Mar 30, 2012

Statistika posittiva dwar l-iskart.

L-aħħar statistika tal-Eurostat rigward l-immaniġjar tal-iskart f’pajjiżna hija posittiva u tqawwili qalbi. Il-ġenerazzjoni tal-iskart ras għall-ras niżlet għall-591 kilos. Irridu niftakru li konna niġġeneraw mal-700 kilo kull persuna sal-2008. Irrid ngħid li xorta
għadna niproducu aktar mill-medja fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, iżda ir-rata qed tonqos. Barra hekk f’sena waħda biss naqqasna l-volum tal-iskart mitfgħu fil-miżbla b’ 10%.


Il-kampanji ta’ informazzjoni li għamilna u l-facilitajiet li pprovdejna evidentament qed jgħinu biex tinbidel l-attitudni tal-komunita’. Huwa evidenti per eżempju li l-ammont ta’ skart mormi fil-kampanja naqas konsiderevolment, għalkemm baqa’ minn hu rresponsabbli minkejja li pprovdejna ħames ċentri għall-iskart goff li jipprovdu servizz b’xejn kuljum mit-Tnejn sal-Ħadd. F’dawn l-aħħar ħames snin, il-WasteServ ġabret aktar minn 63,000 tunnellata ta’ skart minn dawn is-siti.


Interessanti li ftit aktar minn nofs dan il-materjal jiġi depositat fiċ-ċentru tal-Imrieħel, fejn ġimgħa ilu organizzajna Open Day. Fl-2011 in-numru ta’ vetturi li daħlu fiċ-Ċentru tal-Imrieħel laħaq kwazi 67,000. Dan juri żieda ta’ 280%, kwazi t-triplu meta mqabbel mal-2007, li kienet l-ewwel sena tal-operat. Tajjeb nirrepeti għal darb’oħra li kwart biss tal-materjal depositat f’dawn ic-centri jispicca fil-miżbla, għax it-tlett kwarti l-oħra jiġi riciklat.


Biss it-triq biex nikkonvinċu biex nimxu f’din it-triq xejn ma kienet waħda faċli. Meta applikajna mal-MEPA biex nibnu dawn iċ-ċentri kienu bosta dawk li oġġezzjonaw, specjalment il-Kunsilli mmexxija mill-Partit Laburista. Illum ħafna minn dawk l-istess nies qegħdin magħna jitkellmu favur aktar separazzjoni ta’ l-iskart u favur il-ħolqien ta’ aktar ċentri bħal dawn. Għax anke huma fehmu li immaniġjar serju tal-iskart jiġġenera aktar ħolqien ta’ mpjiegi. Fadlilna qatigħ x’nagħmlu biex nilħqu l-prattici u l-miri tal-kumplament tal-Unjoni Ewropea iżda mexjin. Qed neżaminaw x’miżuri oħra nistgħu naddottaw, kif ukoll qed naħdmu biex ikollna facilitajiet oħra biex jitrattaw l-iskart li kull wieħed u waħda minn jiġġenera kuljum.

Mar 23, 2012

Misruqa

Illum nagħtu l-aħħar tislima lil Fr.Peter. Kelli x-xorti naħdem mieghu mill-qrib għal kważi ħames snin meta okkupajt il-kariga ta’ CEO fi ħdan il-Kunsill Malti għax-Xjenza U Teknoloġija meta hu kien Chairman u ħalla impatt li ngħożż għal ħajti kollha. Kien persuna mhux biss intelliġenti imma kellu fuq kollox ħafna ħiliet. Kien filosofu, matematiku, studjuż tal-loġika, kelliem ta’ bosta lingwi, awtur, poeta, kittieb inkluż ta’ opri u fuq kollox bniedem ta’ għarfien wiesa u vast fuq suġġetti varji. Kien kapaci jitkellem fuq it-teoloġija sa l-lampuki. Darba ġie mistieden jiftaħ wirja tal-arti, u waħda mix-xogħlijiet kien fiha figura ta’ lampuka. Spicca jispjega l-vjaġġi li tagħmel il-lampuka u l-familja sħiħa tal-ispeci ! Kien jitkellem b’passjoni. Xi kultant jitilfek għax ma tkunx kapaci tinżel fil-fond li kien kapaci jinżel hu. Imma dan ma kienx jagħmlu biex jitkessaħ u juri kemm jaf, anzi kien jibda jistħi jekk jinduna li mhux issegwi aktar.

Bhan-nies li jkunu aktar moħħhom fl-istampa l-aktar wiesa’, aktar milli fil-ħtiġijiet żgħar tal-mument, kien jispicca jinsa xi affarijiet. Mhux għax il-memorja ma kenitx tagħtih imma għax ikun qed jhewden fuq elf haġa oħra. Jeżistu bosta stejjer fuq hekk. Uħud veri, oħrajn ivvintati jew imżejna żżejjed. Kien persuna jaf jiccajta u kien kapaci juża l-umoriżmu biex jenfasizza xi punt li kien ikun qed jagħmel fid-diskors tiegħu. Kellu żewġ nagħmriet partikolari, il-clowns u l-ħmir. Kien jogħxa jiġbor xi bicca nformazzjoni ġdida fuqhom.


Imma l-aktar ħaġa li kienet tolqotni fih kienet l-umilta’. Minkejja l-għerf kbir li kellu u l-karigi prestiġjużi li okkupa f’ħajtu f’pajjiżna u barra minn pajjiżna, Fr.Peter baqa persuna mill-aktar umli. Ma kont tisimgħu qatt jiftaħar fuqu nnifsu. Dejjem kawt fuq kif jipreżenta lilu nnifsu. L-umilta’ kienet it-trademark tiegħu. Niftakar li meta tlabtu biex jgħammed lil bintna Mattea tgħidx kemm kien feraħ u qalli “X’unur dak!”. Jien kont pront u għidtlu “L-unur kollu tagħna li taccetta”.


Se jibqa jitfakkar fuq kollox bħala l-persuna li trasforma l-Universita’ ta’ pajjiżna minn waħda magħluqa għal waħda bil-bibien miftuħa. Mhux biss mill-aspett fiżiku, fejn minn Universita’ bi ftit mijiet ta’ studenti morna għal Universita’ li tilqa fiha eluf kbar ta’ studenti, imma anke f’sens pluralistiku ta’ opinjonijiet u opportunitajiet differenti. Universita’ li kapaci tirrispondi għall-ħtiġijiet ta’ llum u ta’ għada.


Fr.Peter kien fuq kollox persuna progressiva. Il-ħin kollu jhewden kif se jaccentwa l-bidla li tgħolli l-għarfien u l-għerf fis-socjeta’. Kien jemmen bis-sħiħ li pajjiżna jista’ jkun fuq quddiem f’din id-dinja ġdida fejn fizikament ħadd u l-ebda pajjiż m’għadu gżira. Dinja ġdida fejn kemm tavvanza ma jiddependiex aktar fuq ir-riżorsi materjali, iżda fuq l-għerf u l-kreattivita’. Kien dan il-ħsieb li ppromova fil-Partit Nazzjonalista. Fr.Peter ma kienx politiku. Imma kien għaraf li l-PN jista’ jkun għodda, mhux finalita’ fih innifsu, biex iġib din il-bidla u għalhekk xettel u saqqa dawk l-ideat. Fil-ħidma tagħna ta’ kuljum irridu nkomplu naħdmu biex inkomplu l-bidla kuljum kif kien jemmen Fr.Peter.

Mar 20, 2012

Rimi ta’ ħut

Huwa stmat li b’mod ġenerali s-sajjieda tal-Unjoni Ewropea jarmu lura fil-baħar ħuta minn kull erbgħa li jkunu qabdu. Dan il-ħut jintrema mhux neċesarjament għax m’huwiex tajjeb għal konsum, imma għax ma’ jkunx koprut mill-ammont ta’ ħut li jista’ jinqabad mill-bastiment, jew inkella għax ikun illegali li jinħatt l-art minħabba iżgħar mid-daqs stipulat. Din hija ħela kbira. Nistqarr magħkom li din hi l-frażi li wżajt biex nindirizza lil sħabi l-Ministri Ewropej responsabbli mis-Sajd u lill-Kummissarju tal-UE għas-Sajd, Maria Damanaki, fil-Kunsill tal-Ministri li sar il-bieraħ u llum.Il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi miżuri biex il-politika komuni tas-sajd tiprojbixxi dan ir-rimi ta’ħut. Qed jiġu proposti fondi bil-għan li l-metodi tas-sajd isiru iktar preċiżiu selettivi biex jiġi evitat il-qbid ta ħut mhux mixtieq. Għalkemm dan għandu jwassal għal tnaqqis konsiderevoli ta’ ħut mhux mixtieq (discards), bħal dak ta’ daqs żgħir, xorta waħda hu mistenni li jibqa jinqabad volum. Fir-rigward ta’ ħut żgħir, il-Kummissjoni tixtieq tkompli toħloq deterrent għal qbid tiegħu billi tillimita l-użu tiegħu sempliciment għal fish meal – dqieq tal-ħut, li jintuża f’diversi proċessi industrijali.


Jien nemmen li ħut li huwa tajjeb għall-konsum tal-bniedem m’għandux jispicca sempliciment dqieq. Waqt il-Kunsill insistejt li ħut żgħir għandu jintuża għal għanijiet umanitarji billi jingħata lill-istituti filantropici. Inkella li l-profitti li jsiru mill-bejgħ tiegħu jintużaw biex jgħin sajd iktar selettiv u jiżgura kontrolli dejjem aktar effettivi.

Kelli l-opportunita` li nisħaq li s-soluzzjoni tal-fish meal lanqas biss hija prattika għal Malta minħabba n-nuqqas ta’ impjanti neċessarji. F’isem is-sajjieda Malti argumentajt ukoll favur politika li tħajjar aktar il-konsum tal-ħut. Hu fatt magħruf li min jiekol ħut darba jew darbtejn
fil-ġimgħa jista’ jnaqqas ir-riskju ta’ diversi mard. Il-ħ
ut huwa
sorsimportanti ta’ omega-3, proteini, u ma’ tantx fiħ xaħam u għalhekk hu ta’ benefiċċju b’mod partikulari nisa tqal u tfal li qed jiżviluppaw.

Mar 17, 2012

Ilma, Żvilupp Sostenibbli u Għarfien

Il-ġimgha d-dieħla jaħbat il-Jum Dinji dedikat lill-Ilma. Hemm bżonn infehmu dejjem aktar kemm ir-riżorsi tal-ilma hija prezjuża, aktar hu aktar meta hu mistenni li fl-40 sena li ġejjin id-domanda għall-ilma se tiżdied b’55% fid-dinja. L-urbanizazzjoni
mgħaġġla, l-effetti tat-tibdil fil-klima kif ukoll it-tkabbir tal-ekonomiji dinjija se jkomplu jżiedu l-pressjoni fuq l-użu tal-ilma. Fi żmien 40 sena aktar minn 40% tal-popolazzjoni tad-dinja se jkunu qed joqgħodu f’artijiet fejn ma hemmx biżżejjed ilma għall-ħtigijiet tagħhom.

Bħala parti mill-kampanja Catch The Drop, li qed jorganizza l-Ministeru tiegħi fl-iskejjel biex nżiedu l-għarfien fuq din ir-riżorsa, nhar l-Erbgħa attendejt attivita’ li organizzaw it-tfal tal-iskola Primarja ta’ San Ġwann. Stajt nara l-entużjażmu tagħhom. Uħud mit-tfal kienu qishom kalamita miegħi, bl-ecitament ħiereg minn għajnejhom.
Fosthom Luigi, Francesca, Nathan u oħrajn li ppreparaw set ta’ mistoqsijiet u għamluha ta’ ġurnalisti bhala speci kelli konferenza stampa magħhom. Ngħid għalija jien nogħxa f’okkażżjonijiet bħal dawn u nkun kważi rrid inqabbadhom mitt bicca xogħol biex nisfrutta l-entużjażmu tagħhom.


Din il-ġimgha waqt li kont qed nitkellem dwar il-liġi dwar l-iżvilupp sostenibbli, sħaqt li hemm bżonn aktar informazzjoni u sensibilizazzjoni fuq dan. Għidt li għandna bżonn nibnu fuq l-esperjenza tant posittiva tal-EkoSkola, fejn illum għandna ‘l fuq minn 100 skola jippartecipaw f’dan il-programm ta’ edukazzjoni u azzjoni ambjentali fl-iskejjel tagħna. Nemmen li wasal iż-żmien li din l-esperjenza issa nifirxuha u nieħduha fil-komunitajiet ta’ pajjiżna. Għandna bżonn l-EkoKomunita’. Dan il-programm ta’ sensibilizazzjoni u informazzjoni dwar l-iżvilupp sostenibbli jrid jinbena mal-komunitajiet ta’ pajjiżna anke nittama bil-partecipazzjoni diretta
tal-Kunsilli Lokali.


Bħala leaders nistgħu nużaw lill-istudenti li għaddew diġa mill-esperjenza tal-EkoSkola u li issa kapaci jkunu mexxejja. Irrid ngħid li din l-idea beħsiebni niddiskutiha fil-ġranet li ġejjin mal-kollegi tiegħi Mario Demarco, Karm Mifsud Bonnici, kif ukoll man-Nature Trust, Profs Paul Pace u l-Assocjazzjoni tal-Kunsilli Lokali.

Mar 15, 2012

Tislima lil Censu Tabone

Il-bierah wara nofsinhar mort naghti l-ghomor lill-familja tal-President Emeritus Censu Tabone. Sibt lis-Sinjura Maria, mdawwra minn uhud minn uliedha u t-tfal taghhom. Ma kontx naf x’se nghid izda hassejt id-dmir li ghallanqas inkun vicin il-familja Tabone
f’dan il-mument difficli. Ghalija u ghal familja tieghi, Censu Tabone u l-familja tieghu kienu specjali. Missieri sa mis-snin sittin kien jghin lil Censu Tabone fil-kampanja elettorali, u kien sikwiet jghaddi s’ghandna. Il-familjari ta’ Censu l-bierah fakruni li meta kont ghadni zghir u jghiduli li gej ghandna l-Ministru Tabone, jien kont nibza mill-kelma Ministru u dlonk nidhol taht il-mejda tal-ikel ! Meta kbirt kull meta Censu Tabone kien jiltaqa mieghi, l-ewwel haga li kien isaqsini bi tbissima biex jigibidli saqajja kienet tkun “Ghadek tidhol taht il-mejda !?”


Censu Tabone kien ezemplari, simpatiku, bniedem tan-nies u tal-familja. Ghalih il-politika kienet servizz lil kull min ghandu bzonnu. Defnittivament jibqa jissemma ghall-karizma li kellu kemm bhala politiku u kemm bhala tabib tal ghajnejn. Kien bniedem ta’ umilta’ Id-dar tieghu dejjem miftuha, b’martu bil-pacenzja kollha tilqa lill-kulhadd u taqsam dak li jkollhom ma’ kulhadd. Kien fuq kollox politiku ta’ korrettezza kbira. Kien jiggieled ghall-punt imma meqjuz fi kliemu biex ma joffendi lil hadd.


Kien bniedem ta’ vizjoni. Qatt ma nista’ ninsa li meta jien kont President taz-Zghazagh tal-PN fil-bidu tas-snin disghin kont hadt ghandu grupp ta’ zghazagh ewropew gejjin mill-ghaqdiet fi hdan l-European Young Christian Democrats. Hafna minn dawn iz-zghazagh kien esprimew apertament mieghi kemm kienu impressjonaw ruhhom bil-vizjoni li kellu tal-Ewropa Censu Tabone minkejja l-eta’ li diga’ kellu. Kien jghoxa maz-zghazagh ghax kif kien jghid hu “z-zghazagh inhosshom inaqsuli l-eta’ li ghandi !”

Censu Tabone kien fuq kollox ragel tal-familja. Kien ihossu fl-aqwa tieghu meta jkun imdawwar bit-tmien uliedu u t-tfal taghhom u dan l-ahhar anke b’ulied it-tfal t’uliedu. Minn hawn irrid ninghaqad mal-familja tieghi biex naghti l-kondoljanzi lill-familja kbira tieghu. M’ghandiex dubju li nhar is-Sibt filghodu eluf se jingabru biex jaghtu l-ahhar tislima lil Censu u fis-skiet jirringrazzjawh ghall-kontribut kbir li ta lis-socjeta’ Maltija.

Mar 9, 2012

Inħabbat il-bibien

Xi ħadd staqsini dan l-aħħar nirrakkonta l-esperjenza tiegħi tal-homevisits. Ikolli nistqarr mill-bidu li nqis il-homevisits bħala esperjenza unika li minnha nitgħallem dejjem. Tressaqni vicin il-ħajja li jgħixu n-nies. Qabel xejn nirringrazzja lil kull min jiftaħli l-bieb u jilqgħani f’daru. Niprova kemm jista jkun inkun informali, infatti ħafna drabi nitlob lill-familja ddaħħalni fejn tgħix il-familja, fil-kamra tal-ikel jew il-kamra fejn tghix il-familja, aktar milli tilqani fis-salott formali.

Nara n-nies fl-ufficcju tiegħi mill-anqas darba fil-ġimgħa, imma ż-żjajjar fid-djar ilaqqgħuk mal-maġġoranza tan-nies li hafna drabi qatt ma jiġu jħabtu l-bieb. Nagħti ħafna mportanza lill-homevisits, tant li ftit xhur wara l-aħħar elezzjoni kont diġa bdejt inħabbat il-bibien nhar ta’ Ħamis u Ġimgha. Ovvjament issa żidt ir-ritmu. Bħala regola, nidħol għand kull minn jogħġbu jiftaħli. Ma noqgħodx niccekja s-simpatiji politici tal-familji.


Fiż-żjajjar niprova nsir naf il-familja. Fejn jaħdmu, kemm għandhom tfal, kif iqattgħu l-ħin liberu. Naqsam magħhom il-biżat jekk jirrakkontaw problem ta’ saħħa, naqsam magħhom il-ferħ meta jitkellmu fuq is-success tat-tfal fl-edukazzjoni jew xi wild ġdid fil-familja.

Ikun hemm okkażżjonijiet fejn nintalab ngħin. Ħafna drabi ma jitolbux aktar minn parir jew biex xi materja titħaffef għax tkun indifnet fil-burokrazija. Ma jonqsux lanqas il-gaffes waqt il-homevisits. Uħud diga kelli okkażżjoni nirrakkonthom pubblikament, bħal meta anzjana tatni tazza sħiħa ta’ orange squash x’nixrob u spiccajt nixrob kwart minnha; stejjer oħra xi mument nirrakkonta aktar minnhom !

Mar 8, 2012

Tislima lin-nisa

Xi snin ilu bdejt id-drawwa li naghti fjura lin-nisa li jahdmu fis-Segretarjat mieghi. Imma Jum il-Mara, meta nqis, ghandu jkun aktar minn sempliciment simbolu.

Meta ndur madwari, nifhem li ghalkemm ghamilna avanzi kbar u l-istudenti tfajliet taghna llum ghandhom edukazzjoni sahansitra ahjar minn ta’ hafna studenti subien, nifhem ukoll li l-piz ghadu jaqa’ wisq qawwi fuq in-nisa. F’kull eta’ tal-hajja, donnu li t-tfajliet iridu jithabtu aktar biex jaslu ghaliex dak li mistenni minnhom huwa aktar wiesa’ minn dak li wiehed jistenna minn ragel. Niltaqa’ ma’ ommijiet zghar li, jkun xi jkun il-background akkademiku tagghom, iridu jlahhqu mal-impenji kollha tat-trobbija anke jekk jibqghu jahdmu.

Niltaqa’ ma’ nisa ikbar li jqattghu sieghat twal jiehdu hsieb qraba anzjani tagghom. Ma’ hafna ohrajn li wara li rabbew it-tfal, jiddedikaw hinhom ghat-trobbija tan-neputijiet. Ghadhom ftit wisq dawk l-irgiel li jmiddu idejhom ghal xoghol fid-dar donnu dan xi haga tal-misthija. Programmi bhal ‘Nista’’ li tnedew f’dawn l-ahhar snin jaghmlu tajjeb hafna li jpoggu dak li ghandu jkun ovvju quddiemna kuljum biex nixtrarruh u nagixxu fuqu.

F’Jum il-Mara, il-hsieb ewlieni tieghi huwa grazzi kbira lin-nisa kollha, li bil-mod uniku tagghom jippermettu li l-familji taghna jibqghu ghadejjin u li s-socjeta’ taghna tkun aktar b’sahhitha. Dak li jsir favur in-nisa qatt mhu mohli.....ghaliex il-gid tieghu jinxtered bil-kbir. Fl-istess hin hsiebi jmur ukoll man-nisa fid-dinja li ghadhom mcahhda mid-drittijiet bazici taghhom, u huma sfruttati u abbuzati.

Mar 6, 2012

Lura għall-glorja tagħha

Sa ftit tax-xhur ilu kont ngħaddi minn hemm u nibża li l-kampnar se jaqa’ fuq xi ħadd għaddej taħtu. Qed nirreferi għall-kampnar tal-Kappella tal-Kuncizzzjoni f’San Ġiljan. Ta’ min isemmi li kien il-Kavallier Rafel Spinola li bena l-knisja f’1687 għaliex xtaq li l-knisja tkun qrib il-palazz li hu bena f’San Ġiljan. Il-knisja ġiet imkabbra fil-bidu tas-seklu 20 waqt li l-faċċata nbiddlet f’l-1914. Nhar il-Hadd li għadda inawgurajna x-xogħol ta’ restawr estensiv li sar fuqha mill-ħaddiema tat-Taqsima tar-Restawr fi ħdan il-Ministeru tiegħi.


Il-ħsara tant kienet kbira li saħansitra, f’Jannar tal-2010 kienet bdiet iccedi qanpiena minn fuq il-kampnar. Dan seħħ wara li ħadida li kienet imdendla fuqha inqasmet. Il-ħadid imsaddad ikawża ħsarat fil ġebel u l-istess ġebel fuq in naħa ta’ ġewwa tal-kampnar spiċċa fi stat ħażin ħafna minħabba r-riħ mielah li jahkem fuqu.

Ir-restawr fuq din il-kappella kien jirrikredi xogħol ta’ dedikazzjoni u attenzjoni u għalhekk dam għaddej sena. Ix-xogħlijiet ta’ din il-knisja kienu jinkludu wkoll xogħlijiet ta’ restawr tal-faċċatti kollha, li kien beda permezz tat-tindif tal-ġebla u tibdil ta’ ġebel meta dan kien neċessarju biss. It-tikħil ta’ fili sar b’metodi u materjali addatati. Fl-aħħar ingħatat velatura ta’ kulur ċar ħafna biex il-ġebel il-ġdid jintegra aħjar ma’ dak antik.


Dalgħodu żort il-Knisja ta’ Ħal Safi fejn għamilna parapett bil-balavostri tal-irħam fuq iz-zuntier. Ħafna kienu nsew li din il-Knisja kellha parapett ! Fil-fatt il-parapett kien tneħħa xi 50 jew 60 sena ilu għax il-ġebel li kellu kien tmermer. Ġie verament sabiħ. Id-disinn sar minn Censu Cintorino li huwa mgħallem fuq xogħol klassiku. Dan ix-xogħol jingħaqad ma’ xogħol ieħor li għamilna matul l-aħħar 4 snin fejn ħdimna fuq madwar 13-il zuntier u għamilna restawr fuq xejn anqas minn 14-il kappella jew knisja. Dan mhuwiex wirt biss tal-Knisja imma huwa wirt tagħna lkoll.

Mar 4, 2012

Hormuz

Waqt li f’Malta għandna Kap tal-Oppożizzjoni li jaspira li jkun Prim Ministru u li ma jridx jgħid kif iraħħas id-dawl u l-ilma, fid-dinja reġa għandna kriżi li qed twassal biex il-prezz taż-żejt jispara ‘l fuq. Il-mezzi kollha tax-xandir, kemm lokali u dawk internazjonali, qed jirrapurtaw kontinwament fuq il-kriżi fl-Iran li qed twassal biex il-prezz taż-żejt laħaq livelli għoljin li kienu ilhom ma jintlaħqu disa’ xhur. Bosta qed ibassru li l-prezz se jerga jitla ghal $120-il barmil.

Il-prezz taż-żejt qed ikun influenzat bil-kwistjoni tal-programm nukleari tal-Iran, specjalment minħabba t-theddida tal-Iran li jagħlaq l-iStrett ta’ Hormuz. Dan l-iStrett qiegħed bejn l-Iran u l-Oman u minnu jgħaddu t-tankers kollha taż-żejt li jmorru lejn it-terminals principali taż-żejt fl-Iraq, Kuwait, l-Emirati Gharab Maghquda u l-Arabja Sawdia. L-Unjoni Ewropea imponiet waqfien mix-xiri taż-żejt mill-Iran li mistenni jidħol fis-seħħ f’Lulju ta’ din is-sena.

Għalkemm pajjiżna ma jimportax żejt mill-Iran, il-kriżi xorta tolqotna minħabba li l-prezz qed jogħla kuljum. Din hi r-realta’ fid-dinja u li Malta tiffoma parti minnha. Joseph Muscat, kemm-il darba jkun Prim Minsitru jrid jaħdem f’din ir-realta’. Filwaqt li mill-Oppożizzjoni jista’ jagħżel li jkun irresponsabbli u jwiegħed kollox lil kulħadd, jekk ikun fil-Gvern ikun irid jħabbat wiċċu ma’ dan il-mewġ, irid jew ma jridx. Il-Gvern għaraf li ma jistax ikompli jgħabbi fuq il-familji u ddecieda li jerfa' l-piż hu taż-żieda internazzjonali fil-prezz taż-żejt u ma jgħollix it-tariffi tad-dawl u l-ilma għall-familji u n-negozji. Muscat iżda xorta probabilment jattakka d-deciżżjoni tal-Gvern ! Se jibqa jgħidilna li l-Gvern imissu jraħħas il-kontijiet !


Aħbarijiet bħal dawn għandhom jiftħu għajnejn kulħadd u jkomplu juru l-irresponsabbilta’ ta’ Joseph Muscat. It-tir tiegħu hu l-poter u mhux x’se jiġri wara. Deja vu tal-1998 meta Alfred Sant wiegħed li jneħħi l-VAT, għamel kawlata għax ma kellux pjan u għamel ħofra finanzjarja li qatt ma rajna bħalha. L-istess bħal Sant, Muscat miexi fl-istess triq.