Nov 28, 2010

3 Mumenti f'Sant'Antnin

Inhossni mpressjonat bir-rispons tan-nies ghall-Open Weekend gewwa l-impjant tar-riciklagg f’Sant’Antnin Wied il-Ghajn. Hu kkalkulat li zaru il-facilita’ madwar sitt elef ruh fuq tlett ijiem. Illum il-Hadd kellhom jestendu l-hin tal-gheluq mill-4.00pm ghall-5.00pm daqs kemm marru nies. In-nies urew l-apprezzament taghhom ghall-impjanti li bnejna f’dan ic-centru b’nefqa ta’ madwar 27 miljun euro, li minnhom madwar 18-il miljun gew mill-Unjoni Ewropea.

Kien hemm tlett mumenti verament sbieh minn nhar il-Hamis filghodu meta il-Prim Ministru fetah din il-facilita’ b’mod ufficjali. L-ewwel wiehed kien meta l-Prim Ministru kixef il-monument ta’ tifkira, li fih innifsu ukoll huwa messagg: monument maghmul mill-gebel riciklat. Monument li sar mill-artist Agius. F’dak il-mument ghidt f’qalbi “Fl-ahhar !” wara tant tfixkil li sibna minkejja li ppruvajna mill-ahjar li nistghu biex infehmu t-titjib li konna se naghmlu.

Mument sinifikanti iehor kien meta l-Hamis filghaxija ltqajt ma’ ragel u martu li gew ir-riceviment li ghamilna ghar-residenti gewwa l-istess impjant. Verament hadt gost narah hemmhekk. Niftakar sew li fl-2005 fis-suppost laqgha ta’ nformazzjoni li kont organizzajt ghar-residenti ta’ M’Scala, dan ir-ragel kien minn ta’ quddiem jghajjat u jopponi d-decizjoni taghna. Irrid nirringrazzjah ghas-sens gholi ta’ maturita’ li wera. Ma qghadx lura milli jigi. U dan apprezzajtu hafna. Verament xtaqt li l-Kap tal-Opposizzjoni wera l-istess livell ta’ maturita’ ta’ dan ir-ragel u gie hu wkoll, minkejja li fl-istess laqgha tal-2005 tghidx kemm kien hambaq li se jaghmel hiltu bhala MEP biex jifriza l-fondi ewropej. Izda ghal darb’ohra il-Partit Laburista baqa’ ankrat mal-passat.

It-tielet u l-isbah mument kien dak tal-Gimgha filghodu meta akkumpanjajt tfal mill-iskejjel ta’ M’Scala u Zejtun ghal zjara fil-facilita’. Mument minnhom gie tifel zghir u staqsini “Sir, ghaliex gewwa hemm ir-riha ta’ skart u hawn barra ma hawnx ?” Ippruvajt nispjegalu l-kuncett ta’ negative pressure fejn li l-arja ta’ gewwa l-bini ma tithalliex tohrog barra u l-arja tispicca tinharaq halli telimina r-riha. Imqar li l-udjenza generali li ffacjajna matul l-ahhar snin kienet kurjuza bizzejjed li tfittex ir-risposti u mhux tibqa mghaddsa fil-pregudizzji !

Nov 22, 2010

L-istrategija ekonomika ta' pajjizna

Hekk kif l-Irlanda għadha kif talbet formalment l-għajnuna finanzjarja mill-Unjoni Ewropea, u l-Portugal mistenni jieħu l-istess pass f’qasir żmien, ikompli joħroġ fid-deher l-għaqal tat-tmexxija ekonomika ta’ pajjiżna.

Il-problemi tal-Irlanda huma differenti minn dawk tal-Portugal. Il-Gvern Irlandiż għandu flus imma s-sistema bankarja tal-pajjiż hija mifnija mid-djun u l-Gvern iddeċieda li jagħmel tajjeb għal dawn id-djun biex jiżgura li s-sistema bankarja tibqa’ tiffunzjona. Il-Portugal, mill-banda l-oħra, għandu sistema bankarja fuq saqajha pero l-ekonomija hija staġnata u d-dejn pubbliku m’għadux f’livelli sostenibbli. Barra minn hekk, il-Gvern Portugiż ma rnexxilux din is-sena jindirizza d-deficit, li qieghed dejjem jikber, anzi, fl-ewwel disa’ xhur ta’ din is-sena dan kompla żdied bi 2.3% fuq dak li kien sena ilu.

L-istituzzjonijiet finanzjarji ta’ pajjiżna, u l-mod għaqli ta’ kif joperaw kif ukoll l-qafas legali tagħna wasslu biex aħna nevitaw li nħabbtu wiċċna mal-problemi li issa qed tiffaċċja l-Irlanda. Mill-banda l-oħra, l-prudenza tal-Gvern sa minn meta faqqgħet il-kriżi ekonomika fid-dinja, wasslitna biex nevitaw ukoll il-problemi li llum għandhom il-Portugiżi. Fl-aħħar tlett snin il-Gvern ħadem bla heda biex inaqqas id-deficit, anke waqt li kien qed jgħin lill-kumpaniji li sabu diffikultajiet. Din l-istrateġija ekonomika wasslet biex il-Gvern nefaq flusu biex ikattar il-postijiet tax-xogħol u joħloq il-ġid.

Il-miżuri drastiċi mħabbra minn diversi pajjiżi Ewropej huma deċiżjonijiet li ebda Gvern ma jieħu pjaċir iħabbar. Sa’ llum pajjiżna rnexxielu jevita dan l-għawġ għaliex il-Gvern għaraf jadatta ruħu u janticipa certi sitwazzjonijiet. Ma rridux nahsbu li wasalna, u lanqas ma nieħdu pjaċir b’dak li ksibna s’issa. Waqt li l-ekonomija tagħna tibqa’ tirpilja u toħloq ix-xogħol għal kulħadd, aħna għadna nistgħu nintlaqtu mill-instabbilita’ li għadha thedded iż-żona Ewro.

Nov 21, 2010

Dalwaqt 100,000 sigra

Matul l-ahhar tlett ijiem thawlu mal-1,000 siġra minn tfal, familji kif ukoll kumpaniji bhala parti mit-Tree Planting Weekend. Dalgħodu żort l-attivitajiet li ttellgħu fil-Park Nazzjonali tas-Salini fejn rringrazzjat lil kull min ta s-sehem tiegħu. Dawn is-siġar tħawwlu f'żona ġdida fis-Salini li se tkompli tkabbar dan il-park għar-rikreazjoni tal-familji. Din l-estenzjoni tal-Park tas-Salini toffri spazzju biex b'kollox jitħawlu mat-3,000 siġra ohra.

Din l-estenzjoni tal-Park Nazzjonali tas-Salini se tkompli torbot mal-viżjoni tal-Gvern li jkollna aktar parks għar-rikreazjoni tal-familji. Hu għalhekk li l-Gvern qed jaħdem fuq estenzjoni oħra tal-Park Nazzjonali ta' Ta' Qali u dalwaqt nifthu ukoll ghall-pubbliku l-Park ta’ Xrobb l-Ghagin. Barra hekk qed nahdmu halli jkollna Park f'Delimara, u iehor gewwa Wied il-Għajn, apparti l-parks li se jinkisbu mir-rijabilitazzjonijiet tal-miżbliet il-magħluqa fil-Magħtab u il-Qortin f’Ghawdex.

Bit-tħawwil ta' 1,000 siġra illum, tħawwlu 'l fuq minn 96,000 siġra f'pajjiżna f’numru ta’ siti minn kemm ilha mwaqqfa l-iskema 34U f’dawn l-ahhar hames snin. Nittamaw li dalwaqt nilhqu l-100,000 sigra. Huma bosta dawk li llum qed jirrispondu ghad-diversi inizjattivi fi hdan il-kampanja 34U, Sigra Ghalik. Tant li meta jitwieled wild tithawwel sigra, inkella anke meta jmut xi hadd ghaziz minflok ma jinghataw fjuri tithawwel sigra bhala tifkira. Il-kampanja 34U ma nqishiex bhala progett tal-Gvern izda progett tal-poplu malti kollu.

Nov 19, 2010

Storja ta' disprament

Irrid ngħid li impressjonatni storja ta’ missier Sqalli li qrajt f’dawn il-ġranet. Impressjonatni għal bosta raġunijiet, ewlenin fosthom hija dwar x’jasal jagħmel missier għal uliedu, kif ukoll id-disprament li jsib ruħu fiha missier li ma jkollux biżżejjed flus biex imantni lill-uliedu u lil familtu.

Raġel ta’ 35 sena minn Gela, fi Sqallija, missier ta’ erbat itfal iddeċieda li joffri l-organi vitali ta’ ġismu għall-bejgħ u dan biex ikollu ftit flus għal uliedu. Dan l-appell ta’ dan il-missier iddisprat huwa l-aħħar minn sensiela ta’ atti estremi ta’ dan ir-raġel, li kienu jinkludu wkoll attentati ta’ suwiċidju għaliex ma setax jibqa’ jara lil uliedu jbatu minhabba li hu m’ghandux dhul dicenti minn impjieg. Sa tlett snin ilu kien impjegat go mahzen gewwa l-belt ta’ Novara fin-naha ta’ fuq tal-Italja. Izda meta tilef l-impjieg nizel lura gewwa Sqallija mal-familja. Hadem imbaghad ghal sena bhala watchman mit-Tnejn sal-Hadd izda mbaghad rega safa bla impjieg.

Din hi storja tal-biża’. Storja li tikkonferma kemm il-bniedem għandu bżonn jaħdem u jaqla x’jiekol biex iħossu tajjeb u utli. Persuna li trid tahdem izda ma ssibx impjieg thossha umiljata u ddisprata. F’hafna kazi anke l-għaqda tal-familja tispicca tbati sew b’esperjenzi simili.

Din l-istorja tfakkarni wkoll fl-importanza li aħna bħala politiċi naraw li nibqgħu nagħtu priorita’ lill-individwu u lill-ħolqien tax-xogħol, apparti t-tqassim ekwu tal-ġid generat fl-ekonomija. Irridu nibqgħu sensittivi ghall-pizijiet finanzjarji u socjali fuq il-familji u niddedikaw l-akbar attenzjoni ghal holqien tax-xoghol. B’hekk biss nistgħu ngħidu li għandna soċjeta’ b’saħħitha, li tagħti każ ta’ kulħadd.

Nov 17, 2010

Branding - informazzjoni ghall-konsumatur

F’dawn il-granet inbdiet kampanja ta’ branding għal-laħam tal-majjal frisk lokali. Kif kelli l-okkażjoni ngħid fil-launch, l-għarfien akbar tal-prodott frisk lokali huwa kruċjali biex tkompli tissaħħaħ l-industrija lokali tal-produzzjoni tal-laħam. Dan hu l-aqwa mod kif inkomplu nsostnu lir-raħħala li ma beżgħux jinvestu fl-irziezet u fil-merħliet tagħhom anke permezz ta’ fondi Ewropej u tal-Gvern Malti, biex illum għamlu passi kbar ’l quddiem kemm fil-produzzjoni, kif ukoll fil-kwalita’ tal-laħam li jipproduċu. Tajjeb nghid li sar ukoll titjib fil-ġenetika tal-merħla lokali tal-majjali.

Minn qalbi rringrazzjajt lill-kumitat tat-tmexxija u lill-membri kollha tal-koperattiva ta’ dawk li jrabbu l-majjal (KIM) ghal din l-inizjattiva. Il-KIM għaddejja wkoll b’ħidma biex ikollha fabbrika tagħha tal-ipproċessar tal-majjal li għandha twassal biex il-KIM tkun tista’ timmaniġġja aħjar il-volum ta’ laħam li jkollha mingħand il-membri tagħha u tpoggi fuq is-suq prodotti godda.

Huwa f’dan il-kuntest li awgurajt lill-KIM li l-kampanja ta’ branding imnehdija għandha tibqa’ tiġi estiża biex tkun tinkludi mhux biss il-cuts tal-majjal izda eventwalment anke l-prodotti tal-laħam tal-majjal ipproċessati, kif anke ghamlu produtturi ohra f’pajjizi Ewropej. Halli anke l-konsumatur ikun mgharraf x’qed jixtri. Halli jekk burger fih 40% majjal ta’ Malta dan ikun muri car fuq il-pakkett u mhux il-konsumatur minghalih li fih percentwal akbar, meta fil-fatt ikun imhallat ma’ majjal ta’ barra, li jaf ma jkunx ta’ kwalita’ bhal dak ta’ Malta. Tajjeb nghidu li ahna konxji li fuq is-suq taghna qed jinhadem majjal ta' barra li jkun injected b'ammont qawwi ta' ilma. Dan ma jfissirx li jiprezenta xi periklu lill-konsumatur imma definittivament mhjuwiex tal-livell bhal dak ta' Malta.

Ovvjament sistema ta' branding bhal din titlob li jkun hemm sistema adekwata ta’ awditjar halli wiehed jivverifika x'ikun qed jigri fil-process kollu. Dawn il-passi għandhom ikomplu jibnu l-fiduċja tal-konsumatur Malti fil-prodott frisk lokali li jrid jibqa’ jkun sinonimu ma’ kwalita’ u standards għoljin. Il-Gvern se jkomplu jgħin lill-Koperattiva biex iżżid l-għarfien fuq il-prodott frisk lokali u x-xahar id-dieħel se terġa ssir il-Festa tal-Majjal taħt il-kappa tal-kampanja Naturalment Malti.

Nov 15, 2010

Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi ghamlet 15 mill-ahhar 20 sena maghluqa f’darha taht il-kontroll tal-militar gewwa pajjizha, Myanmar. Fl-ewwel diskors taghha wara li nhelset jumejn ilu, hi qalet "Jekk irridu notjenu dak li rridu, irridu naghmluh b’mod gust”. Suu Kyi, li kienet rebhet il-premju Nobel ghall-Paci, stqarret li trid tahdem ghar-rikonciljazzjoni demokratika u kompliet tghid “li ma nobghodx lil dawk li cahduli l-liberta’ ghal hafna snin. L-ufficjali militari trattawni tajjeb. Nitlobhom jitrattaw tajjeb anke lill-poplu”.
Diskors qawwi ta’ mara li saret is-simbolu ghad-demokrazija u rezistenza pacifika f’pajjizha, fejn sa llum hu kkalkulat li hemm ‘l fuq minn 2,000 prigunier politiku. Suu Kyi imwielda fl-1945, sfat iltiema ta’ sentejn meta missierha li kien wiehed mill-eroj tal-indipendenza ta’ pajjizha, safa maqtul. Irritornat f’pajjizha wara li studjat f’Oxford u bdiet tmexxi l-partit tal-Opposizzjoni NLD, National League for Democracy. Fl-1990 rebhet l-elezzjoni generali izda ma thallitx tiehu l-Gvern. “Irrid nisma x’irid il-poplu. Tkun tezisti d-demokrazija biss meta l-poplu jikkontrolla l-Gvern. Jien lesta li nkun ikkontrollata mill-poplu”. Kompliet tghid “Il-bazi tal-liberta’ demokratika hija l-liberta’ tal-espressjoni”
Dawn il-kliem ta’ Suu Kyi jinstemghu retorika ghal dawk li jghixu f’pajjiz fejn id-demokrazija hija garantita u xi kultant anke taken for granted. Ghal Suu Kyi, il-granet li gejjin mhumiex facli. Anke ghax waqt li hi kienet imjassra, membri mill-partit taghha stess haduha kontriha li hi “rigida wisq” u ffurmaw partit iehor biex “jippartecipaw” fil-process politiku. L-ewwel ezercizzju taghha jrid ikun dak li tiprova tirbah lura lill-ex kollegi taghha, izda hadd ma jaf kemm se jtawwal dan il-helsien taghha.

Nov 11, 2010

Regghet harget id-differenza

Illum approvajna fil-Parlament il-Budget ghall-2011 mill-istadji kollha. Jum wara l-iehor kellna d-dibattiti dwar il-voti ta’ kull Ministeru. Nhar it-Tlieta kelli d-dibattitu tal-estimi tal-Ministeru tiegħi. Okkażjoni utli ferm biex fil-Parlament, u l-pajjiż, jingħata rendikont tal-ħidma mwettqa, kif ukoll ta’ dak li hu ppjanat ghas-sena d-diehla.

Sfortunatament ikolli nghid li regghet harget id-differenza bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni. Gvern dinamiku u li għaddej minn ħidma għal oħra, quddiem oppożizzjoni negattiva, xotta mill-idejat u nieqsa minn viżjoni għall-ġejjieni. Oppożizzjoni li tibqa ma ssemmi xejn bħala proposti konkreti tagħha f’setturi tant kruċjali għal pajjiżna bħalma huma l-immaniġġjar tal-iskart, tibdil fil-klima, ħarsien tar-riżorsi, proġetti pubbliċi, agrikoltura u sajd.

L-uniku wiehed minn naha tal-kelliema tal-Opposizzjoni li ghamel proposta konkreta kien, kien l-Onor.Charles Buhagiar. Ikolli nistqarr li b’mod generali l-interventi tal-Onor. Buhagiar ikunu to the point, fattwali u minghajr emozzjoni. U jekk jikritika xorta jaf ikun bilancjat. Charles issuggerixxa li dawk li teknikament ma jistghux ghal ragunijiet teknici jaghmlu bir allura ghandhom jikkontribwixxu go fond li jmur biex jinbnew gibjuni jew ilqugh ghall-ilma. Fil-verita’ hija proposta simili hafna ghal dik ta’ Flood Tax li hareg biha l-Kumitat li sawwar l-Istrategija Nazzjonali ghall-Addattament mit-Tibdil fil-Klima.

Izda x-xitan m’ghandux halib ! Fl-istess seduta izda aktar kmieni d-Deputat tal-Opposizzjoni Joe Mizzi spicca jikritika l-proposta ta’ dan il-Kumitat. Mela remiha ! Ghal darb’ohra spiccajna niffaċċjaw sitwazzjoni fejn kelliem tal-oppozżizzjoni jikkontradixxi lil sieħbu. L-Oppożizzjoni hija grupp ta’ solisti stunati, kulhadd idoqq ghal rasu, b’eccezzjoni ta’ verament ftit deputati li jaghmlu sforz genwien. Dan jikkuntrasta ferm mat-tim tal-Gvern !

Nov 4, 2010

Monument ghad-determinazzjoni

Dalgħodu żort il-haddiema u t-teknici tal-agenzija tal-Gvern ghall-immanigjar tal-iskart, WasteServ, li issa gew trasferiti minn ufficini tal-WasteServ f’Sta.Venera ghall-binjiet biswiet l-impjant ta’ Sant’ Antnin f’Wied il-Għajn. Impjant li se jinfetah mill-Prim Ministru fis-26 ta’ Novembru . Fil-verita se nlestu t-tielet fazi, dik tas-sistema tad-digestjoni fejn l-iskart tal-ikel jigi ffermentat f’tankijiet kbar halli jaghtina gass u kompost. Fl-ahhar sentejn uzajna l-ewwel zewg impjanti minn tlieta f’dan ic-centru.

Bit-trasferiment tal-ufficini tal-amministrazzjoni minn Sta.Venera ghal Sant’Antnin, il-WasteServ qed twassal messaġġ b’saħħtu li dan l-impjant m’hux talli mhux ta’ detrement għas-saħħa tar-residenti tal-madwar, talli l-istess amministraturi tal-WasteServ stess lesti jahdmu kuljum vicin l-istess impjant. Il-madwar 60 haddiem li issa ghandhom l-ufficini taghhom f’Wied il-ghajn jiffurmaw parti mit-team ta’ 150 ħaddiem tal-WasteServ. Hafna minn dawn il-haddiema huma impjiegi ġodda fil-qasam ambjentali, msejħa green jobs. Fil-fatt Gejtu Vella, Segretarju tal-UHM, li akkumpanjani f’din iz-zjara, f’kumment li ta lil media rrimarka l-qabza li ghamel pajjizna fil-generazzjoni ta’ impjiegi fil-qasam ambjentali.

U l-Oppożizzjoni fejn hi f’dan it-tibdil kollu? B’dispjaċir ikolli nosserva li mhux biss ma tgħinx, saħansitra hi minn ta’ quddiem nett biex tfixkel. Sant’Antnin daqs kemm hu monument ghad-determinazzjoni taghna ghall-ambjent ahjar, huwa wkoll monument ghall-irresponsabilita’ tal-Oppożizzjoni. Ma nista ninsa qatt it-tfixkil li sibna mill-Opposizzjoni biex wasalna. Sahansitra kellna lil dak li llum huwa l-Kap tal-Opposizzjoni, Joseph Muscat, jiddikjara li se jaghmel minn kollox biex jifriza l-fondi tal-UE, igifieri madwar 19-il Miljun Euro minn 26 Miljun Euro. Imma jidher li l-Labour ma tghallem xejn minn din l-esperjenza ta’ Sant’Antnin. Ghadhom jipruvaw ibezzghu u jfixklu f’kull inizjattiva li niehdu. Ippruvaw jaghmlu l-istess dan l-ahhar fuq t-trattament tal-iskart perikoluz f’pajjizna. Imma l-kritika taghhom ma ghamlet xejn hlief uriet bl-aktar mod car li lanqas biss jafu b’dak li diga sar ! Opposizzjoni maqtugha mir-realta’.

Nov 3, 2010

Risposta ta' poplu frustrat

Dak li sa’ sentejn ilu kien meqjus bħala impossibli li jseħħ, fil-fatt seħħ dan il-lejl meta l-President Amerikan Barak Obama, u l-Partit Demokratiku, sofrew telfiet kbar fl-elezzjonijiet tradizzjonali msejjħa mid-term. Bir-riżultati miksuba, Obama issa tilef il-maġġoranza li kellu fil-Kungress, filwaqt li għalkemm tilef xi siġġijiet, irnexxielu jsalva l-maġġoranza Demokratika fis-Senat bi ftit. Fl-elezzjonijiet li jsiru f’nofs it-terminu presidenzjali, l-poplu Amerikan ikun mistieden jivvota biex jeleġġi l-Kungress kollu u madwar 34 siġġu tas-Senat. Isiru wkoll xi elezzjonijiet ta’ Gvernaturi f’ċertu Stati.

Dawn huma elezzjonijiet importanti ferm, pero ħafna drabi jispiċċaw biex iservu bħala referendum fuq il-Presidenza. Huwa wkoll naturali li dawn ir-riżultati jeffettwaw mhux ftit il-kumplament tat-terminu Presidenzjali. Biss biss, il-President Obama issa se jkollu xenarju ferm aktar diffiċli b’Kungress kontrih u b’Senat li hu favurih bi ftit. F’dan il-kuntest, dawn ta’ dan il-lejl kienu riżultati mportanti ħafna.

Obama rebaħ il-Presidenza Amerikana b’għajta ta’ ottimiżmu u fiduċja. Il-‘Yes we can’ rebħet l-imħuħ u l-qlub tal-Amerikani u ħafna f’Obama raw “id-demm ġdid” li kienu xtaqu li jkollhom. Sentejn biss wara jidher li hemm qasma bejn il-President u l-poplu. Ta’ min jgħid li Obama qed imexxi l-Amerika f’wieħed mill-agħar mumenti kawża ta’ riċessjoni li qajla rajna bħalha. L-ekonomija Amerikana jidher li bdiet tirkupra, imma qed taghmel dan bil-mod wisq. Il-vot huwa risposta ta' poplu frustrat. Wiehed irid jghid ukoll li Obama rnexxielu wkoll iwettaq uħud mir-riformi li tant stinka għalihom, mhux l-anqas dik fis-settur tas-saħħa, izda min kien kontra hareg b'sahhtu biex ipattiha lil Obama u jiprova jirriversja din ir-riforma.

Mhux l-ewwel darba li f’nofs it-terminu, l-President ġarrab riżultati simili. Anzi, din hija r-regola. L-istess jiġri f’bosta pajjiżi fejn il-Gvern tal-ġurnata għandu kollox x’jitlef f’elezzjonijiet li jseħħu f’nofs il-mandat. Mhux kollox hu mitluf għal Obama, pero l-honeymoon li deher li kellu mal-elettorat issa żgur li ntesa u għandu sentejn biex jerġa jirbaħ lura ħafna mill-fiduċja li jirriżulta li tilef.

Nov 2, 2010

Esperjenza ta' ugigh u ta' kuragg

Minkejja li ghaddew jumejn mill-Kunsill Generali tal-PN, ma nistax innehhi minn mohhi d-diskors li ghamlet Evelyn Vella Brincat. Evelyn irrakkontat l-esperjenza taghha tiggieled il-marda tal-cancer. Marda li laqtita hames snin ilu fl-eta’ ta’ 44 sena. Kienu tawha biss 8 gimghat hajja meta skoprew il-marda. Izda hi kienet determinata li tiggieled il-marda ghax kif qalet hi stess “ridt nara lil uliedi jikbru”.

Evelyn stqarret li hadet il-kura fi sptar privat ghax sa dak iz-zmien il-medicina li kellha bzonn tiehu ma kenitx fuq il-lista tal-medicini li jinghataw b’xejn fi sptar tal-Gvern. Kien fil-fatt grazzi ghal dik il-medicina, li sa dak iz-zmien kien ghadha ftit aktar minn esperiment, li setghet tiggieled din il-marda. Evelyn qalet li sabet l-appogg tal-familjari taghha u l-Community Chest Fund biex setghet tiehu l-kura li swiet “ghexieren ta’ eluf ta’ euro”.

Meta Evelyn bdiet tigi f’taghha ddecidiet li tibda tahdem halli din il-medicina tinghata gharfien u tibda tinghata b’xejn lil kulhadd. Hi stess stqarret li sabet lil Prim Ministru Gonzi lest li jismaghha u llum hu ta’ sodisfazzjon kbir ghalija li din il-medicini qed tinghata b’xejn lill-pazjenti li jkunu jehtieguha. Evelyn qalet li kull hajja li tigi salvata permezz ta’ din il-medicina u l-kura fl-isptar, “hija hajja salvata grazzi ghal min kellu l-kuragg jinvesti flus il-poplu biex jinghata dan is-servizz”.

Lil Evelyn ili nafha snin twal, ferm qabel ma messitha din il-marda. Stajt ninduna li waqt li qed titkellem kienet emozzjonata hafna, tant li qajla gholliet rasha mill-karti li kellha f’idejha. Waqt li nismaghha ghidt bejni u bejn ruhi: stejjer bhal dawn jaghtuk l-ispinta biex tahdem fil-politika, kif fuq kollox qed taghmel Evelyn stess fil-Kunsill Lokali ta’ Pembroke. Kellha ragun il-President tal-Kunsill Generali, Paula Mifsud Bonnici, tghid “grazzi li qsamt maghna esperjenza ta’ ugigh izda ta’ kuragg”.http://www.youtube.com/watch?v=7TZAjfrV4y8