May 1, 2014

L-Ewropa - l-akbar progett


Illum pajjizna jiccelebra 10 snin mis-shubija fl-Unjoni Ewropea.  Dak ma kienx ikun possibli kieku ma rebahx il-vot IVA sena qabel fir-Referendum, minkejja l-bizat mizrugha mill-Partit Laburista f’kampanja mill-aktar aggressiva.  Illum 74% tal-poplu jemmen li Malta marret tajjeb fl-Unjoni Ewropea.  Ovvjament ferm aktar mill-52% li kienu vvutaw favur dik is-shubija fl-2003.  Dan il-fatt wahdu huwa definiitivament l-akbar sodisfazzjon li ghandhom nies bhal Eddie Fenech Adami, Joe Borg, Lawrence Gonzi, Simon Busuttil u tant politici ohra li bhali kienu mpenjati favur is-shubija.  Kburin li tajna sehemna.

Illum niehdu gost niccelebraw ir-rebha tal-fiducja fil-poplu Malti kontra l-biza li nimbelaw mill-balena ! Min dakinhar ma vvutax favur sfortunatament gie uzat minn mexxejja politici ohra li kienu kontra dan il-progett politiku ghall-pajjizna.  Ma kellhomx il-vizjoni ta’ pajjiz modern miftuh, imma pajjiz izolat “protett” mill-barranin.   Mhux biss ma kienux is-shubija ta’ pajjizna fl-Unjoni Ewropea imma qatt ma kienu favur l-Unjoni Ewropea nnifisha bhala l-akbar progett politiku mit-tieni gwerra dinjija ‘l hawn.

Is-shubija fl-UE gabet qabza ta’ kwalita’ lis-socjeta’ taghna.  Gabet investiment akbar lejn pajjizna, gabet swieq miftuha ghall-intraprizi Maltin, gabet eluf ta’ miljuni investiti fl-edukazzjoni, fis-sahha, fl-ambjent ta’ pajjizna.  Gabet titjib sinifikanti fl-istandards taghna. Gabet fuq kollox bidla fil-mentalita’.  Fadlilna x’naqdfu izda biex nahsbu b’mohh ewropew.  Rari nitkellmu fuq il-progett politiku jismu Unjoni Ewropea.  Bilkemm naghmlu dan anke fil-kampanja ghall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ! Dan ma jghoddx ghalina biss.  Sfortunatament ghadna nharsu wisq lejn l-UE biss bhala fond ta’ flus u kwazi xejn aktar.  Ftit li xejn qatt niddedikaw hin biex nahsbu x’ghandhom ikunu l-passi li godda li rridu naghmlu biex insahhu dan il-progett politiku. 

Hafna jirrikonoxxu li din l-Ewropa mxiet hafna ‘l quddiem imma jonqosha hafna aktar x’taqdef ‘l quddiem. Il-progett Ewropa sfortunatament qiesu stagna.  Forsi anke ghax kien komdu ghal certi politici biex iwahhlu l-krizi ekonomika taghhom f’haddiehor, fl-Unjoni Ewropea.  Hafna qed ihossu li din l-Ewropa saret tidher wisq bhala istituzzjoni finanzjarja, u ma ghadhiex bizzejjed mutur politiku b’kuxjenza socjali.  Xi kultant qed nonqsu wkoll ahna li ftit li xejn nuzaw lingwagg posittiv u ftit li xejn nitkellmu fuq il-kisbiet ta’ din l-Unjoni Ewropea. Xi kultant anke f’pajjizna il-progetti ffinanzjati mill-UE niehduhom for granted.  Progetti li kienu jibqghu biss fuq il-karta kieku ma kellniex l-ghajnuna finanzjarja qawwija tal-UE, li ghadha temmen fil-politika ta’ solidarjeta’ fejn il-pajjizi li zviluppaw l-aktar jghinu lil dawk li fadlilhom jizviluppaw. 

Ta' Hagrat - Kont nistenna ahjar


Lanqas temmen kif nies li certi nies iparlaw minghajr lanqas biss jiccekjaw il-fatti, jinghataw il-fatti imma jkomplu jirrepetu l-gidba.  L-esponenti tal-AD, Arnold Cassola u Karmenu Cacopardo, kienu fattwalment zbaljati meta l-gimgha l-ohra qalu li fiz-zmien li jien kont responsabbli ghal MEPA l-linja tal-izvilupp nbidlet vicin iz-zona ta' mportanza arkeologika msejjha Ta’ Hagrat fl-Imgarr Malta.  Kif urejt b’zewg site plans li ppublikajt, il-linja tal-izvilupp applikabbli llum ghada l-istess bhal dik li l-Parlament kien approva fl-1989 permezz tat-Iskemi Temporanji tal-Izvilupp (TPS – Temporary Provision Schemes).

Il-linja tal-izvilupp li l-Parlament approva fl-2006 baqghet preciz kif kienet giet approvata 17-il sena qabel.  Ma nbidel xejn.  Din l-informazzjoni hija accessibli ghal kulhadd.  Kull ma trid taghmel hu li tidhol fil-website tal-MEPA u din l-informazzjoni ssibha kollha.  Ghalhekk hadd minn dawn iz-zewg esponenti ma jista jghid li ma setghux igibu l-informazzjoni.  Kont nistenna ahjar minn zewg persuni li jipretenduha tal-pampaluni tal-korrettezza.

Cacopardo sahansitra fuq programm fuq it-tv wasal biex qal li jien imissni nerfa r-responsabilita’ politika ghall-permess li hareg issa mill-MEPA taht amministazzjoni tal-Labour ghax skond hu “d-decizzjoni politika biex l-art ssir ghall-bini ttiehdet 8 snin ilu”!  Gidba sfaccata.  Jien ma biddilt xejn.  Il-linja tal-izvilupp baqghet kif kienet fl-1989.

Cacopardo sahansitra qal li l-permess hareg ghax “Pullicino ghamel policy hazina”.  Lanqas ma kellu d-dicenza jghid li fuq is-sit li llum hemm l-applikazzjoni PA 00357/13 kien hemm applikazzjoni ohra fl-2006 bin-numru PA 00306/06 u li din l-applikazzjoni kienet giet rifjutata fit-22 ta’ Lulju 2008.  Ir-rapport tal-Case Officer li rrakkomanda r-rifjut kien thejja fi Frar 2008.  Dawn il-fatti ma sabhomx Cacopardo ? 

Dan kollu jikkonferma kemm kienet zbaljata u qarrieqa l-istqarrija tal-kelliema tal-AD li jakkuzaw lili b’responsabilita’ politika ghad-decizzjoni tal-MEPA ta’ llum li taprova zvilupp fuq dan l-istess sit.  Dan juri li l-kelliema tal-AD jew tkellmu minghajr lanqas biss ma ccekkjaw l-informazzjoni li hi accessibli minn kulhadd inkella kienu jafu l-informazzjoni u riedu xorta jitfghu t-tort fuqi biex jiehdu gwadann politiku.  Aghar minn hekk imma din il-gimgha esponent iehor tal-AD, Ralph Cassar, fuq programm iehor tat-tv jirrepeti din il-gidba.   Politika mibnija fuq il-gideb normalment kont natribwiha lill-esponenti ta’ partit iehor izda sfortunatament jidher li l-AD qed tiddakkar minn haddiehor.  Kont nistenna ahjar !

Apr 25, 2014

U l-azjendi privati jittewbu !


Hi posittiva l-ahbar li l-Gvern prezenti se jalloka €25 miljun mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali biex ikunu mwettqa 14-il proġett li sejrin jippromwovu l-użu ta’ enerġija nadifa.   Jidher izda minn dak li ntqal s’issa, li dawn il-progetti se jibbenefikaw direttament minnhom biss entitajiet tal-Gvern u mhux il-familji Maltin jew azjendi privati.

Din id-decizzjoni tikkontrasta sew mal-fatt li l-amministrazzjoni precedenti kienet allokat, bid-diversi skemi li tnehdew bejn l-2009 u l-2013, mal-25 Miljun Euro lill-familji Maltin biex jinvestu f’energija nadifa.  Biss biss fi zmienna kwazi 6,800 familja kienu bbenefikaw minn għotja biex jixtru pannelli fotovoltajċi b’investiment ta’ 18‐il miljun ewro.   Dan apparti li l-Gvern Nazzjonalista kien fil-bidu tal-2013 ukoll alloka €21 Miljun ohra minn fondi Ewropej biex familji Maltin ikomplu jinvestu f’pannelli fotovoltaici.

Barra hekk b’investiment ta’ €16-il miljun ohra kienu gew sostnuti 270 sid ta’ negozju jew fabbrika biex jinvestu f’sistemi ta’ enerġija alternattiva. 

L-istqarrija tal-gvern ta’ din il-gimgha ghal darb’ohra tonqos milli ssemmi x’ghajnuna se jaghti l-Gvern prezenti lill-azjendi Maltin biex jinvestu f’energija nadifa. L-istqarrija ma tghid xejn fuq id-decizzjoni tal-Gvern prezenti li ma jallokax €5.5 miljun lill-industrija lokali sabiex sidien ta’ fabriki jinstallaw panelli fotovaltajiċi fl-istabbilimenti taghhom.   Dawn il-€5.5 Miljun huma parti minn fondi ewropej li l-amministrazzjoni Nazzjonalista kienet gabet biex imorru ghall-installazzjoni ta’ pannelli fotovoltaici f’pajjizna.  Verament decizzjoni stramba aktar u aktar meta tiftakar li f’Awwissu tas-sena l-ohra habta w sabta il-Gvern prezenti waqqaf l-istess skema li kien nhieda hu stess ftit granet qabel u ta x’jifhem li din se terga tohrog fi zmien qasir.

Fuq kollox l-istqarrija tal-Gvern tonqos milli tghid meta l-Gvern prezenti se jippublika l-Pjan tieghu ghall-Energija Nadifa.  Tajjeb wiehed ifakkar li l-Ministru Konrad Mizzi kien qal li dan kellu jkun ippublikat f’Settembru tas-sena l-ohra, imbaghad aktar tard qal li lejn l-ahhar tas-sena l-ohra imma sa llum dan ghadu ma giex ippublikat.

Apr 17, 2014

Le ghall-kacca fil-Hdud


Il-kaċċa minn dejjem kellha importanza straordinarja f’Malta. Qabel ma dħalna fl-UE kienet wieħed mill-ostakoli li kkomplika n-negozjati. Dak iż-żmien il-Gvern nazzjonalista għamel kull ma seta biexjiżgura bilanċ bejn l-aspirazzjonijiet tal-kaċċaturi – fil-limiti tal-leġislazzjoni Ewropea – ħarsien ambjentali effettiv.

Minkejja l-isforzi kollha, l-kontroversji qatt ma naqsu u sena wara l-oħra, kellna nħabbtu wiċċna ma talbiet insistenti u protesti mill-kaċċaturi u, fl-istess ħin mill-ambjentalisti. Ir-riżultati spiss iddiżappuntaw kemm lill-BirdLife kif ukoll lill-kaċċaturi u l-olitika tagħna tellfitna ftit voti mhux ħażin miż-żewġ kampijiet iżda żammejna sod għalies ikkunsidrajniha bħala l-aħjar triq għall-pajjiż. L-iktar raġonevoli u ġusta.

Gvernijiet Nazzjonalisti qatt ma ssagrifikaw prinċipji biex jirbħu l-voti. Mhux hekk il-Partiti laburista li, b’mod ċiniku u sistematiku ipprova jitħabbeb kemm mal-kaċċaturi kif ukoll mal-ambjentalisti. Speċi ta’ jispara mal-kaċċaturi filwaqt li jtir mal-għasafar. Lill-kaċċaturi wegħduhom li Gvern Laburista jemendi r-regolamenti biex ikun hemm iktar ċans ta’ kaċċa. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ħarsien tal-Annimali ammetta b’mod skjett li l-gvern qed ifittex loopholes fil-liġijiet sabiex jippermetti iktar kaċċa!

Minħabba l-wegħdiet elettorali li l-Partit Laburista għamel lill-kaċċaturi, l-Gvern issa qiegħed jifida l-opinjoni pubblika u, minflok ma jkun prudenti biex ma jkomplix iħarrax is-sitwazzjoni u jżid it-tensjoni, għadu kemm ippubblika regolamenti ġodda, mimlijin konċessjonijiet lill-kaċċaturi. Regolamenti li ma jistgħux ma jitqiesux bħal provokazzjoni lill-ambjentalisti.  Huwa mod kif il-Gvern qed juri li, meta niġu għall-fatti, l-Gvern qiegħed b’ruħu u ġismu fuq in-naħa tal-kaċċaturi.

Fost ir-“riformi” li ġew introdotti, hemm il-permess li ssir kaċċa fil-Ħdud. Ħafna niex li ma jifhmux fl-għasafar u fil-ħarsien ambjentali huma kontra l-kaċċa għaliex ittellifhom meta jkunu qed jirrilassaw u jfittxu ftit mistrież fil-kampanja. Familji li jagmlu passiġġati jew picnics f’xi waħda mill-lokalitajiet sbieħ tagħna, spiss isibu ruħhom assedjati mill-kaċaturi, bi sparar kull fejn tisma. madwarhom. Ġieli kien hemm anki każi fejn waqa’ ċ-ċomb fuq in-nies li kienu għaddejjin. B’xorti tajba rari jkun hemm min iweġġa’ imma l-esperjenza żgur mhux waħda pjaċevoli. Kien għalhekk, u mhux biex jogħġob lill-BirdLife jew lill-Unjoin Ewropea, li l-Gvern Nazzjonalista kien ipprojbixxa l-kaċċa fil-Ħdud, meta jkun hemm iktar nies fil-kampanja. Issa dan kollu inbidel u qed titħalla l-kaċċa anki fil-Ħdud u festi. Għal darb’oħra, dan jista jitqies bħala ġest ta’ sfida, provokazzjoni, din id-darba lejn il-pubbliku Malti in ġenerali.

ll-bidliet li saru saru bil-metodi li issa drajna minn dan il-Gvern.  Bidliet li jithabru f’daqqa wahda minghajr l-ebda konsultazzjoni jew informazzjoni.  Jekk il-Gvern jahseb li qed jaghmel xi pjacir lill-kaccaturi, allura huwa zbaljat. Provokazzjoni bhal din se tghin biss biex ssahhah l-opinjoni pubblika kontra l-kacca u meta jigi r-referendum din id-decizzjoni zbaljata se jkollha effett fl-ghazla li se jaghmel il-pubbliku.

Apr 15, 2014

Ghaliex astjenejna


L-abbozz tal-Unjonijiet Civili kellu jkun fuq Unjonijiet Civili.  Imma dan mar lil hemm minn dak li l-Gvern stess kien iddikjara li kellu jkun.  Morna ghal zwieg bejn persuni tal-istess sess.  Konna dejjem cari.  Nemmnu li zwieg ghandu jkun bejn mara u ragel.  Dan ma jfissirx li ma nemmnux li ghandu jkun hemm relazzjoni legali (unjoni civili) bejn persuni tal-istess sess li jiddikjaraw li jinhabbu, speċjalment biex ikunu mħarsin l-obbligi lejn xulxin anke jekk din ir-relazzjoni tispiċċa.   Imma dak m’ghandux jissejjah zwieg. 

Il-Gvern hu evidenti li spicca jiproduci hallata ballata.  Halla elementi fil-ligi taz-zwieg bejn ragel u mara anke ghal zwieg bejn zewg persuni tal-istess sess. Kien ghalhekk li l-Oppożizzjoni talbet li titneħħa r-referenza ghal ċertu kundizzjonijiet li fiż-żwieġ jafu jwasslu għall-annullament, bħal impotenza jew in-nuqqas ta' atti sesswali, ma jkunux jgħoddu għall-unjoni ċivili.  Ghidnilu li b’hekk se jispicca anke jinsulenta lill-persuni tal-istess sess li jridu jinghaqdu f’Unjoni Civili. Imma l-Gvern ta’ Joseph Muscat kompla jwebbes rasu.

Iktar minn hekk, l-Oppożizzjoni pproponiet li fil-liġi dwar l-unjoni ċivili ma jkunx hemm riferenza għall-adozzjoni tat-tfal mill-koppji tal-istess sess, iżda din għandha titpoġġa fil-Liġi tal-Adozzjoni. Biex dan isir sew, l-Oppożizzjoni pproponiet li l-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali jniedi studju serju dwar l-adozzjoni f'pajjiżna, li jekk hemm bżonn iwassal għal tibdil fil-Liġi tal-Adozzjoni.  Anke ghax sa llum il-maggoranza temmen li t-trobbija tat-tfal idealment issehh bis-sehem ta' koppja ta' ragel u mara. Nemmen li qed naghgglu zzejjed fuq kwistjoni verament sensittiva ghat-tfal li jigu addottata.  Huwa evidenti li ma hemmx provi cari li tfal addottati minn kopja tal-istess sess ikollha trobbija hazina, imma daqstant iehor ma hemmx provi definittivi li tfal addottati minn koppja tal-istess sess ikollhom trobbija li ma thalliex effetti negattivi fuq it-tfal.  Jezistu bosta studji, hafna drabi konfliggenti.  Hu ghalhekk li fuq issue sensittiva bhal din hemm htiega li wiehed ghalissa jadotta l-Precautionary Principle, igifieri fejn ma hemmx certezza tkun aktar kawt. 

Qed immorru anke lil hemm minn fejn partiti socjal demokratici ewropej sa llum jaccettaw.  Ftit tal-gimghat ilu l-mexxej tac-centru xellug fl-Italja, Matteo Renzi qal hekk: “Ahna nispiraw ruhna mill-mudell Germaniz ta’ Civil Partnership fejn mhux accettabli adozzjoni ta’ tfal minn zewg persuni tal-istess sess”.  Sadanittant hawn Malta Joseph Muscat ridna mmorru anke oltre.

Dan il-Gvern ried jghaggel u anke njora l-emendi li resqet l-Opposizzjoni.  Kellu opportunita’ jaccetta dawn l-emendi sabiex din il-ligi jkollha kunsens miz-zewg nahat tal-Kamra izda l-Gvern ried iwebbes rasu, biex ipoggi lill-Opposizzjoni f’sitwazzjoni mbarazzanti, li jew tghid Iva u allura tigi tivvota anke hi fuq dawn l-issues ta’ mportanza kbira, inkella tghid Le u tidher kontra l-Unjoni Civili.  Ghax ahna favur l-Unjoni Civili imma mhux aktar, iddecidejna wara diskussjoni twila, li nastjenu ghax hekk nemmnu li l-ahjar li naghmlu fic-cirkostanzi li gabna dan il-Gvern.  Imma ghax konsistenti vvutajna favur l-emenda fil-Kostituzzjoni li Membru Parlamentari Nazzjonalista Claudette Buttigieg ippreżentat biex b’hekk jiżdied il-ħarsien kontra kull forma ta’ diskriminazzjoni fuq bażi ta’ orjentazzjoni sesswali.

Apr 13, 2014

Waterpolo – Teamsport li jixraqlu investiment akbar


Il-bierah it-team nazzjonali tal-waterpolo gab unur kbir ghall-pajjizna.  Rebah it-tieni post fil-Kampjonat tal-Commonwealth.  Irrid nghid grazzi lil dawk kollha li ffurmaw parti minn dan it-team li f’temp ta’ ftit gimghat gab rizultati verament posittivi.  L-ewwel fil-loghob fl-Irlanda u issa fil-Kampjonat tal-Commonwealth fl-Iskozja. Fuq kollox izda rrid nghid grazzi lil dawk kollha li matul is-sena kollha jaghtu hinhom u sahhithom biex dan l-isport flimkien mal-ghawm ikun ipprattikat f’pajjizna.  Mill-Presidenti tal-clubs ghal kit managers ! 
 
Dan huwa teamsport li matul is-snin b’mod konsistenti ghamel gieh lill-pajjizna.  Minhabba l-qaghda geografika taghna, ghandna vantaggi marbuta mal-fatt li pajjizna mdawwar bil-bahar u ghandu klima mill-aqwa, li jmissna nisfruttaw ferm aktar.  Wisq nibza li hafna drabi dan l-isport mhux dejjem sab l-aqwa sostenn.  Hafna drabi gew investiti flus f’dixxiplini sportivi minghajr ma fiehmna bizzejjed liema investiment jirrendi l-aktar.  Fis-snin li ghaddew pajjizna offra bosta skemi ta’ ghajnuna ghal diversi dixxiplini imma forsi ridna nuzaw diskriminazzjoni posittiva akbar favur teamsports li ghandna vantaggi fih.
 
Irridu nifhmu lid an l-isport ghamel il-qabza li ghamel ghax il-clubs investew bi kbir u ghadhom jinvestu bi kbir biex igibu players barranin ta’ kwalita’ biex il-players u l-istaff tekniku taghna jiddakru mit-talent u l-esperjenza ta’ dawn il-players.  Naf mill-esperjenza u l-kuntatt tieghi mal-clubs tal-waterpolo l-aktar fid-distretti li nikkontesta jien, is-sagrificcji anke finanzjarji li jaghmlu hafna drabi l-membri tal-kumitati stess biex isostnu dan l-izvilupp.  Zvilupp li ghandu bzonn gharfien u rikonoxximent akbar, anke mill-media lokali.
 
Il-waterpolo ha qabza ‘l quddiem meta saru l-pitches maghluqa lejn it-tmiem tas-snin sittin u l-bini tal-pixxina f’Wied il-Ghajn li izda xorta kienet tuza ilma Bahar.  Imbaghad saret qabza kbira ta’ kwalita’ meta saret il-pixxina nazzjonali moderna gewwa Tal-Qroqq lejn il-bidu tas-snin disghin, fejn ghall-ewwel darba l-players setghu jitrenjaw matul is-sena kollha u jilghabu f’ilma helu u b’hekk jidraw jilghabu fil-kondizzjonijiet tal-kompetizzjonijiet barranin.  Hadna hsieb ukoll nahdmu biex b’Bugia jkollhom pixxina gdida u vvutajna l-flus ghaliha.  Sfortunatament x-xoghol sal-ahhar elezzjoni ma kienx ghadu beda minhabba kumplikazzjonijiet legali fuq tender.
 
Il-pixxina nazzjonali f’Tal-Qroqq izda llum saret limitata ghad-domanda kbira li hawn f’pajjizna kemm ghal waterpolo kif ukoll ghall-ghawm.  Hemm bzonn urgent ta’ pixxina ohra f’pajjizna llum qabel ghada.  Sfortunatament jidher li dan il-Gvern mhux talli mhux qed jipjana dan, talli l-pixxina ppjanata ghal gzira t’Ghawdex tpoggiet fuq l-ixkaffa għax “mhix finanzjarjament vijabbli”.  Facilitajiet bhal dawn ghandna bzonnhom daqs il-hobz jekk irridu nifirxu l-prattika ta’ din id-dixxiplina sportiva anke fl-iskejjel taghna halli nrawwmu sportivi godda li ghada jgibulna unuri aktar mill-llum.

Apr 5, 2014

Weghda Ohra = Gidba Ohra


Ftit tal-granet ilu l-haddiema tal-Generation tal-Enemalta gew imsejha ghall-laqgha li fiha kien hemm anke l-ex Ministru Laburista Charles Mangion, llum Chairman tal-Enemalta.  F’din il-gimgha dawn il-haddiema nghataw 4 ghazliet.  L-ewwel ghazla: Li jekk iridu jistghu japlikaw ma´ Shanghai Electric (li se tmexxi l-impjant tal-BWSC) u jekk jintghazlu jkollhom kuntratt ta´ 3 snin.  It-tieni ghazla: Jistghu japlikaw ma´ Shanghai Electric fl-Ewropa u jekk jintghazlu ukoll ikollhom kuntratt ghal perjodu definit.  It-tielet ghazla: Jistghu japlikaw biex imorru mal-ElectroGas li tmexxi l-impjant tal-LNG u anke hawn ikollhom kuntratt ghal perjodu definit.  Ir-raba ghazla: Jistghu jibqghu mal-Enemalta imma jmorru biss bid-day duties u ovvjament f´dak il-kaz jigu fuq basic pay biss, ghax jitilfu s-shift allowance.

Ara ftit kif qarqu bihom lill-haddiema.  Qabel l-elezzjoni f’laqgha li kien ghamel ghall-haddiema tal-Enemalta Joseph Muscat kien weghdhom solennement li t-Take Home Pay zgur li tibqa l-istess !   Issa dik il-weghda taret mar-rih !  L-istes il-weghda li l-Enemalta ma tkunx privatizzata !  Tipikament:  Jghid haga u jaghmel ohra.  U sadanittant il-GWU kuntenta u sodisfatta.  Ara ma taghmilx hoss u tqajjimha mir-raqda !  Mur gib l-istess Union x’kienet tghid u taghmel kieku azzjonijuiet bhal dawn saru qabel Marzu 2013 !  U mbaghad il_prim Ministru f’kumment li ta dan l-ahhar   lill-media, qal li hu mpressjonat b’kemm sr xoghol fil-qasam tal-energija fl-ahhar sena.  Da zgur jekk ghandek Union li saret it-tapit tal-Gvern u ghamlet lill-haddiem it-tapit taghha !

Gvern kollu sigrieti.  Din il-gimgha stess ghamilt mistoqsija parlamentari lill-Ministru Konrad Mizzi li kienet tghid hekk:  Peress li fl-20 ta’ Frar it-Times of Malta ikkwotatek tgħid li “Consumers who used tampered smart meters are being given a six-week deadline to regularise their position or face the consequence”, jista’ l-Ministru jgħid kemm persuni resqu ‘l quddiem u dawn kif kienu maqsumin raħal b’raħal ?  Wegibni biex nirreferi ghat-twegiba 8213 li kienet taqra hekk: Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li l-investigazzjonijiet mill-Enemalta u mill-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin, u fid-dawl ta’ dan ma jkunx prudenti li tingħata din l-informazzjoni.

Onestament ma nistax nifhem l-informazjoni li tlabt kif qatt tista tfixkel l-investigazzjonijiet !  U x’investigazzjonijiet mill-pulizija jekk kellna ammissjoni fil-Qorti li l-Gvern ta struzjonijiet biex il-Pulizija ma jiprocedux kontra dawk li xahhmu biex gabu meter imbaghbas ?!  Bhas-soltu l-Ministru Konrad Mizzi jaghtik risposta li ma tkunx risposta ghat-twegiba li tkun ghamilt inkella jaghmillek kif jaghmel lill-haddiema:  Jurik id-debba u jqabbzek il-hmara.