Oct 31, 2013

Skema tal-misthija !


Ix-xiri taċ-ċittadinanza Ewropea tagħna l-Maltin mill-baranin, li l-gvern ta' Joseph Muscat qed jipproponi, hu xempju tal-faqar tal-ideat ta’ dan il-gvern. Gvern li jara kollox flus. Oġġetti u servizzi li jinxtraw bil-flus hawn ħafna, imma hawn valuri li ma jinxtrawx bil-flus għax huma imprezzabbli u allura ma taghtihomx prezz. Ix-xiri tac-cittadinanza hu mera ta’ kif jahsbuha Joe Muscat & Co.  Jahsbu li kollox u kulħadd jixtri u jinxtara.  
 
X’assurdita’ jsejhu l-programm Investors Programme meta kull ma hu huwa Buyers Programme !  Anke fl-isem jipruvaw iqarrqu.  X’se jkunu nvestew ?  Se jhallsu €650,000 biex jixtru c-cittadinanza Maltija, cittadinanza Ewropea.  X’ironija dak li tant kien kontra li pajjizna jidhol fl-Unjoni Ewropea issa qed ibiegh ic-cittadinanza Maltija bir-ribass ghax issa din sar fiha valur galadarba ahna parti mill-Unjoni Ewropea u qeghdin fis-Shengen area.   Ara veru nies li ma jafux jisthu ! 
 
U mbaghad minn se jinghata c-cittadinanza ghax jiflah ihallas €650,000 se jibqa mistur.  Ismu mhu se jkun jafu hadd ! U jigu jbelluhilna li jemmnu fit-trasparenza.  Kollox iridu jahbu kif ppruvaw jahbu li qabdu bhala konsulent lil Shiv Nair, frodist u korrott, blacklisted darbtejn mill-World Bank.  U jekk harbilhom dan, x’assikurazzjoni ghandna li ma jaharbulhomx skoss frodisti ohra li ghandhom minn fejn jixtru c-cittadinanza Maltija biex kif qalilna l-Ministru Mallia fil-Parlament jifrankaw it-taxxi li jhallsu f’pajjizhom illum !  U issa lanqas biss se nkunu nafu min huma, ahseb u ara kemm se nkunu nistghu niccekjaw ahna fuqhom. 
 
Din hija skema li taghmel hsara lir-reputazzjoni ta’ pajjizna.  Biex jidhru sbieh jghidulna li pajjizi ohra Ewropej ghandhom Investors Programme marbut ma’ residenza.  Imma qed iqarrqu ghax din li ghamlu huma hija biss Buyers Programme !  Isemmu l-Awstrija, imma hemmhekk trid tkun ghamilt investiment ta’ mhux anqas minn €10 Miljun.  
 
L-iskemi li ghamlu 3 pajjizi tal-Karibew, Antigua, St.Kitts u Dominican Republic huma ahjar minn din l-iskema.  Dawn ghallanqas ghalkemm ibieghu c-cittadinanza ma tawx l-process tal-ghazla lill-kumpanijia privata u fuq kollox ma tawx l-esklussivita’ lill-kumpanija wahda, Henley & Partners. Din il-kumpanija ha tiehu commissions ta' ghexieren ta' eluf ta' euro u qabel mal-Oppozizzjoni nghatat kopja tal-Abbozz kienu diga hargu l-inviti minn din il-kumpanija ghal seminar li sar illum f'Londra fejn mar Muscat. Anke qabel ma l-Parlament beda jidduskutiha kienu bdew ibieghuha fir-Russja.  
 
Reputazzjoni tajba ddum tibniha s-snin, imma twaqqagħha f'ġurnata waħda.  Qalilna li jridna l-aqwa fl-Ewropa.  Imbaghad qed igibna aghar mill-pajjizi tal-Karibew !  U dan kollu biex idahhal €30 Miljun ta’ malajr.  Fi zmien Mintoff konna nittalbu lill-pajjizi barranin, issa spiccajna nbieghu c-cittadinanza ta’ pajjizna fuq il-monti ta’ Miami.  Mhux kapaci jikrea l-gid mit-tkabbir ekonomiku, allura spicca jumilja lill-pajjizna bi skema fejn ibiegh ic-cittadinanza ta’ pajjizna.  Tal-misthija !

Oct 30, 2013

Juza lill-gradwati bhala pedini


Hekk kif tela fil-Gvern il-Labour, l-Ministru Joe Mizzi kien talab ir-rizenja tal-membri kollha tal-Bord tal-Warrant tal-Periti. Mhux biss ta’ dawk li skond il-Ligi kienu appuntati minni bhala l-Ministru li kont responsabli minn dan, izda anke dawk li kienu appuntati mill-Kamra tal-Periti kif wkoll ta’ dawk li kienu eletti b’ elezjoni minn fost il-Warrant holders. Tant saret pressjoni minn naha tal-gvern, li hlief l-Onor Toni Bezzina (li kien elett b’elezzjoni minn fost il-periti bhala raprezentant fuq il-Warranting Board), il-membri kollha tal-Board tal-Warrant tal-Periti spiccaw accettaw li jirrizenjaw.  Dawk maghzula mill-Kamra tal-Periti u dawk eletti zgur li ma kellhom l-ebda obbligu jirrizenjaw.
 
Sadanittant dawk li ggradwaw u jmisshom jiehdu l-warrant thallew jittewbu ! Uhud sahansitra tilfu opportunitajiet ta’ xoghol ghax ma kellhomx warrant x’juru !  Issa f’daqqa wahda jigi l-istess Ministru Joe Mizzi b’emendi ghall-Ligi dwar il-Periti.  U x’gab ?  Ma gabx l-emendi ghall-Ligi kollha kif kont qed nistenna li jgib, imma gab biss emenda biex tbiddel il-komposizzjoni tal-Bord li jaghti l-Warrants.  Tafu x’inhi l-emenda ?  Biex jibda jinnomina hu l-maggoranza tal-membri ta’ dan il-Bord ! Sa llum il-Gvern jinnomina 3 minn 7.  Issa jrid jibda jinnomina 5 minn 9.  Mossa biex jintrebah il-kontroll mill-Gvern.   
 
U c-Chairman li s’issa jinhatar minn persuni li jikkwalifikaw li jsiru Mhallfin u allura b’mill-anqas 12-il sena esperjenza, bl-emenda ta’ Mizzi jista jkun kwalunkwe persuna !  Ma hemmx kriterji.  Jista jkun Mhallef, Avukat, Perit, bennej jew sempliciment attivist tal-Labour !  Barra hekk ma jispecifikax li z-zewg membri l-ohra li jrid jinnomina hu x’esperjenza jrid ikollhom.  Jista jpoggi persuna li ghadu kemm ha l-warrant hu fuq il-Warranting Board.  Il-biza tieghi hi li l-Ministru jrid jaghzel hu l-maggoranza tal-Membri biex jimmanipula u jippoliticizza dan il-bord kif u meta jrid.  Nafu x’gara fl-imghoddi. Illum hemm kriterji cari biex tinghata warrant ta’ perit. B’Warranting Board dghajjef u kkontrolat mill-Gvern, m’ hemm l-ebda garanzija li persuni li ma jilhqghux il-kriterji stabbiliti xorta wahda jiehdu l-warrant. Jekk ghandek xi diploma minn universita li ma sema biha hadd, thabbel rasek xejn, kellem lil Ministru u jirrangalek ! 
 
Il-Kamra tal-Periti llum harget stqarrija fejn uriet it-thassib taghha ghal dawn l-emendi u tablet lill-Gvern jirrikonsidra l-posizzjoni tieghu. Uriet it-thassib taghha wkoll ghall-fatt li numru ta’ gradwati ilhom xhur jistennew biex jiehdu l-warrant taghhom. Dan l-ahhar wiehed perit meta kellimtu fuq dawn l-emendi, qalli “Toqghod taqla xejn.  Hallihom iwaqqfuh il-Warranting Board kif iridu, l-aqwa li l-gradwati jiehdu l-warrant”.  It-twegiba tieghi kienet “Imissek tisthi tghid hekk.  Int qed taccetta li l-gradwati jintuzaw pedini f’ loghba ta’ poter ?!  Ma tindunax li dan abbuz ta’ poter u attakk fuq principju mportanti ? Dan il-principju malajr jaf ikun estiz ghall-professjonijiet ohra minn dan il-Gvern. Hekk jibdew il-problemi – bidla zghira fil-ligi li tidher insinifikanti.”

Oct 19, 2013

LNG - Mistoqsijiet mhux imwiegba


Il-Hadd li ghadda l-Ministru Konrad Mizzi habbar liema kumpanija rebhet is-sejha ghall-LNG Power Station u Terminal tal-Gass.  Ghamel l-konferenza stampa l-Hadd biex bhal li kieku  jenfasizza l-importanza.  Mhux normali li jsiru konferenzi stampa nhar ta’ Hadd mill-Gvern. 

Bhas-soltu Masters tal-iSpin.  Il-Ministru Mizzi qalilna “ Ara il-volum tal-hazna mhux se jkun 180,000 metru kubu kif kien hemm fit-terms of referenceta l-EIA imma 126,000 metru kubu !”  Li ma qalx kien li qabel l-elezzjoni tghidx kemm hambaq biex jghid li l-hazna se tkun biss ta’ 60,000 metru kubu.  U ahna konna nghidulu li ma jaghmilx sens li l-hazna tkun daqshekk biss.  Imma hu baqa jghid li ma tkunx aktar minn 60,000.  U issa bhal speci qed jghidilna biex nifirhu li mhux 180,000.  Qed jilghab s-soltu loghba taghhom.  Spara c-cifra hu stess ghal 180,000 imma issa nizzilha ghal 126,000 xorta aktar mid-doppju ta’ dak li qalilna qabel l-elezzjoni.  Mela mhux 2 koppli tal-Mosta imma 4, biex nuza l-istess anologija li ntuzat qabel l-elezzjoni.

Qalilna li l-hazna se ssir fuq vapur li se jkun permanentament sorgut barra l-power station.  Vapur li jkollu tul ta’ madwar 280 metru, kwazi daqs 3 pitches tal-football ! U jkollu gholi ta’ 17-il sular ‘l fuq mill-bahar !  Mhux billi jipruvaw jimminimizzaw u jirredikolaw.  Din hija hazna li taf toffri perikli anke ghax hija vicin wisq il-power stations.  Kulhadd jaf xi gralu Cipru madwar sentejn ilu. Hija hazna li minhabba l-limitazzjonijiet imposti mid-Direttiva ta’ Seveso se tillimita wkoll l-izvilupp li jista jsir mis-sidien fil-propjeta’ taghhom f’Marsaxlokk. 

Fil-verita’ imma aktar milli gibed l-attenzjoni fuq dak li qal aktar gibed l-attenzjoni fuq dak li ma qalx !  Per ezempju ma qalx b’liema rata il-Gvern se jixtri l-energija.  Ma qalx l-aktar haga mportanti !  Qalilna li se jrahhas.  Fil-verita’ bl-impjant tal-BWSC diga pajjizna se jkun iffranka ‘l fuq minn 52 Miljun Ewro fis-sena minhabba l-efficjenza, u allura t-tnaqqis imissu tah diga u mhux se jistenna sas-sena d-diehla ! Fuq kollox ma qalx lanqas li jorbtu lili u lilek għal 18-il sena li nixtru tabilfors l-elettriku kollu li tipproduċi din il-power station privata waqt li l-power station privata se tintrabat bi prezz għal ħames snin biss.  Ma qalilniex kemm se jsir dredging u qtugh ta’ blat, kemm tiswa din l-ispiza u min se jhallas ghaliha.  Lanqas ma qalilna jekk hux se jcaqlaq id-dolphin li hemm f’nofs il-bajja ta’ M’Xlokk biex ikun jista jghaddi l-vapur li jigi jimla u jekk se jcaqlaqha kemm se tkun l-ispiza u minn se jhallas ghaliha !  Ma qalilniex ukoll li s’issa ghadu ma bediex biex jemenda l-Pjan Nazzjonali dwar l-Energija u l-process tal-SEA (Strategic Environmental Assessment) mitlub mid-direttivi tal-UE. 

Hemm hafna aktar mistoqsijiet u issues li l-Gvern imissu wiegeb jew solva qabel ma kkonkluda.  Hemm skoss mistoqsijiet li ghalihom irridu risposta, anke ghax hemm wisq ko-incidenzi. Bhal ko-incidenza li wiehed mill-ufficjali tal-consortium li rebah il-progett gie kkwotat anqas minn 24 siegha wara li l-vapur tal-hazna diga gie kkuntratjat ! Ahna se nkomplu ninsistu li jaghti risposti ta’ nies lin-nies.

Oct 18, 2013

Il-konsulent blacklisted tal-PM

Sa 7 xhur ilu konna nisimghu minghand Joseph Muscat : “gvern immexxi minni jkun gvern nadif, gvern trasparenti, gvern li ma jqabbad lil ħadd li jkun fuq il-lista s-sewda ta' organizzazzjonijiet ewlenin bħall-Bank Dinji.” 
 
U mbaghad niskopru li l-gvern ta’ Joseph Muscat tliet xhur biss wara l-elezzjoni ingagga mieghu b’ittra persuna li gie darbtejn blacklisted mill-Bank Dinji (World Bank). Ingaġġa baxx baxx lil Shiv Nair, persuna reġistrat l-Ingilterra imma fil-fatt Indjan – biex iressaq lill-prim ministru u lill-ministri tiegħu quddiem negozjanti u kumpaniji barranin.  
 
Shiv Nair li akkumpanja lill-Ministru Konrad Mizzi fiz-zjara tieghu fil-Qatar.  Meta ghamilt il-mistoqsijiet fil-Parlament, kemm il-Prim Ministru kif ukoll Chris Cardona kienu evasivi.  Ippruvaw jaghtu l-impressjoni li ma jafu xejn.  Muscat qalilna li ma kienx jaf li Nair kien blacklisted.  Anzi mar oltre u l-Prim Ministru Muscat sahansitra qalilna li hu qatt ma ltaqa ma’ Shiv Nair.  Nemmnuh ?!  Jien wasalli ghal widnejja li Joseph Muscat iltaqa diversi drab ma’ Shiv Nair fil-passat.  Liema verzjoni se nemmen ?   
 
Shiv Nair midhla ta’ bosta gvernijiet tat-tielet dinja fejn id-demokrazija ghadha qatt ma hadet ir-ruh u fejn il-korruzzjoni hija l-ordni tal-gurnata. Nair hu dikjarat korrott u frodist fuq il-lista s-sewda għal għomru mill-World Bank. Frodist u korrott bid-dikjarar tal-istess istituzzjoni ewlenija dinjija li kien semma Muscat.  U jigi l-Prim Ministru jghidilna biex inserrhu rasna ghax dan se  jitħallas biss is-somma miżera ta' 6,000 ewro – lanqas daqs kemm il-mara tal-ministru Konrad Mizzi se titħallas kull ħmistax. Hemm hafna mistoqsijiet u ahna fid-dmir li naghmluhom.  Imma aktar minn kollox Joseph Muscat u shabu fid-dmir li jwegbuhom. 

Oct 17, 2013

Jiftahru b'xoghlna

Kemm hu sabih tiftahar bix-xoghol li jkun lestilek haddiehor !  Hekk ghamel f’zewg okkazzjonijiet il-Ministru Joe Mizzi.  Fl-ewwel kaz ikun dak marbut mal-electric vehicles.  Gie ntervistat mit-TVM u tghidx kemm ftahar b’din l-inizzjattiva.  Nista nghidilkom li ma harrikx sebgha wiehed f’din l-inizjattiva.  Kien kollox lest.  Applikajna ghal fondi ahna, iddisinjajna l-inizzjattiva ahna ghal Programm Life+, anke wara kuntatti li konna ghamilna ma’ azenzija Portugiza li hadet ipromoviet esperjenza simili u tlestew d-dokumenti kollha ghat-tenders fi zmienna.  U rnexxielna ahna ngibu kwazi 2 Miljun Euro ghal dan il-progett. Imbaghad gie jiftahar qiesu ghamel kollox hu jew sar kollox fl-ahhar 7 xhur. Sfortunatament il-process kien twil anke ghax ftit kienu l-kumpaniji li kienu rrispondew ghall-ewwel sejha u kellna nergghu nohorgu sejha ohra fil-bidu ta’ din is-sena.
 
Il-verita hi li konna ahna li hadna l-inizjattiva biex ingibu l-fondi ewropej biex jinxtraw madwar 24 vettura ta’ daqsijiet u għamliet differenti biex jitqassmu lil persuni minn mixjiet differenti tal-ħajja (wara proċess tal-għażla trasparenti) u xi dipartimenti tal-gvern għal madwar sena kif ukoll ninstallaw mitt charging point madwar Malta. Dan sar biex il-gvern ikun jista jevalwa l-esperjenza ta’ dawn in-nies u jikkomunikaha lill-pubbliku biex juri li t-trasport b’vetturi eletriċi, li llum jħabbtuha ma’ vetturi normali li jaħarqu l-petrol jew id-diesel huma alternattiva vijabbli u b’hekk in-nies jitħeġġu jixtru minnhom. B’hekk nikkontribwixxu biex ikollna iktar arja nadifa billi nnaqqsu t-tniġġis mid-dħaħen tal-karozzi, u nnaqqsu l-impatt tat-trasport privat fuq il-bidla fil-klima. 

L-istess ghamel il-Hadd li ghadda meta mar jitkellem fl-okkazzjoni tal-bidu tax-xoghlijiet ghall-estensjoni tal-facilitajiet ghall-Football Nursery ta’ San Gwann. Qal li ahna m’ghamilna xejn u huma hadu l-inizjattivi kollha ! Disinji tlestew fi zmienna anke bl-ghajnuna tal-FTS (Foundation for Tomorrow’s Schools) u hrigna t-tender ghax-xoghlijiet ahna.  In-numru tat-tender huwa MRRA/W 674/2011/2 u gie aggudikat ukoll fi zmienna.  Qal li ma konniex ivvutajna flus.  Il-Ministru Mizzi ghadu sa llum 7 xhur wara li sar Ministru ma jafx li inizjattivi bhal dawn jaqghu taht vot wiehed ez. Enhancement of Public Areas Vote u ma jkunux imsemmija wiehed wiehed fil-budget !  Insomma bhas-soltu, biex imaqdru l-ewwel li ssibhom imma s’issa ftit li xejn hadu inizjattivi anzi qatlu inizzjattivi bhall-progett tac-Centru Civiku u Gnien akbar ghal San Gwann !  Imma dak diga nsih il-Ministru Joe Mizzi !

Oct 4, 2013

Xejn m'hu xejn !


Qabel Marzu ta’ din is-sena kellna l-Partit Laburista – Verzjoni 1 issa ghandna l-Partit Laburista – Verzjoni 2.  It-tieni verzjoni mhux talli ma tikkumplimentax l-ewwel verzjoni talli ssir il-verzjoni tal-Labour tas-sebghinijiet u tmeninijiet.  Abbuz tal-poter galore !  Qabel l-elezzjoni smajna lil Joseph Muscat u shabu jipriedkaw fuq it-trasparenza, l-meritokrazija u l-gustizzja.  Issa ghandna habi, marriedokrazija u abbuz ta’ poter ! Muscat kien jghidilna li se jmexxi gvern ta' ndafa politika assoluta, fejn hadd mill-Ministri tieghu ma jaqla arlogg mahdum minn dilettanta !  Qabel l-elezzjoni kien wegħedna li se nibdew nagħżlu aħna stess lin-nies f'ħatriet għoljin b'votazzjoni fuq l-internet. 
 
Issa ghandna l-Ministru Konrad Mizzi li Joseph Muscat appuntalu lill-martu mal-Malta Enterprise minghajr lanqas biss sejha pubblika. Ta lil mart Konrad Mizzi r-rank ta' ambaxxatriċi bi ħlas rappurtat fit-Times għal 100-elf ewro fis-sena u b'perkaċċi kbar għall-ivvjaġġar u l-kiri f'Shanghai. Konrad Mizzi għadu qed jirrepeti li ma kien jaf xejn fuq l-ingaġġ tal-mara. Xi ħadd jemminha din ? 
 
Qabel l-elezzjoni qalilna li lest jahdem ma’ kulhadd !  Tela fil-gvern u beda jaqta l-irjus anke ta’ Laburisti li kif kien dmir taghhom bhala impjegati tac-Civil ghamlu xogholhom taht il-Gvern precedenti.  Jekk m’intiex tal-qalba u lest toqghod ghall-ordnijiet ma hemm post ghalik.  Tajjar lill-Kummissarju tal-Pulizija. Kumbinazzjoni s-Sur Rizzo kien se jipprocedi kontra l-ex Kummissarju Ewropew John Dalli li llum huwa ufficjalment konsulent tal-istess Muscat.  Imbaghad imma l-Kummissarju l-gdid mahtur minn Joseph Muscat u Manuel Mallia ghax kien jassisti lill-partit taghhom, biddel il-konkluzzjoni tat-team investigattiv u qal li ma hemmx kaz biex jipprocedi kontra Dalli.  Jekk din mhix xamma ta’ ndhil fil-kors ta’ investigazzjoni, x’ikun ndhil ? 
 
L-istess intricci ta’ kolp ta’ stat abjad sar fl-Armata.  Riedu jappuntaw lil tal-qalba.  Lil wiehed sahansitra tawh promotion u wara gimgha tawh promotion ohra.  Express service jaghtuk jekk int tal-qalba !  Jidher li l-Kap Kmandant li kien hemm ma kienx lest jaccetta abbuzi bhal dawn u warrab. Lil min ma warbilhomx, dejquh jew ikkastigawh bizzejjed biex irrizenja minn jeddu, kif ghamel il-Kurunell David Attard.  
 
Hafna nies emmnu s-slogans ta’ Muscat u shabu.  Uhud riedu bidla.  Imma zgur li hafna minnhom ma riedux bidla li tiehu lil dan il-pajjiz ghas-snin sebghin u tmenin.  Ghaddejn dan kollu u ghal Muscat xejn mhu xejn ! Hemm min jghid li Joseph Muscat ossessjonat b’Duminku Mintoff, imma qatt ma kont nemminha, wisq anqas kont nemmen li se juza metodi simili imma aktar puliti minn dawk ta’ Mintoff biex fi zmien relattivament qasir jitfa lill-pajjizna minn fejn bdejna fl-1987.  Miskin tassew dan il-pajjiz !   

Oct 3, 2013

Mistoqsijiet li jehtiegu twegiba


Meta Joseph Muscat ltaqa 3 snin ilu biex jaghti l-awguri tal-Milied lill-Ambaxxaturi, ovvjament dakinhar kien ghadu kap tal-Opposizzjoni, kien qal skond stqarrija tal-istess Partit Laburista: “He then explained how during the next months, the party will be working to renew our relations not only with our European, Mediteranean and African neighbours, but will also be actively dealing with other countries where there is great potential.  One of the countries will be China, a country with which a Labour government started diplomatic relations back in 1972. The Labour Party Leader then explained how in April, together with a delegation of the Labour Party, he will be visiting China, following an official invitation. Before closing his address, Dr Muscat explained how he is looking forward to discussing the possibilities of collaboration, especially in energy, tourism and education, between China and Malta as this is the way the Labour party wants to develop our attitude in foreign affairs: realistic but ambitious.”
 
Meta tiftakar fi statements bhal dawn bilfors li jiguk mistoqsijiet bhal dan il-famuz ftehim meta beda jigi diskuss u min ghamel l-ewwel approach ?  S’issa kellna diversi risposti.  Min qalilna li kienu c-Cinizi li pproponew u min qalilna li kien il-Gvern ta’ llum li ghamel l-ewwel kuntatt.  F’risposta ghal mistoqsija parlamentari li ghamilt jien, il-Ministru Konrad Mizzi qalli li n-negozjati bdew f’April ta’ din is-sena.  Imbaghad fl-istess mistoqsija tlabtu wkoll jghidli min kienu l-persuni nvoluti fin-negozjati minn naha tal-Gvern Malti u tal-Enemalta.  Imma fuq din ma wegibniex.  Addio trasparenza. Se nkompli ninsisti ghal risposti. Fin-nuqqas ta’ risposti mhux naturali li wiehed jahseb hazin ?
 
Wara l-istqarrija li kellna t-Tnejn li ghadda mill-Prim Ministru ghamilt diversi mistoqsijiet fl-intervent tieghi fil-Parlament.  Fost affarijiet ohra staqsejt:  Kien hemm gvernijiet jew kumpaniji ohra li gew ikkuntatjati biex wiehed jara jekk humiex interessati huma wkoll li jiehdu sehem fl-Enemalta ? Meta se se jkun pubbliku l-Memorandum of Understanding ?  Ghaliex intghazlet ic-CPI minn tant kumpaniji Cinizi meta din hi kumpanija li l-aktar li hija mixhuta hu fuq generazzjoni ta’ energija mill-faham ?  Il-Gvern issa komdu li se jsir minority stakeholder fil-generazzjoni tal-energija f’pajjizna ?
 
Komplejt staqsejt: Kemm se jkun il-persentagg tas-sehem Ciniz fl-Enemalta ?  Il-Gvern jikkunsidra li jbiegh ishma ohra fl-Enemalta ? Peress li l-Enemalta hu kkalkulat li ghanda mal-Biljun Euro bhala assi, se jsir due diligence tajjeb halli wiehed ikun jaf preciz x’se jkun is-sehem Ciniz minn dawn l-assi ? L-investiment Ciniz kif se jsir se jkun forma ta’ increased share capital fl-Enemalta jew il-Gvern se jbiegh parti mis-shares tieghu u l-miljuni johodhom il-Gvern ? Ovvjament il-mistoqsijiet ghamilthom imma r-risposti ma gewx ! 

Oct 2, 2013

Se jinzamm il-momentum ?

Awwissu kien xahar iehor record ghat-turizmu f’pajjizna.  Pajjizna jibqa dejjem sejjer ahjar sena wara l-ohra.  Sinjal tajjeb ghall-pajjizna.  Ahbar tajba wkoll ghal dawk li jinvestu f’din l-industrija.  Fuq kollox ahbar tajba ghal ‘l fuq minn 20,000 haddiem li jaqilghu x’jieklu minn dan is-settur b’mod dirett jew indirett. 

Ir-rekord ta’ din is-sena huwa rizultat dirett tax-xoghol li sar f’pajjizna fl-ahhar snin.  Gvernijiet differenti immexxija mill-PN investew bis-sahha fil-qasam tat-turizmu.  Michael Refalo jibqa jitfakkar bhala l-Ministru li kellu l-vizjoni biex dan il-qasam jaghmel qabza ta’ kwalita’ f’pajjizna.   Kien hu li rega fetah l-Istitut ghall-Istudji Turistici (ITS), waqqaf l-Awtorita’ ghat-Turizmuu stinka bla heda biex infethu bosta lukandi 5 Star f’perjodu relattivament qasir. Il-wirt u l-passjoni tieghu lejn dan is-settur baqghu  jispiraw l-Ministri kollha li gew warajh, anke dawk li ma kienux Ministri tat-Turizmu . 

Ix-xoghol li wettaqna jien u Ninu Zammit fil-qasam tar-restawr u progetti ta’ tisbih jafu wkoll il-genesi taghhom f’din il-passjoni li l-mexxejja tal-PN dejjem kellhom lejn il-qasam tat-turizmu, biex dan il-gojjell ta’ pajjiz nohorgulu l-ahjar tieghu ghalina u ghal dawk li jzuruna.  Infaqna miljuni kbar fuq il-Belt Valletta, l-Kottonera u l-wirt storiku kbir li ghandna bhas-swar, palazzi, spazji pubblici ohra u kwalita tal-bahar li jdawwarna.  Investejna l-fondi tal-UE b’mod tajjeb halli dan il-qasam ikompli jassigura l-impjiegi. 

Matul l-ahhar legislatura, taht il-gwida ta’ Mario Demarco, it-turizmu ghamel qabza ta’ kwalita’ ohra.  Nies fl-industrija jghidulek li qatt ma jiftakru zmien daqshekk tajjeb.  Il-Gvern prezenti ghadu mixi fuq il-momentum tal-azzjoni tal-Gvern matul is-sena l-ohra.  Imma dan il-Gvern ma jistax iserrah fuq dak il-momentum.  Irid jara li jiehu inizzjattivi godda.  Sa llum sfortunatament kwazi ma smajna xejn gdid. Il-famuza roadmap tal-Labour ghal dan il-qasam jidher li sparixxiet !