Jun 27, 2013

Quo vadis WSC ?

Il-bierah ippartecipajt fid-diskussjoni fil-Parlament dwar l-Estimi tal-Water Services Coporation.  Irreferejt ghall-weghda tal-Labour li jnaqqas t-tariffi tal-ilma fl-2014 b’5%.  Issa tajjeb nghidu li l-WSC fl-2014 se tkompli thallas ir-rata tal-elettriku li jithallas illum, ghax skond il-weghda tal-Labour il-kont tad-dawl jorhos bi 25% ghall-industrija fl-2015. Wiehed irid jiftakar li madwar 60% tal-ilma jigi mill-impjanti tar-Reverse Osmosis jahdmu bl-elettriku u t-tlett impjanti tat-tisfija tad-drenagg ukoll jahdmu bl-elettriku. Allura fl-2014 l-WSC se jitnaqsilha d-dhul taghha b’mod sostanzjali.   Dan minkejja li din il-Korporazzjoni ghall-2013 diga qed tiprogetta telf qawwi ta’ flus.  

Kif se jaghmlu tajjeb ghal dik iz-zieda fit-telf ?  Se jispicca jaghmel tajjeb il-Gvern b’subvention akbar ?  U dak ma jfissirx li jrid jigi mit-taxxi tan-nies ? Jew ma jitkomplewx  progetti nkluz dawk mibdija biex tittejjeb il-kwalita’ tal-ilma u biex tittejjeb l-infrastruttura tad-distribuzzjoni halli tkompli titnaqqas il-hela ! Nispera li ma jispiccawx joholqu pjaga fuq id-deficit nazzjonali biex imbaghad tkun l-UE li ggeghlhom jiehdu passi li jhallu effett fuq il-popolazzjoni.  U nigu cikku briku !  Irahhsu r-rati imma jziedu t-taxxi !  J'alla jien zbaljat. 

Il-korporazzjoni tal-Ilma zgur li hadd ma jista jghid li fl-ahhar snin tmexxiet fuq linji ta’ politika partiggjana.  Fl-ahhar snin zgur li rrenja t-team spirit fost il-haddiema u fuq dan irrimmarka l-istess Ministru ta’ llum. Imma sfortunatament dan ma jidhirx li se jibqa hekk  Diga bdejna naraw formazzjoni ta’ klikek politici.  Warrbu bil-pulit lic-CEO li kien hemm, l-Ing.Marc Muscat, u ll-bierah stess habru l-appointment ta’ CEO handpicked, l-Ing.Frederick Azzopardi, kunsillier tal-Labour.  Kien ilu li beda jirraporta hemm imma l-bierah habruha !   L-ebda sejha pubblika.  Handpicked !  Forma gdida ta’ Meritokrazija Labour style.

Jun 14, 2013

Sahha - Biza'Laqatni hafna l-istħarriġ li sar mill-Malta Today ppublikat f’dawn il-granet fejn instab li fl-aħħar ftit xhur żdiedu sew in-nies li qed jgħidu li fost l-akbar problemi li għandu l-pajjiż hi s-saħħa. L-akbar problemi għan-nies baqgħu l-għoli tal-ħajja u żdied sew l-inkwiet fuq ix-xogħol u l-ekonomija, imma wara dawn l-oqsma finanzjarji, jiġi l-inkwiet fuq is-saħħa li hu f'livell ħames darbiet li kien qabel; qabża kbira 'l fuq. L-istharrig ma ssorprendinix. Wara biss 3 xhur diga qed johrog l-kuntrast.  Il-PN fil-Gvern ghamel investiment kbir fis-saħħa u kellu programm qawwi li kien qed jissokta.  Minn naha l-ohra l-Gvern Laburista qed iwettaq tnaqqis fis-servizzi tas-saħħa, taħwid u vendikazzjonijiet mal-ħaddiema. 
 
Tahwid: Il-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia beda billi ħabbar li kien se joqgħod tnax-il siegħa kuljum fl-emerġenza ħalli jsib soluzzjoni ghall-problemi ta’ stennija. Imma kull min ikollu x-xorti hazina li jmur s’hemm jista jara b’ghajnejh li l-affarijiet marru agħar, mhux aħjar. Fosthom billi l-Gvern Laburista żarma s-servizz b'xejn ta' emerġenza fi sptarijiet privati li kienu jgawdu minnu eluf ta' nies. 
 
Nuqqas ta' etika:  Ma rajniex biss nuqqas ta’ etika b’rapporti li kemm il-Ministru u s-Segretarju Parlamentari baqgħu jaraw in-nies privat, u issa spiccajna b’ministri part-time, imma n-nuqqas ta’ etika huwa evidenti sew fil-vendikazzjonijiet li saru b’bosta transfers li naghtaw lil haddiema li jahdmu f’dan il-qasam. Vendikazzjonijiet immirati lejn il-ħaddiema li l-Prim Ministru Muscat taparsi kien wegħedhom li jistgħu ma jaqblux miegħu imma jistgħu jaħdmu miegħu.  Imma minn dawn il-vendikazzjonijiet se jbatu fuq kollox il-pazjenti.  In-nies qed jinkwetaw fuq is-saħħa u, sfortunatament, għandhom għaliex.

 

Jun 13, 2013

Prepotenza


Ha niddikjara mill-bidu li ma ghandi assolutament xejn kontra l-mobile kiosks u  min ibiegh bil-vannijiet.  Hemm bosta minnhom li jiprovdu servizz tajjeb u joqghodu mar-regolamenti u jirrispettaw lill-girien.  Imma ddejjaqni hafna l-arroganza u l-prepotenza ta’ xi whud minnhom.  Ha nirrakkonta ftit x’nara. Mela ha nibda bis-suppost mobile kiosks, li fil-kaz ta’ pajjizna spiccajna sahansitra nghidulhom fixed mobile kiosks !  Nibdew bi kiosk zghir jipparkja ghal xi hinijiet, imbaghad il-kiosk jibda jsir permanenti, wara ftit il-kiosk jibda jikber, jibdew jitpoggew l-imwejjed u s-siggijiet, jibda jigi pparkjat hdejh van jew sahansitra truck biex fih inzommu l-kaxex u kull xorta ta’ mbarazz.  Dan it-truck jispicca pparkjat dejjem hemm, qatt ma jiccaqlaq halli ma jintilifx il-post !  U sadanittant jigbor kull tip ta’ mbarazz tahtu. 

Sabih li narmaw barra.  Ghandna l-vantagg ta’ klima li thajrek tiehu kafe barra.  Imma anke hawn naraw l-eccessi. L-ewwel nohorgu l-umbrelel, u dawn ikunu temporanji. Imbaghad isiru canopies permanenti imwehlin fl-art. U issa bdejna d-drawwa li naghmlu l-plastic niezel maghhom halli nuzaw l-ispazju fix-xitwa wkoll.  U tabelli ma jonqsux.  Tispicca bilkemm tista tghaddi mara b’pushchair. U jekk hu possibli, hafna drabi aktar milli possibli nokkupaw anke aktar spazju bil-loghob mekkanizat ghat-tfal, wahda tnejn u anke tlieta.  Fl-20 ta’ Mejju poggejt mistoqsija fil-Parlament lil Prim Ministru fejn staqsejtu jekk il-kiosks li hemm tul il-promenade ta’ Tas-Sliema humiex josservaw l-ispazju moghti lilhom mill-Gvern u humiex konformi mal-permessi mahruga mill-MEPA ?  Dan l-ahhar sehhew zviluppi li qajmu din il-mistoqsija lil bosta.  S’issa il-Prim Ministru qalli li qed jigbru l-informazzjoni.

Dawk li jbieghu bil-vannijiet.  Storja simili hafna specjalment dawk li jbieghu l-haxix.  L-ewwel nibdew bi truck wiehed, imbaghad b’zewg trucks ipparkjati hdejn xulxin.  It-truck, ghax hafna drabi mill-van isir truck, dejjem jikber u nestendulu l-ixkafef ‘l barra halli nziedu l-biegha.  U wara li jaghlaq ara ma tahsibx li jnaddaf madwaru ! Ma tarax weraq tal-kabocci u pastard jigri mat-triq.  U iva issa jnaddaf il-kennies tal-Kunsill meta jfettillu jigi !   U sadanittant Cetta ccempel l-ghassa u jdawruha zugraga !  Ir-risposta li tiehu tkun xi haga hekk:  “Iva Sinjura issa nkellmuh”.  U kollox jibqa kif inhu, ccempel kemm iccempel.  U min hu mhallas biex suppost jinforza fejn hu ?  

 

Jun 12, 2013

Marino vs Mercieca


Ignazio Marino, il-kandidat tac-Centru-Xellug ghas-Sindku ta’ Ruma jumejn ilu rebah l-elezzjoni bi kwazi d-doppju tal-voti tal-kandidat tac-Centru-Lemini, Ganni Alemanno. Marino huwa kirurgu famuz mfittex hafna li ghamel operazzjonijiet ta’ transplanting tal-fwied kemm fl-Amerika kif ukoll fl-Ewropa. Ftit tal-granet ilu meta mistoqsi minn gurnalist qal li hu konxju li jekk jirbah l-elezzjoni jkollu jinqata mill-prattika tal-medicina tieghu u gie kkwotat li qal "I know I cannot probably go into the operating room again if I were elected mayor. This will be tough."

X’differenza minn dak li qed jigri f’pajjizna.  Ghandna tabib tal-ghajnejn, Dr Franco Mercieca, li kkontesta l-elezzjoni, u kien jaf minn meta kkontesta li jekk jigi elett u jintghazel bhala Segretarju Parlamentari jew Ministru allura kellu jiddedika ruhu biss ghall-kariga politika tieghu u jwaqqaf il-prattika medika tieghu.  Dan kien jafu ghax il-Kodici tal-Etika ilhom li stabbilew dan il-principju.  Hu jaghmel sens ghax meta tkun b’karigi bhal dawn u mhallas minn fondi pubblici, trid l-ewwel u qabel kollox tikkoncentra fuq il-hidma governattiva tieghek biex taghti l-aqwa u l-ahjar tieghek lill-poplu malti kollu.  Naf li mhux facli.  Anzi difficli hafna. 

Imma kulhadd jaf x’gara.  Il-Prim Ministru qal pubblikament li ta waiver lil Dr.Franco Mercieca biex ikompli jiprattika b’kundizzjonijiet u b’kapacita’ limitata ghax jopera biss f’kazijiet specjalizzati, li tawna x’nifhmu li Dr.Mercieca biss kapaci jaghmilhom.  Issa hareg minn storja fis-Sunday Times li dan mhuwiex hekk u li Dr.Mercieca jaqla f’idejh, wara li taqta dak li jithallas lill-isptar privat fejn jopera, mal-3,600 euro fi ftit sieghat.  U sadanittant nitolbu lill-Prim Ministru jaghmel stqarrija fil-Parlament biex jispjega jekk hux sodisfatt mill-mod kif Dr.Franco Mercieca qed jiprattika l-waiver li hu kkoncedilu u ma nisimghu xejn hlief silenzju.  Qabel l-elezzjoni tkellem hafna fuq trasparenza u good governance.  Bilkemm ma tahsibx li ghaddew 10 snin mill-elezzjoni diga ! 

Jun 11, 2013

Htiega ta' formazzjoni


Il-weekend li ghadda kien weekend li fih stajt nara mill-vicin l-entuzjazmu gdid li qed jiggenera l-PN.  Is-Sibt li ghadda ltqajt ma’ tlett zghazagh seperatament li kienu s’issa qatt ma ressqu lejn il-partit, imma kkuntatjawni biex isaqsuni kif l-ahjar jibdew jaghtu semhom.  L-ewwel wiehed zaghzugh ta’ 17-il sena minn H’Attard li  qieghed fil-kors ta’ Creative Communication fl-MCAST.  L-ohra tfajla li ghadha kemm ggradwat bhala mechanical engineer u l-ohra omm ta’ tlett itfal minn Tas-Sliema li qaltli car u tond “inrid irrodd lura ftit mill-hafna ghajnuna li sibt mill-PN ghal uliedi biex hadu l-edukazzjoni tajba li hadu”.  Dawn it-tlett persuni ma fittixthomx jien imma ikkuntatjawni wahidhom. 

Lil niex bhal dawn irridu mhux biex inhegguhom imma rridu nghinuhom jiehdu tahrig kif l-ahjar jimpenjaw ruhhom fil-politika.  Irridu mhux biss infehmuhom il-PN x’jirraprezenta u ghaliex jezisti, imma rridu nharguhom ukoll fl-ghodod ta’ kif tikkomunika.  Gieli spiccajna tfajna nies godda fl-arena tal-politika, bhala kandidati ghall-kunsilli lokali jew sahansitra ghall-elezzjoni generali minghajr biss tajnihom it-tahrig mehtieg.  Bghatnihom ghall-battalja minghajr armi u munizzjon.

L-AZAD, li kienet l-iskola politika tal-PN, trid terga ssir benniena ta’ attivita’.  Dan l-ahhar meta kien qed imexxi Simon Busuttil kien ta spinta biex din terga tiehu r-ruh, izda mbaghad tant tfajnielu tasks ohra fuqu li kien umanament impossibli jkompli jaghti sehmu kif jixraq fl-AZAD.  Issa li t-team amministrattiv centrali tal-PN gie stabbilit, hemm htiega li nharsu wkoll lejn l-AZAD u naraw kif din tinbena mill-gdid anke b’esperjenzi u kuntatti ma’ skejjel politici ohra fl-Ewropa mill-familja tal-Partit Popolari u anke minn istituti ta’ formazzjoni politici li twieldu fil-Mediterran.