Apr 29, 2012

Midd Idejk fil-Biedja

Midd Idejk fil-Biedja. Hekk semmejniha l-iskema li bdejna f’April tas-sena l-oħra u l-bieraħ kelli opportunita’ nara s-success kbir ta’ din l-inizjattiva.  Ftit aktar minn 50 persuna ġejjin minn oqsma varji tas-soċjeta, fosthom tabib, perit, ghalliem, inġinier, technician, library u oħrajn li ddecidew li jmiddu jdejhom fit-tkabbir ta’ ħxejjex u fjuri.  Għal ħafna minnhom kienet l-ewwel esperjenza.  Wara numru ta’ laqgħat ta’ taħriġ minn Dr Antoinne Vella, daħlu għal din l-esperjenza b’entużjażmu kbir.   

Tajnihom allotment ta’ 10 mtr b’5 mtr ġo l-Għammieri kull wieħed kif ukoll il-provista ta’ ilma u għamlu festa ta’ prodotti tal-ortikultura bħall-frott, ħxejjex u anke fjuri għall-konsum personali. Biżżejjed ngħid li wieħed irnexxielu jdaħħal 32 ħaxixa differenti f’50 metru kwadru ! In-nies preżenti dalgħodu spjegawli kif permezz ta’ din l-inizjattiva sabu mezz ġdid kif jikreaw ruħhom filwaqt li qed jitgħallmu japrezzaw aktar il-ħidma tal-bdiewa u r-raħħala tagħna. 

Persuna partikolari spjegatli li kienet qed tkabbar it-tadam. Kienet tieħu ħsiebu kuljum biss inqalaha impenn u abbandunatu għal jumejn. Kif ġie lura sab li t-tadam tiegħu kien spiċċa u kellu jarmi kollox. Din l-esperjenza tiegħu għenet lilu japrezza aktar il-ħidma tal-bidwi li jrid ikun dejjem iddedikat fuq xogħlu biex iwassal lill-konsumatur prodott lokali, frisk u ġenwin. 

Huwa l-ħsieb tagħna li nsibu aktar art madwar il-pajjiż biex inkomplu nkabbru din l-inizjattiva. Infatti qed issir ħidma biex art tal-gvern li tinsab bi qbiela u li ġiet abbandunata tiġi trasferita sabiex tintuża għal din l-iskema. B’hekk aktar familji jingħataw l-opportunita’ li jingħataw bicca art biex fih ikabbru numru ta’ prodotti agrikoli b’sistemi ta’ tkabbir organiku, fejn allura ma jintużawx pesticidi. http://www.facebook.com/Midd.Idejk.fil.Biedja

Apr 26, 2012

L-għatx ghaż-żejt

Nhar it-Tnejn li għadda kont mistieden għall-laqgħa ta’ diskussjoni fuq il-Climate Change & Renewable Energies li kienet organizzata minn Nature Trust flimkien mal-Ambaxxata Amerikana. Fl-intervent tiegħi sħaqt fuq l-importanza li l-Gvern Amerikan ikompli jinvesti u jinċentiva b’saħħa r-ricerka fuq teknoloġiji għall-enerġija nadifa. Nemmen dan għandu impatt pożittiv qawwi fis-suq internazzjonali fil-konfront ta’ teknologiji li jiġġeneraw enerġija b’sistemi konvenzjonali bħaż-żejt u l-gass.

Iżda minkejja dan, l-Amerika f’dawn l-aħħar snin, żdiedet b’mod qawwi l-attivita’ għat-tiftix taż-żejt anke f’areas sensittivi bħal l-Alaska. Il-produzzjoni taż-żejt żdiedet b’ammont qawwi, tant li llum l-produzzjoni taż-żejt fl-Istati Uniti laħqet dik fil-Libja.  Fi żmien 8 snin oħra l-Istati Uniti (skond data mill-Financial Times) se tkompli tnaqqas l-importazzjoni taż-żejt b’terz ta’ dak li timporta illum.  Fl-ahhar 4 snin l-Istati Uniti diġa naqset l-importazzjoni taż-żejt minn 60% għal 46%. B’hekk se tkompli tonqos id-dipendenza tal-Amerika mill-importazzjoni taż-żejt, speċjalment mill-pajjiżi tal-Lvant Nofsani u l-Golf Għarbi. L-għatx tal-Istati Uniti għaż-żejt ma jidhirx li se jieqaf.

Din iż-żieda fil-produzzjoni taż-żejt fl-Istati Uniti stess se tagħmilha aktar difficli għall-amminstrazzjoni Amerikana li timplimenta carbon tax fuq enerġija li tħammeġ, meta parti sostanzjali mill-profitti taż-żejt se jmmoru għand kumpaniji Amerikani u mhux għand pajjżi oħra.

Waqt dan l-avveniment kelli l-opportunita’ ukoll niltaqa ma’ Dr.Peter Schubert, Direttur tar-Richard Lugar Centre for Renewable Energy (Indiana University), li kien l-kelliem ewlieni. Fl-intervent tiegħu Schubert saħaq fuq l-importanza li l-scientific community issemma leħinha b’mod posittiv fuq teknoloġiji li anke jikkonvertu l-iskart f’energija nadifa, inkluz teknologiji bħal incinerazzjoni u teknologiji ohra.  B’hekk tingheleb il-biża li wħud ikollhom fuq għodod bħal dawn.  Kont niehu gost kieku appelli bħal dawn smajthom qabel.  Forsi ma konniex inkunu ffacjati bi krucjati anke kontra digestor bħal dak ta’ Sant’Antnin !

Apr 20, 2012

Lura ghall-isolament

Hija verament tal-mistħija kif għandna Kap tal-Opposizzjoni li qed diġa jħammar wicc pajjiżna. Mela wara li ħarġet l-istorja dwar il-laqgħa li kellu mal-ambaxxatur tal-Korea ta’ Fuq, liema laqgħa nżammet mistura, Joseph Muscat irrepeta li hu u l-Partit Laburista jemmnu li l-Korea ta’ Fuq għanda dritt “bħala stat sovran” tispara missila.

Ħa u qed ikompli jieħu din il-posizzjoni minkejja li suppost jaf din l-azzjoni tal-Korea ta’ Fuq tikser mill-anqas żewġ riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurta’ tan-Nazzjonjiet Uniti, Riżoluzzjoni 1718 u 1874. Tant hu hekk li proprju nhar il-Ġimgħa li għadda wara li l-Korea ta’ Fuq sparat il-missila, anke jekk falliet, in-Nazzjonijiet Uniti reġgħet ikkundannat din l-azzjoni tal-Korea ta’ Fuq.

Il-posizzjoni ta’ Joseph Muscat mhux biss hija perikoluża għax qed jaddotta posizzjoni kontra dik tan-Nazzjonijiet Uniti u allura kieku kien Prim Ministru kien jiżolana mill-komunita’ internazzjonali, iżda perikoluż fuq kollox għax qed jerġa’ joħodna fis-snin koroh ta’ meta Gvern Soċjalista kien iħossu komdu fi ħbiberija ma’ dittaturi u saħansitra jiffirma ftehim li permezz tiegħu pulizija u suldati maltin ġew imħarrġa minn ufficjali Koreani. Liema ftehim inżamm sigriet mill-istess poplu Malti minn Alex Sceberras Trigona u sħabu tal-era ta’ Dom Mintoff. Liema persuni mhux biss sabu posthom lura fil-Partit Laburista, iżda jidher car li saru mill-ġdid il-protagonisti.

Stat sovran għandu drittijiet pero m’għandu ebda dritt jisfida u jinki bl-aġir tiegħu. Stat sovran għandu jpoġġi l-interessi taċ-ċittadini tiegħu fuq quddiem nett, mhux kif qed jagħmel ir-reġim Korean li jippreferi jħalli lil niesu jmutu bil-ġuħ biex minflok jonfoq il-flus fuq wirjiet li huma intiżi biex ibeżżgħu lill-komunita’ internazzjonali. Jekk Muscat mhux jagħraf dan, allura verament pajjiżna qiegħed fil-periklu għax għandu Kap tal-Opposizzjoni mhux preparat.

Apr 18, 2012

50 sena ta' hidma favur l-ambjent

Kemm hadt gost dalghodu nisma lil Guido Lanfranco, il-persuna li 50 sena ilu welled l-ghaqda li llum jisimha Nature Trust. Bil-mod helu tieghu spjega lill-udjenza li hafna 50 sena ilu kienu jikkunsidrawh bhala imtektek ghax kienu imur bil-glekk, l-bagalja u l-kopp fil-kampanja biex jigbor l-insetti u l-friefet ! Irrakkonta wkoll li bosta ministri fil-passat kienu jinjorawh u bhal speci jiddiehqu bih. Kienu nies bhal Guido u huh Edwin li gabru madwarhom studenti u ohrajn li matul iz-zmien bnew generazzjoni gdida ta’ nies b’kuxjenza ambjentali. Kienu dawn li kif qal l-President George Abela dalghodu gabu lis-socjeta’ f’sensiha. Gabu lis-socjeta’ Maltija sensittiva ghall-wirt naturali ta’ pajjizna u mhux biss sensittiva ghall-wirt storiku taghna.

Guido stess ammetta li llum ghandna klassi politika u anke istituzzjonjiet li huma aktar konxji tal-ambjent, anke ghax is-shubija ta’ pajjizna fl-Unjoni Ewropea gieghel lill-politici jhaffu l-bidla lejn politika msawwra aktar fuq zvilupp sostenibbli. Sar hafna izda kif qal tajjeb fl-intervent tieghu l-President attwali tan-Nature Trust, it-tant habrieki Vince Attard, il-hidma trid tkompli. Interessanti il-fatt kif spjega Vince kif matul is-snin anke l-fizjonomija tal-membri f’din l-ghaqda nbidel. Tant li filwaqt li sal-ahhar tas-snin 70 l-ghaqda kellha ftit aktar minn 1000 membru u aktar minn 80% minnhom kienu persuni barranin li kienu jghixu f’Malta, llum l-ghaqda ghandha ‘l fuq minn 5000 membru, li kwazi kollha huma maltin.

Fid-diskors tieghu Vince Attard spjega it-tlett impenji principali tan-Nature Trust illum. L-ewwelnett dak tal-edukazzjoni u tixrid ta’ taghrif fuq il-qasam ambjentali, specjalment fl-iskejjel. Dan qed isir fi programm imsejjah EkoSkola, liema programm qed isir b’mod kongunt mal-Gvern kif ukoll bis-support anke ta’ sponsors private. It-tieni mpenn huwa dak tat-tmexxija ta’ siti ta’ mportanza ambjentali, bhal dak tal-Park ta’ Xrobb l-Ghagin stess, li qed jitmexxa flimkien mal-Gvern wara li lestejna wkoll centru ta’ taghlim. It-tielet huwa dak tal-kura tal-annimali tal-bahar. Din ukoll hija hidma li ssir flimkien mac-centru tal-Gvern ghall-Akwakultura li sa llum ghandna fit-Torri ta’ San Lucjan.

Nista nghid li personalment dejjem hassejtni komdu nahdem man-Nature Trust. Mhux necessarjament qbilna dejjem, izda dejjem hassejt li nista nibni inizzjattivi maghhom. Huma partners li maghhom tista titrasforma l-holm jew il-paroli f’realta’. Hekk ghamilt meta fl-2003 bdejna flimkien l-ewwel esperjenza tal-EkoSkola ma’ 6 skejjel biex illum ghandna ‘l fuq minn
80% tal-iskejjel ta’ pajjizna attivi f’dan il-programm. Maghhom bnejna wkoll il-kampanja 34U, biex fl-ahhar snin hawwilna ‘l fuq minn 110,000 sigra f’pajjizna. U maghhom ukoll mir-rovina tar-relay station tad-Deutsche Welle f’Xrobb l-Ghagin sawwarna flimkien centru ghat-taghrif dwar l-ekologija, liema centru fih inifsu huwa vetrina ta’ zvilupp sostenibbli. Minn hawn nappella biex aktar nies joffru hinhom u l-energiji taghhom lil din l-ghaqda li tant ghanda potenzjal biex tkompli taghmel gid lill-pajjizna.

Apr 16, 2012

Jaqbel għall-kelb, jaqbel ghalik.

Il-bieraħ żort attivita li kienet qed titella’ ġewwa ċ-Ċentru San Franġisk għal-ħarsien tal-annimali fejn il-familji kienu mistednin jmorru f’dan iċ-ċentru biex jagħmlu microchip lil-kelb tagħhom. Ma kull microchip li saret il-veterinarji offrew servizz ta’ check up u trattament tal-ħniex b’xejn għal kull kelb. Kien hemm ukoll numru ta’ organizazzjonijiet volontarji li jaħdmu fil-qasam tal-annimali li tellgħu stands informattivi dwar il-ħidma tagħhom b’risq l-annimali.

Il-Microchip hija ċippa zgħira ħafna injettata taħt il-ġilda tal-kelb. Din hi injezzjoni li ssir bejn l-ispalel (intrascapulae). Din iċ-ċippa jkollha fiha numru t’identifikazzjoni uniku għal kull kelb u b’hekk il-kelb ikun reġistrat fuq sistema nazzjonali. Din iċ-ċippa toffri numru ta’ vantaġġi fosthom f’każijiet fejn kelb jintilef, jitħalla abbandunat, ikun involut f’xi inċident, u f’kull każ ieħor, l-informazzjoni kollha marbuta mal-kelb u s-sid tkun aċċessibbli permezz ta’ apparat li jaqra ċ-ċippa. Sa llum ‘l fuq minn 22,000 kelb ġew reġistrati permezz taċ-ċippa.


Sa l-bieraħ stess ħaddiema tal-Animal Welfare sabu kelb labrador barra, ġabruħ u permezz taċ-ċippa sabu min kien is-sid u rritornaw il-kelb. Każijiet simili qrajna dwarhom ukoll fil-gazetti lokali u internazjonali. Hija faċli li jintilef kelb imma mhux daqstant faċli li jinstab u jkun identifikat jekk mhux permezz taċ-ċippa. Barra hekk wieħed irid jikkonsidra li sistema bħal din għanda sservi ta' deterrent għal min ikun inklinat li jabbandu l-kelb. Sa llum għad għandna wisq klieb abbandunati. Irridu nifhmu li l-klieb mhux biss huma carriers ta' mard, imma meta jkunu flimkien jispiccaw aggressivi fuq annimali oħra u fuq anke nies.

Kien dan il-ħsieb li wassal biex daħħalna regolament li kull kelb sa Ġunju ta’ din is-sena jrid jiġi microchipped. Wieħed jista’ jieħu l-kelb għand Veterinarju tal-għażla tiegħu biex issirlu l-microchip. Il-ħlas hu ta’ €11.80 (VAT inkluż) fil-każ ta’ klieb imsewwija (neutered) u €22.70 fil-każ ta’ kelb/a mhux imsewwi/ja. Din id-differenza qed issir biex tħajjar lis-sidien isewwu l-klieb tagħhom u b’hekk jonqos in-numru ta’ klieb li jistgħu jispiċċaw jiġġerrew fit-toroq. Għal dawn l-aħħar ħamsin sena, kien hemm l-obbligu li tinħareġ liċenzja mill-Pulizija li tiġġedded kull sena bi ħlas annwali ta’ €2.33. dan kien ifisser li kelb li jgħix medja ta’ 12-il sena is-sid kien obblgat li jħallas €28 fuq 12-il snin. Mentri issa il-massimu li jħallas hu €22.70.

Apr 13, 2012

It-tindif fuq il-bajjiet tagħna

Il-ġranet qed igerbu. Mejju dalwaqt magħna u għal ħafna f’dan ix-xahar jiftaħ ukoll l-istaġun tal-għawm fil-bajjiet u xtajtiet tagħna. Għal sezzjoni ta’ ħaddiema tal-Ministeru tiegħi, it-tħejjija għas-sajf ilha li bidet, tħejjija li tfisser xogħol siewi biex min jagħżel li minn issa jibda jqatta ftit sigħat f’xatt il-baħar isib bajjiet nodfa u attrezzati kif mistenni.

Il-Cleansing Services Directorate (CSD) fil-Ministeru għar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali qed jagħmel użu minn kull mezz għad-dispożizzjoni tiegħu biex inaddaf il-bajjiet. Fost ix-xogħol li għaddej bħalissa hemm tindif tal-alka li tinġabar fix-xitwa kawża tal-maltemp, tindif regolari, installazzjoni u manutenzjoni ta’ għamara tal-bajjiet (beach furniture) kif ukoll installazzjoni ta’ kontenituri għall-ġbir tal-iskart.

Biex nagħti ftit eżempji, biżżejjed insemmi li l-ammont ta' alka miġbura f’Buġibba biss fl-aħħar tliett ġimgħat hi ta' 372 tunnellata. L-alka li nġabret mix-xtut kollha ta’ Malta fl-istess perjodu tlaħħaq l-1,867 tunnellata.

Id-direttorat għandu wkoll ħaddiema li jduru fuq il-lantijiet kuljum. Dan hu x-xogħol siewi li jkun għaddej sabiex aħna u t-turisti li jżuru pajjiżna nsibu postijiet nodfa u komdi. Dan xogħol li ser jibqa’ għaddej u anke jintensifika ruħu fil-ġimgħat li ġejjin. Neħtieġu iżda bħas-soltu l-koperazzjoni ta’ kulħadd biex dawn il-bajjiet jinżammu nodfa u kif jixraq lil pajjiżna.

Apr 7, 2012

Aktar ghajnuna ghal efficjenza fil-konsum

Forsi ftit nies jirrealizzaw li sistema ta’ double glazing taf tiffranka lill-familja bejn 12% u 25% mill-konsum tal-enerġija specjalment fix-xhur xitwin. Dan għax id-double glazing kapaci jżommlok fuq ġewwa s-sħana li tkun akkomulajt fid-dar. Fix-xhur tas-sajf wiehed kapaci jifranka l-istess persentaġġ ta’ enerġija jekk il-ħġieġ ikollu fuqu wkoll xi canopy. F’dawn il-ġranet ħabbart il-ftuħ ta’ skema oħra ta’ għajnuna mmirata biex tinkoraġġixxi l-installazzjoni ta’ Double Glazing kif ukoll Roof Insulation fid-djar. Kull min sal-aħħar tas-sena 2012, jinstalla Roof Insulation u Double Glazing fid-dar tiegħu jista’ jingħata għajnuna li tlaħħaq 15.25% tat-total tal-infiq eliġibbli sa massimu ta’ €1,000.

Mill-2006 sa’ llum ġew mgħejjuna mill-Gvern ‘l fuq minn 600 familja biex installaw fi djarhom double glazing jew roof insulation. Apparti dan fl-istess perjodu ’l fuq minn 12,000 familja ngħataw għajnuna mill-Gvern biex investew f’sistema ta’ panelli fotovoltajiċi jew Solar Water heaters. L-investiment fil-pannelli fotovoltajiċi waħdu, wassal biex ġew investiti ’l fuq minn €33 miljun mill-familji b’għajnuna li laħqet madwar €16-il miljun. Dan apparti l-għajnuna li tajna fl-għoti ta’ bozoz energy saving, liema bozoz swew lil-Gvern mal-€4 miljuni oħra.

Ħabbart din l-iskema waqt żjara f’fabbrika tal-ħġieġ tas-Sur Mario Tonna fl-Imrieħel fejn flimkien mal-ġurnalisti stajt nara l-process kollu ta’ kif isir il-ħġieġ double glazing. Impressjonajt ruħi bl-investiment massicc li l-familja Tonna għamlet fl-aħħar snin fuq magni li jiproduci tampered glass u laminated glass, apparti dak biex jiproduci double glazing. Verament ħadt gost nisma mingħandu l-viżjoni tiegħu kemm għall-azjenda tiegħu kif ukoll għall-pajjiżna sabiex jitkattru l-green jobs. Is-Sur Tonna jitkellem b’passjoni fuq il-ħġieġ.

Apr 5, 2012

Aigner – attenta

Il-bieraħ kelli l-okkażżjoni nilqa’ f’Malta lill-Ministru Germaniża għall-Agrikoltura, Ilse Aigner. Dawn huma opportunitajiet li jien inqis bħala importanti ferm għaliex jagħtuni l-opportunita’ li nuri r-realta’ ta’ pajjiżna. Mhux facli għall-barranin jifhmu r-realtajiet partikolari tagħna specjalment meta jkunu ġejjin minn pajjiiżi ferm akbar minna.

Aigner tatni ċ-ċans biex jien, flimkien mal-uffiċjali tal-Ministeru, nispjegaw fit-tul kif r-realtajiet tal-biedja f’Malta huma differenti minn dawk f’bosta pajjiżi Ewropej. Sibta attenta u nteressata biex tifhem l-ħtiġijiet u l-partikolaritajiet tal-agrikoltura tagħna. Iċ-ċokon tal-għelieqi tal-bidwi, in-nuqqas ta’ art, il-klima kif ukoll in-nuqqas ta’ riżorsi bħalma hu l-ilma huma fost l-aktar fatturi li jagħmlu s-settur agrikolu Malti wieħed uniku. Fil-laqgħa ħarġet fid-deher id-differenza netta ta’ xi jfisser bidwi zgħir fil-Ġermanja u biedwi żgħir f’pajjiżna. Fil-Ġermanja bidwi b’20 jew 30 ettaru (kważi 200 tomna) ta’ art agrikola jitqies bħala żgħir. Għalina bidwi żgħir ifisser bidwi li jkollu 7 jew 8 itmiem art.

Fil-laqgħa kelli l-opportunita’ nirriafferma l-posizzjoni ta’ Malta li fir-riforma tal-Politika Agrikola Komuni tal-Unjoni Ewropea, realtajiet speċifiċi bħal ma huma dawk tagħna jridu jiġu ndirizzati billi r-riforma ma timxix fuq prinċipju ta’ one size fits all.

Ħadt ukoll l-okkażżjoni biex nakkumpanja lil Aigner fi żjara għand bidwi żagħżugħ fiż-Żebbiegħ fejn hemm hi setgħet tkompli tara b’għajnejha dak li għidnilha waqt il-laqgħa. Kienet laqgħa posittiva u ċert li wara llum għandna politiku Ewropew ieħor li mhux biss sema’ dwar Malta, imma issa jaf ukoll kemm pajjiżna huwa uniku. Fehmet sew r-rabta ntrinsika bejn l-attivita’ tal-biedja u l-ambjent f’pajjiżna minħabba li jekk tintelaq l-art, il-pajsaġġ tal-kampanja ta’ pajjiżna jieħu daqqa ta’ ħarta qawwija.

Apr 4, 2012

Xogħol ta' tisbih ġewwa Paceville.

F’dawn il-ġranet se jitlesta l-proġett ta’ pavimentar ġdid fil-qalba taż-żona kummercjali u turistika ta’ Paceville. Riċerka tal-MTA turi li f’sena madwar 650,000 turist iżuru San Ġiljan u madwar 300,000 iżuru Paceville. Il-lukandi li nbnew f’din iż-żona u l-investiment li sar ukoll mill-privat biex qed jinġiebu dawn l-ammonti kbar ta’ turisti kif ukoll Maltin lejn Paceville jirrekjedi wkoll investiment tal-Gvern biex din iż-żona, li stabillixit ruha bħala mekka tad-divertiment f’pajjiżna tkun imsebbħa.

Sfortunatament l-upgrading li kien sar xi 8 snin ilu kienet saritlu ħsara rreparabli, anke bl-użu abbusiv minn vetturi jew trakkijiet, liema ħsara rrendiet iż-żona fi stat mhux xieraq.
Dan il-proġett, li nbeda f’nofs Jannar ta’ din is-sena, ra l-pavimentar bil-porfido ta’ 2,300 metru kwadru ta’ art li sar b’investiment ta’ ‘l fuq minn kwart ta’ miljun ewro. Dan ix-xogħol inkluda t-tneħħija tal-bankini mit-tliet toroq. Għalhekk it-toroq imsemmija ġew f’livell wieħed u ġew installati numru ta’ bollards moderni li għandhom jillimitaw il-ħsara fizika specjalment fuq il-bankini. B’hekk introducejna separazzjoni bejn il-parti li minnha jistgħu jgħaddu n-nies u l-parti għat-traffiku. Dan ix-xogħol bil-ko-operazzjoni u tal-Kunsill Lokali, il-GRTU, l-MHRA u l-operatturi kollha fl-area.

Ħadna ħsieb ukoll li mal-pavimentar ġdid fi Triq San Ġorġ, Triq Wilġa u parti minn Triq Dragunara f’Paceville, nintroducu bollards moderni Kif wieħed jista’ jara,l-ammont ta’ nies u attivita li jkun hemm f’din iż-żona tikrea ammont ta’ skart u ħmieġ. Għaldaqstant ħadna ħsieb li issa li għandna pavimentar ta’ kwalita, nintroducu liż-żona fil-programm ta’ ħasil kontinwu permezz ta’ makkinarju li xtrajna matul l-aħħar xhur biex innaddfu ż-żoni pedonali tal-Belt, Tas-Sliema u oħrajn.

Dan ix-xogħol ta’ upgrading f’Paceville jikkumplimenta l-proġett ta’ tisbiħ li kien sar fil-pjazza ta’ Paceville fl-2008. Il-Gvern diġà wettaq ukoll numru ta’ proġetti oħra f’din iż-żona turistika, bħat-tisbiħ ta’ Xatt is-Sajjieda f’San Ġiljan, restawr tal-Kappella tal-Kuncizzjoni u t-tisbiħ tal-promenade mal-bajja ta’ San Ġorġ. Fl-istess ħin diġa għamilna applikazzjoni lil MEPA biex nagħmlu upgrading totali ta’ Spinola f’San Ġiljan.