Mar 27, 2009

Skiet mill-Opposizzjoni

Wara perjodu ta’ tmien ġimgħat, din il-ġimgħa għalqet il-konsultazzjoni pubblika dwar l-istrateġija nazzjonali bi 87 rakkomandazzjoni ta' miżuri halli nnaqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra. Dan l-abbozz ta' Strategija thejja mill-Kumitat ta’ Esperti appuntat mill-Gvern f’Ġunju li għadda.

Kienet konsultazzjoni li wasslet biex irċevejna 38 sottomissjoni li issa ser ikunu analizzati mill-istess Kumitat biex imbagħad il-Gvern ikollu f’idejh strateġija li tkun il-pern li fuqha jimplimenta l-miżuri meħtieġa biex pajjiżna jilqa’ għal dan il-fenomenu.

Irrid ngħid li għandi sens ta’ diżappunt, pero huwa fatt ukoll li m’iniex sorpriż li wara ġimgħat sħaħ ta’ miżinformazzjoni u politika ta’ opportuniżmu, dan il-perjodu ta’ konsultazzjoni pubblika għalaq mingħajr ma rċevejna s-sottomissjonijiet tal-Partit Laburista. L-ironija hi li l-Partit li tant ftaħar li kien se jressaq xi Abbozz ta’ Liġi b’miżuri konkreti spiċċa biex hu wieħed mill-ftit stakeholders l-aktar ikkonċernati li ma ressaq ebda proposta jew suġġeriment !

Pero s-skiet tal-Oppożiżżjoni huwa messaġġ fih innifsu li hu aqwa minn kwalunkwe diskors li jista’ jsir. Ġara dak li prevedejna, jiġifieri li l-Oppożizzjoni tajba biss għall-gallerija.
Kif ġara fl-imgħoddi, dan mhux se jaqtalna qalbna. Se nimxu ma’ dak li ġa ħabbarna u hekk kif jitlestew l-analiżi tas-sottomissjonijiet immorru l-Parlament. Nittamaw li dik id-diskussjoni twitti t-triq biex dan l-abbozz ta’ Strateġija isir il-Pjan ta’ Ħidma tal-Gvern għas-snin li ġejjin. Hija xewqa taghna li nsibu consensus. Nibqghu nittamaw !

Mar 25, 2009

Kunvent tal-genn !

"Xi kultant verament li m'ahniex konxji bizzejjed tal-wirt kbir li ghandna f'pajjizna." Ghidt hekk bejni u bejn ruhi meta dan l-ahhar zort il-Kunvent tal-Karmelitani gewwa l-Imdina. Matul l-ahhar xhur sar xoghol kbir ta' restawr fil-knisja u l-monasteru li nbnew ghal habta tas-sena 1660. Izda fil-verita' meta tinzel anke fis-sulari t'isfel malajr tinduna li qabel il-monasteru diga kien jezisti bini iehor. Dan huwa evidenti mill-istil tal-bini u l-gebel uzat. Bizzejjed nghid li f'postijiet minnhom hemm diversi drabi kolonni Rumani uzati fis-sulari t'isfel.

Kull rokna ta’ dan il-monasteru fih storja, kif inhu l-każ tal-Oratorju fejn il-patrijiet Karmelitani kienu jinġabru u li fejn sa’ llum għad hemm l-ewwel altar oriġinali tal-injam li kien maħdum fl-1670. Il-monasteru ghandu gmiel ta' refettorju u kcina antika li hija mghammra anke bl-ghodda li kienet tintuza fl-imghoddi. Hemm rikkezzi sbieh hafna fil-knisja, fosthom pittura ta’ Mattia Preti, minkejja dak li serqu l-Francizi fl-1798.
Aspett interessanti ta’ dan il-mużew huwa li wieħed jista’ jidħol ukoll f’ċella tipika li hija xhieda ħajja tas-sempliċita’ u l-ġabra li kienu jirrenjaw f’din l-ordni reliġjuża. Hemm ukoll għall-wiri oġġetti oħrajn ta’ interess u kurżita’ bħalma huma ilbies liturġiku antik li kienu jiġu meħjuta mis-sorijiet tal-klawsura. Ix-xogħol impressjonanti ta’ restawr li sar f’dan il-post huwa l-aktar evidenti fil-knisja fejn jispikka l-kwadru titulari tal-Annunzjata, xogħol ta’ Stefano Erardi.

Ma nistax ma nghidx prosit lis-Sur Neville Agius li dahal b'ruhu u gismu ghal din il-bicca xoghol ambizzjuża u li issa tista titgawda anke ghax l-Ordni Karmelitan ghazel li jaghti din l-opportunita’ ta’ partnership mal-privat. Nhar is-Sibt 4 t'April se norganizza Harga Kulturali sa dan il-post. Jekk jinteressak cempel fuq 21344589.

Mar 22, 2009

Tmiem ta' Presidenza

Il-bierah filghaxija kelli l-privilegg nattendi flimkien ma' marti għal ċena fil-Berġa ta' Kastilja fi tmiem it-terminu ta' Eddie Fenech Adami bħala President. Kienet okkazzjoni helwa, specjalment waqt id-diskorsi. Laqatni l-fatt li l-President Fenech Adami deher kommoss f'din l-okkazzjoni li apparti li timmarka t-tmiem tal-presidenza tieghu timmarka ukoll tmiem ta' 50 sena ta' servizz lil pajjizna.

Il-PM fid-diskors tieghu qal li l-Presidenza ta' Fenech Adami kienet karatterizzata mill-valur tas-solidarjeta', tal-familja u tal-kristjaneżmu li hu marbut mal-identita' tal-poplu Malti kollu. Qal ukoll li l-Presidenza ta' Fenech Adami sehhet ukoll mas-sħubija u l-ewwel snin ta' Malta bħala membru tal-Unjoni Ewropea kif ukoll mal-bidla fil-munita bid-dħul tal-ewro.

Id-Deputat Laburista, Charles Mangion qal li Eddie Fenech Adami elava l-istatura tal-Presidenza biex kabbar l-għaqda fil-pajjiż. Hu qal li għalkemm il-politiċi ġieli jkollhom opinjonijiet u kuntrast ta' ideat, huma għandhom biss l-għan li jmexxu lil pajjiż 'l quddiem.

Kien ghalhekk jistona ghal kollox l-artiklu li deher illum f'wiehed mill-gurnali lokali tal-kandidat Laburista ghall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, Joe Cuschieri, li ipprova jirredikola lil President Fenech Adami u skandalizza ruhu bit-"tberbiq ta' flus" tal-President Fenech Adami f'safar "inutli" ghax ma ssaraf f'xejn ghall-pajjiz. Sfortunatament certi nies ma jitghallmu qatt !

Mar 20, 2009

Il-hajja, l-imhabba u t-tama tal-bniedem

Slumdog Millionaire hija l-istorja ta’ Jamal Malik, orfni ta’ 18-il sena mis-slums tal-belt ta' Mumbai fl-Indja. Bil-pajjiz kollu b’ghajnejh fuqu, Jamal qieghed ftit mumenti qabel ma jwiegeb l-ahhar mistoqsija fil-quiz televiziv "Who Wants To Be A Millionaire?" u jekk jaqtaghha jirbah xejn anqas minn 20 Miljun Rupees (€300,000).

Imma lejliet l-ahhar puntata, Jamal jigi arrestat mill-pulizija fuq suspett ta’ qerq. Kif jista jkun zaghzugh mis-slums jaf daqshekk ? Jamal determinat li jiprova li hu nnocenti, jibda biex jirrakonta l-istorja tieghu u ta’ huh Salim, u l-esperjenzi taghhom li laqqghuhom ma’ faqar, guh, abbuz, qtil u l-hbiberija tieghu ma’ Latika li serqitlu qalbu. Kull kapitlu jizvela l-istorja li ghenitu jsib it-twegibiet ghal mistoqsijiet tal-quiz televiziv, li hafna drabi dehru mpossibli li Jamal kien kapaci jwegibhom.

Dan il-film li huwa spluzzjoni ta’ fatti krudili, energija umana u determinazzjoni kontra l-abbuz. Fl-istess hin huwa film li jiccelebra l-hajja, l-imhabba u t-tama tal-bniedem. Mhux ta’ b’xejn li dan il-film rebah 8 Oscars ! Jien rajtu l-bierah ma’ Lourdes. Naghtikom il-parir li tarawh intkom ukoll.

Mar 19, 2009

Restawr fuq erba gojjelli

Il-bierah zort ix-xoghlijiet ta' restawr li t-Taqsima tar-Restawr tal-Ministeru tieghi qed taghmel fuq il-Biblioteka Nazzjonali f'Piazza Regina, l-Belt Valletta. Verament impressjonajt ruhi nara d-differenza ta' kif kien u kif inbidlet il-faccata. L-akbar differenza tidher izda fil-logog tal-istess Biblioteka. Mill-logog kwazi suwed bit-tniggiz, issa gew kwazi jixghelu. Hareg verament sabih il-lavur u l-iskultura fil-gebel li hemm.

Zort ix-xoghlijiet mal-Perit Herman Bonnici li qed jikkordina x-xoghlijiet, li hafna minnu huwa xoghol delikat ghax isir bl-idejn mingħajr l-ebda użu ta' makkinarju. Il-tniġġiz tal-arja u l-esposizzjoni kontiwa għax-xita, x-xemx u r-riħ kienu l-kaġun prinċipali ta' din il-ħsara. L-interventi ta' dan il-proġett jinkludu tindif u restawr fuq il-ġebla, tindif u restawr tal-kolonni, tibdil ta' ġebel li kien iddeterjora, trattament tal-balavostri u l-aperturi tal-ħadid, u tindif u polishing tal-irħam.

Minbarra din il-ħidma fuq il-Biblioteka, li issa kwazi lest, spjegajt lill-media x-xoghol l-iehor li nbeda u li huwa ppjanat. Fil-fatt inbeda x-xoghol ta' restawr tal-faccati tal-Palazz tal-Gran Mastru u l-KonKatidral ta' San Gwann. Fix-xhur li gejjin hu mistenni li jinbeda ukoll xoghol ta' restawr fuq it-tliet faċċati tal-Berġa ta' Kastilja. B'hekk se nkunu rrestawrajna l-faccati tal-aqwa erba' gojjelli li ghandna fil-belt kapitali taghna. Qed ninsisti li waqt li jkunu għaddejjin il-proġetti kollha, tintuża' s-sistema ta' print hoarding, li fuqu tkun riprodotta l-faċċata li fuqha jkun qed isir ir-restawr u din titgħatta sakemm ikun għaddej ix-xogħol. Dan sabiex il-pubbliku u t-turisti xorta jkunu jistghu jibqghu japrezzaw l-immagini tal-faccati li fuqhom ikun qed isir ix-xoghol ta' restawr.

Mar 13, 2009

B'Ghaqal Nsahhu l-Gejjieni

Il-bierah filghaxija attendejt il-laqgha li organizza l-PN ghall-attivisti tieghu fejn il-PM ta harsa lejn l-ewwel sena ta' hidma mir-rebh tal-elezzjoni 'l hawn. Ha l-opportunita’ biex janalizza dak li twettaq u anke jħejji l-bazi għal ħidma futura. Spjega sensiela sħiħa ta’ kisbiet u zviluppi li seħħew fl-aħħar 12-il xahar. Bizzejjed wiehed jghid li fl-ahhar sena l-Gvern nieda 20 proċess ta’ konsultazzjoni dwar il-liġi tal-kera, it-tibdil fil-klima, l-immanigjar tal-iskart, il-Kunsilli Lokali, Għawdex, il-MEPA, it-trasport, il-ġustizzja u l-edukazzjoni.

Minkejja l-krizi finanzjarja internazzjonali li qatt ma rajna bħalha, f’sena nħolqu 7,000 impjieg ġdid. Zieda ta' mpjiegi li sehhet fis-settur privat u filwaqt li komplejna naraw tnaqqis ta’ impjiegi fis-settur pubbliku. Kellna ukoll investiment dirett barrani ta' madwar €420 miljun.

Jien u nisma lill-Prim Ministru bdejt nehwden x’seta’ kien x-xenarju kieku fis-snin li għaddew ma dħalniex fl-Unjoni Ewropea, kieku ma sseħibniex fl-Ewro daqs sena ilu. Ghandu ragun il-PM jistenna li l-PL jaghmel dikjarazzjoni pubblika fejn jammetti li l-ghazliet li kien ghamel dan il-partit kienu zbaljati. Jidher bhala fatt storiku li kull meta pajjizna jkun fi crossroads importanti, il-PL dejjem ghazel it-triq il-hazina.
Il-kisbiet ta’ din is-sena huma pass ieħor fit-twettiq tal-programm tal-Gvern. Fix-xhur li għaddew għamilna wkoll zbalji, pero ċert li meta l-poplu jagħzel, lest japprezza li l-pajjiz kompla jirriforma ruħu u jħejji għall-isfidi li ġejjin. Il-PN jibqa l-partit li jhares lejn illum u ghada b'kuragg u b'ghaqal.

Mar 8, 2009

Kids Eco Summit

Il-bierah ħadt qattejt bosta sieghat mat-tfal li hadu sehem fl-ewwel Kids Eco Summit li organizza l-Ministeru flimkien mal-organizzaturi tal-Programm Eko-Skola. Riedna nuzaw din l-opportunita' biex nisimghu minghand it-tfal dak li jahsbu huma fuq iz-zewg strategiji dik tat-Tibdil fil-Klima u l-ohra dwar l-Immanigjar tal-Iskart li bhalissa qeghdin ghal konsultazzjoni pubblika.

Ikolli nghid li kemm jien kif ukoll il-Prim Ministru, li gie jitkellem mat-tfal waqt li kienu ghaddejjin il-workshops, l-veru mpressjonajna ruhna bl-entuzjazmu u l-ideat tat-tfal. Jgħiduhielek kif iħossuha, u mingħajr ħafna tidwir mal-lewża! Hafna minnhom tkellmu b'sahha favur l-EkoKontribuzzjoni fuq basktijiet tal-plastic anzi ssuggerew li naghmlu wahda ukoll fuq boroz tal-karti ! Meta staqsejt ghaliex qaluli: Ghax anke jekk ma jaghmlux hsara lill-ambjent iziedu l-ammont ta' skart !

Nieħu gost ninnota kemm it-tfal tagħna saru konxji minn temi li sa’ ftit ilu bilkemm kienu jissemmew f’pajjiżna. Ta’ dan ħaqqhom prosit għaqdiet bħan-Nature Trust u individwi bħal Paul Pace li qed jagħmlu xogħol imprezzabbli permezz tal-EkoSkola.

Tieħu gost tisma’ tfal jagħmlulek argument imżewwaq bi proposti konkreti ta’ x’għandu jsir! Spiss nitkellmu dwar il-ġenerazzjonijiet futuri – il-bierah ħadt gost nara lil dawn il-ġenerazzjonijiet jiddiskutu huma stess il-futur tagħhom. Ħadd daqshom m’għandu interess li jaċċerta li dan ikun futur mill-aqwa! Is-sena d-diehla naghmlu Kids-Eko-Summit iehor zgur.

Mar 5, 2009

Gawhra ta' Preti

Dalghodu attendejt ghall-iffirmar ta' ftehim bejn il-Bank of Valletta u Dun Gino Gauci, li huwa l-kustodju tal-Knisja ta' Sta.Katerina ta' Lixandra sabiex isir ir-restawr ta' din il-Knisja prominenti fil-Belt, biswiet il-Berga ta' Kastilja. Fil-fatt wara li fl-2001 nbeda r-restawr tal-parti ta' barra ta' din il-knisja barokka, liema restawr kien sar bl-ghajnuna finanzjarja tal-Protokoll Taljan, issa se jinbeda r-restawr tal-koppla u l-pittura li din ghandha.

Il-koppla, li hija maqsuma fi tmien segmenti, hija mpittra b'xeni mill-hajja ta' Sta.Katerina, liema tpingija hi frott idejn Mattia Preti. Waqt li kont qed nitkellem dalghodu ghidt li fl-opinjoni tieghi wasal il-mument li ghandna nikkonsidraw li fil-Belt Valletta jkollna monument xieraq kemm lil Mattia Preti kif ukoll iehor ghall-GranMastru La Vallette.

Ghal dan ix-xoghol ta' restawr qed jikkontribwixxi ukoll il-Valletta Rehabilition Committee li mhux biss se jirrestawra l-lanterna tal-koppla u tas-sagristija izda pprovda l-scaffolding mehtieg ghar-restawr tal-koppla kollha.

Naprezza l-fatt li l-BOV bhala parti mill-corporate social responsability tieghu minkejja l-perjodu difficli li ghaddejjin minnu. Apprezzajt il-fatt ukoll li r-restawratur Taljan stieden lill-media u lill-istudenti jzuru x-xoghol halli anke huma jifhmu ahjar l-esperjenza ta' dan ix-xoghol ta' restawr li aktar ma jghaddi z-zmien qed isir dejjem aktar wiehed xjentifiku. Jalla dan ix-xoghol kollu jwassal sabiex tinqata' x-xewqa ta' Dun Gino li jara din il-knisja terga tinghata l-libsa li jixirqilha ! Nittamaw li naqtughulu xewqtu fi zmien sentejn ohra !

Mar 2, 2009

Zewg attivitajiet posittivi

Il-bierah attendejt għal żewġ attivitajiet varji. Bdejt billi żort dak li kien qiegħed jiġri ġewwa l-Ahrax tal-Mellieħa. Hawnekk grupp imdaqqas ta' nies kienu għaddejjin inadfu, jirrestawraw il-kampanja u jħawwlu s-siġar. Din l-attivita' kienet mtella’ mill-Għaqda Konservazzjonisti Nassaba u Kaċċatturi tal-Mellieħa bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Mellieħa.

Laqatni ħafna l-fatt li l-membri ta’ din l-għaqda mhux biss irrestawraw u bnew numru sostanzjali ta’ metri ta’ ħitan tas-sejjiegħ, anke bl-ghajnuna ta' nies mill-PARK Unit mill-Ministeru tieghi, iżda rrestawraw ukoll girna tradizzjonali. Li tara girna fl-ambjent naturali żgur li tpaxxi l-għajn ta’ kulħadd. Thawlu ukoll minnhom mal-100 siġra ġentilmet mogħtija mill-kumpanija Timberland.

It-taħwil ta' siġar kien għaddej ukoll ġewwa l-Park Nazzjonali f’Ta’ Qali waqt attivita mtella’ mill-Malta Girl Guides. L-għan ta’ din l-attivita’ kien li jippromwovu – a healthy living. F’din l-attivita’ għal familja kollha kien hemm attrazzjonijiet varji kollha bil-għan li dak li jkun jitgħallem dejjem aktar kif jgħix ħajja b’saħħitta. Dan il-messaġġ il-Girl Guides wassluħ f’dan il-jum permezz ta' varjeta ta' taħdidiet, logħob kreattiv u stands interessanti. Żgur li din l-attivita mhux biss niżlet tajjeb mat-tfal iżda wkoll ma' kull min attenda.

Mar 1, 2009

Mument helu

Nhar il-Gimgha filghodu kellna mument veru helu. Konna Kastilja f'meeting mal-Prim fil-Kamra tal-Kabinett. Mument minnhom Lawrence qalilna "Ikollkom tiskuzawni 5min ghax gej grupp ta' tfal mill-iskola ta' Stella Maris biex jiltaqghu mieghi". Jien biex niccajta ghidtlu "Mela nigi mieghek ghax probabilment hemm hafna minnhom mid-distretti tieghi!" U hu hiereg qalli "Ejja mieghi". Ghidtlu "Ma tarax, kont qed niccajta". U l-Prim hareg biex jiltaqa maghhom fis-Sala tal-Ambaxxaturi.

Wara ftit jinfetah il-bieb tal-Kamra tal-Kabinett u jidhol il-PM mat-tfal kollha, kienu xi 60 tifel mal-ghalliema. Dawk kollha li kienu ghall-meeting inhsadna u konna sorprizi. Il-PM kif dahal qallhom lit-tfal "Ara hawn naghmlu l-homework ahna !" It-tfal kollha ecitati ghamlu numru ta' mistoqsijiet lil Prim. Lawrence wera li verament kien qed jiehu gost mat-tfal. Ftit qabel ma kienu se jitilqu, intervjenejt u staqsejthom "Allura intkom x'tahsbu li ghandu jaghmel l-aktar il-gvern?". Hafna mit-tfal ghollew idejhom ! "Tahdmu ghal paci", "Ikollna aktar indafa"u "Timlew it-toqob !" kienu uhud mit-twegibiet tat-tfal.