Sep 29, 2011

Qabża ta’ kwalita fl-agrikoltura

Il-bierah ħabbart 4 skemi t’għajnuniet ġodda għall-bdiewa u r-raħħala tagħna. B’kollox din l-għajnuna tlaħħaq l-investiment totali ta’ madwar €8 miljun. Din l-għajnuna tifforma parti mill-Programm tal-Iżvilupp Rurali għal Malta għas-snin 2007-2013. Minn dan il-programm Malta qed tibbenefika minn pakett ta’ aktar minn €101 miljun, li minnhom sal-lum tqassmu mal-€61 miljun fuq 8,313 il-benifiċjarju.

Dawn in-numri jġgħeluk tieqaf u taħseb! X’kien se jibbenefika s-settur agrikolu li kieku Malta baqgħet barra mill-Unjoni Ewropea? Kif konna negħlbu l-isfidi tal-importazzjoni li kieku għażilna l-partnership? Ma jfissirx li b’dawn il-fondi li għandna llum għelibna kull sfida, iżda żgur mhux forsi, permezz tal-fondi li qassamna biex isir l-investiment wassalna biex il-bdiewa u r-raħħala stess ikunu aktar sostenibbli, kompetittivi kif ukoll tjieb il-prodott lokali. Dan hu li ridna li jseħħ permezz tal-għajnuniet, mhux sempliċiment sussidju fuq il-prodott iżda investiment biex il-ħidma tal-bidwi u r-raħħal tkun aktar effiċjenti biex igawdi minn dħul finanzjarju xieraq filwaqt li l-konsumatur igawdi minn prodott ta’ kwalita’ għolja.

Kull min jgħaddi minn żoni rurali llum kapaċi jinnota kemm żdiedu serer, kemm żdiedu rdieden tar-riħ u panelli fotovoltajiċi, l-irziezet tal-baqar kollha għandhom tined adekwati, u tant avvanzi oħrajn li seħħu permezz tal-għajnuniet u l-entuzjażmu tal-bdiewa u r-raħħala li huma lesti li jinvestu. Tajjeb li wieħed jgħid li l-għajnuna li aħna nagħtu fil-każ ta’ miżura partikolari li għandha l-għan li timmodernizza l-azjendi agrikoli, tlaħħaq sa 50% tal-investiment sħiħ, il-kumplament joħorġu l-bidwi jew ir-raħħal. Allura l-mistoqsija toħroġ waħidha; min se jkun lest jinvesti jekk ma jkollux fiduċja li javvanza ‘l quddiem ? Ir-risposta hi waħda faċli.

Dan is-settur bħal setturi oħra qed jagħmel titjib kbir. Għaddej minn perijodu eċitanti fejn l-isfidi qed iduru f’opportunitajiet. Eżempju: bl-investimenti li saru fl-irziezet tal-baqar, il-baqar qed jiproduċu aktar ħalib b’anqas spejjeż għar-raħħal. Bidwi li nvesta fil-ġibjuni u l-enerġija nadifa qiegħed iġib lura l-investiment kapitali filwaqt li qed jiffranka. L-importanti hu li nkomplu nħarsu ‘l quddiem b’kuraġġ u b’vizjoni ta’ innovazzjoni.

Aktar informazzjoni tista tinkiseb mis-sit www.mrra.gov.mt/pa

Sep 21, 2011

Electric style

Waqt il-laqgha fil-Polonja tal-Ministri Ewropej ghall-Energija haduna fuq electric hybrid coach b’kapacita’ li ggorr madwar 37 persuna u b’batterija li sservi ghal vjagg ta’ mhux anqas minn 100km . Esperjenza interessanti fuq wahda mill-ewwel coaches kbar zviluppata fil-Polonja stess mill-kumpanija Solaris.

Bhalissa fil-Frankfurt Motor Show hemm numru qawwi ta’ karozzi elettrici godda. Ghall-ewwel darba f’din il-Fiera hemm sala dedikata biss ghall-electric vehicle technology. Fiha hemm jesibixxu kumpaniji bhal Daimler, Opel, Renault u Mitsubishi li qed joffru karozzi bi prezzijiet vicin dawk ta’ karozzi konvenzjonali. Hemm ukoll prototype electric vehicle tal-BMW mill-isbah li se tkun fuq is-suq fl-2013. Aktar ma jghaddi z-zmien is-suq qed jizviluppa generazzjoni ta’ vetturi elettrici li jersqu vicin hafna tal-kumditajiet li wiehed isib f’karozzi konvenzjonali. L-izvilupp f’dan il-qasam ahna gharafnih u kien ghalhekk li hadna inizjattiva biex inkunu pro-attivi.

Kif diġa’ tħabbar, l-iStrateġija Nazzjonali ta’ pajjizna rigward il-vetturi li jaħdmu bl-elettriku tinsab fl-aħħar stadju tagħha wara li saret konsultazzjoni mal-importaturi lokali tal-karozzi. Dalwaqt inniehdu wkoll il-proġett “DemoEV”. Dan il-proġett ser jiswa madwar €1.9 miljun grazzi għall-fondi tal-LIFE+ Programme tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fondi nazzjonali.

"DemoEV” se jghinni nfehmu lill-pubbliku ahjar l-importanza u l-potenzjal ta’ vetturi aktar li jiggeneraw ferm anqas tniggiz. Grazzi għal dawn il-fondi ser jinxtraw 24 vettura elettrika li ser jiġu intużati mill-Gvern, minn xi kumpanniji privati, kif ukoll mill-pubbliku. Barra hekk, ser ninstallaw ukoll 100 charging point pubbliku għall-użu tal-pubbliku. Wara s-sejha ghall-informazzjoni li hrigna f'Lulju li ghadda, b'sodisfazzjon nghid li xejn inqas minn 40 kumpannija urew interess f'dan il-progett; 17 minnhom biex jiprovdu vetturi elettrici. Dan zgur jawgura tajjeb ghall-futur ta' dan il-progett.

Sep 18, 2011

Gnien u Centru Civiku ghas-Swieqi u l-Ibrag

Din il-gimgha ndirizzajt laqgħa ta’ informazzjoni dwar il-Proġett ta’ Ċentru Ċiviku u Ġnien Pubbliku fi Triq il-Keffa, Swieqi. Kienet laqgha tajba hafna li tatna opportunita’ nispjegaw l-iskop u d-disinn ta’ dan il-progett. Ilu hafna jinhass il-bzonn li l-komunita’ tas-Swieqi u l-Ibrag, li llum tlahhaq mad-9,000 ruh, ikollha punt ta’ referenza. Hafna mir-residenti ta’ dan il-lokalita’ gew minn lokalitajiet ohra u hafna drabi ssib li sa llum ma ghandhomx punt ta’ referenza ma’ xhiex jassocjaw ruhhom, hlief il-Knisja f’Tal-Ibrag. F’Wikipedia z-zona sahansitra jsejhulha "a dormitory town". http://en.wikipedia.org/wiki/Swieqi

Kien ghalhekk li sa minn meta tfassal l-Pjan Lokali kont insistejt li nidentifikaw spazju fejn jista jkun provdut centru civiku li jilqa fih l-ufficcju tal-Kunsill Lokali u xi servizzi komunitarji ohra. Ma tantx kien hemm ghazliet ghax fil-verita’ ftit li xejn fadal art mhix mibnija hemmhekk u art li hi tal-Gvern. Ghazilna bicca art fi Triq il-Keffa, li parti minnha kellu sehem minnha l-Gvern. Matul l-ahhar xhur fittixna kif bhala Gvern Centrali nakwistaw il-kumplament tal-art li kienet privata, sabiex inkunu nistghu naghtu bidu ghal dan il-progett. Hdimna fuq numru ta’ options, izda fl-ahhar ghazilna dik l-option li tidher lanqas komplikata u li hija prattikabbli biex tigi fis-sehh din il-holma.

Qabel din il-laqgha l-gimgha l-ohra kelli wkoll laqgha mal-Kunsill Lokali fejn saret presentazzjoni lilhom. B’sodisfazzjon nghid li approva b’mod unanimu d-disinn ta’ dan il-proġett. Id-disinn huwa wiehed li jiprova jimmassimizza l-ispazju. Filwaqt li hloqna l-facilitajiet necessarji bhal ufficcji ghal Kunsill Lokali, sala komunitarja u servizzi zghar ohra komunitarji, fl-istess hin uzajna livelli differenti biex ir-residenti jkunu jistghu jgawdu anke l-ispazji miftuh fuq is-soqfa ta’ dawn il-facilitajiet. Dan l-ispazju miftuh huwa kollegat ma’ gnien li joffri rikreazzjoni u mistrieh ghall-familji.

Qaghdna attenti wkoll li d-disinn ikun wiehed li joffri flessibilita’ fl-uzu tal-ispazji mibnija, halli ghal darb’ohra nimmassimizzaw l-uzu tal-ispazju. F’din il-laqgha ghal darb’ohra kkonfermajt kemm hu mportanti li lill-pubbliku tiprezentalu mudell. Hafna nies mhux kapaci jinterpretaw jew jaqraw pjanti. U ghalhekk mudell jghin hafna. Issa se mmorru biex naplikaw lill-MEPA u ahna mpenjati li hekk kif ikollna l-permess nibdew ix-xoghol halli nitrasformaw din l-art mitluqa f’centru attiv u haj ghall-komunita’ kollha.

Sep 16, 2011

Pixkerija gdida u tal-aqwa livell

Il-bierah il-Bord tal-MEPA approva l-applikazzjoni tal-Ministeru tieghi għall-bini ta’ Pixkerija ġdida fil-Marsa, proprju minflok l-impjant tar-Reverse Osmosis li m'ghadux jintuza. Kien ilu jinhass li ghandna bzonn pixkerija ta’ standard oghla minn dik li ghandna llum. Ghal mument konna kkonsidrajna li naghmlu titjib sostanzjali f'dik li hemm illum, izda fil-verita’ l-ispazju li fiha huwa limitat hafna u ftit ihallilek fejn timmanuvra biex taghmel l-facilitajiet li pixkerija moderna titlob illum.Finalment iddecidejna li naghzlu sit iehor anke ghax il-Pixkerija ta’ llum u l-binja ta’ hdejha, fejn qabel kelli l-Ministeru, huma ideali biex minflokhom ikollna lukanda zghira, izda ta’ kwalita gholja (boutique hotel), f’dik il-parti tal-Belt fejn se jigi estiza anke l-area ghall-cruiseliners. Iddecidejna li mmorru l-Marsa hdejn il-biccerija, f’zona fejn diga jsir ipprocessar ta’ ikel kemm mill-gvern kif ukoll mill-privat. L-Opposizzjoni ikkritikat il-fatt li l-Pixkerija l-gdida mhijiex mal-bahar. Fil-verita’ ma jafux li din hi r-realta’ ta’ hafna pixkeriji ohra fl-Ewropa. Illum ma hemmx aktar il-htiega li l-pixkerija tkun ezatt mal-bahar. Ftit li xejn mill-qabda tal-hut illum f’pajjizna tinhatt direttament minn fuq id-dghajjes ghall-pixkerija tal-Belt.Il-binja se tkun maqsuma f’żewġ sulari: sala minn fejn jinbiegh il-hut fis-sular t’isfel u fish processing plant fis-sular ta’ fuq b’facilitajiet ta’ hazna. Importanti hafna li nirrispondu ghall-esigenzi tas-suq ta’ llum u niprovdu processing plant fejn jigi ppreparat hut imnaddaf u ippakjat ghall-konsumatur. Din il-faċilità, li se tkopri wkoll spazju għall-parkeġġ għall-impjegati kif ukoll għal min ikollu bżonn jinqeda minn dan il-post, se tikkonsisti f’faċilitajiet moderni u ta’ livell igeniku skont standards Ewropej.
Permezz ta’ din il-pixkerija gdida, li se tkun tista’ tilqa’ fiha 12-il pitkal, is-sajjieda se jingħatalhom aktar spazju biex ikunu jistgħu jħottu l-qabda tagħhom minn fuq il-vetturi taghhom. Dan l-operat se jwassal biex sew is-sajjied u l-pitkal ikunu jistgħu jaħdmu f’kundizzjonijet aħjar, f’kumdita u spazju akbar. Fil-ġranet li ġejjin se jkunu ppubblikati t-tenders biex jinbeda x-xoghol. Din il-pixkerija, li se ssir b’investiment ta’ €3 miljun (parti minnhom fondi Ewropej) mistennija titlesta f’sena u nofs minn meta jinbeda wara l-għoti tal-kuntratt.

Sep 11, 2011

10 snin wara 9/11

10 snin ilu bhal llum. Niftakar li kont f’laqgha ma’ ufficjal tad-Dipartiment tal-Artijietxi 2.50pm meta nircievi sms minghand marti, “ixghel tv issa”. Irrispondejt “Ghaliex ?”. “Ajruplan dahal fit-Twin Towers fi New York”. Kurzita ghelbitni. Xeghelt it-TV u l-laqgha waqfet hekk kif bdejna naraw xeni tal-wahx. Rajna l-istragi tat-tieni ajruplan rajtha live. Xeni tal-biza’. Nies jaqbzu mit-twieqi, firemen u pulizija mbellha jaraw kif jistghu jghinu bin-nies jigru fit-toroq. Biki. Nirien, trabijiet, dahna shiha. Att terroristiku li bhalu d-dinja kienet qatt ma rat bhalu. Att li halla mejta xejn anqas minn madwar 3,000 ruh.


10 snin ilu Osaba bin Ladin u shabu tal-Al Qaeda hasbu li b’att bhal dak u ohrajn se jgibu fix-xejn is-sistema tal-Punent u setghu jimponu sistema taghhom fuq id-dinja. L-ironija hi li 10 snin wara, l-ghajta tal-popli ghall-liberta’ u d-demokrazija kontra t-tirranija qatt ma kienet b’sahhitha daqs illum inkluz fil-pajjizi Islamici bhat-Tunezija, Egittu, Libja u assedjata f’pajjizi ohra Islamici bhas-Sirja.


Illum ghaxar snin wara waqt li qieghed fi Wroclav fil-Polonja ghall-laqgha tal-Ministri tal-Agrikoltura u Sajd qed insegwi fuq TV parti mic-cerimonja f’gheluq l-anniversarju minn dik l-istragi. Hadt gost li l-President Obama qara is-Salm 46 mill-Bibbja, li jibda “God Is Our Refuge and Strength”. Salm ta’ tama quddiem il-hazen u t-tbatija. Hadt gost ghax ghallanqas Obama ma ddejjaqx isemmi lil Alla, f’din id-dinja fejn aktar ma jghaddi z-zmien aktar qed insiru prusuntuzi u nahsbu li nistghu naghmlu kollox minghajr il-htiega ta’ Alla. Verament kommoventi kienet ic-cerimonja fi Ground Zero, specjalment meta tara l-membri tal-familji tal-vittmi jaqraw l-ismijiet ta’ dawk li tilfu hajjithom.


Wara ghaxar snin il-glieda kontra t-terrorizmu tkompli. Illum stess kien hemm attakk kontra forzi amerikani fl-Afganistan fejn gew feruti mal-50 suldat. Imma l-gliedafl-opinjoni tieghi kontra dawn il-forzi tad-dlam trid tintrebah mhux daqstant bl-armi imma bi zvilupp adegwat u bi djalogu ta’ stima lejn il-popli kollha.

Sep 8, 2011

Our beautiful islands, our future

Kemm il-darba ġratilna li nindunaw bil-ġmiel ta’ madwarna meta naraw xi ritratti? Dan għaliex ħafna minna nieħdu kollox for granted. Żgur li dan hu s-sentiment ta’ kull min qed iħares lejn in-numru ta’ billboards b’xeni mill-isbaħ ta’ pajjiżna li bħalissa qed isebbħu t-toroq tagħna. Tabilħaqq li l-messaġġ ‘Ħobb lil pajjiżek, Żommu nadif’ huwa mill-aktar adattat bħala messaġġ għal din il-kampanja.

Tara xeni ta’ pajjiżna li jsaħħruk. Ritratti mill-isbaħ, uhud minnhom anke 360 degree photos, li jwasslu l-messaġġ. Din il-kampanja hija inizjattiva ta’ kumpanija privata u rrid nghidilhom prosit ghall-inizjattiva li hadu. Laqatni l-fatt li f’din il-kampanja qed jieħdu sehem taħlita ta’ kumpaniji privati, Ministeri u entitajiet tal-Gvern.

Dan wahdu wkoll jibghat messaġġ mill-aktar importanti: ir-responsabbilta’ biex inħarsu pajjizna hija ta’ kulħadd. Din il-kampanja qed turi wkoll il-ħemel xogħol li sar fit-tisbiħ ta’ pajjiżna. Xogħol ta’ proġetti ġodda, proġetti ta’ restawr tal-wirt storiku ta’ pajjiżna, spazji pubblici komdi ghall-familji huma fost ix-xeni li qed isebbħu dawn il-billboards.

Fuq perjodu ta’ tlett xhur huwa maħsub li jkun hemm mad-90 billboard f’kampanja li żgur qed twassal il-messaġġ b’mod mill-aktar effettiv. Pajjiżna sabiħ u jeħtieġ li nkomplu ngħożżuh biex uliedna wkoll ikunu jistgħu anke huma jgħidu ‘Our beautiful islands, our future’.

Sep 7, 2011

Programm ambjentali konsolidat

L-abbozz dwar il-Politika Nazzjonali dwar l-Ambjent li ghadu kif gie mnhiedi ghal konsultazzjoni pubblika jirriaffirma tlett aspetti mportanti li dwarhom xtaqt naqsam ftit hsibijiet. L-ewwel punt hu li l-ambjent ‘dejjem irid’. Fil-programm ta’ finanzjament mill-UE ghas-snin 2007-2013, il-Gvern ikkommetta terz mit-800 miljun ewro f’infrastruttura ambjentali. L-ippjanar ta’ dan l-investiment beda fiz-zmien l-amministrazzjoni precedenti u llum qed nahsdu l-frott. L-impjant ghat-trattament tal-iskart solidu f’M’Scala, it-tisfija tad-drenagg, il-firxa ta’ restawr, l-investimenti fl-irziezet tal-annimali halli jitnaqqas l-impatt fuq l-ambjent, huma kollha passi favur ambjent ahjar f’pajjizna. Minkejja dan, l-ambizzjoni ghall-politika ambjentali ta’ dan il-Gvern ma tistrieh qatt.

It-tieni punt hu li minkejja l-isfidi kbar li ghelibna halli nwettqu numru ta’ progetti fil-passat ghad baqa’ progetti li huma sensittivi u li nispera li bir-rizultati miksuba sa llum il-poplu Malti jaf li dan il-Gvern ta’ min jafdah meta jigi sabiex jalloka spazji ghall-investimenti ambjentali. Dan il-Gvern ghandu l-gid komuni fil-mira tieghu bhalma wera bic-car bir-rizultati ambjentali miksuba sa llum. Hemm bzonn anqas biza u aktar realizmu biex nallokaw spazzju ghal impjanti godda bhal per ezempju sistemi ta’ turbini tar-rih halli jghinuna nilhqu l-miri stabbiliti fuq energija nadifa.

It-tielet u l-ahhar punt. Bis-sahha ta’ dan id-dokument issa qed nigbru f’dokument wiehed l-inizzjattivi ambjentali tad-diversi Ministeri halli jkollna strategija konsolidata. Per ezempju, fuq il-kwistjoni tal-ilma ghax-xorb dan il-pjan jenfasizza li ghandna nkomplu ntejbu l-efficjenza fil-produzzjoni tal-ilma helu mir-reverse osmosis, li ghandu jkun hemm aktar kontroll fuq it-tehid tal-ilma tal-pjan minghajr ma nxekklu s-settur agrikolu u li ghandna ninvestu halli l-ilma li gej mit-tisfqija tad-drenagg jitpogga ghall-uzu industrjali u agrikolu. Fuq dan il-Ministeru tieghi qed jahdem id f’id mal-WSC u l-operaturi. U ghalhekk li ghaddejjin bil-process li nwahlu meter ma’ ‘l fuq minn 3000 borehole registrati halli tibda sistema ta’ moniteragg. Fil-frattemp, ghaddejin b’diskussjonijiet fil-fond halli naraw x’investiment hemm bzonn halli l-ilma li gej mit-tisfqija tad-drenagg jibda jigi prodott.

Din l-amministrazzjoni tistenna reazzjonijiet maturi halli din il-vizjoni tkun mera tal-ambizzjonijiet ta’ dan il-poplu fil-qasam ambjentali. Ambizzjonijiet mibnija fuq il-gid nazzjonali, u mhux fuq l-interessi partigjani kif sfortunatament hafna drabi gara fil-passat.

Sep 4, 2011

Fejn hi l-etika ?

Mela Joseph Muscat ftit wara li lahaq leader tal-PL kien waqqaf kumitat tal-etika ghall-media tieghu. Kien wieghed li sakemm ikun leader hu, l-gurnalisti tal-media tal-Partit tieghu jkunu etici u jirrapurtaw l-istejjer b’mod korrett.

Issa proprju waqt li l-Ministru Carm Mifsud Bonnici jinsab l-isptar ghal kura, tidher ahbar fuq il-One News li l-Prim Ministru se jaghmel reshuffle u fil-fatt se jnehhi lil Ministru Mifsud Bonnici. U l-istorja tkompli: Skond il-One News “se jinghataw ragunijiet ta’ sahha ghat-tnehhija ta’ Carm Mifsud Bonnici”.

Storja oxxena. Verament waqa’ fil-baxx il-media tal-Partit Laburista. Jafu li Carm Mifsud Bonnici ilu l-isptar ghall-ahhar tlett gimghat u proprju issa jivvintaw storja bhal din. Tant jafu li ftit tal-granet ilu d-Deputat Kap tal-PL, Toni Abela awgura fejqan ta’ malajr lil Carm Mifsud Bonnici. Igifieri zgur li issa ma jistghux jigu jghidulna li ma kienux jafu li ma jiflahx, kif kienu qalulna meta nsistew li Fenech Adami jigi personalment hu fil-Parlament jitkellem fuq mozzjoni, allavolja t-tabib tieghu kien tah struzzjonijiet biex jibqa d-dar.

Min qal li tal-Labour inbiddlu ? L-uniku haga li nbiddlet huwa d-disinn tat-torca imma l-metodi ghadhom l-istess. Jekk Joseph Muscat irid li jitwemmen imissu hu stess iressaq lill-gurnalist li kiteb l-istorja quddiem il-kumitat tal-etika. Jekk ma jaghmilx hekk allura bilfors ikollna nikkonkludu li Joseph Muscat komplici daqs min kiteb storja bhal din.

Sep 2, 2011

Sfregju mill-Partit Laburista

Ftit tal-ġranet ilu żort ix-xogħlijiet ta’ restawr li nbdew fuq il-faċċata taċ-ċentru ċiviku fis-Siġġiewi, liema binja ghandha rilevanza storika li tmur lura sa qabel is-sena 1696. Matul is-snin li l-Partit Laburista nghata dan il-bini pubbliku mill-Gvern immexxi minnu stess fis-snin sebghin, saru diversi nterventi kemm fuq il-faccata kif ukoll fuq gewwa.

Fost affarijiet ohra fuq il-faccata tnehhiet il-gallerija tradizzjonali tal-injam li kien hemm u saret gallerija akbar tal-konkos matul il-faccata kollha. Biex sar dan saret ħsara kbir minħabba li x-xibka tal-konkos kif ukoll is-saljaturi l-ġodda gew ingastati fil-faċċata tal-binja. Barra hekk il-faccata tas-sular t’isfel giet miksija bis-cement. Il-kruha ta’ dawn l-interventi tista tghid kwazi li hija minuri hdejn l-interventi oxxeni li saru fuq il-parti ta’ gewwa ta’ din il-binja storika. Kif dħalt gewwa verament kont ixxukjat bl-isfreġju li rajt quddiem ghajnejja.

Saru diversi xogħlijiet fuq gewwa li ma jaqblu xejn mad-dehra oriġinali tal-bini. Fost l-akbar ħsarat wieħed isib il-bini ta’ diversi kmamar fil-bitħa interna. Biex sar dan ix-xogħol saret ħsara kbira lil niċċa kbira tal-ġebel li tinkludi wkoll bokka antika ta’ bir li jinsab fil-bini. Din il-parti tal-bini kienet tintuża bħala bar tal-Każin Laburista fis-Siġġiewi. Ma’ din in-niċċa ġie mwaħħal madum taċ-ċeramika kif ukoll ġie ingassat fiha saqaf tal-konkos. Trid tara biex temmen ! In-niċċa u l-bokka tal-bir issa qed jiġu rrestawrati. Il-bini fil-bitħa nterna qed jitneħħa kollu b’galbu kbir u l-bitħa ser tiġi msaqqfa bi struttura tal-ħadid u ħġieġ biex jirrispetta l-valur storiku tal-bini.

Issa din il-binja qed terġa tingħata lill-komunita’ kollha tas-Siggiewi u se sservi ta’ Centru Civiku kif jixraq. Parti mill-binja ser tibda tintuża bħala l-ewwel Day Care Centre għall-Anzjani fis-Siġġiewi. Ix-xogħol ta’ restawr li qed isir mid-Direttorat tar-Restawr fi hdan il-Ministeru tar-Rizorsi.