May 30, 2010

L-Agribusiness Institute - storja ta' success

L-entuzjazmu tal-istudenti tal-Institute of Agribusiness tal-MCAST verament impressjonani l-bierah wara nofsinhar meta zort il-post mal-Prim Ministru. Matul dan il-weekend l-Istitut kien miftuh ghall-pubbliku biex izuru. U kien hemm verament x'tara. Dan l-Istitut verament ghamel progress fl-ahhar snin u dan huwa mill-aktar evidenti. Illum joffri fost korsijiet ohra National Diploma in Agriculture u Higher National Diploma in Animal Management. Il-Head tal-Institute qaltli ukoll li qed jahdmu halli fi zmien qasir ikunu jistghu joffru anke Degree fl-Agrikoltura.

Sfortunatament dan l-Istitut hafna minn nies ghandhom idea zbaljata fuqu. Jahsbu li fih hemm imorru il-failures. Fil-fatt mhuwiex hekk. Fost l-istudenti li tkellimt maghhom il-bierah sibt studenta li ghandha 9 O'Levels u anke studenti b'zewg A'Levels. Hafna jahsbu li l-istudenti ta' dan l-Istitut jitghallmu kif jghazzqu biss. Verament perception zbaljata.

L-istudenti ta' dan l-Istitut ghandhom preparazzjoni akkademika wiesa' b'bazi xjentifika tajba hafna. Li mpressjonani l-bierah kien mhux biss l-entuzjazmu izda anke kemm kienu tajba biex jaghmlu presentazzjoni bil-fomm. Madwar 40% tal-istudenti mhumiex gejjin minn familji bi tradizzjoni fl-attivita' agrikola. Marru hemm ghax hemm korsijiet li jinteressawhom u raw futur fil-qasam agrikolu u dak tal-animal welfare. Hadt gost ukoll li ammont qawwi mill-istudenti huma tfajliet.

Wara li telaq il-Prim Ministru komplejt nitkellem mal-istudenti, mal-Kap tal-Istitut, ma' Profs. Maurice Grech (Principal tal-MCAST) u ma' whud mill-ghalliema. L-istudenti konxji hafna mill-bidliet li ghamel is-settur tal-agrikoltura f'pajjizna izda ndunajt ukoll li anke huma jemmnu li hemm bzonn persuni b'kapacitajiet manigerjali u mharrga fl-aspetti finanzjarji. Meta tara l-entuzjazmu ta' dawn l-istudenti tqawwi qalbek li dan is-settur se jkollu nies aktar ippreparati. Jekk is-settur kien kapaci jaghmel bidla daqshekk kbira fl-ahhar snin, bilfors thossok ottimist li s-settur se jkun kapaci jsostni l-bidliet b'zaghzagh aktar imharrga.

May 27, 2010

X'memorji sbieh !

X'memorji sbieh ! Ergajt lura ghall-iskola primarja tieghi. Il-bierah kont mistieden nattendi c-celebrazzjoni li tfakkar il-100 anniversarju mit-twaqqif tal-iskola tal-Gvern f'Tas-Sliema. Hemmhekk qattajt 6 snin minn hajti. qabel ma mort is-Seminarju bhala skola sekondarja. Morna hemm jien u huti u anke ommi u z-zijiet !

F'wirja li ttelghet hemm sensiela ta' ritratti antiki u rnexxieli nilmah lili nnifsu f'wiehed minnhom. Ritratt tal-ewwel sena ma' Ms.Maryrose Grech dak iz-zmien, illum Maryrose Debono li waslet biex tirtira ! Meta kienet tghallem lilna kienet ghadha hierga mill-College tal-ghalliema. Il-bierah iltqajt ukoll mas-Sur Joe Farrugia, wiehed mill-aqwa ghalliema li qatt kelli. Ghalliem 100%. Kien jiddedika hinu kollu maghna. Bil-break b'kollox u wara l-iskola dejjem jara x'jivvinta biex izommna ferhana. Ma nistax ninsa ghalliema ohra bhal Ms.Borg, Ms.Bezzina (llum Mrs.Sammut), lis-Sur Victor Rizzo, lil Ms.Sammut li mbaghad kienet hallitna ghax marret soru fl-Afrika.

Kwazi kollox tbiddel fl-iskola. Baqghu l-istess biss it-twieqi l-antiki. Ghadhom tajbin ! Wara nzilna fis-sala tal-iskola. Jien ghadni niftakar meta din is-sala ghal xi zmien intuzat anke bhala knisja minflok dik ta' San Girgor ghax kien waqa s-saqaf fil-bidu tas-snin sebghin. Il-bierah skoprejt li jezisti shelter ta’ żmien il-gwerra taht l-iskola. Kont ghadni qatt ma nzilt fih. Il-Head tal-iskola hadet l-inizzjattiva li jitnaddaf u behsiebha tifthu għall-pubbliku. Verament idea tajba.

Insomma verament memorji sbieh ta' skola li ffurmat il-hajja ta' bosta tfal ta' tas-Sliema. Il-hmerijiet u l-esperjenzi ta' dak iz-zmien ma ninsihom qatt. Irrid minn hawn nghid grazzi kbira lil dawk li taw sehmhom biex ittellghet l-attivita' tal-bierah. Jalla s-sigra li hawwilna l-bierah jien u Dolores Cristina tghix 100 sena ohra !

May 26, 2010

It-tfal jghallmuna !

Il-bierah filghodu qattajtu mat-tfal tal-iskejjel f'zewg attivitajiet separati. L-ewwel attivita' haditni fl-iskola sekondarja tas-subien tal-Kullegg San Benedittu f'Hal Safi. Hemmhekk it-tfal holqu challenge biex f'10 minuti joholqu 'l fuq minn 1,000 recipjenti maghmula mill-flixken tal-plastik riciklati. Stajt nara l-entuzjazmu tal-istudenti, tal-ghalliema, tal-genituri u anke ta' studenti amerikani li nghaqdu maghhom f'din l-attivita'. Attivita' originali li definittivament se thalli mpatt posittiv fuq dawn it-tfal sabiex jahsbu aktar dwar l-immanigjar tal-iskart f'pajjizna.

It-tieni attivita' haditni l-Mosta fejn l-Birdlife organizzaw attivita' bl-isem Dear Minister bhala parti mill-programm Dinja Wahda. 'L fuq minn saghtejn ta' Question Time fuq suggetti varji mit-Tibdil fil-Klima, ghal htiega ta' Parks, l-Immanigjar tal-Iskart u problema ta' littering, Tniggiz tal-Bahar, Sostenibilita' tal-Hut u Ghasafar ! Tfal minn diversi skejjel qrawli ittri miktubin tajjeb hafna. Esprimew ruhhom bis-sens u minghajr tidwir ma qaghdu jlaqilqu.

Ippruvajt nwiegeb il-kummenti u l-mistoqsijiet taghhom kemm jista jkun b'lingwagg semplici. Mhux facli hafna drabi tfiehem certi ideat u spjegi teknici b'mod li t-tfal jifhmu. Izda t-tfal kienu attenti u stajt ninduna li qed isegwu. Laqatni l-fatt li l-parti l-kbira minnhom stqarrew li apprezzaw il-hidma li ghamilna fl-ahhar snin fil-qasam ambjentali, imma ma ddejjqu xejn isaqsu ghall-hidma akbar. Xtaqt li kien hemm aktar mill-kollegi tieghi biex anke huma jifhmu x-xewqat li ghandha l-generazzjoni l-gdida. Laqtuni hafna l-kummenti taghhom ghall-impenn favur energija nadifa. It-tfal iridu l-windfarms. U ma jbezzawhomx.

Din il-generazzjoni l-gdida taf ezattament xi trid. Tghallimt minghandhom ! U hemm bzonn li nibqghu nisimghuhom u nwiegbu ghax-xewqat u l-ambizzjonijiet taghhom fil-qasam ambjentali, inkella nissugraw li nsiru rrelevanti ghal generazzjoni l-gdida.

May 20, 2010

L-ilma tal-pjan - nghozzuh

F'dawn l-ahhar granet habbart zewg inizjattivi li jitrattaw rizorsa tant importanti ghal pajjizna: l-ilma tal-pjan (groundwater). L-ewwel inizjattiva titratta l-installazzjoni ta' meter ghall-ispieri (boreholes) li ghandna f'pajjizna filwaqt li t-tieni inizjattiva titratta Pjan t'Azzjoni halli nnaqqsu l-ammont ta' nitrati li jispiccaw fl-ilma tal-pjan.

Il-meters mal-boreholes hemm bzonnhom halli fuq perjodu ta' zmien insiru nafu preciz kemm ilma qed intellghu, minn fejn u ghal liema uzu qed imur dak l-ilma. Sa llum hu kkalkulat li qed nigbdu 34 miljun metri kubi ta' ilma, meta filfatt hu kkalkulat li nifilhu nigbdu biss 23 miljun metru kubi fis-sena. L-installazzjoni tal-meters se naqsmuha f’fażijiet. Se nibdew l-ewwel bl-installazzjoni tal-meters’ ma’ boreholes li għandhom użu kummerċjali. Irrid intenni minn hawn ukoll, kif ġa għamilt diversi drabi fl-aħħar ġimgħat u xhur, li l-interess tagħna hu li nħarsu s-sostenibbilita’ ta’ din ir-riżorsa prezzjuża, mingħajr pero ma nfixklu l-ħidma ta’ min ġenwinament jiddependi fuq din ir-riżorsa għall-ħidma tiegħu.

F’dan il-kuntest ma nistax ma nsemmix lill-bdiewa u r-raħħala li jiddependu fuq l-ilma biex issostnu l-attivita’ tagħhom. L-installazzjoni ta’ meters ma’ boreholes li jintużaw fl-agrikoltura ser ikunu ssussidjati totalment minn fondi Ewropej għall-Iżvilupp Rurali. Hekk kif jintemm il-perjodu ta’ monitoraġġ inħabbru ‘l pass li jmiss. Il-principju se jkun li l-biedwi jithalla juza, jekk ma ghandux sorsi ohra, l-ilma tal-pjan skond id-daqs tal-art u l-ucuh li jkollu.

Bdejna wkoll nieħdu passi konkreti biex nindirizzaw l-issue ta’ livelli għoljin ta’ nitrati preżenti fl-art tagħna li jispiccaw ffl-ilma tal-pjan. B'hekk nghinu lil biedwi inaqqas l-ispejjez tieghu fuq xiri ta' fertilizzanti zejda. Lestejna abbozz ta’ Pjan t’Azzjoni u bdejna nppreżentawh lill-istakeholders fi proċess ta’ konsultazzjoni. Bdejna b’laqgħa ma’ rappreżentanti tas-settur agrikolu u se nkomplu b’laqgħat oħrajn bħalma huma l-għaqdiet ambjentali.

L-issue tal-ilma tal-pjan hija problema li jidher li m’għandhiex ikollha sfumaturi ta’ politika partiġġjana. Hemm bzonn li lkoll flimkien ngħaddu mill-kliem għall-fatti jekk verament irridu niggarantixxu din ir-rizorsa tant mportanti għalina u għal uliedna.

May 17, 2010

Ha ritratti ta' pajjizna bil-pinzell

F'dawn il-granet mort nara l-wirja Edward Caruana Dingli (1876-1950) Portraits, Views and Folkloristic Scenes li l-Fondazzjoni Patrimonju Malti qed ittella gewwa l-Palazz l-Belt. Wirja ohra minn dawk li meta tarhom taffaxxina ruhek bil-wirt artistiku li hu moghni pajjizna bih. Irrid inrodd hajr lil Fondazzjoni, b'mod specjali lis-Sur Maurice Degiorgio ghall-impenn taghhom biex itellghu wirja ta' kwalita bhal din, fejn hu evidenti s-sens qawwi ta' dettall ghal kwalita'.

Din hi wirja ta' artist li ha r-ritratti ta' pajjizna bil-pinzell tieghu. L-ewwel parti tal-wirja tiprezenta portraits ta' persunaggi li ffurmaw l-istorja ta' pajjizna bazikament fl-ewwel nofs tal-ahhar seklu. Fost il-persunaggi li pitter Caruana Dingli nsibu lil Sir Joseph Howard, Sir Ugo Mifsud, Lord Gerald Strickland, Sir Temi Zammit, Sir Luigi Preziosi, Dun Karm Psaila, Monsignor Michael Gonzi, r-Re Gorg V u ir-Re Dwardu VIII. Hemm ukoll diversi persunaggi rgiel u nisa gejjin minn livelli differenti tas-socjeta' Maltija ta' dak iz-zmien, minn persuni gejjin minn familji nobbli ghat-tallab jew il-bejjiegha tat-tigieg. Pitter Il-persunaggi thosshom kwazi jkellmuk. Is-sens ta' dettall huwa mpressjonanti. It-tieni parti tal-wirja fiha kollezzjoni ta' xeni minn pajjizna.

Jinghad li Edward Caruana Dingli kien l-istudent favorit ta' Giuseppe Cali. Kien Cali l-ispirazzjoni tieghu. Mhux ta' b'xejn li wiehed mill-isbah xoghlijiet ta' Caruana Dingli huwa proprju l-portrait ta' Giuseppe Cali. Jidher car li l-pinzell ghandu daqqa ta' rispett u mhabba. Ghalkemm Edward Caruana Dingli (1876-1950) kien il-pittur l-aktar imqabbad tal-gurnata, hafna drabi kif kien jigri mal-artisti kollha, ftit kienu dawk li kienu jhallsu fil-pront u hafna drabi kien jispicca xott mill-flus. Gara li hafna drabi spicca jhallas il-kontijiet tieghu bi tpingijiet tieghu stess, li llum ovvjament jiswew ferm aktar mill-kontijiet li hallas dak iz-zmien !

Il-wirja, li hi miftuha sas-6 ta' Gunju 2010, ghanda madwar 250 bicca xoghol tal-arti gejjin minn kollezzjonijiet tal-istat kif ukoll privati, kemm minn pajjizna kif ukoll minn barra. Parir ta' habib : titlifhiex din il-wirja ghax jiddispjacik !

May 13, 2010

Titlifx l-opportunita'

Sa anqas minn sena ilu parti mis-swar madwar il-Belt Valletta, b'mod partikolari l-Kontragwardja ta' San Mikiel, kien okkupat minn nies li kienu qed irabbu l-fniek u l-klieb. Din il-Kontragwardja tidhol ghaliha mid-ditch tal-Belt Valletta. B'azzjoni ko-ordinata bejn il-Ministeru tieghi u d-Dipartiment tal-Artijiet dawn tneħħew u l-post tnaddaf wahda sew. Din il-Kontragwardja fiha passaġġi, spazji u veduti verament sbieh li jagħtu għal fuq il-port ta' Marsamxett. Dan il-Kontragwardja kien beda jinbena fl-1640 b'xi partijiet minnu nbnew mill-Inglizi. Il-passaggi jgħaqqdu ma' tliet kontragwardi oħra li jwasslu saħanistra sal-Barrakka ta' Fuq.

Il-bierah zort dan il-post ghall-ewwel darba flimkien mas-Segretarju Parlamentari Jason Azzopardi flimkien mal-media. Kont naf xi haga fuq dan il-wirt mill-ktieb ta' Dr.Stephen Spiteri li hareg is-sena l-ohra izda x'differenza meta tarah b'ghajnejk. Il-post sahharni. Is-swar huma relattivament f'kundizzjoni tajba ghax ma ntlaqtux minn bombi fi żmien il-Gwerra, imma mhux l-istess il-kappella ta' Santu Rokku li minnha kienet tingħad il-quddiesa lill-pazjenti fl-isptar ta' Lazzarett fuq il-gzira Manoel ! Fi zmien qasir dan il-post se jibda jigi restawrat bhala parti mill-progett tar-restawr tal-fortifikazzjonijiet tal-Belt Valletta, Mdina, Birgu u Cittadella, Ghawdex. Hassejt li tkun idea tajba li nifthu l-post ghall-pubbliku biex igawdi dawn l-ispazji qabel jinbdew ix-xoghlijiet.
Fil-fatt fi tmiem din il-ġimgħa, bejn is-Sibt u l-Ħadd, se norganizzaw open weekend biex il-pubbliku jara mill-vicin gojjell iehor tal-istorja militari u arkitettonika Maltija. Il-post se jkun miftuh bejn l-10.00am u l-5.00pm u se jkun hemm guided tours minn persuni mharrga u ufficjali tat-Taqsima tar-Restawr fi hdan il-Ministeru tar-Rizorsi u Affarijiet Rurali.

May 11, 2010

Tal-Misthija ! 2

Nistqarr li dak li għaddej f’dawn il-jiem fil-Parlament tagħna huwa spettaklu xejn dekoruż mill-Oppożizzjoni. Wara x-xenati tal-Ħamis li għadda, l-bieraħ assistejna għal strateġija ta' tfixkil fejn biex napprovaw il-minuti tas-seduta preċedenti ħadna aktar minn seba’ sigħat.

Iva seba’ sigħat nassitu għal numru ta’ Deputati tal-Oppożizzjoni jaraw ma’ fejn se jaqbdu biex itawlu u jtellfu lill-Kamra milli tkompli bix-xogħol importanti li kellha quddiemha l-bierah. Il-bierah suppost li kellna niddiskutu l-approvazzjoni ta' self ta’ flus mill-Gvern Malti lil dal tal-Greċja fil-kuntest tal-ftehim li ntlaħaq mill-Unjoni Ewropea.

Kulhadd jaf kemm is-sitwazzjoni fil-Grecja ghanda mpatt mhux biss fuq il-Grecja imma l-pajjizi ewropej kollha. Kulhadd jaf li l-krizi finanzjarja hemm bzonn tkun indirizzata llum qabel ghada halli titnehha l-incertezza. Kulhadd jaf dan kollu imma l-Opposizzjoni tigi taqa u tqum minn dan kollu. Imma għal-Oppożizzjoni lanqas seduta tant importanti ma kienet biżżejjed biex iġġiegħlhom jiżnu l-aġir tagħhom. Għall-Oppożizzjoni l-importanti l-istorbju u x-xenati, saħansitra aktar importanti mill-impatt fuq l-ekonomija u l-impjiegi.

May 10, 2010

Tal-misthija !

Qed nikteb illum mhux nhar il-Gimgha halli nhares lejn l-avvenimenti li sehhew fil-Parlament nhar il-Hamis bil-lejl b’mod aktar distakkat. X’gara ezattament izda l-Hamis ? Waqt il-votazzjoni dwar il-mozzjoni tal-Opposizzjoni fuq l-estensjoni tal-Power Station tqajjmu dubju dwar il-vot anke ghax l-Onor.Mario Galea kien qal “Iva” meta ried jghid “Le” u fil-fatt qam mill-ewwel biex jiccara l-vot tieghu. L-Onor. Deputat Prim Ministru kien ressaq dubji anke fuq kif kienet ivvutat l-Onor. Justyne Caruana. Hawn il-membri tal-Opposizzjoni rvellaw u bdew jghajtu ghajjat sfrenat u insulti lejn l-iSpeaker biex jiddikjara l-vot. L-iSpeaker, ghalhekk iddikjara li ser jissospendi l-Kamra halli jisma’ r-recordings u jivverifika l-votazzjoni.

F’dan l-istadju n-naha tal-Opposizzjoni, fost hafna storbju, theddid u nsulti harget mill-Kamra. L-iSpeaker issospenda l-Kamra u flimkien mal-Iskrivan tal-Kamra ipprova jivverifika l-voti tal-Membri. Izda billi kwazi l-microphones kollha kienu mitfija waqt il-vot, ma kienx possibbli li wiehed jivverifika sew. Ghaldaqstant, l-iSpeaker, peress li ma setax jigi rizolt bis-smigh tar-recording, ha decizjoni abbazi tal-Ordni Permanenti 86 u talab li jittiehed vot iehor.

Ikolli nistqarr li konna zmien twil, sa mill-famuz sajf tal-1998, ma naraw xena bhal dawk fil-Parlament. L-attegjament tal-Opposizzjoni kien tal-misthija. Ghajjat, tisbit, kliem oxxen u tfiegh ta’ kotba indirizzata lejn in-naha tal-Gvern. Kont nahseb li taht Joseph Muscat dawn it-tip ta’ xenati mhu se narawhom qatt aktar. Izda kelli zball.

Jidher car ukoll li l-Kap tal-Opposizzjoni filwaqt li biex jidher “moderat” kien lest jissekonda n-nomina ta’ Dr.Michael Frendo bhala Speaker, mal-ewwel okkazzjoni ma ddejjaq xejn flimkien ma’ shabu jinsulenta lill-istess Speaker. Aktar ma jghaddi z-zmien aktar qed johrog car li hemm differenza kbira bejn il-mod kif Joseph Muscat jiprova jpingi lilu nnifsu u kif verament jagixxi fil-mument tal-prova.

May 5, 2010

Zewg taghlimiet mill-Grecja

Dak li ghaddej fl-Ewropa bhalissa jista´ jitqies bhala test ghall-Unjoni Ewropea, kif ukoll ghall-ghaqda monetarja Ewropea. Il-maltemp Grieg ilu fuq ix-xefaq pero fl-ahhar gimghat rajna l-kollass ta´ dak li kien baqa´ mis-sistema finanzjarja Griega, bl-aqwa agenziji tal-credit ratings fid-dinja jiddikjaraw il-pajjiz prattikament fallut minhabba problema serji ta´ likwidita’.

U hawn gie t-test. Hekk kif certi pajjizi bdew jistejqru mill-krizi finanzjarja u ekonomika, dlonk tfaqqa l-krizi fil-Grecja li hasdet lil hafna. Ma naqsux il-kurrenti ta´ min ried li l-Grecja tohrog mill-Euro u allura teghreq wahedha, pero kbir kien ukoll il-kurrent ta´ min fehem li dan kien il-mument tal-prova tas-sahha tas-suq Ewropew u tal-munita tieghu. Irrid nghid li lil hinn mill-paroli, napprezza d-diffikulta´ ta´ min madwar mejda jrid jiddeciedi li jghin pajjiz b´miljuni ta´ Euros meta l-ebda pajjiz Ewropew mhu ghaddej mill-aqwa perjodu ekonomiku. Dan japplika wkoll ghal pajjizna li ntalab, bhall-bqija tal-pajjizi, li hu wkoll jaghti sehemu li jfisser self ta´ madwar 27 miljun Ewro.

Fil-mod kif il-pajjizi qablu li jghinu lill-Grecja rajna l-principju tas-solidarjeta’ jithaddem fil-prattika. Napprezza wkoll il-fatt li l-ghajnuna hija marbuta ma’ mizuri li jrid jiehu l-Gvern Grieg biex anke hu juri li qed ipoggi s-sisien finanzjarji tieghu fuq bazi soda li tkun tiflah tilqa´ ghal ghawg iehor fil-futur. Il-mizuri li qed ikollha tiehu l-Grecja huma mpressjonanti sabiex titnaqqas l-ispiza pubblika. Fil-mument tal-prova l-Ewropea uriet is-sahha u l-ghaqda u dan ghandu jkun ta´ wens ghalina li dejjem rajna l-ghaqda bhala wahda mil-kwalitajiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea.


Din it-"tragedja Griega" ghandha tghallimna zewg taghlimiet importanti: 1. li l-elettorat irid joqghod attent minn partiti li jweghdu kollox qabel l-elezzjoni, kif ghamel il-Partit Socjalista Grieg qabel l-ahhar elezzjoni, l-aqwa li jotjeni l-poter, imbaghad sab ruhu vittma tal-kliem tieghu stess, 2. li jkun ahjar li jkollok Gvern li b´kuragg jiehu l-mizuri f´waqthom u jimplimenta riformi bzonnjuzi anke jekk mhux popolari, minflok ma jkaxkar saqajh u jispicca fi krizi fejn imbaghad ikun haddiehor li jiddettalu l-qies u z-zmien li fih ikollu jiehu l-mizuri.

May 2, 2010

Caravaggio - wirja f'Ruma

F’dawn il-granet kelli l-opportunita’ nzur mal-familja l-wirja li qed tittella bhalissa f’Ruma fuq Caravaggio f'għeluq l-400 mitt sena mill-mewt tieghu. Il-pittur famuż Michaelangelo Merisi, jew kif inhu magħruf Caravaggio, twieled f'Milan iżda hadem ukoll f’Ruma, Napli, Sqallija u anke f'Malta. F’perjodu relattivament qasir ta’ 17-il sena ddomina x-xena artistika tas-seklu sbatax. Il-wirja tinkludi 24 mill-aktar xoghlijiet famuzi tieghu: il-Bacchus (li tidher hawn), David b’Ras Golia, il-Kannestru bil-Frott, il-Htif ta’ Gesu fil-Gnien u xoghlijiet ohra li ngiebu mill-muzewijiet fl-Italja u anke minn diversi pajjizi ohra fosthom l-Istati Uniti, Irlanda, Russja u l-Germanja.

Il-wirja, li hi pprezentata tajjeb hafna, taghmel referenza ukoll ghal xoghlijiet ohra nkluz dawk ta’ pajjizna fejn Caravaggio ghex ghal anqas minn sentejn. Hu hallilna definittivament zewg bicciet xoghol kbar: San Gerolamu Jikteb u l-pittura fenominali li tiprezenta l-Qtugh ir-Ras San Gwann il-Battista, li sa llum ghadha meqjusa bhala l-akbar xoghol bhala dimensjoni tieghu.

Caravaggio jibqa' l-aktar magħruf għall-istil Barokk li kien juża fix-xogħlijiet tiegħu, iżda fuq kollox għat-teknika innovattiva tal-chiaroscuro, teknika li għamlet ix-xogħlijiet tieghu uħud mill-aktar imfittxija.

Apparti l-wirja nnifisha laqtghuni wkoll is-servizzi edukattivi u didattici marbuta maghha li qed ikun organizzati matul il-wirja, fosthom seminars, laboratorji tal-arti, sessjonijiet ghat-tfal anke ghal tfal ta’ 7 snin, kif ukoll il-presentazzjoni tal-wirja fuq l-iphone bid-dettalji kollha fuq il-hajja, l-istil u n-noti dwar il-bicciet tal-arti esibiti. Verament wirja organizzata tajjeb. Il-wirja se tibqa' miftuħa sat-13 ta' Ġunju u jekk se tkun f’Ruma sa dakinhar titlifhiex.