Feb 23, 2012

PL – Pack of Lies

Hu fatt aċċettat f’kull demokrazija li r-rwol tal-Oppożizzjoni hu li tressaq kritika u tipproponi alternattivi viabbli għall-operat tal-Gvern. Iżda mhu qatt aċċettat li l-Oppożizzjoni tirrikorri għal miżinformazzjoni biex tressaq il-kritika tagħha. Sfortunatament f’pajjiżna dejjem qed jiżdiedu l-okkażżjonijiet fejn l-Oppożizzjoni qed tinqabad tgħawweġ il-fatti, anke meta l-fatti huma carissimi. Fl-aħħar ġranet kellna żewg okkażjonijiet separati li jikkonfermaw kemm dan huwa minnu.
Fil-Mosta l-Kap tal-Oppożizzjoni ‘ħabbar’ proġett ta’ tisbiħ ta’ spazju pubbliku fi proġett li suppost hu partnership bejn il-Gvern, il-Kunsill Lokali u l-privat. Wara li ħalla lis-Sindku tal-Mosta joħloq diżastru u ma jintervjeni bl-ebda mod biex iġib ftit ordni fil-Mosta, il-Kap tal-Opposizzjoni tagħtu rasu ftit ġranet qabel l-elezzjoni. Għalhekk biex jiġbor ftit simpatija u voti mar iħabbar “proġett”. Ipprova jidħaq bin-nies, għax fil-verita’ il-Kunsill Lokali tal-Mosta, mmexxi minn maġġoranza Laburista, kellu ċans japplika għal fondi għal dan il-proġett minn fondi tal-Gvern centrali u lanqas biss applika !
It-tieni gidba: Il-bieraħ kellna lill-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar il-Kunsilli Lokali, Stefan Buontempo, li ħareġ jgħid li l-Kunsill Lokali ta’ San Ġiljan ma ġiex ikkonsultat dwar il-proġett ta’ tisbieħ ta’ Pjazza Spinola f’San Ġiljan. Gidba mill-bidu sal-aħħar. Mhux minnu li l-Kunsill Lokali ma kienx infurmat dwar il-proġett. Saret laqgħa mal-Kunsill fejn jien stess spjegajt il-proġett u l-Kunsilliera, inkluż dawk Laburisti għamlu mistoqsijiet u suġġerimenti. Mhux hekk biss iżda. Il-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan b’mod unanimu, inkluż bil-voti tal-kunsilliera Laburisti, approva l-proġett kif propost mill-Gvern Ċentrali. Jidher ċar li l-Onor. Buontempo jew ma kienx jaf jew inkella pprova jqarraq.
Jidher car li l-Partit Laburista lest jigdeb anke meta jaf ċert li ser jiġi mgiddeb għax jeżistu provi. Jagħmel jekk għax għadu jemmen fil-kredu tal-imgħoddi : itfa’ t-tajn u erġa itfa, xi tajn jeħel ! Ftit huma dawk fi ħdan il-PL li jirrealizzaw li kien dak il-kredu u dik it-tattika li telfithom elezzjoni wara l-oħra.

Feb 22, 2012

Inizzjattiva oħra favur l-annimali

Fil-ġranet li ġejjin ġewwa Ta’ Qali se jinbeda x-xogħol fuq Park għall-klieb. Dan il-park se jkun hemm numru ta’ hurdles sabiex il-klieb ikunu mharga kif ukoll play equipment għall-klieb. Se jkun hemm cover tunnels, weave poles, dog teeter – tooter, hound hoops, hurdle jumps, hound hurdles, agility walk u dog walk ramp. Se nagħmlu wkoll litter bins apposta biex jintrema l-fdalijiet tal-klieb. Mal-madwar se ninstallaw ukoll numru bankijiet għas-sidien tal-klieb.
B’wiċċi minn quddiem ngħid li qatt daqs dawn l-aħħar snin ma saret ħidma daqstant importanti b’risq il-ħarsien tal-annimali. Stabbilejna d-Dipartiment tal-Animal Welfare, għenna lis-Santwarji finanzjarjament biex itejjbu l-facilitajiet tagħhom, introducejna s-servizz tal-ambulanza għall-annimali 24 siegħa kuljum, għamilna l-obbligu tal-microchip fuq il-klieb u fuq kollox inawgurajna c-Centru San Frangisk bħala Animal Welfare Centre ġewwa Ta’ Qali. Dan iċ-ċentru jservi biex ikun post fejn annimal imweġġa jiġi kkurat jew operat u wara jinżamm għal perijodu ta’ żmien ta’ konvalaxenza.
F’dan il-kuntest irrid ngħid ukoll li bdejna nħallu l-familji jidħlu bil-klieb tagħhom fil-Park Nazzjonali f’Ta’ Qali b’eccezzjoni tal-area tal-Adventure Park, basta li l-kelb ikun marbut biċ-ċinga. Jidher li l-park diġa qed jintuża aktar minn nies li għandhom pet. Id-decizzjoni li tiprojbixxi l-access bil-klieb kienet ittieħdet fis-snin tmenin minħabba li bosta sidien tal-klieb
ma kienux inaddfu wara li l-kelb iħammeg. Issa li jidher li l-kultura qed tinbidel għall-aħjar, iddecidejna li gradwalment nibdew nirriversjaw dik id-decizzjoni u nagħmlu l-ġonna accessibbli għall-klieb ukoll. Jekk naraw li n-nies qed jikkoperaw allura nibqghu mexjin f’din id-direzzjoni u niftħu l-access f’ġonna oħra. Kull sid ta’ kelb irid jifhem li mhux biss irid ikollu rispett lejn il-kelb imma fuq kollox rispett lejn in-nies li juzaw il-post warajh.

Feb 20, 2012

Il-liberta’ tal-espressjoni permezz tal-internet

Il-Gvern jemmen li l-aċċess mingħajr xkiel ta’ persuna għall-Internet; id-dritt għall-informazzjoni u l-liberta’ tal-espressjoni permezz tal-internet; u d-dritt li jiddeċiedi x’informazzjoni jikkomunika huma drittijiet ċivili ġodda li għandhom jidħlu fil-liġijiet ta' pajjiżna. Kien għalhekk li ġimghatejn ilu l-Prim Ministru ħabbar li l-Gvern se jressaq liġi fil-Parlament li tiggarantixxi dawn id-drittijiet ċivili ġodda f’pajjiżna.

Konna dejjem aħna tal-PN li konna fuq quddiem biex it-tibdil li dan il-mezz ġdid ta’ komunikazzjoni ġab miegħu, ikun parti mill-istrateġija edukattiva, soċjali u ekonomika f’pajjiżna għall-ġid tal-poplu kollu. Għall-Gvern hu ċar li d-drittijiet u l-privatezza tal-individwu għandhom jiġu mħarsa. Fl-istess waqt il-liġi għandha tipprovdi għal min jabbuża u jwettaq reati kriminali permezz tal-internet.

Il-Gvern ddikjara bl-aktar mod car li filwaqt li jifhem li min fassal l-ACTA kellu f’moħħu principalment il-ħtieġa li jkunu mħarsa d-drittijiet tal-awtur u l-propjeta’ intelletwali, dan il-Gvern mhux favur miżuri li potenzjalment jistgħu jifggħu id-drittijiet tac-cittadin biex jakwista u jaqsam ma’ ħaddieħor informazzjoni.

Dwar l-ACTA, meta sar l-ezami preliminari ma kienx jidher li hemm diffikultajiet, madanakollu wara nqalgħu dubji. L-ACTA tressaq ghad-diskussjoni mill-MEUSAC u ħadd ma rreaġixxa, lanqas il-Partit Laburista minkejja li kien mistieden biex jagħti l-posizzjoni tiegħu. Il-Gvern mhux marbut mal-ACTA u l-Gvern diġa għamilha cara li mhux se jirratifika l-ftehim jekk jirriżulta li jnaqqas mid-drittijiet tal-individwi.

Feb 15, 2012

The Iron Lady

Matul il-weekend mort nara l-film The Iron Lady li jitratta l-ħajja pubblika ta’ Margaret Thatcher. Dan il-film jipprova jlaqqgħana ma’ Thatcher, interpretata b’mod eccellenti minn Meryl Streep, kif inhi llum u permezz ta’ numru ta’ flashbacks idewwaqna ftit mill-ħajja pubblika tagħha. Minn dan il-film ma titgħallimx l-istorja tagħha iżda tieħu idea tal-karattru tagħha. Thatcher li kienu laqmuha l-Iron Lady, minħabba l-mod b’saħħtu u sod ta’ kif kienet tieħu d-deċiżjonijiet partikolarment fi żmien l-inkwiet industrijali fil-minjieri u l-gwerra tal-Falklands.

Il-film iġib meta Thatcher kienet qed taħsiba tikkontestax għall-kap tal-Partit Konservattiv Ingliż u wieħed mill-assistenti tagħha qalilha: ‘if you love this country lead it’. Kliem li kien ġej minn raġel lil mara f’soċjeta fejn il-mara ma kientex imbuttata fil-kamp politiku daqs illum ! Thatcher rnexxiela tegħleb l-ostakli u telgħet it-taraġ pass pass sa ma waslet biex kisbet il-fiduċja tan-nies fejn damet 11-il sena u nofs bħala Prim Ministru li ġabet riformi kbar fir-Renju Unit.

Dan għamlitu minkejja l-fatt li ma kienetx ġejja minn familja tal-klassi l-għolja, kif storikament jiġu ħafna mill-politici tal-Partit Konservattiv Ingliz. Kienet bint raġel li kellu grocer żgħir. Missierha għallimha taprezza s-socjeta’ mibnija minn nies li jirnexxu b’ħilithom aktar milli f’liema familja jitwieldu, li fl-istess ħin ma jipretendux li jgħixu minn fuq l-istat. Ir-raġel Denis kien ukoll strumentali f’ħajjitha u dan joħroġ b’saħħtu fil-film.

Thatcher, li jkolli nammetti li qatt ma kont xi fan tagħha, hija xempju ta’ persuna fil-politika li ma tibżax tieħu d-deċiżjonijiet li taf li huma tajbin u fl-aħjar interess tal-ġid komuni, anki meta kienet taf, li dawn id-deċiżjonijiet abli ma kienux se jinżlu daqstant tajjeb mal-poplu fl-immedjat u jista’ saħansitra jkollu riperkusjonijiet elettorali. Kienet mara li minkejja li mexxiet nazzjon baqgħet dejjem b’saqajha mal-art. Ħelwa l-parti fil-film meta ddur fuq uħud mill-Ministri tagħha u biex tara kemm huma vicin in-nies ssaqsihom il-prezz ta’ pakkett butir !

Feb 13, 2012

Il-konsulent

Fl-aħħar jumejn smajna bl-aħbar ‘sensazzjonali’ dwar konsulent imqabbad mill-Ministeru tiegħi. Sejjaħtilha sensazzjonali għax din ma kienet xejn għajr rapport dwar tweġiba parlamentari li jien tajt il-ġimgħa li ghaddiet. Daqshekk kelli x’naħbi dwar dan l-ingaġġ.

Il-fatti huma li l-Perit Arthur Apap ingħata ngaġġ temporanju ta’ 4 xhur biex ikun jista jibda jopera l-Ufficcju ghar-Regolament tal-Bini. Dan l-Ufficcju setgħa jibda jopera wara li l-ligi dwar ir-regolamenti tal-bini għaddiet mill-Parlament. Dan l-Ufficcju irid jimplimenta r-regolamenti li jħarsu fost affarijiet ohra d-drittijiet tal-ġirien u ta’ terzi waqt li jkun qed isir xogħol ta’ bini, kif ukoll ħidma ffukata dwar il-klassifikazzjoni tal-kuntratturi. Il-Ministeru ta dan il-kuntratt temporanju għall-fatt li hemm bżonn li dan l-Ufficcju jibda jopera mingħajr dewmien sakemm jintemm il-process tal-għazla ta’ persuna oħra li tkun appuntata b’mod permanenti. M'għandix dubju illi kieku ma daħħalniex lil xi ħadd malajr kienu jikritikawna li qed inkaxkru saqajna.

Li ma tgħidx l-aħbar li xxandret il-bieraħ hu li dan l-ingaġġ sar skont il-proċeduri stabbiliti u bl-approvazzjonijiet neccessarji nkluż tas-Segretarju Permanenti Principali fl-OPM. Matul il-perjodu temporanju li l-Perit Apap ingħata dan l-ingaġġ hu jrid jieqaf kompletament milli jipprattika l-professjoni tiegħu. Barra minnhekk, dan l-ingaġġ temporanju jorbot lill-impjegat li jagħti minn tal-inqas 8 siegħat kuljum ta’ xogħol mingħajr id-dritt ta’ ħlas addizzjonali għall-overtime.

Feb 10, 2012

Gid komuni vs interessi tal-ftit

Il-Gvern Ċentrali, permezz tal-Ministeru tiegħi, lesta d-disinji biex fl-aktar post centrali ta’ San Gwann eżatt faċċata tal-Knisja Parrokjali jagħmel centru civiku u ġnien pubbliku isbaħ u akbar minn dak li hemm illum. Dan it-tisbieħ ser jinkludi li l-monument lil Karin Grech jitpoġġa f’post aktar prominenti fl-istess ġnien u jiżżejjen aħjar kif jixraqlu. San Ġwann huwa raħal dejjem jikber b’poplazzjoni qawwija ta’ familji bi tfal. Kien għalhekk li ħsibna biex nagħmlu dan il-proġett orjentat l-aktar għalihom. Sa llum l-parti l-kbira mill-art hija okkupata minn pitch tal-bocci. Biex nagħmlu l-proġett tagħna ovvjament se jkollna nirrilokaw din l-attivita’ f’post ieħor, imma għal dan diġa ħsibna u fil-fatt sibna post alternattiv f’San Ġwann stess. Ovvjament aħna nipreferu li din l-art tintuża aħjar u aktar mill-parti l-kbira tal-komunita’ aktar milli tintuża mill-ftit li jiprattikaw dan l-isport.


Bħala Gvern Ċentrali ħsibna li nitkellmu mill-ewwel mal-Kunsill Lokali li ngħata preżentazzjoni u wara ntalab li jiddiskutih u jiddeċiedi fuq il-proposta tal-Gvern. Kont sorpriż mhux ftit meta nfurmawni li l-proġett għandu l-appoġġ tal-Kunsill Lokali, pero l-Kunsillieri Laburisti qed jopponu l-proġett. Kont sorpriz aktar meta qaluli li r-raġuni tal-oppożizzjoni hi r-rilokazzjoni tal-pitch tal-boċċi. Qalu li l-Gvern kellu jġib il-kunsens tal-klabb tal-bocci qabel jiprocedi. Issa filwaqt li nifhem li l-Gvern għandu jitkellem mal-klabb tal-bocci, definittivament ma nemminx li l-Gvern għandu jkun ikkundizzjonat mill-posizzjoni tal-klabb. Kemm il-Gvern Centrali kif ukoll Gvern Lokali għandu jiddeciedi skond il-ġid komuni tal-ħafna.Għalija dan hu każ li jikkonferma kif xi wħud mill-Partit Laburista jaħsbu. Għalihom il-ġid komuni jiġi sekondarju biex jiproteġu l-interessi tal-ftit. L-interess tal-ftit jiġi ferm qabel l-interess ta’ komunita’ sħiħa. Għalihom il-ftit li jilagħbu l-boċċi huma ferm aktar importanti mill-ħafna li se jkunu qed jużaw iċ-ċentru ċiviku u l-ġnien akbar imsebbaħ. Nispera biss li ma ħadux din il-posizzjoni sempliciment għax l-idea ġiet minn Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista.

Feb 9, 2012

Investiment li rrenda

F’dawn il-ġranet il-Prim Ministru u l-Ministru Tonio Fenech żaru l-fabbrika Trelleborg. It-Trelleborg investiet €10 miljun f’erba’ snin. Dan għamlitu waqt li madwarna qed iħabbat il-mewġ u l-maltemp. Għamlitu għax fil-mument l-aktar diffiċli sabet Gvern li kien lest li jgħinha. Il-Gvern intervjena biex jgħin lit-Trelleborg u xi tużżana fabriki oħra, fosthom Toly Products, ST, Methode, Stainless Steel u Guthenberg Press, li bejniethom jimpjegaw l fuq minn 5000 ruh. Meta dawn marru 4-day week fl-eqqel tal krizi ekonomika, il-Gvern beda jħallas il-ħames ġurnata tal-ġimgħa, biex il-ħaddiema jieħdu taħriġ u għenhom jinvestu biex iġibu xogħol ġdid.

B’din il-ħidma salvajna mal-5000 post tax-xoghol. Barra minn hekk gawdew ħafna kumpaniji ohra li jiddependu fuq dawn il fabbriki għax jatuhom ħafna xoghol subcontracted inkella nvoluti indirettament f’marketing, transport u packaging għal dawn il-fabriki. Issa dawn il-kumpaniji qed jerġgħu jaraw tkabbir bl-investiment li sar fihom. It-Trelleborg tħaddem mas-600 ħaddiem li llum jistgħu jkomplu jħarsu ‘l quddiem, meta jaraw lill-kumpanija li timpjegahom tħares ‘l quddiem b’tant fiduċja. Tajjeb wieħed jgħid li l-Gvern seta’ jgħin lit-Trelleborg u l-fabriki l-oħra għax qata’ ċertu nfieq u ħela li kien ilu għaddej, bħalma hu s-sussidju lit-Tarznari u t-transport pubbliku.

Hemm aspett ieħor importanti. Kumpaniji bħat-Trelleborg jagħżlu li jkomplu jikbru f’pajjiżna għax isibu ambjent fejn l-ħaddiema huma mħarrġa. Dan grazzi għall-investiment kbir l-ieħor tal-Gvern fis-settur tal-edukazzjoni bħal dak li ġie nvestit fl-MCAST. Il-verita’ hi li bis-saħħa tal-għażliet tajbin qed noħolqu aktar opportunitajiet u impjiegi.

Feb 8, 2012

Il-Kardinal bi tbissima

Okkażżjoni ta’ ferħ kienet dik tal-lejla meta attendejt għall-ordinazzjoni Episkopali tal-Kardinal Elett Prospero Grech. Din iċ-ċerimonja kellha sseħħ biex Patri Prospero l-ewwel jinħatar Isqof u hekk imbaghad ikun jista jsir Kardinal mill-Qdusija Tiegħu l-Papa Benedittu sittax, fit-18 ta’ dan ix-xahar, fil-Vatikan. Sinifikanti għalina l-Maltin li Patri Prospero qed jinħatar Isqof propju fil-ġimgħa tal-Festa tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl. Festa għażiża għal komunita kattolika f’Malta. Minn hawn irrid nifraħ u nawgura lil Prospero Grech li fil-kelmtejn li ħareġ car il-karattru semplici u cajtier tiegħu. Waqt il-funzjoni ġewni żewġ ħsibijiet li xtaqt naqsam magħkom.

L-ewwelnett ħatra ta’ kardinal għal persuna li ma kellux diġa grad fil-ġerarkija tal-Knisja tikkonferma l-istima u r-rispett li Patri Prospero ġabar tul is-snin mal-ogħla awtoritajiet ekkleżjastiċi. Ħatra ta’ Kardinal ma ssirx kuljum u l-għażliet huma ftit mid-dinja kollha kattolika. Huwa unur għal pajjiżna li se jkollna it-tieni Kardinal Malti. M’ghandix dubju li se jagħmlilna unur. Iżda mhux biss hu jagħmlilna unur. Jagħmlulna unur il-ħafna maltin, sacerdoti, sorijiet u lajci, li offrew li jkunu ta’ servizz bħala kattolici fil-pajjiżi tat-tielet dinja, fejn mhux biss jagħtu sehemhom għall-ġid spiritwali iżda fuq kollox itejbu l-ġid materjali tal-komunitajiet li jaħdmu magħhom.

It-tieni hsieb hu kemm hemm bżonn li l-Knisja twassal ferm aktar it-teżor tat-tagħlim soċjali tal-Knisja f’pajjiżna, specjalment fost il-mexxejja żgħażagħ. Darba kont issuġġerejt lill-Mons.Arċisqof li f’pajjizna l-Knisja għanda bżonn twaqqaf Skola Politika miftuħa għal kulħadd li fiha tiprepara persuni għall-impenn fil-komunita’ bbażat fuq it-taghlim soċjali tal-Knisja Kattolika. Dan it-tagħlim ghandu jispira u jiggwida ferm aktar lill-lajci biex jiddjalogaw mas-socjeta’ ċivili fuq temi differenti, inkluż dawk morali.

Qed nistennew biex naraw ngħixux jew immutux

“Qed nistennew biex naraw jekk ngħixux jew immutu”. Hekk esprima ruħu Waleed, attivist Sirjan li tkellem mal-ġurnal “The Guardian”. X’emozjoni kiefra għan-nies kuraġġjuzi ta’ Homs li qegħdin fl-epicentru tar-rewixxta popolari biex jitneħħa l-gvern ta’ Bashar al-Assad.

Il-ħasra hija li din l-emozjoni għandha tkun tagħna lkoll. Il-proposta fil-Kunsill tas-Sigurta’ tan-Nazzjonijiet Uniti biex timbotta lis-Sirja lejn pjan għal bidliet meħtiega u li m’għaddietx bil-veto tar-Russja u c-Cina għandha tħammar wiccna lkoll. Il-komunita internazzjonali falliet għal darba oħra. Mhix l-ewwel darba – ħallejna l-genocidju tar-Rwanda jseħħ quddiem wiccna, ħallejna l-atrocijiet fl-ex Jugoslavja. U gwaj jekk naħsbu li l-logħba tal-veto hija xi logħba tac-Cinizi u r-Russi biss. Sas-sena li għaddiet, l-Istati Uniti wkoll użat il-veto tagħha biex tipprotegi l-binjiet ġodda mbuttati mill-istat tal-Israel f’nofs art maħkuma.

U l-falliment nistgħu narawh ukoll aktar vicin tagħna. Din ir-‘Rebbiegħa Għarbija’ li ġgħelet lil miljuni ta’ nies joħolmu, qed ikollna nerġgħu nirridimensjonawha. Ix-xewqa għad-drittijiet u l-ħelsien kienet komuni ghal ħafna cittadini f’pajjizi differenti imma sa issa kellha eżitu felici f’numru ckejken minnhom . Anke hemmhekk il-komunita’ internazzjonali ma tistax tgħid li hija bla ħtija.......forsi jistħoqilhom biss l-għajnuna tagħna dawk il-popli li nzertaw jgħixu f’pajjiżi li huma strategikament importanti biss ?

Feb 5, 2012

Qed nitrasformaw is-socjeta'

Tlett inkontri. Tlett ezempji hajjin tat-trasformazzjoni li gibna f’pajjizna bl-investimenti fl-edukazzjoni f’kull livell. L-ewwel inkontru: nidhol ghand zewg anzjani f’San Gwann, ir-ragel ghandu 84 sena u l-mara ghandha 78 sena. Ninnota li ghandhom computer mixghul. Staqsejthom juzawhx. Qaluli li t-tnejn li huma matul l-ahhar sena marru kors organizzat mill-Kunsill Lokali. Hallsu xi haga zghira biex bdew il-kors izda hadu l-flus lura ghax ghaddew mit-test li sarilhom fl-ahhar tal-kors ! Qaluli li jiehdu gost juzaw l-internet u jikkorrospondu bl-emails. Ghidtilhom li verament huma ta’ ezempju kif minkejja l-eta’ avvanzata taghhom xorta resqu ‘l quddiem biex jitghallmu.

It-tieni nkontru: Nidhol ghand familja l-Gzira. Il-mara spjegatli li r-ragel haddiem manwali. Ghandhom zewgt itfal. Wahda lahqet farmacista u qed tahdem ma’ kumpanija tal-farmacija u li dalwaqt se tizzewweg, filwaqt li t-tifel se jispicca l-kors ta’ avukat izda behsiebu jkompli jistudja. Hekk kif gejt biex nitlaq qaltli: Nixtieq nirringrazzjak. Ghidtilha “Ta’ xhix?”. Spjegatli li anke hi li llum ghandha madwar 48 sena ghamlet kors fl-Universita’. Qaltli li ghall-kors ma hallsitx flus ghax kien mhallas minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Spjegatli li issa qed tithajjar tibda Masters.

It-tielet inkontru: Gew ghandi fl-ufficcju tieghi Tas-Sliema kopja. Lir-ragel niftakru l-iskola primarja ta’ Tas-Sliema. Ftit akbar minni. Spjegali li jahdem go barriera ma’ kumpanija. Gew ikellmuni ghax binthom issa qeghda l-Universita’ fil-kors tal-B.Com u ghalkemm ghadha fit-tielet sena Audit firm lokali diga offritilha kuntratt biex tahdem maghha. Gew isaqsuni jekk nahsibx li din hija kumpanija tajba. Spjegajtilhom li din hija wahda mill-aqwa kumpaniji f’dan il-qasam u li t-tifla ghandha thossha kburija li din il-kumpanija avvicinatha. Qaluli wkoll li binthom l-ohra qeghda s-sixth form. Spjegawli li ghamlu bosta sagrificcji imma jhossuhom kburin li lill-uliedhom irnexxielhom jaghtuhom l-aqwa edukazzjoni.

L-ahhar zewg inkontri huma xhieda tal-beneficcju tal-istipendji. M’ghandhiex dubju li kien ikun impossibli li dawn iz-zghazagh jersqu lejn l-Universita’ kieku ma kienx hemm l-istipendji. Xhieda wkoll ta’ kemm hu zbaljat Edward Scicluna, dak li diga gie ddikjarat li se jkun il-Ministru tal-Finanzi jekk il-Partit Laburista jirbah l-elezzjoni meta qal li pajjizna ghandu jnehhi l-istipendji u jitrasformhom f’dejn. Irrid infakkar li kien Scicluna li fl-2008 iddikjara: "Jekk qabel in-nies tat-Tarzna kienu jitqiesu bħala baqar sagri għax il-Gvern kien jibża' minnhom, illum għandna sitwazzjoni simili fl-Università bil-Gvern imbeżża' milli jmiss l-istipendji." Jien kburi li nifforma parti minn Gvern li mhux lest imiss l-istipendji, anzi se jkompli jiggieled biex dawn jinzammu.