Mar 30, 2010

Laqghat mal-Kummissarji Ewropej

Il-bierah u llum kelli l-opportunita li niltaqa' fi Brussels ma' numru ta' Kummissarji Ewropej li ghandhom responsabbiltajiet li huma assocjati mal-hidma tal-Ministeru tieghi. Il-laqgħat li kelli kienu mal-Kummissarju għall-Agrikoltura u Żvilupp Rurali, Dacian Ciolos; mal-Kummissarju għall-Azzjoni dwar it-Tibdil fil-Klima, Connie Hedegaard; mal-Kummissarju għas-Sajd u Affarijiet Marittimi, Maria Damanaki; mal-Kummissarju għall-Enerġija, Gunther Oettinger u mal-Kummissarju għas-Saħħa u l-Politika dwar il-Konsumatur, John Dalli. Għal dawn il-laqgħat kont akkumpanjat mir-Rappreżentant Permanenti ta’ Malta għall-Unjoni Ewropea, Richard Cachia Caruana u minn uffiċjali oħra mill-Ministeru.

Dawn il-laqgħat, li qed isiru fil-bidu tal-mandat tal-Kummissarji l-ġodda, servew biex niddiskuti l-prioritajiet tal-programmi taghhom u fl-istess hin naghti ħarsa lejn ir-realtajiet partikolari taghna. Liema realtajiet jehtieg jittiehdu nkonsiderazzjoni. Ghal uhud minn dawn il-Kummissarji din kienet l-ewwel okkazzjoni fejn setghu jisimghu f'aktar dettal dwar Malta u dak li qed inwettqu ahna fl-oqsma rispettivi.

Irrid nghid li sibt Kummissarji lesti li jisimghu u japprezzaw ir-realta' taghna u f'dawn il-laqghat thejjew is-sisien ghal koperazzjoni u djalogu mill-qrib fix-xhur u s-snin li gejjin. Dawn il-Kummissarji jmexxu oqsma u ghandhom quddiemhom programm shih ta' xoghol u riformi. Ahna rridu naghmlu l-parti taghna sabiex filwaqt li huma jaslu ghal finijiet taghhom, ahna ma nkunux marginalizzati. Hafna drabi dan jiddependi hafna mit-tip ta´relazzjoni li tkun kapaci tibni maghhom personalment kif ukoll mal-istaff tas-Segretarjati taghhom.

Mar 29, 2010

Xenarju gdid ghal Mediterran ?

L-ahbar li l-Palestinjani iddecidew li ma jibdew ebda tahdidiet ta’ paci ma’ Israel qabel dan jieqaf kull bini ta’ djar godda f’Gerusalem zgur ma tigix bhala sorpriza. Li jhassbek hu li l-Lega Gharbija, bis-sahha warajha tal-pajjizi Gharab, issa xebghat taghti cansijiet lil Israel u qed twiddeb li jekk is-sitwazzjoni tibqa’ ma tisblukkax ghal Palestinjani, tista’ terga’ tfaqqa’ gwerra ohra. Il-pajjizi Gharab weghdu ghajnuna ta’ 500 miljun dollar amerikan biex tissahhah il-prezenza Palestinjana f’Gerusalemm, fuq art li d-dinja tqis bhala territorju okkupat minn Israel. L-ahhar jiem kienu fost l-aktar mimlija tensjoni ghal xhur shah bi mwiet ta’ numru ta’ suldati Israeljani u ohrajn Palestinjani.

X’inbidel? Forsi aktar minn xejn il-pajjizi Gharab hassew li ghall-ewwel darba mhix qed jaqdfu wehedhom. Il-President Amerikan Obama beda jsarraf xi ftit mid-diskors ta’ ispirazzjoni li kien ghamel fil-Kajr meta sostna li l-Istati Uniti m’ghandha xejn kontra d-dinja Gharbija. L-Amerika, ghall-ewwel darba f’ghexieren ta’ snin uriet pubblikament l-ghadab taghha ghall-politika ta’ Israel. U tat x’tifhem li l-affarijiet ma jistghux ikomplu hekk. Naturalment, ghaliex fl-ahhar donnu hemm qbil f’Washington, li l-politika ta’ Israel qed titfa’ f’bahar ta’ nkwiet lill-Istati Uniti stess. L-Amerika qed tifhem dejjem aktar li l-estremisti juzaw ir-relazzjoni specjali bejn Israel u l-Istati Uniti biex ikabbru s-support lejhom u jimmiraw il-mibgheda kollha taghhom kontra l-Istati Uniti. Li hu nteressanti wkoll huwa li skond diversi stharrig tal-opinjoni pubblika, il-Lhud ta’ eta’ izghar ukoll iridu soluzzjoni ghal problema Palestinjana, b’Gerusalemm maqsuma, filwaqt li l-appogg ghal Israel fl-Istati Uniti, specjalment fost id-Demokratici qed dejjem jonqos.

Bil-qaghda geografika taghna, x’jigri f’dan ir-regjun, jinteressana bil-kbir. Is-sitwazzjoni hija kumplikata sew. Il-Prim Ministru Israeljan Netanjahu ghandu idejh marbutin, jekk icedi ghall-pressjoni Amerikana, ikollu l-inkwiet mal-membri tal-koalizzjoni tieghu. Imma Obama, bl-Iran ukoll f’mohhu, jidher determinat li jirrisolvi din il-kwistjoni li zammet il-bahar Mediterran rahan ta’ hafna nkwiet bla bzonn. L-Ewropa, u Malta wkoll, taw kontribut tul is-snin biex il-gustizzja tissarraf ghaz-zewg popli izda dan ta’ issa jidher cans ta’ veru. Insegwu b’attenzjoni dak li se jizviluppa – paci fil-Lvant Nofsani tfisser xenarju gdid ghal Mediterran.

Mar 26, 2010

Lejn gnien gdid fi Qui-si-Sana

Fil-granet li gejjin se nibdew ix-xoghol fuq Gnien gdid u akbar gewwa Qui-si-Sana f’Tas-Sliema. Il-gnien ta’ llum mhu xejn hlief passaggi tal-konkos, bankijiet u konok bi ftit sigar. Dan is-sit huwa kemmxejn espost ghar-rih u ghar-raxx tal-bahar. Allura l-ewwel hsieb mar biex nipruvaw inkennuh xi ftit. Ghamilna dan billi ghamilnih forma ta’ benniena halli nkennu lin-nies li rridu li juzaw dan il-gnien.

Gie ddisinjat bhala gnien ta’ attivita’ ghal generazzjonijiet differenti. Mit-toddlers, ghaz-zghazagh, ghall-adulti. Kulhadd se jkollu l-area ta’ attivita’ tieghu bi play equipment jew exercise equipment. Ghall-ewwel darba se ninstallaw gym equipment fil-miftuh. Din hija area popolari fejn hafna nies imorru jimxu matul il-promenade u allura hsiebna li jaghmel sens li ninstallaw dan it-tip ta’ equipment halli dak li jkun jekk irid ikun jista jieqaf fuq il-post halli jaghmel ftit esercizzji.

Peress li se nestendu l-area tal-gnien fuq carpark li hemm, hsiebna li naghmlu carpark bi tlett livelli fejn illum diga jezisti carpark iehor halli ma nnaqsux l-ammont ta’ parkegg li hemm diga prezenti llum. Se niehdu hsieb ukoll naraw li jkun installat passagg taht it-triq halli jkun hemm safe pedestrian footpath bejn dan il-gnien u gnien iehor li jrid jigi zviluppat fuq in-naha tal-Fortizza Cambridge, liema art sa llum ma kenitx accessibli ghall-pubbliku. Id-disinn, li gie spjegat lir-residenti f’laqgha ta’ informazzjoni din il-gimgha, intlaqa tajjeb hafna.

Is-success tal-Adventure Park f’Ta’ Qali, li qed jispicca ffullat bin-nies, wera kemm ghandna bzonn ninvestu aktar fi spazji rikreattivi bhal dawn. Hu ghalhekk li apparti dan il-gnien qed nahdmu fuq id-disinn ta’ zewg parks ohra fuq in-naha t'isfel ta' Malta. Park Nazzjonali gdid gewwa Delimara, mill-Fortizza ‘l gewwa, u park iehor kbir bejn l-impjant ta’ Sant’Antnin u r-Razzett tal-Hbiberija gewwa Wied il-Ghajn. Zewg parks kbar ohra b’karattri differenti. Ma rridux li dawn il-parks jispiccaw fotokopja ta’ mudell wiehed.

Mar 24, 2010

Inbid ta' kwalita' certifikat

Din il-gimgha qed nippublikaw regolamenti sabiex l-ebda flixkun bi nbid DOK (Denominazzjoni ta’ Oriġini Kontrollata) jew IĠT (Indikazzjoni Ġeografika Tipika) tas-sena 2009 'l quddiem ma jista’ jitqiegħed fis-suq kemm-il darba ma jkollux strixxa jew kif jissejjah bl-ingliz banderole li jkunu jservu bħala certifikat li dak huwa veru inbid ta' kwalita'. Dan biex inserhu ras il-konsumatur li dak l-inbid ikun għadda l-proċess kollu tal-kontroll ta’ l-inbid u li jista jingħata ċ-ċertifikazzjoni jew ta’ DOK jew ta’ IĠT. Ma rridux li produttur tal-inbid ikollu gheneb biex per ezempju jiproduci 5,000 flixkun izda dan ihallat u jpoggi fuq is-suq 7,000 flixkun.

Illum f’Malta u Ghawdex ghandna 10 wineries li qed jippartecipaw f’dawn l-iskemi ta’ kwalita’ id-DOK u l-IGT. L-analizi tal-kampjuni ta’ l-inbid ta' kwalita' Malti qed isiru fl-Italja mill-Enoteca di Siena. Din l-Enoteca ilha mwaqqfa sa mill-1933. Huwa ta’ sodisfazzjon li mis-sena 2007 sal-lum gew iccertifikati 137 inbid DOK u 61 inbid IGT. B'dan il-pass ser nkomplu nsahhu l-fiducja li l-konsumatur Malti rabba fl-ahhar snin minn meta pajjizna ta spinta qawwija ghal produzzjoni ta’ inbid ta’ kwalità gholja. Din l-ispinta stajna naghtuha ghax fin-negozjati taghna qabel id-dhul ta' pajjizna fl-UE qsibna d-dritt li nassistu lis-settur b'madwar 18–il miljun ewro mifruxin sas-sena 2013.

F’Malta hawn madwar 950 ettaru ta' art ddedikata ghad-dwieli. Matul l-ahhar hames snin hu kkalkulat li thawwlu maz-zewg miljun dielja tal-gheneb. Barra din l-ghajnuna gew moghtija madwar €8.5 miljuni ohra fondi Ewropej bhala parti mill-Programm ghall-Izvilupp Rurali kemm lil bdiewa li jkabbru d-dwieli kif ukoll lil processuri. Ahna gharafna li Malta ghanda kundizzjonijiet favorevoli ghall-produzzjoni tal-inbid ta' kwalita' tant li b'differenza ta' hafna pajjizi ohra, f'Malta ma hemmx htiega li wiehed izid iz-zokkor biex jilhaq il-livell mehtieg ta' alkahol.

Kien ghalhekk li b'ghaqal sostnejna dan is-settur u ndirettament investejna fi hdura aktar fil-kampanja ta' pajjizna fix-xhur nexfin tas-sajf ta' pajjizna. Ghalhekk ftakar li meta tixtri inbid Malti tkun mhux biss qed issostni lil biedwi izda tkun qed anke tghin lill-ambjent f'pajjizna.

Mar 20, 2010

Rikoxximent f'waqtu

F'dawn il-granet is-Sorijiet tal-Orsolini qed jiccelebraw il-100 sena mill-bini tad-dar taghhom gewwa G'Mangia. Dar li kien bena Mons.Isidor Formosa li kien waqqaf ukoll il-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Orsolini. Ghall-okkazzjoni s-Sorijiet xtaqu jaghmlu monument ghal Fundatur taghhom. Il-Madre kienet kelmitni biex nghinuhom u mill-ewwel ghidt iva, anke bhala rikonoxximent tax-xoghol kbir li huma jwettqu f'pajjizna. Il-fetha quddiem il-knisja taghhom kienet mitluqa u permezz tat-Taqsima tax-Xoghlijiet biddilna dik il-fetha fi piazza helwa, fejn f'nofsha tpogga l-monument lil Mons.Formosa.

Lis-sorijiet tal-Orsolini nafhom l-aktar mill-hidma li dawn jaghmlu fid-dar li ghandhom gewwa Tas-Sliema. Tarhom jahdmu bla waqfien biex itellghu lit-tfal li gew fdati lilhom f'ambjent mimli mhabba. Izommu lil dawn it-tfal f'ghozza kbira. Ma tistax ma tammirhomx. Minghajr ebda nteress ta’ qliegh personali, jghinu lil dawk fil-bzonn. Uhud mis-sorijiet nafhom aktar mill-qrib ghax ilna hbieb minn meta konna tfal.

F’dawn iz-zminijiet taghna, meta f’hafna pajjizi qed jixghelu l-akkuzi kontra l-Knisja ghax xi whud mill-operaturi taghha, b’irresponsabbilta u htija kbira, abbuzaw minn dawk afdati fil-protezzjoni taghhom, naghmlu tajjeb niftakru fin-numru kbir ta' sacerdoti, religjuzi u lajci, li ddedikaw u impenjaw ruhhom fi hdan il-Knisja Kattolika, b’tant sagrificcju u tbatija ghal gid ta’ tfal.

Imma kif qal tajjeb Mons Joseph Bajada l-bierah, "Donnu li dak li jinteressa lid-dinja taghna llum huma biss in-nuqqasijiet u mhux il-kontribut kbir li l-maggoranza kbira tal-membri tal-Knisja matul is-sekli dejjem offrew lill-bnedmin ohra." U ghalhekk hemm htiega, forsi llum aktar minn qatt qabel, ta’ monument bhal dan. Xhieda hajja ta’ min hadem biex jghin lil kbar u liz-zghar li kienu fil-bzonn.

Mar 18, 2010

Is-sewwa gie kkonfermat !

Jirriżulta li wara tlett snin ta’ investigazzjonijiet bir-reqqa l-Kummissjoni Ewropea ddeċidiet li tagħlaq l-każ dwar l-eżerċizzju tal-għeluq tal-konfini tal-iżvilupp. Liema ezercizzju kien gie approvat mill-Parlament fl-2006. Tajjeb wiehed ifakkar li l-kaz kien inbeda fuq talba tal-Alternattiva Demokratika li kienet talbet lill-Kummissjoni Ewropea tinvestiga ghaliex ma sarx dak li jissejjah Strategic Environmental Assessment.

Ahna dejjem sostnejna li dan ma kienx mehtieg ghax l-ezercizzju tar-revizzjoni tal-konfini tal-izvilupp kienu ilu li nbeda mill-1990 u allura ma kienx hemm htiega li dan isir. Illum il-Kummissjoni tatna ragun u qalet li "there was no sufficient evidence to conclude that the rationalisation exercise was a stand-alone procedure requiring an environmental assessment under the SEA Directive". L-eżerċizzju tal-2006 illum ġie ppruvat għal darb’oħra li kien regolari u skont il-liġijiet eżistenti,

Nispera li dan l-iżvilupp importanti tal-lum iwassal biex jingħalaq perjodu li matulu jien, u l-Gvern, kellna ngħaddu minn baraxx ta’ kritika nġusta li llum jirriżulta li kienet ibbażata fuq premessi żbaljati. Kien żbaljat ukoll minn uża dal-premessi għal skopijiet ta’ politika partiġġjana għax illum infaqgħetlu bużżieqa f’wiċċu.

Din il-ġimgħa stess kelli l-okkazzjoni nfakkar fil-Parlament kif tul il-proċess kollu l-Gvern ma sab l-ebda diffikulta’ jippublika l-informazzjoni kollha relatata ma’ dan l-eżerċizzju, nkluz it-talbiet kollha li kien hemm għal art biex tiddaħħal fiż-żoni ta’ żvilupp. Fil-fatt kienu ntlaqghu biss 10% tat-talbiet kollha li saru.

Id-decizzjoni ta’ llum kienet mistennija minn min, bħali, jaf li tul il-proċess kollu mexa mal-liġi. Illum gie s-sewwa ikkonfermat ! Nirringrazzja lil dawk kollha li f'dawk il-mumenti difficli specjalment meta nfethu fuqi l-kanuni kollha, baqghu jaghtuni l-appogg u jghinuni naghmel l-argumenti biex nispjega, anke jekk kien hemm min ma riedx jisma.

Mar 11, 2010

Maghtab - simbolu ta' politika ghaqlija

Il-Bord tal-MEPA approva l-proġett ta’ riabilitazzjoni tal-miżbla l-magħluqa tal-Magħtab. Irrid infakkar li din hi l-istess miżbla li sa’ sitt snin ilu konna nitfgħu l-iskart kollu fiha, mingħajr ebda kontroll jew pjan.

Id-deċiżjoni tal-Bord tal-MEPA huwa pass fundamentali u konkrett ieħor fit-twettiq ta’ wegħda elettorali oħra, dik li nfejqu l-pjaga tal-Maghtab u nroddu dak l-ispazju lura bhala park lill-poplu. Sa’ sitt snin ilu konna nirreferu għall-Magħtab bħala s-simbolu tat-telqa ambjentali f’pajjiżna. Illum inghatajna l-ghodda biex inkomplu nibnu fuq dak li wettaqna matul l-ahhar 6 snin.

Fis-6 snin li għaddew, minn meta għalaqna din il-miżbla f’April tal-2004, ma qagħadniex idejna fuq saqna ! Hejjejna bini ta’ faċilitajiet alternattivi ta’ engineered landfills u caqlaqna eluf ta' tunellati ta' materjal fejn kien jidher car li hemm periklu ta' kollass. Forsi ftit nies jirrealizzaw li gewwa l-gholja tal-Maghtab ghad hemm nirien li jtellghu temperaturi ta' aktar minn 200 degree C. Biex nigbru u nitrattaw il-gassijiet hziena minn din il-mizbla nstallajna mal-400 bir tal-hadid u giet installata sistema li tahraq il-gassijiet f'temperaturi ta' madwar 900 degree C halli jinqerdu l-elementi tossici mill-arja. Biex ghamilna dan sa llum infaqna mad-€9 Miljun.

Imma issa li ghandna d-disinji approvati, anke wara kompetizzjoni internazzjonali li ghamilna, nistghu nkomplu nwettqu dan il-progett b'nefqa ta' madwar €22M ohra fondi mill-Unjoni Ewropea. B'hekk inkunu biddilna dik il-gerha f'simbolu ta' politika ambjentali ghaqlija ghal pajjizna. Il-Maghtab joffri taghlima lil pajjizna: jekk ma ninvestux ghall-immanigjar tal-ambjent, ghada jkollna prezz ferm akbar x'inhallsu. Il-holma tieghi hija li sa ftit snin ohra kull wiehed minna jkun jista jitla fuq l-gholja u minn hemm apparti li jgawdi l-veduti jkun jista jara tahtu ukoll l-impjanti moderni ta' trattament tal-iskart li hemm ippjanati. Dik il-holma rridu nwettquha !

Mar 10, 2010

Invictus

Wara 27 sena l-habs, hafna minnhom f'cella zghira fuq Robben Island, Nelson Mandela jinheles fl-1990. Immedjatament jibda jahdem ghat-tmiem tas-sistema tal-apartheid u elezzjonijiet hielsa li fihom jappartecipaw anke s-suwed gewwa l-Afrika t'Isfel. Dan hu l-isfond tal-film INVICTUS. Mandela, bl-attur Morgan Friedman iqaxxar il-parti tieghu, jsir President tal-Afrika t'Isfel fl-1994. L-ewwel challenge tieghu "balancing black aspirations with white fears."

Is-sejha tieghu ghal rikonciljazzjoni ssib opposizzjoni, anke mill-membri tat-team tas-sigurta' tieghu li ma setghux jaccetta li jkollhom maghhom ufficjali bojod ! It-tensjoni razzjali kienet ghada qawwija. Mandela minn naha tieghu jiprova jirbah l-"ghadu" tieghu billi jissorprendih bid-disponibilita' tieghu li jhares 'l quddiem aktar milli lejn il-passat.

Waqt li Mandela jaghmel hiltu biex jirbah l-akbar zewg problemi li kienu qed ikiddu l-pajjiz, il-qghad u l-kriminalita', hu jiprova jirbah loghba ohra, dik tar-rugby ! Mandela jattendi loghba rugby fejn jilghabu l-Springboks, ir-rugby union team tal-Afrika t'Isfel, simbolu tad-dominju abjad fuq is-suwed. Minn hemm Mandela jiddeciedi li jghum kontra l-kurrent sabiex juza l-isport biex jghaqqad nazzjon wara aktar minn 50 sena ta' tensjoni razzjali.
Dan il-film, dirett minn Clint Eastwood, jitkellem dwar ir-rivoluzzjoni li wettaq Mandela waqt ir-Rugby World Cup tal-1995 gewwa l-Afrika t'Isfel. Film verament worthed li wiehed jarah. Lili laqatni hafna l-karattru ta' Mandela li bl-akbar intelligenza u perseveranza jgib lil ghadu mieghu.

Mar 6, 2010

Flat Out Brilliance

Il-bierah gejt mistieden nattendi l-launch ta' prodott minn grupp ta' tnax-il student tas-Sixth Form tal-Kullegg De la Salle bhala parti mill-esperjenza taghhom fil-Young Enterprise. Hargu bi prodott interessanti u innovattiv. Qed jiproducu platters minn flixken tal-hgieg diga uzati. Bazikament qed jigbru l-flixken, jahsluhom u jiehduhom go fabrika tal-hgieg fejn il-flixken jissahhnu halli jigu mghaffga taht pressa. Idea verament helwa ta' kif ikunu riciklati l-flixken !

Taw l-isem reWINEd lill-kumpanija. Fuq il-website taghhom jiprezentaw il-prodott hekk : We present to you the epitome of ecological friendly dining. It is, in its essence, a modern,stylish, environmentally friendly multi-purpose product.

Grupp ta' zghazagh li jidher car li qed igawdu bis-shih din l-esperjenza tal-Young Enterprise. Entuzjasti, energetici u maghqudin f'team. Din l-esperjenza tal-Young Enterprise li issa dahlet fl-20 sena taghha, toffri opportunita' liz-zghazagh jitghallmu flimkien ikunu immaginattivi, jiproducu prodott, jaghmlu l-marketing ghalih u jmorru jbieghu l-prodott huma stess.

Apparti li jghin hafna liz-zghazagh johorgu l-kreattivita' taghhom, jghinhom ukoll jahsbu u jahdmu f'team. Jitghallmu ukoll l-principji bazici tad-dinja tal-kummerc. Kif twelled kumpanija, kif issib l-investiment, kif tbiegh is-shares tal-kumpanija u kif titkellem fil-pubbliku u kif l-ahjar tbiegh il-prodott, inkluz il-packaging li tuza. Programm posittiv hafna ghax johrog il-potenzjal li ghandhom fihom iz-zghazagh u jghinhom jikkompetu ukoll ma' gruppi ohra. Good luck reWINEd !

http://www.rewinedmalta.com/ http://www.youngenterprise.org.mt/

Mar 4, 2010

Prodott ta' kwalita

Ċert li f’dawn l-ahhar jiem innutajtu d-dehra l-ġdida li ngħatat lill-prodotti tal-ħalib frisk kif ukoll l-introduzzjoni ta' numru ta' prodotti godda mill-Malta Dairy Products (MDP). Dehra sabiħa u li tkompli ssaħħaħ l-industrija lokali tal-ħalib frisk. Dehra li tagħmel ġieħ lil prodott li hu frott investiment kbir li sar mir-raħħala u l-MDP matul l-ahhar 5 snin. Investiment massiċċ li sar minn fondi tal-Gvern Malti kif ukoll minn fondi Ewropej.

Dan kollu wassal sabiex illum il-halib tal-MDP għandu ċertifikazzjoni ta’ kwalita’ msejħa l-Oval Mark. Huwa għalhekk li rrid nifraħ lit-tmexxija tal-MDP għal dan il-pass li għandu jimlihom b’kuraġġ biex ikomplu jippjanaw għal aktar titjib u tibdil fil-ġejjieni. Ahna dejjem konna konvinti li l-industrija lokali tal-produzzjoni tal-ħalib kellha futur quddiemha, minkejja l-inċertezza li ppruvat tizra l-Opposizzjoni qabel id-dhul taghna fl-Unjoni Ewropea.

Inrid -minn hawn insellem lit-tmexxija għaqlija tal-mexxejja tal-Koperattiva Produtturi tal-Ħalib kif ukoll tal-Malta Dairy Products li għarfu jaħtfu l-isfidi u jbiddluhom f'opportunitajiet ta' zvilupp. Illum tieħu gost iżżur razzett modern tal-baqar li jipproduċu l-ħalib. Tara makkinarju li sa’ ftit ilu konna naħsbu li jeżisti biss barra minn xtutna, liema makkinarju qed iwassal għal kundizzjonijiet aħjar ghall-annimali, aktar effiċjenza fil-produzzjoni u kwalita’ aħjar tal-ħalib ghall-konsumatur.

Il-pass ta’ din il-ġimgħa jkompli jsaħħaħ l-industrija lokali għax ikompli jpoġġiha f’posizzjoni li tikkompeti f’suq dejjem aktar kompetittiv. Aħna rridu nkomplu nesponu dawn il-bidliet u għalhekk ukoll ser norganizzaw Festa tal-Ħalib li se ssir f’Ħal Għargħur nhar il-Ħadd, 21 ta’ Marzu 2010. Narakom hemm u flimkien niċċelebraw il-bidliet impressjonanti tal-industrija tal-produzzjoni tal-ħalib lokali.