nieda l-Programm Elettorali. Jien kont l-ewwel kelliem fih. Dan huwa dak li ghedt:

Bil-fatti, l-ambjent sar wieħed mill-punti ewlenin tal-aġenda tal-Gvern. Bil-fatti, l-ambjent sar tagħna lkoll.

Dil-ġimgħa l-PM ħabbar il-proposti tal-PN għall-ambjent għall-wara l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Dan hu t-tieni pass. Nistgħu nagħmluh għax l-ewwel pass sar..qiegħdna l-bazi..issa nistgħu naspiraw għat-tieni pass..nistgħu nibdew intellgħu l-ewwel sular għax il-pedamenti b’saħħithom.

Illum wara nofsinhar kien hawn min ħaseb li billi jippubblika rapport mhux finali ta’ l-uffiċċju ta’ l-awditur tal-MEPA, kien ser iħammarli wiċċi. Jien mhux talli ma ħammarlix wiċċi, talli jien kburi li qdejt ir-responsabilitajiet tiegħi bħala Ministru responsabbli mill-imaniġġjar ta’ l-iskart biex nevitaw li pajjiżna jgħaddi minn dak li għaddejjin minnu pajjiżi ġirien tagħna.

Issa nistgħu naspiraw li nitkellmu fuq mizuri konkreti biex inzidu d-dipendenza tagħna fuq sorsi ta’ enerġija alternattiva. L-ewwel pass għamilnieh għax l-iskart tagħna sar rizorsa..qed nieħdu l-enerġija mill-iskart.

Issa nistgħu naspiraw li nwiegħdu li se nkomplu ninċentivaw l-uzu ta’ prodotti li jħarsu l-ambjent..għax l-ewwel pass sar, il-Gvern mexxa bl-ezempju, zidna l-edukazzjoni ambjentali permezz ta’ l-eko skola, sena wara sena tajna sussidju u inċentivi li jippromwovu l-uzu ta’ prodotti bħal dawn.

Issa nistgħu nwiegħdu li se nkomplu nifirxu t-taħwil ta’ siġar ..għax fis-snin li għaddew bdejna programm ta’ afforestazzjoni mix-xejn u ħawwilna aktar minn 50,000 siġra. Nistgħu inwiegħdu li se nsibu siti għodda ta’ afforestazzjoni għax fis-snin li għaddew ezawrejna l-miri li konna stabbilejna.

Nistgħu nwiegħdu li l-ambjent ser nagħtuh allokazzjoni qawwija mill-fondi tal-UE..għax ġibna l-finanzi fis-sod u nistgħu ninvestu f’dan is-settur tant importanti.

Ftaħna beraħ il-bibien ta’ l-aċċessibilita’ tal-MEPA..tajna vuċi lis-soċjeta’ ċivili, għamilna l-MEPA suġġett għall-iskrutinju pubbliku u skrtuniju istituzzjonali bit-twwaqqif tal-Uffiċċju ta’ l-Awditur..issa nistgħu inkomplu naspiraw li nkomplu nirriformaw il-MEPA taħt it-tmexxija tal-PM.

Jien nirringrazzja lill-PM tal-fiduċja li wera fija meta zidli r-responsabbilta’ tal-immaniġġjar ta’ l-iskart wara l-ħatra tiegħu. Kif qal hu stess, bdejna b’Magħtab nitfgħu l-iskart u spiċċajna b’Magħtab li kif jgħidu l-billboards qed iwarrad.

Illum nistgħu nħarsu ‘l quddiem..għax ix-xogħol li wettaqna jippermettilna nagħmlu dan. Nistgħu inkomplu nwiegħdu kwalita’ ta’ ħajja aħjar anke għax il-miri li poġġejna quddiemna fl-ambjent ilħaqnihom u nistgħu nkomplu naspiraw futur aħjar għalina u għal ġenerazzjonijiet futuri.

Feb 14, 2008

Irricikla t-Tlieta

Illum jien u Tonio Fenech habbarna sistema ta' gbir materjal ghar-riciklagg minn wara l-bibien tan-nies. Permezz ta' din is-sistema, li se tibda tiġi mplimentata mill-1 t'April li ġej, f'borza specjali li se tinghata wiehed se jkun jista kull nhar ta' Tlieta johrog il-metall, il-karti u l-plastik.

Is-sistema tal-ġbir ta' l-iskart domestiku li nużaw bħalissa se tibqa' fis-seħħ izda magħha se tiżdied kollezzjoni oħra, kull nhar ta' Tlieta fil-każ ta' Malta u kull nhar ta' Tnejn fil-każ ta' Għawdex, ghall-iskart separat. Sa minn nofs Marzu, il-kunsilli lokali se jipprovdu boroż tal-plastik apposta biex il-familji Maltin u Għawdxin ikunu jistgħu jisseparaw l-iskart. Is-sistema se tiġi amministrata mill-kunsilli lokali.

Matul l-ahhar erba snin kellna success kbir fil-gbir ta' skart separat mill-Bring In Sites tant li filwaqt li fl-2003 gbarna 188tunellata fl-2007 gbarna kwazi 1900 tunellata. M'ghandiex dubju li b'din is-sistema l-pubbliku se jzied il-parteċipazzjoni tieghu fis-seperazzjoni ta' l-iskart u jikkontribwixxi biex anke dan is-servizz ikun suċċess.

Il-pajjiż seta' jieħu dan il-pass għaliex għandu l-Impjant ta' Riċiklaġġ Sant'Antnin. Din is-sistema ġdida hija pass ieħor fit-twettieq ta' l-istrateġija tal-Gvern fl-immaniġġjar ta' l-iskart. Ghal darb'ohra urejna li kapaci naslu biex b'diskussjoni serja mal-partijiet kollha kkoncernati nibnu sistema li tibni fuq dak li diga ghamilna.

Issa ovvjament irridu nfehmu lin-nies u fil-fatt dalwaqt se tinbeda kampanja edukattiva bl-isem "Irricikla t-Tlieta". Ghazilna dan is-slogan ghax il-gabra se ssir kull nhar ta' Tlieta u se jingabru tlett materjali.

Art ghal Noah's Ark

Nhar it-Tlieta kelli l-pjaċir nkun xhud ghal ftehim li bih il-Gvern għadda il-management ta’ bicca art fil-Mellieħa lil wahda mill-NGO li taħdem favur il-harsien tal-annimali, Noah’s Ark.

L-art tinsab eżatt ħdejn il-post li diġa għandha din l-organizzazzjoni f’din iż-żona. L-idea li ħarġu biha Noah’s Ark biex jużaw din l-art f’Għajn Tuta fil-Mellieħa bħala park għall-klieb timxi id f’id mal-ħidma tal-Gvern biex titrawwem aktar kuxjenza favur il-harsien ta’ l-annimali.

Dan il-management agreement huwa prova ohra ta’ kemm dan il-Gvern jemmen f’organizzazzjonijiet non-governattivi li jaħdmu fil-qasam tal-ħarsien ta’ l-annimali.

Din is-sena żidna n-nefqa f’dan is-settur b’allokazzjoni ta’ €350,000 (Lm150,000) sabiex tingħata għajnuna lill-għaqdiet volontarji f'dan il-qasam f’pajjiżna. €175,000 (Lm75,000) minn dawn ser jintużaw għal titjib tal-faċilitajiet ta’ dawn l-NGO’s. Għal dan l-għan twaqqaf l-Adjudication Panel ta’ 3 persuni li ser ikunu qed jevalwaw il-proposti li jidħlu għal titjib ta’ faċilitajiet simili.

Il-€175,000 (Lm75,000) l-oħra se jintużaw biex flimkien mal-NGOs jinbeda programm nazzjonali għan-neutering tal-qtates u l-klieb.

Qed ngħinu ukoll lil dawn l-NGOs billi niprovdu ħaddiema tal-gvern li jkunu trasferiti fuq talba taghhom biex jaħdmu fis-santwarji.

Intant, il-MEPA ħarġet il-permess ta’ żvilupp ta' After Care Animal Centre f’Ta’ Qali. Ħareġ ukoll it-tender biex jibda l-bini ta’ dan iċ-Ċentru liema tender ser jagħlaq fi żmien ħmistax oħra. Din il-facilita' se timla vojt kbir li ghandna f'pajjizna.
Jien nemmen li pajjiz jitkejjel kemm hu civilizzat mhux biss kemm jiehu hsieb il-bniedem imma anke minn kemm ihares l-annimali.

Feb 13, 2008

Harsitna 'l quddiem lejn ambjent ahjar

Il-bierah il-Prim Ministru ħabbar numru ta’ proposti li l-PN ser ikun qed iwettaq fil-qasam tal-ambjent ladarba jerġa jingħata mandat mill-poplu nhar it-8 ta’ Marzu.

M’hemmx dubju li l-post li ntgħażel mill-Prim Ministru Gonzi biex jagħmel il-konferenza ta’ l-aħbarijiet il-bierah kien sinifikanti ħafna għax il-post innifsu huwa xhieda ta’ l-avvanzi kbar li għamilna fil-qasam ta’ l-ambjent fl-aħħar snin. Sa ftit snin ilu, ħadd ma kien jimmaġina li l-miżbla tal-Magħtab qatt kienet ser tilqa’ l-avveniment li kien ser jifrex il-politika tal-PN f’dan il-qasam għall-ħames snin li ġejjin.

Il-punt tat-tluq tal-Prim Ministru kien dak li rnexxielna niksbu fl-aħħar erba snin – ir-rijabilitazzjoni tal-Magħtab, il-kisbiet kbar fl-immaniġġjar ta’ l-iskart, il-ftuħ ta’ inċineratur u l-għeluq ta’ l-inċineraturi antiki, l-edukazzjoni ambjentali u t-trawwim ta’ kuxjenza ambjentali akbar fil-poplu tagħna.

Qal ukoll iżda li għad fadal ħafna xi jsir. Semma żewġ sfidi ewlenin għall-futur: Il-bilanċ li rridu nsibu f’pajjiż tad-daqs tagħna, bejn il-kwalita’ tal-ħajja, il-ħarsien ta’ l-ambjent u l-izvilupp ekonomiku u l-bidla fil-klima li taffettwa lil pajjizna direttament bhala gżira fl-istess ħin li l-prezz dinji taż-żejt qiegħed dejjem jogħla.

Biex nindirizzaw il-bidla fil-klima ħriġna bi proposti bħall-għoti ta’ energy-saving bulbs, l-ħolqien ta’ offshore wind-farm ta’ 100 MW, aktar inċentivi biex il-poplu jinvesti f’sorsi ta’ enerġija rinovabbli, ir-riforma tat-taxxa ta’ reġistrazzjoni tal-vetturi għal waħda ibbażata fuq il-polluter-pays principle u l-inizjattiva biex Għawdex tinbidel fi gżira ekoloġika.

Il-Prim Ministru intrabat ukoll li jirriforma l-MEPA biex tiżdied aktar l-effiċjenza skond miri stabbiliti; tkompli tiżdied it-trasparenza u l-accountability; jonqsu l-inkonsistenzi fid-deċiżjonijiet u biex jissaħħaħ l-infurzar. Dr. Gonzi qal li f'legislatura ohra hu se jiehu din l-MEPA taht ir-responsabilita diretta tiegħu bħala President tal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Iżvilupp Sostenibbli.

Irrid nghid li kont jien stess li ssuggerejtlu jaghmel dan wara 10 snin responsabbli minn din l-Awtorita', fatt li Lawrence Gonzi rrefera ghalih. Jien nemmen li dan huwa mehtieg mhux biss ghax il-MEPA ssir aktar l-ghodda ghal zvilupp sostenibbli f'pajjizna izda ukoll ghax l-ipprocessar ta' applikazzjonijiet ta' zvilupp mill-MEPA jiddependi ukoll fuq l-efficjenza tar-rispons li jaghtu entitajiet u anke Ministeri oħrajn.

Inħossni tassew kburi li dak li wettaqna fl-aħħar erba’ snin f’dan il-qasam qed iservi ta’ pedament sod għall-viżjoni li għandna għall-ġejjieni.

Feb 11, 2008

Tfajt in-nomina

Dalghodu mort l-Ufficcju tal-Kummisjoni Elettorali u tfajt formalment in-nomina tieghi bhala kandidat tal-PN fuq id-9 u l-10 Distrett.

Ghal kull nomina tkun trid issib hames persuni li huma votanti fuq id-distrett li jinnominawk. L-ghaxar persuni li nnominawni, fil-maggoranza taghhom huma zghazagh.

Kumbinazzjoni dak il-hin li mort jien, inzerta li kien hemm ukoll Francis Zammit Dimech, li se jikkontesta l-istess distretti li se nikkontesta jien. Ghaddejna zewg botti simpatici lil xulxin !

Mill-Belt Valletta bqajt sejjer inhabbat il-bibien. Il-kampanja issa diga' ghaddiet gimgha minnha ! Taghmel kemm taghmel home-visits, dejjem tibqa tiltaqa ma' realtajiet godda li titghallem minnhom.

Fil-verita' il-homevisits jien ma bdejthomx issa. Bdejthom f'Ottubru 2003. Ghallanqas darba f'gimgha kont immur inhabbat il-bibien, niltaqa ma' kull min lest li jiftahli. Tista taghzel li tiltaqa biss ma' dawk li jigu ghandek, imma jien tghallimt li mportanti li taghmel ammont ta' reaching out, ghax huwa dak il-kuntatt li jzommlok saqajk mal-art.

Feb 9, 2008

Nifthu l-ewwel parti mill-impjant ta' Sant'Antnin

Dalghodu kelli x-xorti niftah l-ewwel parti mill-progett ta’ l-upgrading ta’ l-impjant tar-riċiklaġġ ta’ Sant’Antnin. L-avveniment tal-lum huwa milestone għall-politika ta’ l-immaniġġjar ta’ l-iskart ta’ pajjiżna.

L-ewwel parti tikkonsisti fil-Material Recovery Facility li se titratta 36,000 tunnellata ta’ skart riċiklabbli mill-aktar minn 200 sit tal-kontenituri għall-iskart riċiklabbli (bring-in-sites) kull sena.

B'kollox l-immodernizzar ta’ l-Impjant f’Sant Antnin qed isir b’investiment ta’ €27 miljun, li minnu 70% huma fondi tal-Unjoni Ewropeja. It-30% l-oħra ser jinħarġu mill-Gvern Malti. Ma' dawn il-Gvern qed jinvesti €11 miljun oħra biex isiru ix-xogħolijiet ta’ kostruzzjoni meħtieġa.

Il-commissioning ta’ din il-parti ta’ l-Impjant huwa ħolqa kruċjali biex inkomplu inżidu l-ammont ta’ skart li nirriċiklaw. Il-ġimgħa d-dieħla, fil-fatt ser inkunu qed inħabbru id-dettalji ta’ kif ser tibda titħaddem is-sistema ta’ ġbir ta’ skart ta’ l-ippakkjar bieb bieb darba fil-ġimgħa mil-lokalitajiet kollha f’Malta w Għawdex.

Dan l-impjant state-of-the-art huwa prova oħra ta’ kemm il-Gvern ħa dan il-qasam bis-serjetà fl-aħħar snin. Kienet din is-serjetà u d-determinazzjoni tagħna li evitatilna l-problemi serji bħal dawk li qed jiffaċċjaw pajjiżi ġirien tagħna.

Feb 7, 2008

Pajjiz b’saħħtu

Se nħallu pajjiz b’saħħtu, b’ekonomija b’saħħitha li qed tikber akbar mill-medja ta’ l-Unjoni Ewropea. U għax għandna pajjiz b’saħħtu nistgħu nkomplu bil-pjan tagħna li l-ġid iġġenerat jitgawda mill-poplu b’mod dirett.

Il-proposti għal anqas pressjoni fiskali mħabbra mill-Prim Ministru bħala parti mill-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista qed isiru f’dan il-kuntest.

Il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi mizuri konkreti għal wara l-elezzjoni biex inkomplu fejn ħallejna fil-budget ta' din is-sena.

Il-proposti tal-Partit Nazzjonalista jinkludu:

i) t-twessiegħ ta’ tax bands b’mod li jogħla l-limitu ta’ meta wieħed iħallas taxxa fuq l-income b’rata ta’ 15% u b’rata ta’ 25%;

ii) t-tnaqqis fir-rata massima tat-taxxa mid-dħul minn 35% għal 25% ħlief għal min jaqla’ aktar minn €60,000 (Lm25,758);

iii) inċentiv għan-nisa li jdħlu lura jaħdmu billi jkunu ezentati sena mill-ħlas tat-taxxa għal kull wild li jkollhom;

iv) u impenn li l-overtime jibqa’ jitħallas bis-siegħa, siegħa w nofs, u mhux bis-siegħa, siegħa kif irid il-Labour.

Dawn il-propsoti jirraprezentaw it-tkomplija ta’ mixja t’ progress li qbadna fl-aħħar snin. Gaħliex aħna verament nemmnu li FLIMKIEN, KOLLOX HU POSSIBLI.

Grazzi

L-istatistika uffiċjali maħruġa dan l-aħħar mill-Uffiċċju Nazzjonali ta’ l-Istatistika tikkonferma s-suċċessi miksuba mill-Gvern, permezz tal-WasteServ, fil-qasam ta’ l-immaniġġjar ta’ l-iskart.

L-istatistika turi kif matul l-2006, għat-tielet sena konsekuttiva, naqas l-ammont ta’ skart li qed imur fil-landfills pubbliċi mmaniġġjati mill-WasteServ. Dan jikkontrasta bil-kbir ma’ dak li kien jiġri sa’ ftit tas-snin ilu u ħarsa lejn iċ-ċifri turi l-kobor ta’ din il-kisba. Fl-2002 marru ftit anqas minn 1,600,000 tunnellata ta’ skart fil-landfills. Fl-2006 dan nizel għal ftit anqas minn 250,000 tunnellata, tnaqqis ta’ madwar 85% f’erba’ snin. Dan kien jinkludi skart iġġenerat mill-industrija tal-bini li kien jispiċċa jintrema fil-mizbliet qabel ma beda jintuza b’mod differenti, ewlieni fosthom biex ikunu riabilitati l-barrieri wzati u b’hekk jitfejqu ġrieħi fuq il-pajsaġġ Malti.

Dan ma ġarax b’kumbinazzjoni. Lanqas mhi kumbinazzjoni li l-ammont ta’ skart miġbur mill-bring-in sites qed jizdied b’rata mgħaġġla minn sena għall-oħra. Fl-2006 inġabru madwar 1,425 tunnellata ta’ skart mill-bring-in sites, li hija zieda fuq is-sena ta’ qabel u qabza impressjonanti meta wieħed iqis li fl-ewwel sena tagħhom, fl-2003, mill-bring-in sites inġabru 188 tunnellata ta’ skart.

Quddiem dawn ir-rizultati hemm kelma li tiġik spontanja – Grazzi...anzi Grazzi mill-qalb lill-poplu kollu li qed jikkopera bi ħġaru mal-politika al-Gvern favur kultura differenti ta’ kif nimmaniġġjaw l-iskart. Dawn huma l-aqwa rigal li aħna nistgħu ngħaddu lill-ġenerazzjonijiet futuri.

Feb 4, 2008

Hames snin ta' hidma kontinwa.

Illum l-ahhar darba li ltaqa l-Kabinett. Ghaddew 5 snin ta' hidma kontinwa. Ghaddew qishom lehha ta' berqa. Il-PM dalghodu laqqa l-Kabinett u infurmana li fl-10.00am kien se jmur ghand il-President tar-Republika biex jaghtih il-parir li jxolji l-Parlament u jghajjat l-elezzjoni fit-8 ta' Marzu.

Data b'sinifikat kbir, ghax tahbat ezatt hames snin wara id-data tar-referendum meta l-poplu qal Iva ghad-dhul ta' Malta fl-UE.
Ghamel diskors qasir fejn irringrazzjana lkoll ghal hidma taghna. Hidma li tat il-frott ghax fl-ahhar hames snin irnexxielna nkomplu nbidlu pajjizna. Imbaghad intervjena fil-qasir il-Vici Prim Ministru Tonio Borg li f'isem il-membri tal-Kabinett irringrazzja lill-Prim Ministru ghal mod ghaqli li mexxa l-Kabinett.

Ghalija kien mument sinifikanti. Kont ghadni qatt ma kont prezenti ghall-ahhar laqgha tal-Kabinett. Hames snin ilu kont ghadni Segretarju Parlamentari u allura ma kontx prezenti.

Wara hadna r-ritratt kommemorattiv. Qaluli li saret issa tradizzjoni li r-ritratt tal-Kabinett jittiehed fl-ahhar laqgha.

Wara kellna laqgha tal-Grupp Parlamentari u llejla kellna ir-Rally fid-Dar Centrali. Hasra li sar gewwa dan ir-Rally. Il-post kien zghir wisq ghall-folla li kien hemm.

Minn ghada nibdew hames gimghat ta' hidma kontinwa. Irriedu nkomplu nikkonvincu li l-PN ghadu l-aqwa ghodda li ghandu pajjizna biex ikompli jitkattar il-gid biex ninvestu fl-ambjent. fl-edukazzjoni, fis-sahha u fil-holqien tal-opportunitajiet tax-xoghol.

Elezzjoni fit-8 ta' Marzu

Tlaqna! Ftit tal-ħin ilu il-Prim Ministru għadu kemm indirizza konferenza ta’ l-aħbarijiet li fiha ħabbar il-bidu tat-tiġrija li ser twassal għal Elezzjoni Ġenerali fit-8 ta’ Marzu.

Ħadt pjaċir li waqt l-indirizz tiegħu lill-ġurnalisti, il-Prim Ministru ma naqasx milli jitfa l-emfażi fuq kemm saret ħidma fil-qasam ta’ l-ambjent tul l-aħħar 3 snin u 10 xhur. Semma l-trasformazzjoni tal-miżbla tal-Magħtab f’park ta’ divertiment għall-familji Maltin, ir-rivoluzzjoni fil-mod kif pajjiżna jitratta l-iskart tiegħu, il-ħolqien ta’ spazji rikrejattivi u msaġar ġodda, l-inizjattivi favur l-użu ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, u r-regolamenti biex jitnaqqas l-inkonvenjent għall-ġirien ta’ siti ta’ kostruzzjoni.

Semma kif biddilna lil pajjiżna f’dan il-qasam b’direzzjoni, b’determinazzjoni u b’investiment minkejja l-mewġ kontra. Qal kif din l-amministrazzjoni poġġiet l-ambjent fil-qalba tal-politika tagħha tant li kienet waħda mit-tliet pilastri – ix-xogħol, l-edukazzjoni u l-ambjent. Bil-fatti, u mhux bil-kliem dan il-Gvern għaraf li l-ambjent fejn ngħixu jagħmel differenza fil-kwalità tal-ħajja.

Lawrence Gonzi kien realistiku meta għal darba darbtejn qal li għalkemm sar ħafna xogħol fl-ambjent, xorta waħda għad fadal xogħol xi jsir. Dan juri li l-PN mhux biss jaf fejn kien u fejn wasal, iżda jaf ukoll fejn sejjer f’dan il-qasam għax għandu viżjoni fattibbli.

Tkun ħassra jekk wara t-8 ta’ Marzu ma nitħallewx inkomplu nwettqu din il-viżjoni flimkien.

Feb 2, 2008

100 sena ta' hidma ghaz-zghazagh f'Tas-Sliema

Nhar il-Hamis filghaxija attendejt il-quddiesa li s-Salezjani organizzaw bhala radd ta' hajr fl-okkazzjoni tal-100 sena minn meta beda jahdem l-Oratorju taz-Zghazagh f'Tas-Sliema.

Il-Knisja kienet imballata bin-nies ghall-quddiesa ikkoncelebrata mill-Arcisqof Pawlu Cremona fil-Knisja ta' San Girgor f'Tas-Sliema.

Tfal, zghazagh, genituri u anzjani. Hafna minnhom ulied l-Oratorju li huwa maghgun mal-komunita' Sliemiza u l-komunitajiet tal-madwar. Rari ssib familja li ma kelliex xi membru jmur f'xi zmien jew iehor f'dak l-Oratorju. Ommi u huta kienu jifrekwentawh hafna. Jien gieli kont immur meta kont zghir, specjalment mal-kugin tieghi Mario, li kien midhla sew ta' hemmhekk.

Huwa Oratorju li jipromwovi stil ta' hajja bbazata fuq it-taghlim ta' Don Bosco fejn tinbena relazzjoni hajja bejn l-edukatur u z-zaghzugh/a . Joffri spazju nadif fejn iz-zghazagh jiltaqghu u jsiru hbieb. L-emfasi principali ssir fuq zvilupp shih, permezz tal-isport, drama, muzika u rikreazzjoni. Joffri fuq kollox sens ta' leadership. Mhux ta' b'xejn li hafna minn dawk li hargu mill-Oratorju llum huma attivi fis-socjeta' civili. Gharfu li l-persuna umana m'ghandix biss drittijiet izda anke dmirijiet lejn il-kumplament tas-socjeta'

Minn hawn irrid irrodd hajr lis-Salezjani kollha inkluz dawk lajci li matul dawn l-ahhar taw is-sehem taghhom biex dan l-Oratorju jkun centru ta' haj ta' zvilupp tal-bniedem.