Apr 15, 2014

Ghaliex astjenejna


L-abbozz tal-Unjonijiet Civili kellu jkun fuq Unjonijiet Civili.  Imma dan mar lil hemm minn dak li l-Gvern stess kien iddikjara li kellu jkun.  Morna ghal zwieg bejn persuni tal-istess sess.  Konna dejjem cari.  Nemmnu li zwieg ghandu jkun bejn mara u ragel.  Dan ma jfissirx li ma nemmnux li ghandu jkun hemm relazzjoni legali (unjoni civili) bejn persuni tal-istess sess li jiddikjaraw li jinhabbu, speċjalment biex ikunu mħarsin l-obbligi lejn xulxin anke jekk din ir-relazzjoni tispiċċa.   Imma dak m’ghandux jissejjah zwieg. 

Il-Gvern hu evidenti li spicca jiproduci hallata ballata.  Halla elementi fil-ligi taz-zwieg bejn ragel u mara anke ghal zwieg bejn zewg persuni tal-istess sess. Kien ghalhekk li l-Oppożizzjoni talbet li titneħħa r-referenza ghal ċertu kundizzjonijiet li fiż-żwieġ jafu jwasslu għall-annullament, bħal impotenza jew in-nuqqas ta' atti sesswali, ma jkunux jgħoddu għall-unjoni ċivili.  Ghidnilu li b’hekk se jispicca anke jinsulenta lill-persuni tal-istess sess li jridu jinghaqdu f’Unjoni Civili. Imma l-Gvern ta’ Joseph Muscat kompla jwebbes rasu.

Iktar minn hekk, l-Oppożizzjoni pproponiet li fil-liġi dwar l-unjoni ċivili ma jkunx hemm riferenza għall-adozzjoni tat-tfal mill-koppji tal-istess sess, iżda din għandha titpoġġa fil-Liġi tal-Adozzjoni. Biex dan isir sew, l-Oppożizzjoni pproponiet li l-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali jniedi studju serju dwar l-adozzjoni f'pajjiżna, li jekk hemm bżonn iwassal għal tibdil fil-Liġi tal-Adozzjoni.  Anke ghax sa llum il-maggoranza temmen li t-trobbija tat-tfal idealment issehh bis-sehem ta' koppja ta' ragel u mara. Nemmen li qed naghgglu zzejjed fuq kwistjoni verament sensittiva ghat-tfal li jigu addottata.  Huwa evidenti li ma hemmx provi cari li tfal addottati minn kopja tal-istess sess ikollha trobbija hazina, imma daqstant iehor ma hemmx provi definittivi li tfal addottati minn koppja tal-istess sess ikollhom trobbija li ma thalliex effetti negattivi fuq it-tfal.  Jezistu bosta studji, hafna drabi konfliggenti.  Hu ghalhekk li fuq issue sensittiva bhal din hemm htiega li wiehed ghalissa jadotta l-Precautionary Principle, igifieri fejn ma hemmx certezza tkun aktar kawt. 

Qed immorru anke lil hemm minn fejn partiti socjal demokratici ewropej sa llum jaccettaw.  Ftit tal-gimghat ilu l-mexxej tac-centru xellug fl-Italja, Matteo Renzi qal hekk: “Ahna nispiraw ruhna mill-mudell Germaniz ta’ Civil Partnership fejn mhux accettabli adozzjoni ta’ tfal minn zewg persuni tal-istess sess”.  Sadanittant hawn Malta Joseph Muscat ridna mmorru anke oltre.

Dan il-Gvern ried jghaggel u anke njora l-emendi li resqet l-Opposizzjoni.  Kellu opportunita’ jaccetta dawn l-emendi sabiex din il-ligi jkollha kunsens miz-zewg nahat tal-Kamra izda l-Gvern ried iwebbes rasu, biex ipoggi lill-Opposizzjoni f’sitwazzjoni mbarazzanti, li jew tghid Iva u allura tigi tivvota anke hi fuq dawn l-issues ta’ mportanza kbira, inkella tghid Le u tidher kontra l-Unjoni Civili.  Ghax ahna favur l-Unjoni Civili imma mhux aktar, iddecidejna wara diskussjoni twila, li nastjenu ghax hekk nemmnu li l-ahjar li naghmlu fic-cirkostanzi li gabna dan il-Gvern.  Imma ghax konsistenti vvutajna favur l-emenda fil-Kostituzzjoni li Membru Parlamentari Nazzjonalista Claudette Buttigieg ippreżentat biex b’hekk jiżdied il-ħarsien kontra kull forma ta’ diskriminazzjoni fuq bażi ta’ orjentazzjoni sesswali.

Apr 13, 2014

Waterpolo – Teamsport li jixraqlu investiment akbar


Il-bierah it-team nazzjonali tal-waterpolo gab unur kbir ghall-pajjizna.  Rebah it-tieni post fil-Kampjonat tal-Commonwealth.  Irrid nghid grazzi lil dawk kollha li ffurmaw parti minn dan it-team li f’temp ta’ ftit gimghat gab rizultati verament posittivi.  L-ewwel fil-loghob fl-Irlanda u issa fil-Kampjonat tal-Commonwealth fl-Iskozja. Fuq kollox izda rrid nghid grazzi lil dawk kollha li matul is-sena kollha jaghtu hinhom u sahhithom biex dan l-isport flimkien mal-ghawm ikun ipprattikat f’pajjizna.  Mill-Presidenti tal-clubs ghal kit managers ! 
 
Dan huwa teamsport li matul is-snin b’mod konsistenti ghamel gieh lill-pajjizna.  Minhabba l-qaghda geografika taghna, ghandna vantaggi marbuta mal-fatt li pajjizna mdawwar bil-bahar u ghandu klima mill-aqwa, li jmissna nisfruttaw ferm aktar.  Wisq nibza li hafna drabi dan l-isport mhux dejjem sab l-aqwa sostenn.  Hafna drabi gew investiti flus f’dixxiplini sportivi minghajr ma fiehmna bizzejjed liema investiment jirrendi l-aktar.  Fis-snin li ghaddew pajjizna offra bosta skemi ta’ ghajnuna ghal diversi dixxiplini imma forsi ridna nuzaw diskriminazzjoni posittiva akbar favur teamsports li ghandna vantaggi fih.
 
Irridu nifhmu lid an l-isport ghamel il-qabza li ghamel ghax il-clubs investew bi kbir u ghadhom jinvestu bi kbir biex igibu players barranin ta’ kwalita’ biex il-players u l-istaff tekniku taghna jiddakru mit-talent u l-esperjenza ta’ dawn il-players.  Naf mill-esperjenza u l-kuntatt tieghi mal-clubs tal-waterpolo l-aktar fid-distretti li nikkontesta jien, is-sagrificcji anke finanzjarji li jaghmlu hafna drabi l-membri tal-kumitati stess biex isostnu dan l-izvilupp.  Zvilupp li ghandu bzonn gharfien u rikonoxximent akbar, anke mill-media lokali.
 
Il-waterpolo ha qabza ‘l quddiem meta saru l-pitches maghluqa lejn it-tmiem tas-snin sittin u l-bini tal-pixxina f’Wied il-Ghajn li izda xorta kienet tuza ilma Bahar.  Imbaghad saret qabza kbira ta’ kwalita’ meta saret il-pixxina nazzjonali moderna gewwa Tal-Qroqq lejn il-bidu tas-snin disghin, fejn ghall-ewwel darba l-players setghu jitrenjaw matul is-sena kollha u jilghabu f’ilma helu u b’hekk jidraw jilghabu fil-kondizzjonijiet tal-kompetizzjonijiet barranin.  Hadna hsieb ukoll nahdmu biex b’Bugia jkollhom pixxina gdida u vvutajna l-flus ghaliha.  Sfortunatament x-xoghol sal-ahhar elezzjoni ma kienx ghadu beda minhabba kumplikazzjonijiet legali fuq tender.
 
Il-pixxina nazzjonali f’Tal-Qroqq izda llum saret limitata ghad-domanda kbira li hawn f’pajjizna kemm ghal waterpolo kif ukoll ghall-ghawm.  Hemm bzonn urgent ta’ pixxina ohra f’pajjizna llum qabel ghada.  Sfortunatament jidher li dan il-Gvern mhux talli mhux qed jipjana dan, talli l-pixxina ppjanata ghal gzira t’Ghawdex tpoggiet fuq l-ixkaffa għax “mhix finanzjarjament vijabbli”.  Facilitajiet bhal dawn ghandna bzonnhom daqs il-hobz jekk irridu nifirxu l-prattika ta’ din id-dixxiplina sportiva anke fl-iskejjel taghna halli nrawwmu sportivi godda li ghada jgibulna unuri aktar mill-llum.

Apr 5, 2014

Weghda Ohra = Gidba Ohra


Ftit tal-granet ilu l-haddiema tal-Generation tal-Enemalta gew imsejha ghall-laqgha li fiha kien hemm anke l-ex Ministru Laburista Charles Mangion, llum Chairman tal-Enemalta.  F’din il-gimgha dawn il-haddiema nghataw 4 ghazliet.  L-ewwel ghazla: Li jekk iridu jistghu japlikaw ma´ Shanghai Electric (li se tmexxi l-impjant tal-BWSC) u jekk jintghazlu jkollhom kuntratt ta´ 3 snin.  It-tieni ghazla: Jistghu japlikaw ma´ Shanghai Electric fl-Ewropa u jekk jintghazlu ukoll ikollhom kuntratt ghal perjodu definit.  It-tielet ghazla: Jistghu japlikaw biex imorru mal-ElectroGas li tmexxi l-impjant tal-LNG u anke hawn ikollhom kuntratt ghal perjodu definit.  Ir-raba ghazla: Jistghu jibqghu mal-Enemalta imma jmorru biss bid-day duties u ovvjament f´dak il-kaz jigu fuq basic pay biss, ghax jitilfu s-shift allowance.

Ara ftit kif qarqu bihom lill-haddiema.  Qabel l-elezzjoni f’laqgha li kien ghamel ghall-haddiema tal-Enemalta Joseph Muscat kien weghdhom solennement li t-Take Home Pay zgur li tibqa l-istess !   Issa dik il-weghda taret mar-rih !  L-istes il-weghda li l-Enemalta ma tkunx privatizzata !  Tipikament:  Jghid haga u jaghmel ohra.  U sadanittant il-GWU kuntenta u sodisfatta.  Ara ma taghmilx hoss u tqajjimha mir-raqda !  Mur gib l-istess Union x’kienet tghid u taghmel kieku azzjonijuiet bhal dawn saru qabel Marzu 2013 !  U mbaghad il_prim Ministru f’kumment li ta dan l-ahhar   lill-media, qal li hu mpressjonat b’kemm sr xoghol fil-qasam tal-energija fl-ahhar sena.  Da zgur jekk ghandek Union li saret it-tapit tal-Gvern u ghamlet lill-haddiem it-tapit taghha !

Gvern kollu sigrieti.  Din il-gimgha stess ghamilt mistoqsija parlamentari lill-Ministru Konrad Mizzi li kienet tghid hekk:  Peress li fl-20 ta’ Frar it-Times of Malta ikkwotatek tgħid li “Consumers who used tampered smart meters are being given a six-week deadline to regularise their position or face the consequence”, jista’ l-Ministru jgħid kemm persuni resqu ‘l quddiem u dawn kif kienu maqsumin raħal b’raħal ?  Wegibni biex nirreferi ghat-twegiba 8213 li kienet taqra hekk: Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li l-investigazzjonijiet mill-Enemalta u mill-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin, u fid-dawl ta’ dan ma jkunx prudenti li tingħata din l-informazzjoni.

Onestament ma nistax nifhem l-informazjoni li tlabt kif qatt tista tfixkel l-investigazzjonijiet !  U x’investigazzjonijiet mill-pulizija jekk kellna ammissjoni fil-Qorti li l-Gvern ta struzjonijiet biex il-Pulizija ma jiprocedux kontra dawk li xahhmu biex gabu meter imbaghbas ?!  Bhas-soltu l-Ministru Konrad Mizzi jaghtik risposta li ma tkunx risposta ghat-twegiba li tkun ghamilt inkella jaghmillek kif jaghmel lill-haddiema:  Jurik id-debba u jqabbzek il-hmara.

Apr 4, 2014

Abela u Coleiro Preca


It-tmiem ta’ era huwa dejjem ideali biex wiehed jaghmel analizi qasira ta’ dak li jkun ghadu kif sehh.  Il-presidenza ta’ George Abela tintemm illum.  Presidenza li kienet wahda storika peress li Abela kien, u ghadu, l-uniku president li kien nominat minn Prim Ministru, f’dan il-kaz Lawrence Gonzi, li mhux gej mill-istess kamp politiku tieghu.  Ezempju mill-aqwa li hija hasra li l-Prim Ministru Muscat ghazel li ma jsegwix.
 
Pero lura ghall-presidenza ta’ Abela, nahseb li nkun qed naqsam sentiment komuni meta nghid li George Abela rnexxielu jinvolvi lin-nies b’success.  Kienet presidenza popolari li permezz taghha Abela rnexxielu jilhaq miri ambizzjuzi fil-gbir ta’ fondi li jsiru b’mod regolari mill-Community chest Fund. 
 
Dan ma jfissirx li din ma kenitx ukoll presidenza li kellha wkoll il-waqtiet kontroversjali taghha.  Wiehed jista’ jsemmi l-issue tad-diskors tat-tron, jew it-twaqqif tac-centru ghall-persuni bi problemi relatati mal-ikel bl-involviment ta’ persuna mill-istaff tieghu, jew inkella l-issue ta’ meta iben il-president tkellem b’mod mill-aktar partigjan fil-kampanja elettorali tal-Partit Laburista qabel l-ahhar elezzjoni.  Imma dawn bl-ebda mod ma jtellfu mir-rizultat posittiv ta’ din il-Presidenza.  George Abela matul l-ahhar 5 snin ikkonferma dak li kont ktibt jien meta nhatar fl-2009.  Dakinhar kont ghidt : Tista ma taqbilx f'kollox mieghu, imma huwa persuna umana hafna, moderat u razzjonali.
 
George Abela bhala Kap ta’ Stat pprova, u rnexxielu sa’ certu punt, jkompli jghaqqad lill-poplu Malti.  Wera wkoll rgulija meta fl-ahhar jiem iddecieda li fuq punt ta’ kuxjenza ma jiffirmax l-Att dwar id-Drittijiet Civili, liema ligi tmur lil hemm minn dak li originarjament kienet intiza li ggib.  Insellem lil George Abela u lil martu tas-servizz li taw fl-ahhar hames snin u nirringrazzjah tas-sehem tieghu.
 
Issa tibda l-era tal-President ML Coleiro Preca.  Ivvotajna favur minkejja li ma kienx hemm konsultazzjoni mal-Kap tal-Opposizzjoni u l-informazzjoni ngħatat lilna wara li kulħadd kien jaf bil-ħatra.  Ivvotajna favur minkejja li l-Prim Ministru qed imur anke lil hemm mill-Kostituzzjoni u qal li lest jaghti rwol ezekuttiv anke lill-President.  Kellu ragun l-Kap tal-Opposizjoni jghid li “kull tibdil li jsir għandu jkun rifless f'tibdil Kostituzzjonali.” Ahna lesti biex ikun hemm diskussjonijiet dwar dan it-tibdil, imma ma nipretendux li nigu pprezentati fait accompli.  L-Oppożizzjoni se tivvota favur biex din il-Presidenza tkun verament tagħna lkoll.  Nawgura lill-president il-gdid il-hidma t-tajba b’risq il-poplu kollu.

Apr 3, 2014

X'qed iwassal ghal dan ?


Dan l-ahhar kont qieghed Londra u laqatni poster li rajt fl-underground.  Il-poster tan-National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) kien jghid hekk: NSPCC’s Childline service has seen a 33% increase in young people contacting us about feeling suicidal.  Zieda ta’ 33% !  Verament tal-biza ! X’ qed iwassal ghal dan ? 
 
Wisq nibza li qed nghixu hajja mghaggla wisq fejn ftit li xejn qed infittxu li nqattghu hin mat-tfal taghna u meta jkunu hdejna xorta bilkemm inkellmuhom jew ikellmuna. Hafna drabi ftit li xejn infittxu li naghmlu affarijiet flimkien.  Taht l-istess saqaf imma izolati fil-kmamar separati taghna inkella fl-istess kamra imma fuq it-tablet jew l-smart phone taghna, kulhadd b’rasu mghaddsa. 
 
Ma rrid niggudika lil haddiehor.  Nibda bija nnifsi.  TV kwazi f’kull kamra, u allura lanqas htiega li wiehed imqar jara programm flimkien. Qed nispiccaw nizolaw ruhna.  Nispiccaw wahedna anke meta nkunu go folla nies.  Ftit li xejn nikkomunikaw, ftit li xejn nitkellmu ma’ dawk ta’ madwarna.  Hafna tfal u zghazagh qed jispiccaw izommu go fihom infushom dak li jkunu qed ihossu u ftit li xejn jesprimuh, inkella jekk jesprimuh jispiccaw jaghmlu dan b’mod unanimu ma’ xi hadd virtwali fuq l-internet.
 
Is-sens ta’ familja, familja estiza u wiehed f’komunita’ nibza li ntilef jew qed nitilfuh b’mod qawwi.  Ftit li xejn hemm kuntatt f’ghaqdiet volontarji li jfittxu li joffru servizz fil-komunita’ fejn permezz ta’ dan il-kuntatt tifhem li l-problemi tieghek huma relattivi.  Kull problema nhossuha piz kbir fuq dahrna u naqtghu qalbna.  Wisq nibza wkoll li s-sistema edukattiva ghadha wisq formali u ftit li xejn toffri appogg.  Imma fuq kollox nemmen li ahna l-genituri rridu nifhmu aktar ir-responsabilitajiet taghna u fejn ma nifhmux infittxu li nithargu f’parental skills. 

Apr 2, 2014

Investing in Water


Il-gimgha l-ohra attendejt ghall-Closing Event tal-inizzjattiva tal-Malta Business Chamber taht il-programm tal-EU LIFE+ bl-isem “Investing in Water”, inizzjattiva li konna ghinna biex tibda mas-sentejn u nofs ilu. Il-progett beda billi ezamina kif jikkunsmaw l-ilma numru ta’ lukandi u fabriki f’pajjizna u wara gew diskussi u mplimentati bidliet li naqsu l-konsum.  Impressjonanti l-fatt li hu kkalkulat li din l-inizjattiva waslet biex ikunu ffrankati mal-141 miljun litru ta’ ilma f’dawn l-istabbilimenti.   Hu kkalkulat li whud mill-azjendi sahansitra naqsu l-konsum taghhom bi 30%, anke ghax primarjament hadu inizzjattivi biex jigbru u jahznu l-ilma tax-xita.  
 
Dan il-progett huwa ezempju mill-ahjar ta’ kif il-privat jista jimpenja ruhu biex bil-fatti inaqqas il-konsum u fl-istess hin jifranka mill-ispiza tieghu.   Il-Malta Business Bureau verament tat ezempju tajjeb b’din l-inizzjattiva.  Ma qaghditx tgerger imma hadet inizzjattiva biex taghmel xi haga konkreta. 
 
F’din l-event kien hemm numru ta’ diskorsi formali, presentazzjoni tajba hafna mill-project leader u ghoti tac-certifikati lir-raprezentanti tal-azjendi li ppartecipaw f’dan il-progett. Kont dizappuntat izda li ma kienx hemm qsim tal-esperjenzi bejn il-partecipanti.  Nemmen li sharing of best practices huwa ezercizzju mportanti hafna fi progetti bhal dawn.  
 
Inizzjattivi bhal dawn huma krucjali jekk irridu li jintlahqu l-miri tal-Politika Nazzjonali dwar l-Ilma li konna varajna ahna fl-2011.  Sfortunatament ikolli nistqarr li minkejja d-diskors sabih ta’ dan il-Gvern l-ispinta li konna bdejna ahna fil-qasam tal-konservazzjoni tal-ilma jidher li majnat sew.  Tlett ezempji:  Weghda tal-Budget tal-2012 fejn il-familji maltin kellhom jinghataw water saving kits baqghet fuq l-ixkaffa minkejja li anke l-Gvern tal-Labour inkludiha fil-Programm Elettorali tieghu ! It-tieni: Ir-ritmu tal-installazzjoni ta’ meters mal-boreholes tal-bdiewa tbatta. It-tielet: Il-Pjan ta’Azzjoni dwar in-Nitrati biex jitnaqqas il-livell ta’ nitrati  fl-ilma tal-pjan inghata l-genb minkejja li gibna flus mill-UE ghalih !  Programm li kellu jsir b’nefqa ta’ €1.4 Miljun, b’nofs l-ispiza tithallas mill-UE.  Paroli sabih nisimghu kemm trid imma fatti xejn.  U qiesu hadd ma jsaqsi xejn ! 

Mar 22, 2014

LNG - X'ma qalulniex !


Ufficjali tal-kumpanija li se topera l-impjant tal-LNG gew ikkwotati li qalu “ghaliex dan l-ghageb kollu.  Mill-port ta’ Tokyo jghaddu skoss vapuri b’hazna ta’ LNG.”  Taf x’ma qalux li l-hazna hemm mhijiex fuq vapur antik imma f’tankijiet fuq l-art.  Zgur li l-hazna mhijiex fuq vapur bhal LNG Gemini li ghandu diga 36 sena !  Ma qalux lanqas li l-port ta’ Tokyo hu ferm akbar minn dak ta’ Marsaxlokk u fil-fatt fil-port ta’ Tokyo jidhlu tlett gzejjer daqs Malta ! 
 
Ma qalulniex lanqas li fir-rapport ta’ Papadakis hemm disclaimer daqs dinja li tghid li m’hemmx riskju sakemm ma jkunx hemm xi sors ta’ spark fl-inhawi !  Ma jafx Papadakis li hdejn il-hazna se jkun hemm powerstation ?!    Kellu ragun jghid Profs.Hans Pasman li r-rapporti li saru huma anqas minn nofs lehja !
 
Ma qalulniex li jekk il-vapur tal-hazna f’maltempata jidhol go fih vapur iehor jew jinqala minn postu (kif qalu s-sajjieda ta’M’Xlokk) u tizviluppalu ticrita ta’ anqas minn metru kwadru tohrof shaba ta’ gass li tghatti M’Xlokk kollu u din tiehu sempliciment b’sigarett !  Dan kellu jghidulna l-Profs.Hans Pasman, espert f’Risk Assessment li jghix f’Malta u jaf il-limitazzjonijiet tal-bajja ta’ M’Xlokk. 
 
Jipruvaw ibellghuha li qed jaghmlu l-progett biex irahhsu d-dawl. Ma qalulniex li se jintrabtu li jixtru l-energija kollha li se jiprovdi l-operatur privat tal-impjant b’9c6 anke meta pajjizna permezz tal-interconnector se jkun jista jixtri l-elettriku b’terz ta’ dak il-prezz, aktar u aktar issa li fl-Ewropa beda jopera suq hieles permezz ta’ dak li jissejjah Market Coupling !  X’ma jiddefendix il-progett l-operatur privat ! 
 
Ma qalulniex lanqas fhix wasal il-feasibility study tal-pipeline bejn Sqallija u Malta li konna gibna l-flus ghalih mill-UE.  Ovvjament ma jridux jippublikawh qabel din id-decizzjoni tal-MEPA nhar it-Tnejn li gej (illum ghal min qed jaqra dan l-artiklu).  Ghax dan ir-rapport zgur jghid li ma jaghmilx sens li l-operatur privat li se jkun nefaq mal-180 Miljun f’re-gassification unit li se jitpogga fuq l-art jieqaf juza dan il-unit u jhallih wieqaf ghax jingieb il-pipeline !  B’dan il-progett qed joqtlu l-pipeline !  Dik hi l-verita !