Dec 30, 2007

Ingabru Lm600,296 !

Il-bierah filghaxija ukoll mort nirrispondi t-telefonati waqt il-programm l-Istrina. Xi haga li niehu gost naghmel kull sena. Ili naghmel hekk ferm qabel ma sirt deputat jew Ministru. Meta kont ghadni zghir anke ta' 12-il sena kont immur nghin fil-programm li kien jorganizza dak iz-zmien Victor Aquilina.

Apparti li rrispondejt it-telephone, speci ta' kantajt mal-choir tal-membri parlamentari. Tghidx kemm konna helwin bix-xema ! Raggiera kien jonqosna !

Matul dawn it-tip ta' avvenimenti tispikka l-ġenerożita' u solidarjeta' tal-poplu Malti lejn ħafna nies fi bżonn. Il-bierah nġabret is-somma ta' Lm600,296. Affaxxinawni Peppi Azzopardi, Valerie Vella u John Bundy li ma waqfu xejn f'xandira ta' 13-il siegha !

Attenda ghal hin twil il-Prim Ministru u l-mara tieghu kif ukoll il-President Fenech Adami u l-mara li jiehdu hsieb l-Community Chest Fund li se tiehu hsieb tqassam l-flus li ngabru.

Christmas Concert

Ghat-tielet sena konsekuttiva l-bierah filghaxija organizzajt Christmas Concert bl-isem Buon Natale, fit-teatru tas-Salezjani f'Tas-Sliema. Serata ta' saghtejn u nofs ta' kanzunetti tal-Milied, li tismaghhom kemm tismaghhom xorta tiehu gost.

Kienet serata sabiha hafna li fiha hadu sehem il-grupp ta' Mark Spiteri Lucas b'live performances minn Aldo Busutill, Nadine Axisa, Ivan Spiteri Lucas, J.Anvil, Maria Mallia, Priscilla Psaila u Ivan Borg.
Mexxa s-serata Toni Busutill, li l-bierah apparti li kkonferma kemm hu atturtajjeb, urina l-kapacitajiet tieghu fil-kant ukoll !

Kien hemm udjenza mhallta, li ma qatghetx qalba tigi minkejja l-maltemp li hakimna l-bierah u minkejja l-kompetizzjoni tal-programm Istrina fuq it-TV. Apprezzajt doppjament li gew !

Dec 29, 2007

Il-qtil ta' Benazir Bhutto

Il-qtil tal-mexxeja tal-Partit Popolari tal-Pakistan, Benazir Bhutto iddomina x-xena ta’ l-aħbarijiet internazzjonali tul l-aħħar jumejn.

Dan il-qtil kien sfortuna kbira għall-poplu Pakistani li fi ftit jiem oħra kellu jersaq għall-vot biex jerġa jpoġġi lil pajjiżu lura fuq it-triq tad-demokrazija. S’ issa għadu mhux ċar la min wettaq l-attakk. Hemm suspetti li kienu elementi fl-Armata Pakistana stess. Anqas hu ċar jekk dan il-qtil hux ser ikollu effett fuq it-tkomplija tal-proċess elettorali. S'issa il-partit ta' Bhutto ma hax posizzjoni jekk hux se jibbojkotja jew le l-elezzjonijiet.

Sadanittant thabbar illum li ghada r-ragel ta' Benazir se jaqra t-testiment politiku taghha li probabilment jaghti hjiel ta' x'decizzjoni jiehu l-partit taghha.

Li hu żgur hu li l-pajjiż issa jinsab fuq xifer ta’ gwerra ċivili – sitwazzjoni delikata ħafna meta wieħed iżomm f’moħħu li l-Pakistan qiegħed fil-klabb tal-potenzi nuklejari b’mill-inqas 20 bomba atomika fil-hazniet tiegħu.

It-telfa ta’ Bhutto, li bħal missiera spiċċat vittma għal-libertà tal-poplu tagħha, ser tibqa tinħass, għax ftit hemm nies tal-kalibru tagħha li jistgħu jieħdu r-riedni politiċi f’idejhom. Nispera biss li l-irjus jikkalmaw u dan il-pajjiz mifni bi problemi socjo-ekonomici jghaddi minn process tal-kisba mill-gdid tad-demokrazija. Fuq kollox din kienet ix-xewqa ta' Benazir u ghalhekk irritornat f'pajjizha.

Dec 27, 2007

Dr.Sant, Good Luck

Il-bierah thabbar li l-Kap ta' l-Oppozizzjoni, Alfred Sant, se jkun rikoverat l-isptar biex jaghmel intervent kirurgiku.

Il-bierah filghaxija bghatlu email qasira biex nawguralu fejqan ta' malajr.

Ghalkemm rivali fil-politika, f'mument bhal dan kollox isir sekondarju, u ghalhekk nawgura li l-Kap ta' l-Oppozizzjoni jghaddi minn dan l-intervent b'success u b'hekk ikun jista' jirritorna ghall-hajja pubblika mill-aktar fis.

Dec 25, 2007

Milied mal-Familja

U l-Milied dalwaqt jasal, wasal u ghadda ! Il-jum tal-25 ta' Dicembru bdejnih fil-Knisja tal-Ibrag fejn morna nisimghu l-quddiesa ta' nofsillejl. Kemm jien kif ukoll Lourdes nhossu li ma jkunx verament gie l-Milied jekk ma mmorrux dik il-quddiesa. Kienet quddiesa sabiha, akkumpanjata bil-kant tal-Kor Cantores Sancti Juliani.
Qomt kmieni fis-7.00am halli nkompli nsajjar. Ghax bhal ma ili issa minn meta zzewwigna, dakinhar tal-Milied nistieden lil-huti, hut il-mara u l-genituri, ovvjament minn mindu mietu l-genituri tieghi, dawk tal-mara biss jigu. B'kollox konna xi 20 ruh. Niehu gost insajjar kollox jien. Bdejt mill-bierah u komplejt illum. Ghajjejt imma fl-istess hin niehu gost ghax inhossni nirrilasja ruhi.

Wara l-ikel beda l-ghoti tar-rigali u mbaghad it-tifla Mattea u z-zewg neputijiet Krista u Juanita (hawn jidhru fir-ritratt) ppreparawlna produzzjoni teatrali marbuta mal-okkazzjoni. Sal-entertainment kellna !!

Insomma il-Milied gie u ghadda. Imma ghallanqas tana opportunita' nqattghu gurnata mal-familja. Issa minn ghada ikomplu l-parties. Viva d-dieta !

Dec 24, 2007

Bicca art ghal club tal-Luxol

Nhar is-Sibt gie iffirmat ftehim bejn il-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-club tal-Luxol halli bicca art li tinsab bejn l-iskola Primarja ta' Pembroke u l-ground il-kbir tal-Luxol, tigi zviluppata mill-istess club ghal facilitajiet sportivi li mbaghad jintuzaw ukoll mill-istess skola.

Kien madwar xi sena u nofs ilu ukoll li l-club tal-Luxol talabni nintervjeni mal-Ministru Louis Galea halli tigi diskussa l-proposta li l-club jizviluppa din l-art li sa llum hija mitluqa u qajla uzata mill-iskola. Irrid nghid li sibt koperazzjoni kbira minn naha ta' Louis Galea li kumbinazzjoni ghandu lit-tifel tat-tifla, Michael, jattendi fin-nursery tal-Luxol li llum tharreg mal-550 tifel u tifla.

Sehem shih sabiex naslu ghal dan il-ftehim kellu ukoll ic-Chairman tal-FTS, Foundation for Tomorrow's Schools, Ray Fenech. Il-ftehim gie ffirmat mis-CEO tal-Luxol Norman Darmanin Demajo u mis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Sfortunatament ma kienx hemm maghna Paul Falzon, il-President tal-Luxol li kien imsiefer. Bhas-soltu l-perseveranza ta' Pawlu halliet il-frott !

Dec 22, 2007

Ground suriet in-nies ghal Msida SJ

Il-bierah kont prezenti ghall-iffirmar tal-ftehim bejn il-Ministeru ta’ l-Edukazzjoni u l-Msida St Joseph F.C., biex ground tat-turf artifiċjali ġdid li sar fil-Junior Lyceum, Kulleġġ San Ġorġ Preca, Ħamrun, jibda jintuża wara l-ħin ta’ l-iskola mill-club Misidjan.

Kien madwar xi sena u nofs ilu l-club tal-Imsida kien talabni nghinhom isibu facilita' suriet in-nies fejn ikunu jistghu jitrenjaw. Kont immedjatament kellimt lil Ministru Louis Galea li mill-ewwel irrisponda billi gie mieghi jara l-facilita' limitatissima li dawn kellhom hdejn l-iskola specjali tal-Imsida. Minn dakinar bdejna naraw kif insibu soluzzjoni.

Louis Galea kien hareg bl-idea li l-ground tal-Junior Lyceum galadarba kien se jkun upgraded ikun tajjeb li jsir ftehim biex il-club jibda juzah wara l-hin tal-iskola u fil-weekend. Hareg ukoll bl-idea li l-club tal-Imsida jassisti lit-tfal tal-Junior Lyceum billi jaghti training specjalizzat fil-football.

Ghalhekk gie mfassal ftehim legali, fil-fatt storiku, li bih se jsir sharing ta' facilitajiet sportivi bejn club sportiv u skola tal-istat. Dan issa se jservi ta' mudell ghal diversi ftehim li se jkunu qed isiru ma' għaqdiet sportivi ohra f'pajjizna. Wicc il-President ta’ l-Imsida St Joseph FC, Robert Farrugia, u Antoine Portelli, ex President, kienu jixghelu l-bierah issa li wasalna.

Dec 18, 2007

They deserve a big pat on the back !

L-Editorjal ta' llum fuq l-Independent :

Whoever had the idea of a Christmas Village at the Ta’ Qali national park – and whoever implemented the instructions given to set up such a magnificent scenario – deserves a big pat on the back.

People who travel abroad in the weeks leading up to Christmas know that a Christmas village, where Yuletide traditions come to life, is set up in various major European cities, and even in the smaller ones. Thousands of locals and tourists visit them each and every year, some to buy gifts for their loved ones, other just to simply taste the Christmas spirit.

The cold and rain does not stop such activities and, with Malta having such a milder climate when compared to northern and central Europe, it was always a mystery that something of the sort was not held in Malta. After all, as a people, the Maltese enjoy celebrating Christmas.

This year, the Rural Affairs and Environment Ministry took the plunge, and organised a Christmas Village at the Ta’ Qali national park between 13 and 16 December. In doing so, it hit two birds with one stone. First of all, it filled the void of not having such an activity which, for a Catholic country like Malta, was something that was missing. Secondly, it made good use of an open space which has great potential.

Tiehu gost li xi hadd japrezza x-xoghol kbir li hadu n-nies fis-Segretarjat tieghi, dawk tal-PARK Unit u l-NGOs li ppartecipaw fost l-ohrajn. F'isem kulhadd : Grazzi Sur Editur !

Editorjal shih - http://www.independent.com.mt/news.asp?newsitemid=62191

Dec 17, 2007

L-inceneratur tal-Isptar San Luqa zarmat ukoll

Illum wara nofsinhar mort ma' Louis Deguara, l-Ministru tas-Sahha, fil-post fejn kien hemm l-inceneratur tal-Isptar San Luqa. Kienu prezenti l-media. Xena impresjonanti. Kamra vojta kollha sewda bil- mugrufun. Vojta ghax l-inceneratur, li tant kien qed iniggez, fl-ahhar gie zarmat u quddiem ir-raprezentanti tal-media ingarr minn fuq il-post. Dan ma setax isehh kieku ma lestejniex l-inċineratur il-ġdid tal-Marsa li inawgurajna l-gimgha l-ohra.

L-inceneratur tal-Marsa li sewa madwar 12-il Miljun Euro mhux biss ser iġib qabża fil-kredenzjali ta’ pajjiżna dwar kif dan jiddisponi mill-iskart diffikultuż, iżda ser iwassalna biex Malta tiġi konformi mad-Direttiva 2000/76/ tal-Kummissjoni Ewropea.

Spjegajna lill-media li c-cumnija tal-Isptar ma tistax tinhatt ghax dik ghad hemm fiha ukoll il-hrug tal-boilers tal-Isptar ta' San Luqa u dak ta' Karen Grech. Izda skond it-teknici minn dawn il-pajpijiet mhux se johroh tniggiz izda fwar biss. Minn xi granet 'l hawn inghalaq ukoll l-inceneratur tal-isptar ta' Ghawdex.
.
Permezz tal-upgrading li sar fl-inceneratur li originarjament kien se jintuza biss ghall-iskart tal-biccerija, l-inceneratur tal-Marsa issa se jilqa fih tlett tipi ta' skart diffikultuż : dak tal-biccerija, dak kliniku mill-isptarijiet u dak industrijali specjalment mill-kumpaniji farmacewtici.

Dec 16, 2007

Michael Zammit Cutajar - Jaghmlilna Unur

L-Ambaxxatur taghna ghat-Tibdil fil-Klima, Michael Zammit Cutajar, il-bierah gie elett Deputat President ghal 2008 u President ghal 2009 tal-Grupp li se jmexxi n-negozjati tal-United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Din t'hawn hija nota li bghattlu l-bierah:

Michael, Allow me to be among the first to congratulate you for being elected as vice-Chair for 2008 and Chair for 2009 of the new negotiating group of the UNFCCC. From a personal perspective I am most certain that you are honoured by such a prestigious appointment. From a national perspective, I cannot emphasise the satisfaction that such an election should bring about on the Maltese community because this continues to reaffirm Malta’s extraordinary contribution to the global fight against climate change.

As the Bali Conference for Heads of States has shown, such negotiations are delicate and intense. In a year’s time, nearing the end of the Kyoto Protocol, such negotiations shall undoubtedly intensify. I must therefore say that yours is a particularly sensitive task that this Government will continue to support. Our confidence in your abilities over the past years has been manifested by this election. Malta, under the Government I am party to, will continue to lead in this important undertaking that faces our next generation and this news is confirmation of this.

Even though you are faced with such a sensitive challenge, I am confident that your credentials will see you overcome the challenges and for an acceptable compromise that should, hopefully result in an agreement at the COP 15 meeting that will be held in Copenhagen, in December 2009.

Dec 15, 2007

Christmas Village f'Ta' Qali

F'dawn il-granet hemm il-Christmas Village gewwa l-Park Nazzjonali ta' Ta' Qali. Bdejna nhar il-Hamis fejn kien hemm invazzjoni ta' kbar u zghar. Filghaxijiet in-nies naqsu imma mpressonajt ruhi li n-nies xorta gew minkejja l-bard li beda jaghmel.

L-idea tal-Christmas Village harget biha l-mara, Lourdes. Izda ghamluha realta l-grupp ta' zghazagh li ghandi fis-segretarjat tieghi u l-haddiema tal-PARK Unit. Il-Park Nazzjonali gie mghammar b'tizjien mill-isbah tal-Milied u l-attivita' ma taqta xejn. Bhas-soltu ma jonqosx l-ikel bhal dak tradizzjonali tal-Milied bhal l-imbuljuta, mince pies u l-qaghaq tal-ghasel.

Tiehu gost tara t-tfal jigru minn post ghall-iehor f'ambjent sabih u bla periklu. L-aktar popolari mat-tfal jidher li huma l-living room ta' Santa Claus u l-presepju kbir bl-annimali hajjin. It-tfal joghxew jaraw l-annimali hajjin. L-ecitament taghhom kompla jikkonvincini li l-parti ta' wara l-open air theatre ghandu jkun hemm area bl-annimali hekk kif jitlesta l-Villagg tal-Artigjanat gdid u n-nissan huts li hemm illum jizzarmaw.
L-attivitajiet jibqghu sejrin sal-Hadd filghaxija. Isma minni ejja s'hemm. S'issa t-temp habbna !

Dec 13, 2007

Arja aktar nadifa b'inceneratur modern.

Il-bierah filghaxija ftahna l-inceneratur l-gdid gewwa l-Marsa. Facilita li giet tiswa madwar 13-il miljun Euro, li minnhom 11-il miljun Euro gew minghand il-Gvern Taljan. Din il-facilita se tieħu l-iskart tal-biċċerija u l-iskart kliniku mill-isptarijiet taghna u l-iskart specjali tal-industrija bhal dak li jigi mill-fabriki tal-farmacewtika f'pajjizna.

B'hekk issa huwa possibli li jinghalaq l-inceneratur tal-isptar San Luqa u dak tal-isptar t'Ghawdex. Miċ-ċumnija tiegħu mhux se joħorġu sustanzi tossiċi għax il-materjal se jkun trattat b’tali mod li ma jkunx hemm ħsara ambjentali ghax l-emissjonijiet ma jaqbzux il-livelli stabbiliti fid-direttivi tal-UE. Il-livelli tal-emissjonijiet se jkunu available on-line in real time.

Originarjament dan l-impjant kien mahsub biex jiehu biss l-iskart tal-biccerija, izda kumitat tekniku kien issuggerixxa modifikazzjonijiet li ghamlu possibli li jigi accettat skart iehor. B'hekk mhux biss ma hemmx htiega li jsir inċeneratur iehor fl-Isptar Mater Dei, u gew iffrankati mal-Lm3.2 Miljuni spiza kapitali izda tnaqset ukoll l-ispiża rikkorrenti tnaqqset tant li l-Gvern kull sena se jiffranka miljun lira u nofs.

Kuntrarjament ghal biza li ppruvat tizra l-Opposizzjoni, mhu se jkun hemm l-ebda kontaminazzjoni ghal-laham li jinhadem fil-biccerija. Id-daħla ta’ dan l-impjant m’għanda x’taqsam xejn ma’ dik tal-biċċerija.

Dec 8, 2007

Young Reporters for the Environment

Din il-gimgha bdejna, flimkien man-Nature Trust u l-HSBC, programm iehor ghat-tfal tal-iskejjel Sekondarji, bl-isem Young Reporters for the Environment. Programm intiz biex iharreg studenti fil-gurnalizmu ambjentali. Bdejna ma’ 9 skejjel sekondarji.

Ghandna bzonnu hafna programm bhal dan ghax bosta drabi nsib li ftit huma l-gurnalisti li jidhlu fil-fond tal-issues ambjentali. Hafna drabi kif qal ukoll Vince Attard, C’Man tan-Nature Trust, il-gurnalisti jirraportaw dak biss li huwa sensazzjonali.

Shaqt mal-istudenti li mportanti li jkunu posittivi. Mhux biex ifahhru lili jew lill-Gvern imma biex igibu lill-pubbliku konxju ta’ esperjenzi u prattici posittivi favur l-ambjent. Huwa dan li jista jwassal lil haddiehor jithajjar jaghmel l-istess. Hafna drabi, anke meta jitrattaw issue bhat-Tibdil fil-Klima, juzaw wisq doomsday reporting.

Ghidtilhom biex ikunu kburin b’dak li ghandna f’pajjizna. Per ezempju ftit probabilment huma konxji li fil-gzejjer taghna ghandna fjuri u pjanti (flora) daqs kemm hemm fir-Renju Unit kollu.

Ma jfissirx li m’ghandniex nitkellmu dwar id-difetti jew problemi ambjentali li ghandna, izda fl-istess hin dawk id-difetti jew problemi rridu narawhom ukoll f’kuntest shih u nifhmu ukoll li hafna drabi m’ahniex l-uniku pajjiz b’dawn id-difetti.

Nittama li dan il-programm jaghti lill-gurnalizmu Malti, kittieba aktar preparati fuq it-temi tal-ambjent.

Dec 7, 2007

Paper Neutral Campaign

Ftit tal-granet ilu l-Kumitati tal-Iskejjel li hadu s’issa l-Bandiera l-Hadra (Green Flag) tal-Programm EkoSkola, pprezentaw lill-partiti politici Memorandum fuq x’ghandhom u x’ma ghandhomx jaghmlu waqt il-kampanja elettorali.

Wiehed mis-suggerimenti tat-tfal kien dak li ma jintbaghtux leaflets go d-djar. Ghidtilhom li din ukoll kienet xewqa tieghi, u nipreferi kieku nikkomunika mal-elettorat biss permezz ta’ messaggi eletronici. Izda sfortunatament hemm limitazzjonjiet. Mhux kulhadd f’pajjizna huwa computer literate jew ghandu access ghall-internet. Apparti l-fatt li ma jezistix indirizz eletroniku ta’ kull kostitwent.

Allura mhux possibli li nillimitaw il-komunikazzjoni taghna biss lil dawk li juzaw computer u ma nibghatux karti fid-djar. Erba snin ilu ddecidejt li nuza biss recycled paper ghal kampanja elettorali tieghi. U fil-fatt hekk ghadni qieghed naghmel.

Iddecidejt li naghmel xi haga ahjar. Se nikkalkula kemm se nuza karta, anke bl-ghajnuna ta’ erba awdituri ndipendenti, u allura nikkalkula kemm inqatghu sigar bejn wiehed u iehor. Imbaghad wara l-kampanja elettorali nhawwel dak l-ammont ta’ sigar. B’hekk inrodd lura lin-natura dak li nkunu utilizzajna bhala rizorsa naturali.. L-awdituri se jkunu Dr.Paul Pace (Ko-ordinatur tal-Programm EkoSkola), Dr.Chris Ciantar (Direttur tal-Ambjent fi hdan il-Ministeru), Vince Attard (C’Man Nature Trust), u Ing.Mark Azzopardi (responsabli mill-Corporate Environmental Responsibility tal-Malta Enterprise).

Nittama li l-partiti politici ewlenin u kandidati ohra jaghmlu l-istess sabiex Kampanja Elettorali ghallanqas ikollna Paper Neutral Campaign jekk mhux Stress Neutral Campaign !

Dec 5, 2007

Fejn il-passat jiltaqa mal-modern

Kelli opportunita' mmur darbtejn il-Kajr. Darba minnhom kont mort ma' grupp tal-istudenti tal-Arkittettura. Apparti l-piramidi l-kbar ma tistax ma tmurx il-Muzew tal-Arkeologija li huwa daqshiex izda mimli daqs bajda. Trid mill-anqas tlett ijiem mill-anqas biex tarah sew.

L-Egittu issa qed jipjana li jibni mega Muzew tal-Arkeologija gdid b'budget ta' madwar 550 Miljun Dollaru. Qed jikkalkulaw li dan il-muzew se jkun jista jilqa fih 15,000 vizitatur kuljum. Il-muzew se jkollu 84,000 metru kwadru ta' spazju u se jkun jista jakkomoda madwar 100,000 item arkeologiku, inkluz 3,500 item minn dak li fadal tal-farauni Tutankamen.

Il-post li ntaghzel huwa 2.5km 'l boghod mill-piramidi l-kbar magenb it-triq principali li tiehdok ghal dawn il-piramidi. Minn eventwalment se jkolli x-xorti li jzur dan il-muzew, se jkollu cans jara muzew ultra-modern li l-faccati tieghu se jkunu kollha tal-hgieg. Muzew modern ghall-ahhar li se jilqa fih probabilment l-akbar civilizzazjoni tal-passat.

Dan il-muzew mhux biss se jkollu swali ghall-wirjiet, imma se jkollu ukoll sensiela ta' hwienet u restaurants, kif ukoll auditorium kbir, teatru, theme park u dak li qed jissejjah "gnien sigriet".
Jekk tixtieq aktar informazzjoni idhol fuq: www.gem.gov.eg/index/Visit_Gem/index.htm

Dec 3, 2007

Chavez tellief - Poplu rebbieh

Ikolli nistqarr li l-fenomenu Hugo Chavez fil-Venezuela jolqotni. Minn naha ma nistax ma ninnotax ir-rieda tieghu li jifrex il-gid fost dawk li minkejja li l-pajjiz bih ir-risorsi matul l-ahhar 30-40 sena xorta baqghu foqra.

Minn naha l-ohra ikolli nammetti li nistmerr l-avvanzi tmexxija arroganti u kwazi despotika li dahhal fil-pajjiz matul l-ahhar 9 snin, fejn sahansitra sa certu punt ikkontrolla l-istampa hielsa.

Ir-rizultat tal-bierah fejn il-poplu Venezwelan vvota kontra f’referendum li permezz tiegħu Chavez kien qed jitlob poteri akbar ghalih sabiex skond hu isaħħah s-soċjalizmu fis-seklu 21.

Chavez għamel kampanja qawwija favur vot iva. Meta tqis il-kontroll assolut li Chavez kwazi akkwista kemm ilu jmexxi l-pajjiz, il-possibiltajiet tiegħu li jirbaħ dehru akbar. Imma l-poplu tkellem u l-maġġoranza waqqfet il-proposti tal-President. Fl-ewwel telfa elettorali li sofra kemm ilu fil-poter, Chavez ra l-proposti tiegħu jiġu mwarrba minn poplu li beda jinduna li d-demokrazija tal-pajjiz tinsab taħt theddida.

Il-popli tad-dinja jgħozzu d-dritt tad-demokrazija, kemm jekk qegħdin l-Ewropa, l-Afrika kif ukoll f’kull rokna oħra tad-dinja. Għad hawn popli oppressi li m’għandhomx vuċi pero l-ġlieda għad-demokrazija hija waħda fejn fiha tabilħaqq, is-sewwa jirbaħ zgur.

BMX - sports b'potenzjal

Il-bierah filghaxija mort sat-track tal-BMX gewwa Pembroke. Il-PARK Unit tal-Ministeru bhalissa qieghed jghin lil kumitat sabiex itejjeb il-facilitajiet li ghandhom specjalment fil-landscaping tat-track.

Din it-track juzawha madwar 80 tfal u zghazagh. Impressjonajt ruhi bil-fatt li minkejja li kien dalam xorta kien ghad hemm numru konsiderevoli ta' BMXers jiprattikaw. Hadt gost nitkellem maghhom. L-aktar li laqatni tifel ta' 11-il sena Chris li minkejja li ghadu zghir diga qiesu l-focal point tal-grupp. Zaghzugh iehor li ltqajt mieghu qed jaghmel Masters fil-Filosofija.

Dawn iz-zghazagh jiprattikaw sports li beda jorganizzah f'pajjizna John Zammit xi 20 sena ilu. John, li llum ghandu xi 60 sena, ta hajtu ghal dan l-isport u dawn iz-zghazagh. Ghenhom jarmaw din il-facilita' kwazi mix-xejn. Minkejja d-differenza fl-eta' dawn iz-zghazagh iqiesu lil John bhala wiehed minnhom.
Laqatni l-family spirit li ssib f'dan il-club. Hafna mill-ommijiet u l-missirijiet ikunu prezenti fil-club jaraw lil uliedhom minkejja l-limitazzjonijet ta' akkomodazzjoni li hemm.
Dan huwa sport li ghad jista jikber u definittivament ghandu potenzjal kbir. Imma rridu nsostnuh.

Nov 28, 2007

Jerga jaghmilha !!

Alfred Sant reġa għamilha. Riesqa l-elezzjoni u l-poplu, kif inhu d-dritt tiegħu jibda jistaqsi mistoqsijiet. Ħafna drabi dawn il-mistoqsijiet isiru permezz tal-ġurnalisti u permezz ta’ programmi ta’ diskussjoni li jsiru fuq l-istazzjonijiet tat-televizjoni u r-radju.

Wieħed minnhom, u zgur li fost l-aktar popolari huwa Xarabank. Kif jiġri b’mod regolari, il-programm ta’ nhar il-Ġimgħa li ġej kellu jkun diskussjoni bejn il-Prim Ministru u l-Kap ta’ l-Oppozizzjoni. U hawn fejn waqgħet il-maskra li jipprova jpinġi l-Partit Laburista. Kontra kull mistenni, l-Partit Laburista għamel numru ta’ kundizzjonijiet biex jaċċetta din l-istedina, u dan kien ukoll segwit bit-tħabbira li l-Partit ma kienx qed jaċċetta l-invit!

Dan hu ripetizzjoni ezatta ta’ dak li ġara fil-ġimgħat u x-xhur ta’ qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet meta l-Kap ta’ l-Oppozizzjoni u l-Partit Laburista għamlu bojkott lil Xarabank. Ilna nissusspettaw li l-Partit Laburista jħossu skomdu jiddiskutti fil-miftuħ u jippreferi li jitkellem waħdu ma’ folla li lesta tibla’ dak li kollu li jgħidulha. X’ħasra! B’din l-attitudni jitlef il-poplu Malti, il-pajjiz u d-demokrazija li tant ħdimna għaliha.

Nov 27, 2007

Cereali - prezzijiet li jkomplu joghlew !

Iż-żidiet u l-effetti straordinarji fis-settur taċ-ċereali ddomina l-laqgħa tal-Ministri ta’ l-Agrikoltura fi Brussel il-bierah u llum.
Waqt diskussjonijiet tal-Kunsill kemm il-kummisjoni u kemm l-istati membri rrikonoxxew li kien hemm żidiet straordinarji fix-xgħir u qamhirrun minn sena 'l hawn. Dawn gara primarjament ghax zdiedet id-domanda izda naqset il-provista. Dan wassal biex ikun zidiet qawwijiet fil-prezzijiet tal-gwież għall-annimali.

L-indikazzjonijiet ghallanqas s'issa huma li għas-sena d-dieħla l-provista ta’ qmugħ ser tiżdiet u allura l-prezzijiet mistennija jorsu gradwalment imma zgur li dan mhux mistenni li jsehh qabel nofs is-sena d-diehla.

Meta ntervenejt fil-Kunsill ghidt li r-rahhala fil-pajjiżi u reġjuni fil-periferiji ta’ l-Ewropa qed ikollhom igorru ukoll spejjeż straordinarji fit-trasport tax-xgħir u qamhirrun (materja prima) anke minhabba z-zieda fil-prezz taz-zejt. Fil-fatt ħeġġigt lil Kummisjoni biex tikkonsidra kif tista tagħmel tajjeb għal dawn l-ispejjeż addizjonali fit-trasport f’dawk il-pajjiżi u reġjuni il-bogħod miċ-ċentri ta’ provisti u ta’ trasport ta’ qmugħ u ċereali.
(Ritratt: Mal-Ministru Taljan, Paolo de Castro)

Nov 25, 2007

Viva l-pluralizmu fix-xandir

Il-bierah filghaxija attendejt l-Malta Television Awards flimkien ma' Lourdes ghax il-programm Newsroom li tiproduci hi kull nhar ta' Tnejn fuq NET TV kien nominat ghal Best Current Affairs Programme Award. Newsroom ma rebahx imma rebah il-programm tal-One TV, Trip.

Kienet serata helwa fejn inghataw numru konsiderevoli ta' awards lil persuni nvoluti fl-industrija tat-televizzjoni lokali, minn production houses, presenters, editors, atturi ecc.

Waqt is-serata gieni hsieb: koss dan kollu illum jista jsehh ghax fil-bidu tas-snin disghin il-Gvern mmexxi mill-PN ha d-decizzjoni biex ikollna l-pluralizmu fix-xandir u kien fetah il-bibien tal-PBS ghal production houses privati. B'dik id-decizzjoni kien indifen il-monopolju tal-istat fix-xandir li kien ghaddiena mill-esperjenza moqzieza ta' Xandir Malta. Anke dakinhar il-PN gie kkritikat mill-Opposizzjoni Laburista, li mbaghad rikbet fuq id-decizzjoni u bniet l-media audio-viziva taghha f'binja fil-Marsa moghtija lilha mill-istat !

Is-sala tal-Hilton fejn saret l-attivita' il-bierah filghaxija kienet imballata b'nies li llum huma mpjegati full-time jew part-time fl-industrija tat-televizzjoni f'pajjizna. Hafna minnhom zghazagh li gew imharga fil-kors tal-Communications li ukoll infetah ghax il-PN fil-Gvern fetah il-bibien tal-Universita' berah u fl-1991 twaqqaf ic-Centre for Communication Technology (CCT) u bdew dehlin l-istudenti fil-kors tal-Communications.

Xi kultant nahsbu li kollox ilu maghna minn dejjem imma ftit nahsbu fuq iddecizzjonijet li bidlulna hajjitna !

Nov 22, 2007

Eko-Skola - Storja ta' Success

Il-bierah attendejt attivita helwa tal-programm Eko-Skola. Programm li bdejt erba' snin ilu flimkien man-Nature Trust li permezz tieghu nziedu l-gharfien u l-azzjoni tat-tfal tal-iskejjel primarji u sekondarji favur l-ambjent. Niftakar li konna bdejna sempliciment b'sitt skejjel. Illum wasalna biex ghandna 60 skola tippartecipa !

Fl-attivita tal-bierah it-tfal ipprezentawli kopja ta' memorandum li l-bierah stess ghaddew lill-partiti politici maltin bhala azzjoni li dawn it-tfal qed jistennew minghand il-partit waqt il-kampanja elettorali. Fosthom li : 1. fl-attivitajiet politici jintuzaw materjali riciklabbli; 2. wara l-attivitajiet politici jitnaddaf il-post u jintuzaw recipjenti li jhajru s-separazzjoni tal-iskart; 3. ma jintbaghtux jintbaghatx materjal stampat fid-djar imma jintuzaw messaggi eletronici u media audio-vizwali.

Fuq it-tielet wahda meta kellimthom ghidtilhom li mill-esperjenza personali tieghi mportanti li wiehed juza l-messaggi permezz tal-internet jew sms imma dan huwa limitat. Spjegajtilhom li sfortunatament mhux il-popolazzjoni kollha taf tuza l-computer kif illum jafu juzaw huma sa minn eta' zghira. Nittama li sa meta jilhqu huma u jkunu mpenjati fil-politika l-materjal stampat jkun spicca mid-djar. Ha nghidlek uhud minn dawn it-tfal jekk jidhlu fil-politika se jkollhom bazi ferm ahjar minna !

Nov 19, 2007

Christmas Village


Bħalissa fil-Ministeru tiegħi qed inħejju biex bejn it-13 u s-16 ta’ diċembru li ġej norganizzaw Christmas Village fil-Park Nazzjonali f’Ta’ Qali. L-idea nibtet wara li fl-aħħar jiem organizzajna b’suċċess Festa Familja fl-istess sit biex infakkru l-ftuħ ta’ l-estensjoni ta’ l-istess park. Il-mijiet ta’ familji li ġew u ħadu gost ġiegħluna naħsbu biex inkomplu nagħtu ħajja lil dan il-post li issa kompla jissebbaħ. Bil-festi tal-Milied dalwaqt magħna, ddeċidejna li norganizzaw numru ta’ attivitajiet fil-park b’mod li noħolqu villaġġ tradizzjonali tal-Milied.

Fost l-attrazzjonijiet ewlenin li se jkun hemm, wieħed se jsib korijiet ikantaw muzika tradizzjonali tal-Milied, ikel u xord tradizzjonali ta’ dawn iz-zminijiet, wirjiet marbuta mal-Milied, logħob għat-tfal u ma jistax jonqos li jkollna l-post armat b’dawl u tizjin tal-Milied.

Id-dħul għal dan il-villaġġ se jkun b’xejn u l-villaġġ se jkun miftuħ kuljum bejn l-10am sa’ tard filgħaxija. Il-Ħadd 16 ta’ diċembru l-attivitajiet jintemmu għall-ħabta tas-6pm. Biex inkunu ċerti li nolqtu l-gosti ta’ kulħadd ħsibna wkoll biex filgħaxija ntellgħu spettakli b’tema differenti u dawn se jkunu Christmas by Candlelight, Christmas with the Stars u Christmas Unplugged. Peress li l-lista ta’ kantanti għadha qed tiġi finalizzata, nħeġġiġkom biex issegwu l-mezzi tax-xandir għal aktar dettalji fil-jiem li ġejjin.

Nittama li narakom f’atmosfera ta’ ferħ biex flimkien niċċelebraw Milied kif jixraq.

Nov 17, 2007

Caravaggio : l-Inkjesta

Illejla mort sat-Teatru tal-Gharghur biex nara l-produzzjoni "Caravaggio: l-Inkjesta" mtella mill-Ghaqda Teatrali Dwal Godda b'kitba ta' Joe Friggieri. Ghogbitni hafna. Ftit tal-granet ilu l-istess produzzjoni ttelghet fit-Teatru Manoel b'atturi differenti imma sfortunatament kont tliftha u wara li smajt li tghidx kemm hija tajba ma ridtx nimmisjha.

Il-produzzjoni ta' llejla hadmu fiha atturi zghazagh mmexxija b'hegga kbira bhas-soltu minn Martin Gauci, li sar sinonimu mad-drammi li din l-ghaqda ttella fil-Gharghur specjalment fil-Gimgha Mqaddsa. Hadt gost li llejla kienu prezenti ukoll bhala udjenza l-atturi aktar stabbiliti li hadmu fl-istess produzzjoni fit-Teatru Manoel, li bil-presenza taghhom biss ukoll taw support morali qawwi lil dawn l-atturi anqas celebri.

Il-kitba tal-produzzjoni hija tal-aqwa kwalita' u jien u nisma d-djalogu ghidt bejni u bejn ruhi - kemm hi sabiha l-lingwa maltija meta tkun espressa b'pinna meqjusa. Joe Friggieri irnexxielu jinseg il-prezent mal-passat biex johrog il-karattru ta' Michelangelo Merisi minn Caravaggio, dak il-genju tal-arti li kellu hajja mqallba hafna. Michelangelo li minkejja li ghex 39 sena biss ta lill-Italja u lil pajjizna bosta kopolavuri ta' arti barokka u jibqa msemmi l-aktar ghal mod drammatiku li uza l-chiaroscuro.

Nov 15, 2007

Dinja Wahda

Dalghodu attendejt attivita' organizzata mill-Birdlife ghat-tfal tal-iskejjel li saret fil-Kullegg Savio f'Had-Dingli fl-okkazzjoni tal-launch tal-programm edukattiv dwar l-ambjent bl-isem Dinja Wahda.

Wahda mit-tfal mill-iskola primarja ta' Rahal il-Gdid ghamlet diskors tajjeb hafna dwar l-esperjenza taghha ta' dan il-programm fis-snin li ghaddew. Diskors li wera bic-car kemm dan il-programm kif ukoll il-programm EkoSkola qed ibiddel l-attegjament tat-tfal lejn l-ambjent.

It-tfal, apparti li huma 25% tal-popolazzjoni u allura dak li jaghmlu anke huma ghandu impatt fuq l-ambjent, huma dawk li meta jmorru d-dar jinfluenzaw hafna lill-genituri taghhom u anke lil qraba taghhom.

Dan l-ahhar omm kitbet u qalet kemm l-esperjenza tat-tifla taghha fl-EkoSkola qed iggieghel anke lilha tbiddel l-attitudni taghha lejn l-ambjent. (http://www.timesofmalta.com/articles/view/20071021/education/my-child-is-making-me-eco-friendly/ekoSkola)
Importanti li ninvestu l-miljuni fil-qasam tal-ambjent kif qed naghmlu, izda mportanti kwazi aktar li nibqghu ninvestu fl-edukazzjoni ambjentali ghax hija dik li tbiddel l-attitudni tas-socjeta' lejn l-ambjent ta' din id-dinja li nghixu fiha.

Nov 11, 2007

Addio Gabriele !

Illum fl-Italja rajna tragedja ohra marbuta mad-dinja tal-football. Supporter tal-Lazio ta' 26 sena, Gabriele Sandri, inqatel b'tir sparat minn Pulizija tal-Autostrada, waqt 'glieda' bejn partitarji tal-Lazio u tal-Juventus hdejn Arezzo.

Hela. Mewt mitmuma probabilment bi zball. Gabriele ma kienx qed jiggieled. Kien biss fil-karozza ma' shabu. Gabriele kien DJ famuz li spicca x-xoghol xi l-4.00am u minn hemm telaq bil-karozza lejn Milan fejn illum il-Lazio kellhom jilghabu mal-Inter.

Illejla bghatt sms ta' solidarjeta' lil President tal-Lazio, Lotito, f'dan il-mument difficli.

Il-loghba Inter vs Lazio thasret. Thasret ukoll il-loghba tal-Milan u l-lejla thasret il-loghba tar-Roma. Li dejjaqni kien il-fatt li l-Federazzjoni Taljana halliet il-loghob l-iehor ghaddej. Naf li f'mument bhal dawn facli tiggudika minn wara skrivanija, u ferm aktar difficli tiehu d-decizzjoni int, imma ma nahsibx li kienet se taqa d-dinja kieku thassar il-loghob kollu.

Wegghetni ukoll il-vjolenza li kien hemm f'diversi stadia u bliet, fejn qamet ghajta kontra l-forzi tal-ordni. Huwa zball li bi skuza ta' mewt li tidher li kienet rizultat ta' zball ikun hemm min johloq aktar vjolenza u forsi aktar imwiet.

Il-football sfortunatament m'ghadux li kien. Tmermer sew. Gie ppenetrat minn diversi nteressi u forzi li qeghdin kontinwament jinqdew bil-football biex jilhqu skopijiet ohra.

Tal-lampuki hawn !

Il-bierah filghaxija attendejt il-Festa tal-Lampuki li l-Ministeru organizza gewwa San Giljan. Biex inkun onest minhabba t-temp kif kien, kont dubjuz kemm se jattendu nies. Imma kont sorpriz bin-nies li gew.

L-attivita' bdiet xi s-6.30pm imma gara li sat-8.00pm mill-istands tal-Hilton Hotel, Radisson SAS Hotel u InterContinental Hotel kienu bieghu kollox ! Dawn it-tlett lukandi accettaw li jippartecipaw billi jsajru u jaqsmu man-nies ricetti differenti tal-lampuki.

Imnella kien hemm il-qassatat tal-lampuki tal-Ghammieri u carpaccio tal-lampuki tal-Fondazzjoni San Pietru biex trejjaqt !

Dawn il-festi qed naghmluhom biex nipromwovu l-prodotti lokali u bil-mod il-mod qed jidhlu fil-kalendarju kulturali ta' pajjizna. Fi Sqallija u l-Italja jorganizzaw is-Sagre u xtaqt li nibdew norganizzaw xi haga simili. L-attendenza tan-nies qed tkompli theggigna nkomplu.

Il-Festa li jmiss hija dik tal-majjal. Il-bierah filghaxija stess bdejna niddiskutu kif l-ahjar norganizzawha !

Nov 7, 2007

Tislima lil Enzo

Thabret il-mewt ta' Enzo Biagi. Biex inkun onest qisha spiccat bicca minn hajti. Kont insegwi sew il-programmi tieghu specjalment fuq ir-RAI. Kien joghgobni s-sens tad-dettall li kien jidhol fih. Meta jaqbad suggett ma kienx sempliciment imiss il-wicc tal-problema imma kien jidhol fil-fond, tant li anke jekk ma tkun taf xejn fuq dik il-materja, wara li tara programm tieghu tkun qisek qrajt xi erba' kotba !

Dario Fo illum qal "Il-mewt ta' Biagi hija luttu nazjonali". Nahseb li Dario Fo jippermettili nghid li fil-fatt nemmen li hija luttu tal-gurnalizmu liberu ewropew. Biagi jirraprezenta epoka shiha tal-gurnalizmu li kien kapaci mhux jirraporta izda janalizza l-bidliet li ghaddiet minnhom l-Italja u l-kumplament tal-Ewropa. Gurnalist li qatt ma ddejjaq ifittex il-verita' anke meta kien jaf li qed idejjaq lil xi whud.

Enzo Biagi li kien minn Bologna, kien kittieb ta' kuxjenza socjali li qatt ma ddejjaq jahbi l-ispirazzjoni nisranija tieghu. Mons. Ravasi, President tal-Kummisjoni Kultura tal-Papa kellu ragun meta qal "aveva un'anima spontaneamente cristiana e che nei suoi libri non mancava mai una dimensione spirituale".

Enzo insellimlek !

Nov 6, 2007

Kultura Favur l-Ambjent !

Dalghodu kelli nofs ta' nhar mat-tfal. Meta nibda l-gurnata hekk il-gurnata tibda tajjeb ! L-ewwel mort ma' Louis Galea l-iskola ta' Sta.Monika il-Gzira fejn gie inawgurat Gnien Malti li ssemma ghal fundatrici, Maria Teresa Spinelli. Kienet okkazzjoni helwa hafna. It-tfal tellghu programm tajjeb hafna bit-tema tal-ambjent.

Fost il-kanzunetti kien hemm Saltwater ta' Julian Lennon u "L-Ahhar Biedwi f'Wied il-Ghasel" ta' Paul Giordimaina, li kanta Tony Camilleri. Hawwilt ukoll sigra ghal ex-ghalliem tieghi, Paul Bonavia, li hallina dan l-ahhar.

Minn hemm bqajt sejjer lejn it-tinda ta' Ta' Qali, fejn l-Ministeru tella' ghal madwar 1,200 tal-iskejjel il-musical Malti "Wara l-Hajt tas-Sejjiegh", li pproduca Patrick Dalli u l-kumpanija Curtainraiser. Jidher li t-tfal laqghu tajjeb din il-produzzjoni kkulurita hafna u ppartecipaw sew.

L-investiment fit-tfal favur kultura b'sahhitha favur l-ambjent qed jaghti l-frott...imma rridu nkomplu. Kien ghalhekk li dalghodu habbart li se nibdew programm iehor apparti l-EkoSkola, il-programm Young Reporters for Environment.

Nov 4, 2007

Estensjoni tal-Park ta' Ta' Qali

Il-bierah filghaxija kellha x-xorti niftah it-tielet estensjoni tal-Park Nazzjonali ta' Ta' Qali fl-ahhar tlett snin. Din il-fazi tax-xogħolijiet kienet tikkonsisti f’estensjoni sostanzjali ta’ l-entratura tal-Park u picnic area ġdida fit-tramuntana tal-Park originali.

Żidna l-water features tal-park b’6 funtani ġodda u użajna l-aktar sistemi nnovattivi ta’ landscaping. Barra minn hekk, ġew rranġati l-parking areas fuq iż-żewġ naħat ta’ l-entratura. Dan ifisser li t-triq tar-runway kif konna nafuha sal-bierah issa ngħalqet biex b'hekk naqqasna t-traffiku dirett u ziedna s-sigurta ghall-familji specjalment ghat-tfal.

Ix-xoghol huwa frott il-hidma ta' Oliver Lautier (li l-bierah stess sar papa), Herman Galea u l-haddiema kollha tal-PARK Unit. Ghamlu xoghol tajjeb hafna u lestew fil-hin kif kien ippjanat.

Illum kellna Festa Familja l-gurnata kollha. Impressjonat kemm gew familji. Ghal grazzja t'Alla it-temp zamm. Hafna minn dawk li ltqajt maghhom kellhom kliem ta' tifhir ghax-xoghol li sar. Il-Prim Ministru gie kmieni wara nofsinhar u bhas-soltu mpressjonawni n-nies kif jentuzjazmaw ruhhom kif jarawh !

Oct 31, 2007

Qamhirrun Imbaghbas

Dalghodu se naqbad lura l-ajruplan minn Luxembourg via Frankfurt ghal Malta wara l-laqgha tal-Kunsill tal-Ministri tal-Ambjent.

L-aktar item 'shun' ta' dan il-Kunsill kienet id-diskussjoni dwar it-talba tal-Awstrija li tibqa tiprojbixxi li jitpoggew fis-suq taghha zewg tipi ta' qamhirrun genetikament modifikati. Meta tkellimt emfasizzajt l-importanza tal-prinċipju ta’ prekawzjoni u d-dritt ta’ Stati Membri biex jużaw l-klawsola ta’ salvagwardja fir-rigward ta’ prodotti ġenetikament modifikati.

Ghamilt l-argument li l-Gvern Awstrijak ghandu ragun ghax għad m’hemmx informazzjoni biżżejjed li tassigura serħan il-moħħ lill-konsumatur, speċjalment fuq l-impatt fit-tul ta’ dawn il-prodotti fuq is-saħħa tal-bniedem u ghalhekk ghandhom jinghataw zmien adegwar biex jaghmlu l-istudji necessarji.

Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea biex l-Awstrija tneħħi l-projbwizzjoni tagħha fuq iż-żewġ tipi ta’ qamħirrun ġenetikament modifikat, ma gabitx maġġoranza ta’ voti favur u lanqas kontra. Malta, flimkien ma’ 15 il-pajjiż ieħor, vvutat kontra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropeja u favur il-pożizzjoni tal-Awstrija. F’nuqqas ta’ maġġoranza kontra l-proposta tal-Kummissjoni, f’dawn il-każijiet, il-proposta tal-Kummissjoni tghaddi.

Oct 28, 2007

Grazzi mill-qalb !

Dan il-weekend kien fenominali. Ma stennejniex dak ir-rispons. L-entuzjazmu li bih gew in-nies, specjalment it-tfal kien impressjonanti.

Qatt ma mmaginajna li r-rispons se jkun daqshekk qawwi. Il-poplu wiegeb b'determinazzjoni kbira. Ghat-3,000 sigra meqruda, spicca hawwwel vicin hames darbiet aktar !

Gew familji bi tfal, zghazagh, anzjani u l-aktar li mpressjonawni kienu numru ta' persuni b'dizabilita' li minkejja fuq wheelchair ma qaghdux lura biex jigu. Grupp iehor li hadt gost hafna nara kien grupp ta' persuni bi bzonnijiet partikolari li jiehdu sehem fil-programm Equals tal-WasteServ. Gew hemm b'entuzjazmu li laqatni.

Ippermettuli nghid grazzi kbira lill-istaff tieghi, lill-volontiera tal-Birdlife izda fuq kollox lill-haddiema tal-PARK Unit li f'dawn it-tlett ijiem tkissru. Laqatni l-fatt li lejn tard il-Hadd meta t-toqob kollha li kienu lestew matul il-granet ta' qabel kienu imtlew bis-sigar, kienu huma stess minghajr ma staqsejna li offrew li jlesti aktar sigar biex in-nies li gew jaqghtu xewqithom u jhawlu sigra !

Grazzi, grazzi u grazzi mill-qalb !

Oct 27, 2007

Irqadna gol-kamp !

Ghadni kemm wasalt lura d-dar wara li dan il-lejl irqadt mal-iScouts ta' St.Michael's College ta' Pembroke hdejn it-Torri l-Ahmar. Dawn l-iScouts huma fost dawk il-volontiera li gew jghinu fit-Tree Planting Weekend. Maghhom hemm l-iScouts ta' B'Kara, Fire & Safety Rescue Unit u ovvjament membri tal-Birdlife.

Wasalt il-Mellieha xi l-11.00pm waqt li l-programm fuq il-palk principali kien ghadu sejjer. Meta spicca kollox, kielna l-hut li ppreparaw l-iScouts. Grazzi specjali lil Martin li huwa kok professjonali.

Dhalna norqdu xi s-2.00am ! Irqadna go kamp li minkejja n-nida u r-rih qawwi li ghamel dan il-lejl irrezista tajjeb hafna. Qomna xi s-6.00am ghalkemm fil-verita qomna xi drabi ohra bl-inhir ta' wiehed mill-persuna li kien maghna ! :)

Esperjenza sabiha. Issa se niehu shower u nerga nitla l-Mellieha ghax fl-10.30am gej il-President, Dr.Eddie Fenech Adami ihawwel sigra ukoll. Ma rridx inkun tard.

Oct 26, 2007

S'issa 13,300 sigra !

Illum bdejna bit-Tree Planting Weekend. Dalghodu madwar 500 tifel u tifla telghu l-Mellieha ihawlu s-sigar. Qaluli li kienet xena sabiha hafna. Sfortunatament tlifta ghax dalghodu kelli nkun il-Parlament biex niddiskutu l-Estimi tal-Ministeru tieghi.
Waqt is-seduta habbart li nfurmawni li sa dalghodu konna wasalna sa 13,300 sigra ! Aktar minn 4 darbiet is-sigar li gew massakrati f'Mejju. Verament rispons qawwi u b'sahhtu mill-poplu Malti.

Kif spiccajt is-seduta bqajt tiela sal-Mellieha fejn iltqajt ma' Tonio Fenech u xi haddiema tal-Ministeru li kienu hadu l-inizjattiva u gabru bejniethom Lm3,000 biex jinxtraw sigar. Gest veru sabih. Ma' Tonio gie ukoll it-tifel tieghu Karl. Iggustajtu xi armat bil-pala tieghu ukoll halli jaghti daqqa t'id. Ma setax jieqaf jimbotta l-hamrija !

Waqt li kont hemm iltqajt ma' ragel Ingliz li mizzewweg Maltija li gew jaghtu daqqa t'id b'volontarju. Iltqajt ukoll ma' xi familji li gabu t-tfal taghhom ihawlu s-sigar.

Dan il-lejl behsiebni nitla s'hemm ukoll u nqatta l-lejl mal-iScouts tal-iskola St.Michael's ta' Pembroke. Dawn laqghu l-istedina tieghi li anke matul il-lejl ikun hemm attivita' posittiva favur l-ambjent galadarba l-att ta' vandalizmu kien sar matul il-lejl.

Oct 23, 2007

The Smart Healthy Way !

Dalghodu kont mistieden nattendi fl-iskola Primarja ta' San Gwann attivita' bl-isem "Tomorrow We Grow: The Smart Healthy Way!". Attivita helwa u organizzata tajjeb li l-ghan taghha hu biex tispjega lit-tfal x'ghandhom jieklu u x'ma ghandhom jevitaw kif ukoll l-importanza tal- ezercizzju.

Meta kellimt lit-tfal ma stajtx ma nispjegax kemm hu difficli li taghmel id-dieta. Ghidtilhom biex ma jimitawx lili u ahjar izommu l-kontroll issa li ghadhom zghar aktar milli jaghmlu d-dieta' meta jikbru kif qed naghmel jien.

Laqatni l-fatt li din l-attivita' ma kenitx immirata ghat-tfal izda anke ghal genituri. Hadt gost li kienu hafna specjalment l-ommijiet li attendew u ppartecipaw b'mod attiv. Fil-fatt fil-kelmtejn li ghidt waqt l-okkazzjoni fahhart il-fatt li l-genituri tat-tfal jippartecipaw b'sahha fl-attivitajiet li l-Head tal-iskola Ms.MaryRose Debono u l-ghalliema jorganizzaw. Ili naf lil Ms.Debono minn meta kelli sitt snin meta kienet tghallimni fl-iskola Primarja ta' tas-Sliema.

Wara l-introduzzjoni tal-bidu ghoxejt induru il-klassijiet ma' Dolores Cristina. It-tfal mimlijin entuzjazmu u innocenza. Tghidx kemm bdejt tajjeb il-gurnata llum. Imqarr kuljum nibdiha hekk !

Oct 20, 2007

Grazzi Suha !

Illum fuq The Times kien hemm artiklu fuq Suha Arafat, l-ex mara ta' Yasser Arafat. Suha iddecidiet li tigi toqghod Malta ma' bintha Zahwa li llum ghandha 11-il sena.

Dan hu t-test ezatt tal-artiklu tal-gurnalist Mark Micallef:
"The place is great" she emphasised, praising the peace and democracy enjoyed in Malta.

"You really don't appreciate these things until you lose them and you Maltese should really be thankful for what you have. Many around the world hope they can one day live this sort of life."

Il-veru kaz li ahna li nghixu hawn niehdu kollox for granted u ftit li xejn naprezzaw dak li ghandna. Issa li pajjizna jghix f'liberta' shiha, fil-paci u f'demokrazija, bilkemm ma nahsbux li dawn kienu maghna minn dejjem. Huwa ghalhekk li kuljum ghandna nahdmu biex inzommu dak li ghandna anzi nsahhuh.

Suha grazzi hafna tal-kumment posittiv tieghek. Nispera li jkunu hafna l-Maltin li jiehdu nota !

Europe on the move…. Fl-aħħar !

Naħseb li sal-bieraħ filgħaxija ftit kienu qed jittamaw li kien ser jintlaħaq qbil aħħari bejn il-mexxejja tas-27 pajjiż ta’ l-Unjoni Ewropeja dwar dak li ser isir magħruf bħala t-trattat ta’ Lisbona. Imma wasalna. L-Ewropa reġgħet bdiet miexja fit-triq lejn aktar integrazzjoni wara stale-mate li kien ilu jirrenja sentejn sħaħ minn meta l-Kostituzzjoni Ewropea spiċċat fix-xejn.

Li hu żgur hu li ma kienx faċli jintlaħaq għax l-oġġezzjonijiet tal-pajjiżi membri kienu ħafna u varjati… mix-xewqa għal aktar siġġijiet fil-Parlament Ewropew ta’ l-Italja sa’ kif għandha tissejjaħ l-Ewro mill-Bulgari (li riedu d-dritt li jiktbuha Evro bl-alfabet Cirilliku!)

Imma dak huwa s-sabiħ ta’ l-Unjoni Ewropea wara kollox, 27 ġens distint li fl-aħħar mill-aħħar dejjem isibu t-triq lejn aktar integrazzjoni bejniethom.

Dan it-trattat, għalkemm m’hux b’saħħtu daqs Kostituzzjoni, ser jilħaq bosta mill-għanijiet tagħha, fosthom ir-riforma ta’ l-istrutturi amministrattivi ta’ l-Unjoni, u aktar importanti minn hekk, integrezzjoni akbar fil-politika barranija ta’ l-istati membri.

Għal Malta, ifisser ukoll il-kisba tas-sitt siġġu fil-Parlament Ewropew mill-2009 ‘l hemm.

Oct 19, 2007

Xemx u xita….Alla jaf meta!

Dan hu l-ħsieb li ġieni f’moħħi hekk kif il-bierah filgħodu, kontra qalbi kelli niddeċiedi li nipposponi b’ġimgħa l-attivitajiet li kellna maħsuba għat-Tree Planting Weekend fi tmiem din il-ġimgħa.

Domt biex qtajt qalbi, u saħansitra ittamajt f’aħbarijiet pozittivi mill-Uffiċju Meterjoloġiku pero kulħadd tani l-parir li nipposponi b’ġimgħa. Il-ħsieb tagħna hu li dak kollu li kellna f’moħħna għal din il-ġimgħa nagħmluh bejn is-26 u t-28 t’Ottubru.

Dakinhar nittama li nagħtu l-aqwa risposta lil min ħaseb li b’sempliċi att vandalu se jaqtalna qalbna…ovvjament dejjem jekk it-temp jippermetti!

Jidher li l-idea li ngibu lill-Arcisqof biex jintervjeni ghalina ma hadmitx !

Oct 17, 2007

Malta - Moldovia

Illejla mort nara l-loghba Malta vs Moldovia. L-ewwel half kien kwazi dizastru ghal Maltin. 3-0 minn taht sal-halftime. Wara li qalghu goal minn penalty fantazma, it-team Malti qiesu inhasad u ma setghax jigi f'tieghu. Meta kien 2-0 u deher li se jibda jirkupra, dlonk qlajna iehor minn zball tad-difiza.

It-tieni half kien storja ohra. Fl-ahhar 20 minuta it-team Malti ghamel rimonta. Minn azzjoni mibdija minn Jamie Pace minn nofs il-ground, li baqa' jinsisti l-hin kollu, it-team Malti naqqas l-iscore ghal 3-1. Imbaghad meta kien fadal biss xi 6 minuti ghat-tmiem tal-loghba ir-referee, li fl-opinjoni tieghi ma kienx up to standard, saffar penalty. Michael Mifsud ma falliex.

Matul il-loghba hadt gost nara l-espressjonijiet fuq wicc Lawrence Gonzi li llum gie jara l-loghba. Lejn l-ahhar tal-loghba dahal fl-entuzjazmu, tant li ghajjat "penalty" b'vuci gholja fuq kulhadd fil-VIP box. Tant li biex niccajta ghidtlu li r-referee beza minnu u tana l-penalty ! Bi ftit aktar fortuna lejn l-ahhar stajna gibna draw.

Oct 15, 2007

Budget biex ikollna familji fis-sod.

Il-Prim Ministru illejla ressaq quddiem il-poplu kollu Budget li se:
1. jgħin lill-familji u jippremja l-bżulija;
2. jnaqqas t-taxxa tad-dħul għall-familji;
3. jappoġġja t-trobbija tat-tfal l-aktar biz-zieda fic-Children's Allowance;
4. jinvesti fl-edukazzjoni, fl-ambjent, fit-turizmu u l-kultura;
5. joffri sistema tas-sahha aktar aggressiva fil-ġlieda kontra l-kanċer;
6. jghin liż-żgħażagħ jsiru sidien ta’ darhom b'anqas piz;
7. jghin lill-anzjani specjalment dawk l-aktar fil-bzonn;
8. haseb b'mod qawwi f'dawk bi bzonnijiet specjali;
9. jaghti spinta lil holqien tal-impjiegi f'Ghawdex u
10. jsahhah l-forzi tas-sigurtà fil-glieda kontra l-immigrazzjoni llegali.

Mid-diskors tal-Budget ghogbitni l-aktar din is-silta :
"Il-messaġġ huwa ċar. Aħna ma rridux nintaxxaw ix-xogħol. Bil-maqlub, aħna rridu ninċentivaw ix-xogħol. Irridu niżguraw li l-avvanzi ekonomiċi ta’ pajjiżna jmorru biex isaħħu lill-familji taghna."
Jekk trid tara d-diskors kollu ara:

Oct 14, 2007

Climate Change: What's Your Impact?

Inevitably, in going about our daily lives – commuting, sheltering our families, eating – each of us contributes to the greenhouse gas emissions that are causing climate change.

Yet, there are many things each of us – as individuals – can do to reduce emissions. The choices we make in our homes, our travel, the food we eat, and what we buy and throw away can help ensure a stable climate for future generations.

Use The Nature Conservancy's online carbon footprint calculator to measure your – or your household's – climate impact. The calculator will estimate how many tons of carbon dioxide and other greenhouse gases your choices create each year.


World Blog Action Day

Il-15 t'Ottubru huwa l-jum dinji dedikat ghal Blog Action. Din is-sena t-tema maghzula hija fuq l-ambjent.

Il-bloggers gew mitluba jaghmlu tlett azzjonijiet: 1. Poggi fuq il-blog tieghek materjal fuq l-ambjent; 2. Aghti donazzjoni ghall-ambjent; u 3. Xerred il-kelma dwar Blog Action Day.

L-ewwel azzjoni: F'parti ohra tal-blog se naghti ftit informazzjoni u link ghal Carbon Footprint Calculator.

It-tieni azzjoni : Iddecidejt li nixtri zewg sigar (Lm6x2) biex fil-weekend li gej kemm il-mara kif ukoll it-tifla jhawlu sigra fil-Foresta 2000.

It-tielet azzjoni : Hija ovvja li permezz ta' din il-post qed niprova naghmel dan.

Jekk int blogger nitolbok taghmel l-istess.

Oct 12, 2007

L-inbid Malti ghandu valur !

Din il-gimgha wegibt mistoqsija parlamentari fuq l-ghajnuna fuq id-dwieli u jkolli nistqarr li jien stess impressjonajt ruhi bit-twegiba. Dr.Joe Cassar, wiehed mid-deputati tal-Gvern, staqsini: "Jista' l-Ministru jgħid kemm żdied it-tkabbir tad-dwieli għall-inbid kull sena mis-sena 2000 'l hawn u x'għajnuna finanzjarja ngħatat s'issa għat-tkabbir tad-dwieli, kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex? Kemm minn din l-għajnuna ġiet mill-Unjoni Ewropea? Kemm hawn persuni reġistrati li qed ikabbru d-dwieli għall-inbid, kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex?"

It-twegiba li ppreparawli n-nies teknici tal-Ministeru ssorprenditni. Mill-2003 lil hawn l-għajnuna finanzjarja li ngħatat għat-tkabbir tad-dwieli lil bdiewa kienet ta’ madwar Lm 1.4 Miljun. Li minnha madwar Lm 133,000 ġew mill-Unjoni Ewropea.

Fl-2003 f'Malta u Ghawdex kellna 5,500 tomna art bid-dwieli filwaqt li sas-sena 2006 kien hawn irreġistrati madwar 8,100 tomna ta' art ghad-dwieli. Bhalissa ghandna madwar 3,000 bidwi li jkabbar l-gheneb.

Ghalhekk meta dan il-weekend tkun qed tixrob xi tazza nbid tajjeb ta' Malta ftakar li fuq dak l-inbid kien hemm investiment qawwi. Ftakar ukoll fix-xoghol iebes tal-bidwi biex kabbar l-gheneb li minnu sar l-inbid li qed tixrob.

Oct 10, 2007

Wasal Father Christmas!

Il-ħajja fil-politika laqqgħetni ma' ħafna episodji u għallmitni ħafna. Il-kuntatt man-nies jibqa’ l-aktar għal qalbi. Minn nies titgħallem, tisma l-aspirazzjonijiet u l-ħsibijiet tagħhom u tħoss sodisfazzjon meta tara li l-ħidma qed tigi apprezzata.

Ikolli nammetti li l-laqgħat tal-pubbliku xi kultant jissarrfu wkoll f’espisodji komiċi li rrid naqsam magħkom. Il-bieraħ waħda minnhom. Kont qiegħed nagħmel xi zjarat għand familji s-Swatar u kien imissni nħabbat l-ahhar dar, kienu xi d-9.00pm. Bdejt gejja l-ghejja.

Jien ma rrealizzajtx li kien hemm qanpiena tal-elettriku fil-pilastru tal-parapett. Bqajt diehel l-parapett u ezatt hdejn il-bieb nara qanpiena kbira. Ovvjament, bdejt indoqqha u din għamlet ftit ħsejjes mhux ħazin. F’daqqa waħda, minn ġewwa nisma tifel zgħir li b’ton ta’ ferħ beda jgħajjat u jgħid lil ommu “Mama’, Mama’, wasal Father Christmas”!!

Dan ma kienx bizzejjed. Naħseb li x’ħin rani t-tifel aktar ikkonvinċa ruħu li jien veru Father Christmas tant li mar ġab karta u lapes u beda jnizzel lista ta’ x’ġugarelli jrid għall-Milied li ġej. Tant kien konvint li x’ħin ommu qaltlu li jien m’iniex Father Christmas, tgħidx kemm beka bil-qalb miskin !

Anke dan l-episodju kkonfermali l-innoċenza tat-tfal, u l-bzonn li nkompli bid-dieta!!

Oct 7, 2007

Insahhu s-success flimkien

Dalghodu kellna l-Kunsill Generali tal-PN. Bhas-soltu ghamilt id-diskors tieghi. Ghazilt li nitkellem fuq l-edukazzjoni. Ghidt li nara zewg sfidi ohra fil-qasam edukattiv apparti dawk indiklati fid-dokument pprezentat mill-partit.

L-ewwel sfida hija dik li ninvolvu aktar il-genituri fl-iskola, halli l-iskola ssir ferm aktar l-estensjoni tad-dar kif ukoll id-dar tkun l-estensjoni tal-iskola.

It-tieni sfida hija dik li nintegraw hafna aktar it-taghrif u t-taghlim dwar l-ambjent u l-wirt ta' pajjizna fil-programm edukattiv ta' pajjizna halli nbiddlu l-kultura. Mhux biss biex it-tfal jitghallmu ma jaghmlux hsara lill-ambjent izda anzi biex jitghallmu jaghmlu xi haga posittiva favur l-ambjent. Spjegajt dak li ghamilna permezz tal-programm EkoSkola flimkien man-Nature Trust.

Kkonkludejt billi ghidt li fil-qasam tal-edukazzjoni ghamilna rivoluzzjoni siekta. Bnejna dar ta' opportunitajiet ghal kulhadd. Dar b'hafna bibien, biex min isibha difficli jsib il-bibien il-wesghin jkun jiftah imqar bieb ckejken li xorta jiftahlu l-opportunitajiet.

Oct 6, 2007

34U Ambassadors

Il-bierah tajt il-hatra ta' Ambaxxaturi tal-kampanja tat-34U lil numru ta' personalitajiet fosthom Ira Losco, Moira Delia, Julia Farrugia, Nathanial Attard u ohrajn. L-idea hija li dawn il-personalitajiet jghinuna nxerrdu l-messagg tal-htiega li nhawlu aktar sigar f'pajjizna.

Is-sena l-ohra kellna t-target li nhawlu 10,000 u fil-fatt hawwilna 16,000. Din is-sena ghandna t-target li nhawlu 20,000 ! Jekk nibqghu sejrin hekk nahseb li naqbzu dan it-target, imma hemm bzonn sforz minn kulhadd. Hadt gost li dawn il-personalitajiet accettaw l-istedina taghna. Zgur li ma gewx ghal pin u l-arm band tat-34U !

Apparti l-personalitajiet li jidhru fir-ritratt inhatru ukoll bhala Ambaxxaturi Carlo Borg Bonaci, Pierre Cordina u Claudette Pace.

By the way skoprejt li mhux wahdi sirt inhobb ir-rugby. Ira u Moira tghidx kemm huma fans tar-rugby imma ma nahsibx li ghall-istess raguni !!

Oct 3, 2007

Forza Lazio !!!

Illejla kelli cans nara l-loghba tac-Champions League, Lazio vs Real Madrid. Kienet loghba tajba li spiccat bl-iscore ta' 2 -2, b'Goran Pandev jiskorja tnejn ghal Lazio. Fil-verita nemmen li l-Lazio bi ftit aktar attenzjoni u grinta setghu rebhu.

Bil-mod il-mod qed johrog il-karattru veru ta' dan it-team tal-manager Delio Rossi, li tnexxielu jghaqqad team li kapaci jikkombatti sal-ahhar u jilghab bhala team. Ma hemmx xi players b'ismijiet kbar, kif kienu mdorrijin qabel ma l-club kwazi falla finanzjarjament, izda team bi players li lesti jaghtu 100% lil xulxin.

Ili nzomm mal-Lazio mill-1974 meta rebhu l-ewwel Scudetto taghhom. Kelli biss 10 snin. Ghaddew minn zminijiet sbieh u zminijiet koroh imma l-lealta' baqghet hemm !

Bhalissa il-club ghaddej minn zmien ta' bidla taht il-Presidenza ta' Claudio Lotito, li qed jirnexxielu jibni bazikament team b'dixxiplina gdida, inkluz dixxiplina fiskali, fejn mhux lest li jhallas pagi straordinarji li ghamlu mill-loghba tal-football, loghba perikoluza. Qala hafna kritika izda nahseb li z-zmien qed jaghtih ragun !

Annabelle u l-qawwa tal-komunita'

Il-bierah, jien u Lourdes gejna mistiednin nattendu quddiesa ta’ ringrazzjament ta’ Annabelle Vassallo, habiba taghna fil-knisja tas-Siggiewi. Annabelle, ghaddiet minn esperjenza ta’ mard u kellha titla’ ghal kura Londra fejn kienet qed tghix ghal dawn l-ahhar disa’ xhur.

Xi haga li laqtitni l-bierah hija l-kuragg li biha ghexet din l-esperjenza. Annabelle qasmet hsieb zghir maghna : Minkejja d-diffikultajiet kbar tal-marda, kienet kapaci tesperjenza ferh u paci kbira fil-hajja taghha.

Tkellmet fuq l-importanza ta’ l-appogg li wrewha l-familja u l-hbieb taghha imma fuq kollox tkellmet fuq il-fidi taghha. Qaltilna li l-Mulej ghamel maghha aktar milli hi qatt setghat titlob jew timmagina. Il-Mulej ghamel maghha hwejjeg kbar – mhux biss il-prezenza Tieghu akkumpanjat ‘l Annabelle matul dawn ix-xhur li ghaddew izda esperjenzat fejqan fizikali. It-tumur li tant kienet qed tibza minnu donnu miet.

Din il-quddies kienet esperjenza fejn personalment ergajt irriflettejt fuq l-infinita’ ta’ Alla. Fuq kemm Alla ghadu jezisti u jimxi maghna. Laqatni wkoll is-sabih tal-komunita’ Maltija. Meta jinqala’ l-ghawg, specjalment il-mard, tara n-nies jaghtu l-appogg b’mitt elf mod. Il-bierah fis-Siggiewi, hassejt il-qawwa tal-komunita’, l-imhabba lejn il-proxxmu u fuq kollox is-sahha tas-solidarjeta’ Maltija.

Oct 1, 2007

Workshop tal-Arkitettura

Gew iżuruni tlieta mill-erba' studenti tal-Fakulta' tal-Arkitettura (Edward Coppini, Paula Curmi, Mark Muscat u Giancarlo Torpiano) li ftit granet ilu gew lura mill-belt Taljana ta’ Lucca wara li ħadu sehem f’workshop ta' hmistax-il gurnata bit-titlu “Urban Culture and Landscape Renewal”.

F'Mejju li ghadda waqt li kont Ruma sirt naf b'dan il-workshop li jsir kull sena u tlabt lil Prof. Roberto Schmid tal-IUSS sabiex jaccettaw ukoll numru ta' studenti Maltin. Wara ftit granet kitibli biex jghidli li accettaw u jien tlabt lis-SACES, l-ghaqda tal-istudenti tal-Arkittettura, biex jikkordinaw din l-opportunita'.

Għal dan il-workshop kienu qed jieħdu sehem ukoll studenti universitarji Taljani flimkien ma’ oħrajn minn universitajiet fic-Cina, il-Polonja, il-Jordan u t-Tuneżija. Il-bicca xogħol li kellhom għal dan il-workshop kienet li jaqilbu bini antik mijiet ta’ snin li sa ftit ilu kien għadu jintuża bħala sptar mentali, f’campus universitarju, bil-landscaping b’kollox.

Iżda aktar mill-esperjenza li ggwadanjaw, m’għandix dubju li workshop serva biex jiftħilhom l-orizzonti tagħhom, li sfortunatament huma xi ftit limitati għall-istudenti Maltin.

Sep 30, 2007

Tree Planting Weekend

Il-bierah iltqajt ma' Martin Galea ta' Din l-Art Helwa u Joe Mangion tal-Birdlife sabiex infehmu lil media x'se jigri fit-Tree Planting Weekend li se norganizzaw hdejn it-Torri l-Ahmar fiz-zona maghrufa bhala Foresta 2000, fil-Mellieha, fid-19, 20 u 21 t'Ottubru.

F'Mejju li ghadda l-ghada li kienu gew vandalizzati madwar 3,000 sigraf'lejl wiehed, jien kont ghamilt sfida. Irrid li nhawlu id-doppju biex naghtu risposta. Ir-rispons kien immedjat. Niftakar li fi ftit minuti kien cempilli Shaun Wallis tal-HSBC u ghamel pledge qawwi. U bqajna ghaddejjin. F'temp ta' ftit granet gbarna bizzejjed donazzjonijiet biex f'dak il-weekend diga qeghdin f'posizzjoni li nhawlu 9,000 sigra. Apparti 1,000 sigra ohra li se jaghtini l-Gvern Taljan.

Inhossni sodisfatt, imma nittama ukoll li f'dak il-weekend li se jkun mimli attivita' ghal familja kollha kemm filghodu kif ukoll matul il-lejl, inkunu f'posizzjoni li nigbru donazzjonijiet biex inhawlu 3,000 sigra ohra, biex b'hekk inkunu hawwilna 4 darbiet dak li gie vandalizzat !

Sep 29, 2007

Rivali izda hbieb dejjem !

Il-bierah filghaxija attendejt l-end of season dinner ta' Sliema ASC, l-event kien tajjeb hafna izda l-istagun ma kienx wiehed felici daqs kif imdorrijin. Is-Sliema rebhu biss il-knockout. (Fir-ritratt nidher mal-captain tas-Sliema, Clint Debono, dakinhar tar-rebh tan-knockout) Ghallanqas din tat ftit konsolazzjoni wara t-telf tal-kampjonat u specjalement wara t-telfa kbira kontra r-rivali eterni tan-Neptunes.

Irrid nammetti li n-Neptunes kien haqqhom jirbhu c-championship. Fil-loghba li ddeterminat il-kampjonat Neptunes laghbu loghba perfetta. Minn naha l-ohra s-Sliema dakinhar kienu qishom f'dinja ohra. Insomma dik il-loghba tal-waterpolo. Jghaddi kemm jghaddi z-zmien dan l-isport jibqa jaffaxxinini anke aktar mill-football.

Illejla mistieden l-end of season event tal-Exiles, club iehor li minkejja l-mezzi limitati, il-kumitat qed jaghmel minn kollox biex jibnu team rispettabli. Qed jinvestu fiz-zghazagh. L-aqwa nvestiment.

Fi ftit granet ohra jkun hemm l-end of season tan-Neptunes. Dakinhar immur ukoll, imma min jaf kemm gejjin botti ! Din il-hajja ta' tas-Sliema u San Giljan. Rivali fis-sajf imma hbieb dejjem !