Jan 30, 2009

Staġun ġdid..ta’ prattiċi qodma

Meta’ kien elett bis-slogan ta’ Staġun Ġdid għall-politika Maltija, wieħed seta’ għall-inqas jispera, li Joseph Muscat kien se jagħmel sforz ġenwin li bih juri li lil hinn mill-kliem sabiħ, is-sustanza tal-politika tiegħu hija effettivament ġdida u mhux marbuta mal-imgħoddi riċenti xejn glorjuz tal-Partit Laburista.

L-atteġġjament tal-Gvern fil-konfront tal-Oppozizzjoni, speċjalment bil-ħatra ta’ esponent Laburista fl-ogħla kariga tal-pajjiz messha għamlitha aktar faċli għal Muscat biex iwettaq din il-vizjoni tiegħu fil-prattika. Pero, proprju ftit jiem biss wara l-mossa kuraġġuza tal-Prim Ministru, l-Opposizzjoni permezz tal-Whip Joe Mizzi għazlet li tagħmel kjass fil-Parlament u prattikament issiġilliet l-intransiġenza tal-Oppozizzjoni li tista’ thedded ix-xogħol tal-Parlament.

Wara ftehim fil-Kumitat tal-Kamra dwar kif kellhom jimxu s-seduti Parlamentari, l-Opposizzjoni, riedet li tbiddel il-ftehim biex mozzjoni tagħha tkun diskussa qabel iz-zmien. Dan mhux l-ispirtu ta’ kollaborazzjoni li għandu bzonn Parlament biex ikun jista’ jiffunzjona sew. Lanqas mhu fl-ispirtu ta’ koperazzjoni li wera l-Prim Ministru mal-Kap tal-Oppozizzjoni sa’ issa.

L-aġir tal-Oppozizzjoni wassal lill-Prim Ministru biex jagħti avviz ta’ mozzjoni ta’ proċedura li għandha tbiddel il-mod kif jiffunzjona l-Parlament. Il-Prim Ministru għandu d-dmir li jizgura li x-xogħol tal-Gvern ma jkunx imxekkel b'mossi mmaturi bħalma pprova jagħmel l-Kap tal-Oppozizzjoni. Il-poplu Malti jixraqlu atteġġjament ferm aħjar minn hekk!

Jan 27, 2009

1000 Miljun ruh bil-guh !

Bhalissa qed nattendi l-konferenza tal-UN f'Madrid dwar is-Sigurta' tal-Ikel fid-Dinji. Ic-cifri li smajt fis-sessjoni tal-bierah huma tal-wahx. Wara li s-sena li ghaddiet il-prezzijiet tal-ikel splodew, il-World Food Programme tal-UN spicca jigi mitlub biex jitma 30 miljun halq iehor biex issa ghall-ewwel darba fid-dinja se jkollna mal-1000 Miljun ruh li jbatu l-guh u mal-2000 Miljun persuna li jbaghtu minn malnutrizzjoni. Fil-Kenya biss bhalissa hemm 10 Miljun persuna li qeghdin fil-periklu tal-mewt minhabba l-guh.

Professor Jeffrey Sachs, qal li hemm bzonn $10 Biljun kull sena biex wiehed jitma lin-nies tal-Afrika biss ! Waqt li kien qed jiftah il-konferenza is-Segretarju Ezekuttiv tal-FAO, Jacques Diouf, qal li l-prezzijiet tal-ikel se jibqghu joghlew jekk mhux se jkun hemm investiment akbar fl-agrikoltura, liema investiment matul l-ahhar 20 sena naqas u mhux zdied.

Josette Sheeran mill-World Food Programme (WFP), qalet li qed naslu f'punt fejn is-sistema dinjija ma tistax tlahhaq biex titma n-numru ta' nies bil-guh. Sheeran qalet li wara t-trillions minfuqa biex id-dinja ssalva lil dawk dipendenti fuq Wall Street u Main Street, hemm bzonn li d-dinja tifhem li hemm bzonn nefqa anqas ta' "five billion dollars for the places with no streets to make sure that the most severe human suffering does not happen".

F'socjeta' affluenti bhal taghna, kemm nieqfu biex nahsbu fuq dan kollu ? Veru li ghandna socjeta' li tghin gruppi misjunarji, imma qed nghinu bizzejjed ? It-tfal taghna esposti bizzejjed ghal dawn ir-realtajiet biex japrezzaw x'ghandhom u forsi ikunu aktar altruisti ?

Jan 25, 2009

A living monument

With thoughts of comfort and peace during your time of sorrow. A tree will be planted as a living monument to your loved one.

Kull meta tmut persuna li nkun naf mill-qrib, nipreferi li nibghat nota fejn nghid li se nhawwel sigra bhala parti mill-kampanja 34U, minflok ma nibghat bukkett fjuri li jispiccaw jitbielu. Meta nhawwlu sigra ghallanqas jibqa xi haga hajja li tfakkarna f'dik il-persuna.

Sigra tista tispira energija, devozzjoni, kuragg u memorja ta' dik il-persuna. Hija kontribuzzjoni wkoll ghall-ambjent tal-generazzjoni ta' llum kif ukoll ghall-generazzjonijiet ta' ghada.

Il-bierah f'nofsinhar stedint lill-familjari tal-hbieb li hallewna fl-ahhar xhur sabiex ihawlu sigra ghall-ghaziz jew ghaziza li hallietna fil-Park tas-Salini. Kienet attivita' helwa fejn kull familja wehlet ukoll il-label mas-sigra bl-isem tal-persuna li hallietna. Kienet ukoll attivita' kommoventi specjalment ghal dawk il-familji li m'ilhomx li garbu t-telfa.

Jan 24, 2009

Aktar Energija Nadifa mill-Iskart

Il-bierah filghodu nehdejna l-ewwel revizjoni tal-istrateġija għall-immaniġġjar tal-iskart li kienet ħarġet fl-2001. Minn dakinhar sal-lum għamilna progress kbir u ma stajniex nagħzlu post aħjar fejn invaraw din ir-rervizjoni, l-impjant ta’ riċiklaġġ f’Sant’Antnin. Pero huwa fatt ukoll li għad baqalna ħafna xi nwettqu u l-istrateġija kif riveduta għandha tindika t-triq li rridu nimxu biex naslu.

Bnejna faċilitajiet bħal engineered landfills, inċineratur (jew aħjar Thermal Treatment Facility), u l-impjant għar-riċiklaġġ li għamel possibbli skemi bħall-Bring-In Sites u l-iskema ‘Irriċikla t-Tlieta’. Inbnew ukoll 4 ċentri apposta li jilqgħu l-iskart goff f’Malta, filwaqt li jinsabu fi stadju avvanzat ix-xogħlijiet sabiex jinfetaħ ukoll Civic Amenity Site f’ Għawdex.

Għazilna tema ta’ Aktar Enerġija Nadifa mill-Iskart u nħoss li dan huwa l-ispirtu ta’ din ir-revizjoni tant li qed nipproponu faċilitajiet li proprju jgħinuna nilħqu dan il-għan. Jekk nimmassimizzaw l-energija mill-iskart kapaci nirkupraw bejn 4 u 5% tal-energija taghna.

Għalkemm għandna viżjoni ċara u bi proposti konkreti, ma rridux nimxu waħedna. Irridu proċess ta’ konsultazzjoni wiesa’ u li jinkludi lil kulħadd bil-għan li fil-mument tal-implimentazzjoni jkollna kunsens nazzjonali. Id-dokument jista’ jinkiseb minn fuq is-sit eletroniku http://www.wastestrategy.gov.mt/, fejn wieħed se jkollu wkoll l-opportunita’ li jistaqsi u jgħaddi l-kummenti tiegħu.

In-nuqqas ta’ pjan fl-imgħoddi wassal biex illum għandna l-Magħtab li tant irridu nonfqu ghaliha biex nfejqu l-problemi taghha. Titjib fl-immanigjar tal-iskart ma jghix biss biex intejbu l-ambjent, imma jghin ukoll biex uliedna ghada jhallas anqas biex jikkoregu l-problemi tan-No Action.

Jan 21, 2009

Tama gdida

Il-bieraħ filghaxija mort insegwi ghand l-Ambaxxatrici Amerikan, l-inawgurazzjoni tal-President, Barack Obama. Ftit huma l-okkazjonjiet fejn wieħed iħoss sens ta’ tama bħalma ġara l-bieraħ fejn baħar ta’ nies riedu jkunu xhieda tal-istorja hekk kif l-ewwel raġel Afro-Amerikan ħa l-ġurament bħala l-44 president tal-Istati Uniti.

Jekk l-amministrazzjoni Obama hux se tkun suċċess jew le niġġudikawh fi ftit snin oħra. Li hu zgur hu li l-President ġdid għandu warajh pajjiz magħqud li qed iħares ‘l quddiem wara snin li matulhom naqset drastikament il-fiduċja fit-tmexxija. Kif qal Obama stess, hu daħal fil-kariga f’mument fejn l-ekonomija Amerikana u dik dinjija għaddejja minn maltemp ikrah, il-pajjiz jinsab fi gwerra fuq aktar minn front wieħed u b’aspettativi minn naha tan-nies għoljin ħafna.

Hu poġġa quddiemu miri ambizzjuzi ferm u għandu d-dinja kollha tħares lejh biex tiġġudikah. Laqatni ferm l-importanza li ta lill-ambjent fid-diskors ta’ inawgurazzjoni fejn tenna l-impenn tal-Gvern tiegħu li l-Amerka tħares b’impenn ġdid lejn responsabbiltajiet fejn jidħlu tibdil fil-klima u investiment f’sorsi ta’ enerġija nodfa.

Ir-riskji għal Obama huma kbar imma s’issa wera li hu kapaċi jqum għall-okkazjoni. Hu mnebbaħ minn mexxejja kbar li kitbu l-istorja kif nafuha llum. Obama ried li l-inawgurazzjoni tiegħu tkun iddedikata lil Abraham Lincoln, President storiku li ħalla effett kbir fuq il-President il-ġdid.

Obama s’issa wera li kapaċi jasal, anke jekk kontra l-kurrent. Kif qal hu stess, il-bieraħ ħa l-ġurament ta’ president f’pajjiz fejn sa’ sittin sena ilu raġel iswed lanqas kien jista’ jidħol f’ristorant. It-tama ta’ kulħadd hi li minn hawn u 4 snin oħra Obama mhux biss ikun President t’ambizzjonijiet, imma jkun ukoll President li zamm kelmtu u mplimenta tal-ambizzjonjiet tal-poplu Amerikan u anke dak dinji. Good luck !

Jan 18, 2009

Impressjonat bil-volum tax-xoghol

Il-bierah filgħodu l-President tar-Republika, Eddie Fenech Adami, żar ix-xogħlijiet ta’ rijabilitazzjoni li qed naghmlu fuq il-landfill magħluqa fil-Magħtab. Ix-xogħol intensiv li jinsab għaddej għalkemm mhux tant viżibbli mill-coastroad qiegħed iħalli impatt kbir fuq l-ambjent. Fil-fatt waqt iz-zjara tieghu l-President meta kellem lil media stqarr li kien "verament impressjonat bil-volum tax-xoghol li sar u ghadu ghaddej".

Matul l-ahhar sentejn konna qed nistallaw bjar tal-hadid u network shih ta' pajpijiet biex ikunu estratti l-gassijiet li hemm gol-landfill. Matul l-ahhar xhur gie nstallat apparat li jissejjah Regenerative Thermal Oxidizer (RTO) li jitratta l-gassijiet valenużi. Tajjeb wiehed jghid li go l-'muntanja’ t-temperatura titla saħansitra sa 200 grad C, u kif wieħed jimmaġina jkun hemm ukoll nirien interni. Dan l-impjant, jieħu l-gassijiet minn 380 bir li ġew installati fil-partijiet kollha tal-miżbla, fejn ġo fihom qegħdin jinġemgħu dawn il-gassijiet li mbagħad jiġu trattati. Kieku dawn il-gassijiet velenuzi ma jinqabdux f’dawn il-bjar dawn kienu jibqghu joħorġu fl-arja u jniġġsu l-ambjent b’detriment ghas-saħħa tal-bniedem.

Dawk il-ħafna pajpijiet għaddejjin minn naħa għall-oħra tal-miżbla l-magħluqa tal-Magħtab, li wieħed jara hekk kif ikun għaddej mill-coastroad, huma pajpijiet li mill-bjar qegħdin imorru għal dan l-RTO, fejn il-gassijiet qegħdin jiġu maħruqa f’temperatura ta’ 1100 grad C u ma jitħallewx jikkawżaw ħsara lill-ambjent. Dawn ix-xoghlijiet ta' riabilitazzjoni fuq il-mizbliet li kellna, Maghtab, Qortin - Ghawdex u Wied Fulija s'issa swew madwar €8.4 Miljun. Il-gvern qiegħed issa jalloka € 30 Miljun biex tibda t-tieni fażi tar-rijabilitazzjoni sabiex dawn is-siti jinbidlu f’parks. B'hekk minn postijiet ta' misthija jigu mibdula f'parks ghall-familja.

Jan 15, 2009

Strategija serja mimlija sfidi

Illum kelli jum ddominat minn attivitajiet marbuta mat-Tibdil fil-Klima. Bdejt il-gurnata meta attendejt ghall-laqgha li fiha Kumitat ta' Esperti pprezenta l-Istrateġija fuq Tibdil fil-Klima lill-Prim Ministru gewwa l-Berga ta' Kastilja. Wara flimkien mal-membri tal-Kumitat tal-Esperti, li jien kont ħtart f’Ġunju tas-sena li għadda, nehdejt il-proċess ta’ konsultazzjoni pubblika fuq dan id-dokument waqt konferenza stampa. Il-ġurnata ntemmet b’dibattitu parlamentari dwar is-suppost Private Members Bill tal-Onor.Leo Brincat.

Irrid qabel xejn nirringrazzja lill-esperti, mmexxija minn David Spiteri Gingell, li aċċettaw minnufih li jikkontribwixxu fit-tfassil ta’ din l-Istrategija tant importanti għal pajjizna. Nirringrazzja wkoll lil kull min għen u ħadem għat-tlestija ta’ din l-Istrategija li fiha 87 proposta konkreta ta’ kif pajjizna għandu jizgura li jilħaq il-miri ta’ tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ gassijiet serra.

Nappella biex il-proċess ta’ konsultazzjoni pubblika jkun tabilħaqq wieħed popolari u li jwassal biex fil-futur qrib, pajjizna jkollu Strateġija Nazzjonali mibnija fuq kunsens wiesa’ li jkun frott ta’ diskussjoni matura bejn dawk kollha kkonċernati. Ma rridux li dan is-suġġett isir ballun politiku. Ikolli nistqarr izda li jien dizilluz b’ċertu atteġġjamenti li rajt sa’ issa, fosthom ta’ min ta l-impressjoni li qed iressaq xi Abbozz ta’ Liġi quddiem il-Parlament, meta kull ma ressaq kienet sempliċi mozzjoni ta' 153 kelma !

Dan hu suġġett li fuqu ma nistgħux, u ma għandniex infallu bhala pajjiz. Għandna dmir kemm lejna nfusna, kif ukoll lejn ġenerazzjonijiet futuri. Illejla fil-Parlament spiccajt id-diskors tieghi hekk : "l-ewwel hemm bzonn li naqblu fuq il-mizuri li ghandna bzonn niehdu biex nilhqu l-miri. Din hi l-vera priorita’ ghal pajjizna fil-mument. Fuq ligi u checks & balances nkomplu nitkellmu wara."

Jan 13, 2009

Ghazla kuragguza

Il-bierah iltaqa l-Grupp Parlamentari tal-PN biex jiddiskuti l-proposta tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi biex bhala l-President tar-Republika li jmiss jinhatar Dr.George Abela. Kellna diskussjoni miftuha hafna. Il-Prim Ministru, kif kien ghamel diga anke fil-laqgha tal-Kabinett, ta spjega cara ghall-ghazla tieghu.

Huwa sostna li wasal il-mument li pajjizna jaghmel pass iehor, dak li ghall-ewwel darba jigi nominat politiku li ma jappartenix lill-partit fil-Gvern. Mossa kontraversjali li hasdet lil hafna, izda kif qal Lawrence Gonzi, "Jekk trid tmexxi trid tkun lest ukoll li tbiddel il-mudelli li drajna".

Il-mudell ilu li ntghazel mill-1976 meta l-Partit Laburista fil-gvern kien ghazel ex-Ministru tieghu. L-istess gara fl-1982. Dan il-mudell kompla ghal dawn l-ahhar 20 sena. Zgur li wiehed ma jistax jargumenta li dan il-mudell ma seddaqx l-istatura tal-Presidenza. Izda Gonzi kkonvinca li wasal il-mument li ssir bidla li tkompli tizviluppa l-ufficcju tal-President u tkun xempju tal-maturita' politika ta' pajjizna. Kien ghalhekk li b'kuragg ppropona lil George Abela.

George Abela huwa bniedem rispettat ghax f'mumenti mportanti ma ddejjaqx jiehu posizzjonijiet li kienu kontra l-kurrent tal-kamp tieghu, inkluz fuq is-shubija ta' pajjizna fl-UE. Tista ma taqbilx f'kollox mieghu, imma huwa persuna umana hafna, moderat u razzjonali. Kellu karriera mzewqa b'impenn fil-professjoni legali, t-trejdjunjonizmu, il-politika u anke l-isport.

L-ghazla ta' Gonzi wiehed irid jara ukoll fl-opinjoni tieghi fil-perspettiva tal-mument. Pajjizna ghaddej minn mumenti difficli, f'dinja mimlija ncertezzi. Dan il-mewg naslu biex nirbhuh jekk naghrfu nisfruttaw is-sahha u l-gherf ta' kulhadd. Jorbot anke mal-vizzjoni ta' Gonzi : Flimkien kollox possibli.

Jan 11, 2009

Gym ghall-familja kollha

Il-bierah filghodu, flimkien mal-kollega tieghi Tonio Fenech, zort il-gym li ghadhom kemm lestew il-club tal-Melita FC gewwa Pembroke. Dan il-gym, li se jissemma Spinach Fitness Club, jifforma parti mill-investiment kbir li dan il-club ghamel matul l-ahhar sentejn. Ikolli nghid li l-gym huwa verament originali ghax huwa l-ewwel Family Gym f'pajjizna. Fih hemm sezzjoni ta' taghmir ghat-tfal, ohra ghat-teenagers u ohra ghall-adulti.

Idea verament tajba halli l-familja tkun tista taghmel sessjoni ta' ezercizzju taht l-istess saqaf. It-taghmir fis-sezzjoni tat-tfal, li jistghu jibdew minn eta' ta' 5 snin, huwa verament innovattiv, kkulurit u interattiv. Zgur li jhajjar lit-tfal jersqu 'l quddiem halli jaghmlu sessjoni. Parti mit-taghmir, bhal Gamebikes, jghaqqad l-idea tal-ezercizzju fiziku mal-loghob virtwali li issa saru mdorrijin jilghabu bih it-tfal illum. Hemm ukoll taghmir ghal persuna b'dizabilita fizika.

Gejna nfurmati wkoll li fost l-istaff impjegat ghal dan il-gym, li se jinfetah ufficjalment f'Marzu, apparti ghalliema tal-ezercizzju fiziku se jkun hemm ukoll Occupational Therapists u Child Psychologists. Il-filosofija tas-sezzjoni ghat-tfal hija mibnija fost affarijiet ohra fuq il-vizjoni tal-American College of Sports Medicine li jemmen li "resistance training in children and adolescents reflect an improved cholesterol level, cardio-respiratory fitness, bone health, selfimage and self-esteem."

Din il-facilita' tkompli turi kif il-volontarjat flimkien anke mal-investiment privat u l-ghajnuna tal-Gvern jista jsib il-forza biex ikompli jbiddel pajjizna u jaghmel minnu pajjiz mudell. Prosit u Good Luck !

Jan 10, 2009

It-Tieni Pass ghal Pjazza gdida.

Il-bierah bdejna t-tieni pass biex il-komunita' ta' Tas-Sliema tirbah lura Pjazza Sant'Anna. L-ewwel pass ittiehed f'Lulju tas-sena l-ohra meta l-Gvern avza lis-sid li ma kienx interessat igedded il-kirja meta din tiskadi totalment fl-ahhar tal-2008. Tajjeb wiehed jghid li parti mill-kirja skadiet 4 snin ilu u s-sid kompla jokkupa l-art.

Qabel 30 sena ilu, kien hemm Pjazza li giet kwazi okkupata kollha bl-istabbiliment magħruf bħala Magic Kiosk. Ili ninsisti sa mill-2005 li ġaladarba tagħlaq il-kirja, jkun opportun li l-Gvern itemm il-kirja u b’hekk ikun f’pozizzjoni li jimplimenta l-pjan tiegħu li jsebbaħ zona importanti f’Tas-Sliema.

It-tieni pass kien dak li l-haddiema tal-Works Division, fi hdan il-Ministeru tieghi, bdew jizgubraw il-post fuq direzzjoni tat-Taqsima Propjeta ta’ Gvern. Qabel ma ntervjenejna tlabna l-parir tal-Ufficcju tal-Avukat tar-Republika halli nkunu certi li nistghu nintervjenu. Il-parir kien dak li l-Gvern kellu kull dritt jintervjeni. Il-bierah u llum il-post bazikament inhatt u fil-granet li gejjin nibdew ix-xoghlijiet halli nsebhu din il-pjazza mill-gdid fl-interess tal-gid komuni.

L-intervent li beħsiebna nagħmlu fi Pjazza Sant’Anna jirrispetta l-istorja ta’ din il-pjazza kif ukoll jintegra max-xogħlijiet ta' titjib li sar dan l-ahhar fi Triq it-Torri. Irrid nirringrazzja lis-Segretarju Parlamentari, Dr.Jason Azzopardi tas-sehem tiegħu biex inkunu f’pozizzjoni li nagħtu lil Tas-Sliema pjazza ‘ġdida’.

Jan 7, 2009

Hal Mann Vella - ezempju ta' Best Practise

Il-bierah zort il-bini il-ġdid ta’ Halmann Vella. F'din iz-zjara mhux biss rajt l-qabza kbira li ghamlet din il-kumpanija fl-ahhar 50 sena izda kelli l-opportunita nara l-hafna inizjattivi li ttiehdu sabiex jaghmel din il-binja kemm jista jkun energy & water efficient.

Fost l-inizjattivi nsibu: l-orjentazzjoni tal-bini biex isir l-aħjar użu mid-dawl naturali, l-installazzjoni ta' twieqi double glazed u ta' louvers mekkannizzati li jinfetħu u jingħalqu skond kif ix-xemx tkun orjentata, kif ukoll l-installazzjoni ta' energy efficient lighting. Inizjattiva interessanti hija dik tal-installazzjoni ta' raised flooring fuq il-bejt, sabiex jinħoloq spazju ventilat bejn is-saqaf strutturali u l-art tal-bejt biex b’hekk tnaqqas ħafna l-ammont ta’ energijja meħtieġa li dan il-bini jkollu bżonn biex fih tinżamm atmosfera komda.

Interessanti l-fatt li din il-kumpanijja investiet f’ sistema ta’ ġbir u riċirkulazzjoni ta’ l-ilma li permezz tagħha ‘l fuq minn 96% ta’ l-ilma kollu li jintuza jiġi rkuprat u uzat mill-gdid. Id-Diretturi nfurmawni wkoll li bi ħsiebhom ikomplu jinvestu aktar sabiex ikomplu jsiru dejjem aktar eco-friendly, anke bl-installazzjoni ta' PV systems fuq il-bjut tal-fabbrika tal-kumpanija.

Fil-kelmtejn li ghamilt filwaqt li rringrazzjajthom tal-isforzi ambjentali tagħhom, tlabthom kemm jista jkun jesternaw dawn l-ezempji ta' best practice halli kumpaniji jew familji jikkupjaw dawn l-ezempji li mplimentaw huma.

Jan 1, 2009

Ekologija Umana

Dalghodu morna naghtu l-awguri tas-Sena l-Gdida lill-President u l-Arcisqof. Attivita' ta' kull sena. Kemmxejn bicca xoghol iebsa meta tkun irqadt xi t-3.30am u tkun trid tiltaqa fid-8.45am ! Imma din is-sena kienet kemmxejn differenti ghax hija l-ahhar darba li l-President Fenech Adami laqa l-pubbliku ghall-Awguri. Mument sinifikattiv fil-hajja ta' din il-persuna li aktar tard din se jtemm il-karriera pubblika tieghu. Persuna li tat ilu attiv sa mill-1962, jien lanqas kont ghadni twelidt. Laqatni l-fatt li fid-diskors tieghu rrikonoxxa b'mod pubbliku l-"leadership qawwi" tas-successur tieghu, Lawrence Gonzi.

Wara zorna lill-Arcisqof Cremona. Il-PM Gonzi fil-kelmtejn li ghamel tkellem fuq is-sinifikat taz-zjara tal-Kabinett lill-Isqfijiet. Spjega li din hija riflessjoni tal-impenn tal-Kabinett li jibni l-hidma tieghu fuq il-valuri tal-kultura nisranija, specjalment fuq il-valur tas-solidarjeta' u l-valur ta' servizz ghal gid komuni.

Laqatni hafna kumment li ghamel l-Arcisqof Cremona meta irrefera ghal parti mill-messagg tal-Papa Benedittu XVI ghall-Ewwel tas-Sena, fejn spjega li kull persuna ghandu jhoss ir-responsabilita' li jiehu hsieb lill-ghajru. Qal li s-sens ta' responsabilita' mhuwiex biss tal-mexxejja imma ta' kulhadd. Semma ukoll il-htiega li nharsu ukoll l-ekologija umana apparti l-ekologija ambjentali. L-ekologija umana huwa terminu li l-Papa Benedittu XVI uza dan l-ahhar fejn accenna ghad-difiza tar-relevanza tal-familja u r-relazzjoni bejn il-mara u r-ragel ghat-tnissil tal-gens uman. Il-parir li tana l-Arcisqof Cremona huwa li nzommu dan il-hsieb f'mohhna f'kull decizjoni li niehdu. Kliem li ghandna bzonn nixtarruh sew.