Feb 22, 2014

Minn Tolleranza Zero ghal Niprocedu Zero

Wara l-istqarrija li ghamel il-gimgha l-ohra l-Ministru Konrad Mizzi fil-Parlament fuq is-serq tad-dawl minn meters imbaghbsa kont qomt naghmel numru ta’ mistoqsijiet, li hafna minnhom Konrad Mizzi ma wegibhomx.  Staqsejtu:  Ghaliex 3 haddiema gew sospizi nhar it-Tlieta u 5 ohra l-Erbgha ?  Forsi ghax dakinhar stess wara nofsinhar kien ircieva mistoqsijiet minghand gurnalist li staqsa fuq 5 persuni ohra nvoluti, inkluz Louis Attard, persuna ta’ fiducja tieghu fl-Enemalta ?  Staqsejt kontra min se jittiehdu pasi kriminali ? Se jittiehdu passi kriminali kontra min ixxahham u kontra min xahham ?  
 
L-istorja tas-serq tad-dawl b'korruzzjoni tinten u tinten sew.  Mhuwiex skandlu imma numru ta’ skandli.  
 
L-ewwel skandlu: Eluf xahhmu haddiema tal-Enemalta u haddiema tal-Enemalta jixxahmu biex ibaghbsu meters tad-dawl. Dawn l-elf ruħ xaħħmu ħaddiema tal-EneMalta – skond Konrad Mizzi xaħħmuhom xejn anqas minn €1,200 kull wieħed, biex lil dawn inghatalhom meter tad-dawl li juri kwart biss tad-dawl li kkunsmaw. Dawn l-elf ruħ wettqu żewġ reati: l-ewwel: korruzzjoni, u t-tieni: serq. 
 
It-tieni skandlu: Louis Attard - bniedem ta' fiduċja investigat u sospiż dwar serq kbir fl-istess qasam fejn ħatru l-Ministru. Konrad Mizzi għażlu f'ħatra ta' fiduċja bħala responsabbli għar-relazzjonijiet bejn il-ministeru ta' Konrad Mizzi stess u l-EneMalta, u inghata ħlas speċjali għal dan ix-xogħol.  Isem Louis Attard il-Ministru Konrad Mizzi pprova jzommu mistur.
 
It-tielet skandlu : Il-Gvern jiddeciedi li ma jiehux passi kriminali kontra dawk kollha li xahhmu ufficjali pubblici biex ikollhom meter imbaghbas. Il-Prim Ministru Muscat qal biss li jistenna li dawk li xahhmu jersqu ‘l quddiem, jgħidu kemm serqu, iħallsu lura dak li serqu u jhallsu multa u b'hekk ma jidħlux pulizija fil-każ ! Decizzjoni oxxena.  B’liema dritt Muscat jiddeciedi li l-Pulizija ma tiprocediex kontra min xahham ?  Mhux hekk gara fl-imghoddi. Fil-kaz ta’ licenzji tal-MMA fuq dghajjes fl-2007 u kazijiet ohra.  Il-Gvern ta’ dakinhar ma harisx lejn l-ucuh.  Ipproceda kontra kulhadd.  
 
Jidher car li  fil-glieda kontra l-korruzzjoni Joseph Muscat jaghmel kalkoli ta’ voti ! Lil min qed jiprova jahbi ? Hemm xi nies vicin tieghu li xahhmu ?  Hemm Ministri nvoluti ?  Hemm persuni f’Segretarjati ta’ Ministri ? Muscat qal li jaf min huma dawk li serqu u qed jagħtihom iċ-ċans jiġu 'l quddiem ħalli ma jdaħħalhomx il-qorti. Imma jekk Muscat jaf min huma dawk li serqu, jaf ukoll dawk li xaħħmu.  Il-gvern iddecieda li jagixxi bhala l-avukat ta' min xahham. Jidher car li addio s-slogan Tolleranza Zero kontra l-korruzzjoni.  Issa ghalihom s-slogan sar : Niprocedu Zero !

Feb 21, 2014

Infaqgħet Bużżieqa Oħra


Meta l-Opposizzjoni u għaqdiet ambjentali jsemmu l-perikli marbuta mal-ħażna kbira tal-gass fuq vapur mostruż sorġut fil-bajja ta’ Marsaxlokk, il-gvern jipprova ixejjen dawn it-twissijiet u jakkuża lilna li qegħdin inxerrdu xniegħat foloz jew eżaġerati biex noħolqu l-biżgħa b’mod artifiċjali u nallarmaw lill-poplu.  Dak li qed ngħidu, però, huwa kollu bbażat fuq rapporti tekniċi u opinjonijiet meqjusa anke ta’ espert rikonoxxut mad-dinja kollha.

Fil-fatt, meta l-gvern jakkuża lill-Opposizzjoni li qed toħloq il-biżgħa għalxejn (scare-mongering), qiegħed fil-fatt jitfa’ fuqna dak li dejjem għamel huwa stess. Iktar riċenti, matul l-aħħar kampanja elettorali, erġajna kellna lil Joseph Muscat ixerred tagħrif falz dwar il-power station tal-BWSC bl-iskop li jallarma l-popolazzjoni ta’ Marsaxlokk u n-naħa t’isfel ta’ Malta. Sfruttament mill-iktar ċiniku u bla skrupli ta’ niex morda bil-kanċer; nies li ġew ‘esibiti’ fil-pubbliku biex sar teatrin bihom. Teatrin krudili maħsub u mtella’ mill-partit laburista biex imexxu l-islogan qarrieq tal-fabbrika tal-kanċer. Muscat daħħal f’ras in-nies li l-power station il-ġdida u l-użu tal-Heavy Fuel Oil kien kien il-kaġun li nies fin-naħa t’isfel tal-pajjiż kienu qed jimirdu bil-kanċer.

Niftakru meta s-Sur Leo Brincat kien ġie fuq programm televiżiv bi flixkun mimli Heavy Fuel Oil. Bħallikieku kien dan l-HFO li kien ħiereġ miċ-ċumnija tal-power station ta’ Delimara. Mela jekk ma kienx ‘scare-mongering’ dak, x’kien? 

Imma, kif jgħid il-Malti, il-giddieb għomru qasir  u eventwalment jinqabad. Hekk ġralu Joseph Muscat. Dan l-aħħar kellna rapport tekniku minn esperti Ingliżi indipendenti li jxejjen għal kollox dak li kien jgħid Muscat u juri kif l-istorja tal-fabbrika tal-kanċer kienet kollha invenzjoni li ħoloq hu biex jakkwista l-voti.

Esperti mill-University of West England ġew imqabbda mill-MEPA jagħmlu studju tal-emissjonijiet fiz-zona ta’ marsaxlokk u Birżebbuġa. L-istudji jinkludu informazzjoni dwar l-emissjonijiet kollha li kien hemm bejn l-2009 u l-2013.  Minnhom ħareġ li l-fatt li l-użu tal-Heavy Fuel Oil ma għamel assolutament ebda differenza fit-tip u l-ammont ta’ emissjonijiet! Ħareġ ukoll li matul il-perjodu li ġie studjat l-emissjonijiet dejjem kienu taħt il-livelli minimi stabbilit mill-Unjoni Ewropea. Jiġifieri, fi kliem ieħor, il-power station tal-BWSC qatt ma għamlet ħsara lis-saħħa tal-popolazzjoni tal-inħawi.

U biex tagħqad, il-gvern issa qed jirrifjuta li jammetti li kellu “żball” (għax mhux se nippretendu li jammetti li kien qed jigdeb apposta) u l-Prim Ministru għadu jwebbes rasu u  jmeri saħansitra r-rapport, riżultat ta’ snin ta’ riċerka xjentifika serja u indipendenti.  Għax Muscat jippretendi li hu infallibbli u anki meta jkun ċar li żbalja, jibqa jgħid li għandu raġun hu.  L-istess Leo Brincat, li ma kkummenta xejn fuq dan ir-rapport. Mhux ghax mill-elezzjoni ‘l hawn tkellem hafna.  Definittivament wiehed mill-aktar Ministri ineffettivi u inezistenti !

Feb 20, 2014

Fic-Cina iva, fl-Ewropa le ?!


‘L-ghajta nofs il-bejgh’ jghid il-qawl Malti. Fejn jidhlu prodotti agrikoli imkabbrin f’Malta hadd ma jista’ jinnega l-genwinita taghhom. Il-halib, per ezempju, gheleb kull theddida minn prodotti impurtati. Il-frott u l-haxix imkabbar lokalment zgur li mhux ha jkun anqas frisk minn dak impurtat minn Sqallija. Il-laham tal-majjal Malti wkoll jisthoqlu kull tifhir u zgur li jhabbatha sew ma’ dak impurtat ghax dan tal-ahhar ikun mimli ilma bil-melh. X’jonqos, allura, sabiex il-prodott lokali jigi rikonoxxut ? Zgur li jonqos aktar promozzjoni u reklamar halli l-konsumatur jersaq aktar lejn il-prodott lokali.
 
Fl-amministrazzjoni precedenti, kien hemm impenn qawwi favur inizjattivi li jippromovu l-prodott lokali. F’sena kien ikun hemm madwar 13-il attivita’ taht il-kappa Naturalment Malti. Kien ikun hemm attivitajiet varji, f’irhula Maltin differenti, skont il-prodott li jkun ser jigi rriklamat. Waqt dawn l-attivitajiet kien ikun hemm ricetti maghmulin bil-prodott li jkun esibit, taghlim u taghrif ghat-tfal u l-kbar, zjajjar fir-raba u l-irziezet u attivitajiet ohra li jghinu lil bidwi jimxi il-quddiem. Fl-amministrazzjoni precedenti konna aktar kurragguzi minn hekk. Bghatna l-prodott lokali jikkompeti ma’ prodotti ewropej fl-akbar fiera tal-ikel ewropeja. Kull sena, waqt l-amministrazzjoni precedenti, tellajna bdiewa, rahhala u produtturi jiehdu sehem fil-Green Week Fair f’Berlin fuq stand iddedikata apposta ghall-prodotti lokali. 
 
Waqt din il-fiera, il-produtturi Maltin kull ma kienu jkunu jridu hu ftit inkoraggiment, imbaghad erhilhom jitkellmu b’impenn u dedikazzjoni fuq kemm il-prodott taghhom hu frisk u genwin. Esibejna l-gbejna maltija, z-zalzett Malti, il-patata, il-kunserva, il-gelat u l-inbid fost hafna prodotti lokali ohra. Kull darba hrigna ta’ nies ! Sahansitra, bis-sahha ta’ din il-fiera lahaq saru kuntratti kummercjali mportanti m’operaturi barranin li minnhom gawda l-bidwi u r-rahhal Malti.
 
Sfortunatament, din is-sena l-bandiera Maltija ma kienetx prezenti fl-akbar fiera tal-ikel fl-Ewropa. Din is-sena, l-amministrazzjoni deherilha li l-produtturi lokali m’ghandhomx jithallew jippartecipaw fil-Green Week. Hadd ma gie sostnut halli jkun jista’ jesebixxi l-prodott lokali tieghu f’din il-fiera li jzuruha madwar nofs miljun ruh. Din is-sena il-Gvern ixxahhah mal-bdiewa u r-rahhala mbasta dahhal jahdmu mieghu nies tal-qalba. Din is-sena, pero, mar is-Segretarju Parlamentari risponsabbli mill-agrikoltura c-Cina bl-iskuza li jipprova jbiegh l-prodott lokali fic-Cina u dan minflok ihalli l-bidwi jbiegh hwejgu go l-akbar fiera fl-Ewropa. Din is-sena, is-Segretarju Parlamentari ghogbu jiehu vaganza c-Cina bl-iskuza li aktar facli ghall-bidwi Malti li jesporta lejn ic-Cina milli jesporta lejn l-Ewropa.  Ma hemm xejn hazin li tiprova ddahhal il-prodott Malti fic-Cina, imma kif tiddeciedi li thalla barra l-prodott Malti fl-akbar fiera fis-suq Ewropew ?!

Feb 8, 2014

Hlew sena !


Kien process li beda bl-Issues Paper. Kompla bl-abbozz ta’ pjan ghall-Immanniggjar tal-Iskart f’pajjizna u spicca f’dokument finali li ma johrog b’ebda inizjattivi godda. L-unika progett li jissemma huwa l-progett tal-Ghallis, li jixbah dak ta’ Sant’ Antnin, u li niehda Gvern Nazzjonalista mal-Unjoni Ewropeja sa’ mill-2010. Tant hu hekk li pajjizna akwistat 50 miljun ewro f’ko-finanzjament ghalih bis-sahha taghna. 
 
Kont nistenna li l-ghajta tal-Ministru Brincat li ha jaghmel krucjata halli jzid ir-riciklagg kienet ser twelled numru ta’ inizjattivi godda li bhalhom qatt ma smajna. Id-dokument li issa gie ffinalizzat ma jghid xejn dwar dan. Bqajt b’xiber imnieher! M’hemm xejn gdid, ebda mizuri li jispingu bidla radikali fil-mentalita tal-konsumatur, ebda inizjattivi li jippenalizzaw lil min ma jikkoperax, ebda skema fiskali li tippremja lil min jirricikla aktar. Xejn! Hemm biss kampanja edukattiva ta’ 40 elf ewro biex jitnaqqas l-hela tal-ikel.  
 
L-Ministru Brincat ghamel xenati shah, laqgha kontra laqgha, konferenza kontra konferenza, halli jara kif ha jinvolvi l-privat fl-immanniggjar tal-iskart f’pajjizna. Temmnu li qrajt id-dokument u ma sibt xejn? Idejat ta’ xejn. Lanqas biss ideja ta’ kif ha juza l-iskart halli johloq il-Green Jobs. Lanqas titwemmen; biddel dokument u d-dokument halliena fejn konna. Jekk tant kienu hziena l-affarijiet fl-amministrazzjoni l-ohra possibbli ma seta’ jkun hemm xejn gdid f’dan id-dokument. 
 
Tafu x’hemm gdid? Hemm il-htiega ta’ aktar studji. Studji fuq l-eko kontribuzzjoni. Prosit! Ilni nisma lill-Ono Brincat jitkellem fuq il-bzonn li jbiddel l-eko kontribuzzjoni ghax diskriminatorja sa minn meta kien fuq il-bank tal-oppozizzjoni. Issa ddecida li jaghmel studju! Ha jaghmel studji halli jara x’ha jaghmel bil-waste-to-energy u wieghed tender. Tafu xejn li dan it-tender diga hareg fl-amministrazzjoni l-ohra u kif tela u sar Ministru, waqfu? Ha jistudja fejn sa jaghmel landfill ohra u jistudja jekk l-Ghallis jistax jigi estiz! Lanqas titwemmen! Jekk il-management tal-WasteServ issa gie tant serju, l-moniteragg tal-Ghallis jmissu kontinwu u mhux jaghmlilna strategija halli jghidilna dak li hu ovvju. 
 
Bidla wahda hemm f’dan id-dokument li laqtitni, u cioe, lid-demel tal-baqar kollu f’pajjizna ha jibda jigi trattat fl-impjant il-gdid tal-Maghtab. Dan flok ghamel l-impjant fil-qalba tal-irziezet u qasam il-piz fuq zewg impjanti. Fl-amministrazzjoni precedenti dan il-pjan ta’ impjant iehor fic-centru ta’ Malta kien imwassal sew.  Pero issa ghandna dokument gdid u bis-sahha tieghu hlejna sena decizjonijiet halli l-iskart f’pajjizna jkompli jitpogga fuq sisien sodi.

Feb 7, 2014

Emendi Statut PN


L-ezercizzju tal-emendi fl-istatut tal-PN kien ezecizzju mportanti hafna ghax ghen lil PN jitkellem mal-gheruq tieghu biex jiddefinixxi ahjar l-istrutturi u l-ghodod tieghu ghar-realta socjali ta’ llum, anke jekk qieghed fix-xitwa politika tieghu, ghax qieghed fl-Opposizzjoni.  Imma l-PN mhux rieqed imma qed jaggorna u jgedded lilu nnifsu.  
 
Fid-diskors li ghamilt fis-seduta tal-Hadd tkellimt bazikament fuq zewg punti, li kont diga anke tkellimt fuqhom fil-workshops li saru fil-granet ta’ qabel.  Tkellimt dwar l-inkluzzjoni gdida li tillimita t-tesserament lil persuni li jkunu msiehba f’ghaqdiet li jkunu dikjarati kuntrarju għall-prinċipji u għall-interessi tal-Partit Nazzjonalista.  Tajjeb niftakru li fil-bidu tas-snin 90, il-PN permezz tal-Ezekuttiv Nazzjonali kien iddikjara socjetajiet sigrieta bhal Mazunerija bhala socjetajiet li jmorru kontra t-trasparenza li socjeta’ demokratika, pluralista u miftuha bhal dik li naspiraw ghaliha ahna, tistenna li jkollha.  Anke ghax socjetajiet sigrieta bhal dawn ma jezistux biex igibu ‘l quddiem il-gid komuni izda biex javvanzaw biss l-interessi tal-membri sigrieta taghhom stess.   Kien ghalhekk li konna esigejna li kull membru tal-Ezekuttiv irid jiddikjara bil-miktub li mhux imsieheb fil-Mazunerija.
 
Ahna m’ahniex favur sigrieti.  Maghna kulhadd jaf fejn hu. Ma naghmlux ligijiet, bhal dik tac-cittadinanza li ghamel dan il-Gvern, fejn ried izomm mistur l-identita’ ta’ min jixtri c-cittadinanza Maltija u Ewropea.   Nemmnu li kulhadd irid iwiegeb ghall-gustizzja, anke jekk int Prim Imhallef, Magistrat jew Chairman appuntat fuq bord tal-Gvern.  Tajna prova ta’ dan meta konna fil-Gvern.  Ma tajniex protezzjoni lil min naqas.  Kien il-Labour li spicca jaghti protezzjoni lil persuni li kienu naqsu u spiccaw izolati mill-PN.  Dawn hafna drabi sabu refugju politiku fi hdan il-Partit Laburista.  Lanqas ma tawwalna proceduri biex certi persuni hbieb taghna johorgu scot free jew jilhqu jirtiraw qabel ma jilhqu jittiehdu mizuri biex jitkeccew !  
 
Fid-diskors tieghi tkellimt ukoll fuq il-htiega li issa t-targets li stabbilejna fl-istatut jigu mplimentati.  Facli xi kultant li taghmel l-emendi imma huwa ferm aktar difficli mbaghad biex timplimenta dawk l-emendi.  Fl-istatut issa stabbilejna li rridu aktar nisa u zghazagh impenjati fl-istrutturi taghna u stabbilejna thresholds ambizjuzi.  Biex nilhqu dawk it-targets irridu issa naghmlu l-isforzi kollha taghna biex nohorgu mic-crieki taghna u nfittxu nies godda halli nimpenjawhom.  Sfortunatament xi whud li jkun ilhom jimmilitaw f’partit, xi kultant joqghodu lura milli jinvolvu nies godda ghax inkella “jpoggu fil-periklu” l-ezistenza taghhom fl-istess partit.  Anke jekk ilna attivi fil-partit, il-partit mhuwiex taghna u hemm htiega li ngeddu lill-partit mhux biss bit-tibdil fl-istatut imma billi naghtu lill-partit injection ta’ energija u ideat godda.  Il-PN ma jridx jirbah mill-gdid il-Gvern ghax il-Labour ikun sar irrelevant, imma ghax il-PN ikun sar mill-gdid il-partit li jispira l-ahjar politika lis-socjeta’ maltija u dik is-socjeta’ tkun lesta tafdah bit-tmexxija.

Feb 6, 2014

Mamma Margherita


Il-gimgha l-ohra gejt mistieden ghaz-zjara li l-President tar-Repubblika, Dr.George Abela, ghamel fid-dar fid-Dar Mamma Margherita li s-Salesjani, taht it-tmexxija ta' Fr.Savio Vella, qed jaghmlu gewwa Tas-Sliema biex tilqa fiha zghazagh vulnerabbli. Kont impressjonat bix-xoghol li sar. Niftakar sew l-istat hazin li fih kien dan il-bini qabel ma l-Gvern precedenti ghaddih lis-Salesjani madwar sentejn ilu., grazzi anke ghas-sehem li kien ta Dr.Jason Azzopardi.  Niftakar li kien kellimni Fr.Savio fuq l-idea li kellu li jaghmel dar ohra mad-Dar Osanna Pia li s-Salezjani ghandhom f’Tas-Sliema, liema dar ghanda numru ta’ kmamar tas-sodda imma b’facilitajiet komuni, bhal kcina u living area, ghar-residenti taghha. 

L-idea tieghu kienet li jaghmel numru ta’ flatlets zghar li jaghtu l-opportunita’ lil zghazagh vulnerabli fis-socjeta’, bhal zghazagh li jkunu sfaw imkeccija mid-dar mill-genituri taghhom jew zghazagh li jkunu hargu mill-facilita’ korrettiva u ma jkollhomx fejn joqghodu.   Kien indikali din id-darli kienet propjeta’ tal-Joint Office, liema dar kienet ilha snin twal mitluqa u kellha hsarat kbar.  Talabni nara jekk il-Gvern ikunx dispost jaghtiha lis-Salezjani halli jaghmlu dan il-progett bi skop socjali.  Niftakar li konna sibna aktar minn bieb miftuh.  Jason Azzopardi mill-ewwel kien laqa t-talba u sar it-trasferiment fi ftit zmien.

Id-dar illum ma tintarafx minn kif kienet.  Saret estensjoni fuq wara tal-binja li kien hemm u sar restawr totali tal-parti li kien hemm qabel.  Sa llum tlestew diga zewg units mghammra bl-ghamara u l-facilitajiet kollha bazici li wiehed jistenna fil-hajja ta’ llum.  Xejn lussuz imma dak mehtieg.  Imma b’disinn attraenti.  Ix-xoghol sar bil-fondi migbura mill-hafna helpers tas-Salesjani kif ukoll bl-ghajnuna moghtija mill-inizzjattiva L-Istrina tal-President tar-Repubblika u anke l-Fondazzjoni Voices.

Iz-zjara habtet proprju fil-festa ta’ Don Bosco, il-fundatur tal-Ordni tas-Salesjani.  Ma setghux jaghtuh rigal isbah fil-festa tieghu.  U intghazel l-isem ta’ omm Don Bosco, Mamma Margherita, li kienet ta’ appogg kbir ghal Don Bosco, specjalment fil-bidu tal-hidma tieghu, meta kien ghad kellu resistenza kbira ghall-inizjattivi tieghu fost it-tfal ta’ Turin fil-bidu tas-seklu dsatax, meta zgur ma kenux jezistu struttura tal-istat biex jasistu lil dawk fil-bzonn.  Il-Knisja Kattolika kienet strumentali biex ipprovdiet infrastruttura socjali jew ta’ solidarjeta’ f’kull qasam fl-ahhar mitejn sena, izda ghadha wkoll effettiva anke llum biex tiprovdi assistenza f’oqsma li sa llum l-istat ghadu ma pprovdiex l-infrastruttura socjali tieghu. 

Minn qalbi rrid grazzi u prosit lil Fr.Savio Vella u l-assistenti tieghu ta’ din l-inizzjattiva.  Ghalhekk jekk int tista tghin nappellalek tikkuntatja lil Fr.Savio fuq 79427091 jew uza l-Kont Bankarju HSBC High Street Sliema, Mamma Margherita 006 208946 050.