Dec 11, 2013

Nelson Mandela


Nelson Mandela kien wiehed mill-aktar personalitajiet maghrufa, u certament wiehed mill-aktar mexxejja “meqjuma” tas-seklu 20. L-istorja ta’ hajtu, bit-tlajja u l-inzul taghha, hija leggendarja mhux biss fl-Afrika t’Isfel imma fir-regjun tal-Afrika u lil hinn.

Hajjet Mandela qabel ma ntefa l-habs saret leggenda. L-attivita tieghu bhala mexxej tal-guerilleri; l-arrest kif ukoll id-diskorsi tieghu waqt il-gurijiet tal-1963 u l-1964 xeghlu lid-dinja.  Il-media internazzjonali kienet il-hin kollu titkellem fuqu u fuq l-insistenza tieghu li glieda armata kienet mehtiega biex tirbah kontra sistema ingusta bhal dik tal-Apartheid. Id-diskorsi tieghu kienu qishom saru l-vangelu politiku ta’ kull mexxej fir-regjun li kien qed jiggieled l-oppressjoni razzjali. Mandela u l-ANC ma kkreajawx il-moviment regjonali ta’ liberazzjoni imma kienu l-ispirazzjoni ta’ kull glieda. Kull mexxej ma kienx biss jistudja d-diskorsi tieghu ghall-kontenut taghhom imma kien jistudja wkoll il-qawwa ta’ kif kien jitkellem.

Wara 27 sena l-habs inheles u l-messagg qawwi tieghu ta’ rikonciljazzjoni spicca messagg ferm aktar qawwi mill-messagg tieghu tal-glieda armata tas-snin 60. Mhux biss il-messagg tieghu spicca jsahhar, imma l-azzjoni u l-attitudni tieghu.  Irnexxielu mhux biss jdahhal lill-Afrika t’Isfel fil-komunita’ internazzjonali wara snin twal ta’ isolazzjoni, imma rnexxielu jibni lill-Afrika t’Isfel bhala leader ewlieni fir-regjun.  Ghalkemm kien hemm rispett kbir lejh mill-mexxejja l-ohra tal-pajjizi Afrikani, Mandela kien jehtieglu jirbah il-fiducja taghhom, anke jekk mhux dejjem kien lest jaqbel mal-politika taghhom, specjalment ma’ dawk li kien ghadhom jemmnu fl-uzu tal-forza.

Umilment inhossni kburi li fis-snin 80 konna organizzajna permezz tal-MZPN kampanja ghall-helsien tieghu mill-habs, inkluz serata bit-tema “Two Men, One Fight”, fejn fiha tkellimna dwar Martin Luther King u Nelson Mandela.  Ghal dik is-serata konna anke gibna l-gurnalist Roger Omond li kien kiteb il-ktieb famuz “The Apartheid Handbook”.   Kelli x-xorti kbira niltaqa darba ma’ Mandela gewwa Johannesburg waqt l-Earth Summit fl-2002.  Iltqajna fil-lobby tal-lukanda li konna fiha u kien impressjonani s-sens straordinarju ta’ dinjita’ li bih tkellem maghna.  Tassew li n-nies il-kbar huma l-aktar nies umli. 

It-telfa tieghu mhijiex telfa biss ghall-Afrika t’Isfel, hija telfa ghad-dinja. Jalla l-ezempju tieghu jibqa jirrenja fuq l-mexxejja tad-dinja, fosthom fil-kontinent Afrikan li sfortunatament mhux dejjem kienu jew ghadhom l-aqwa ezempji ta’ tmexxija demokratika serja li tirrispetta d-diversita’ u l-gid komuni tal-popli taghhom.

No comments: