Jan 24, 2014

Fejn se jmur l-ICT ?


Illum hafna drabi niehdu s-settur tal-IT jew ICT f’pajjizna for granted.  Bilkemm ma nahsbux li waqa’ mis-sema.  L-izvilupp ta’ dan is-settur huwa l-akbar prova li l-izvilupp ekonomiku ma jigiex wahdu imma jehtieg vizzjoni, direzzjoni u implimentazzjoni serja.  Dan hu settur li jaf il-bidu tieghu fis-snin 90  meta kienu ttiehdu zewg inizjattivi krucjali. L-ewwel it-twaqqif tal- MSU meta ngibu f’pajjizna Maltin mharrga fis-settur tal-IT f’pajjizi barranin u barranin ohra biex jkunu katalisti f’dan is-settur.  It-tieni inizzjattiva kienet dik li tfasslet l-ewwel strategija nazzjonali ghall-IT f’pajjizna permezz tal-Kunsill Malti ghax-Xjenza u t-Teknologija (MCST).    Strategija li kienet qalet car u tond li biex nibnu dan is-settur kellna niprovdu t-tahrig u l-edukazzjoni, li sa dak iz-zmien kienet kwazi inezistenti, nibnu l-infrastruttura digitali u dik fizika kif ukoll ingeddu l-ligijiet u s-sistema ta’ tassazzjoni bl-ikbar serjeta’.   Strategija mibnija fuq 5 pilastri: Edukazzjoni, Infrastruttura, Incentivi, Legislazzjoni u  Strategic Partnerships.  
 
Konna bdejna billi tlabna lill-Universita’ tizviluppa sors ta’ mhuh, ta’ gradwati.  Imxejna mbaghad biex permezz tal-ftuh mill-gdid tal-MCAST, ipprovdejna  computing degrees ghaz-zghazagh.  Illum pajjizna jiprepara mas-700 gradwat gdid fl-IT u dawn ffil-fatt jidher li mhumiex bizzejjed, minkejja li SmartCity ma zviluppatx fil-perjodu qasir li kien originarjament mahsub.  Huwa car li minghajr l-impenn qawwi tal-Gvern Nazzjonalisti fil-qasam tal-edukazzjoni, dan il-qasam ma kienx ikun fejn huwa llum.  Investejna wkoll fi skemi ohra wkoll bhal ‘MyPotential’ fejn student jircievi sa 80% tal-ispejjez li jkun ghamel bhala tax-credit biex ihejji/thejji ruhu/a fil-qasam tal-ICT. Barra hekk komplejna ninvestu billi pprovdejna scholarships permezz tal-programm STEPS, li jghin lill-istudenti jistudjaw barra minn Malta.  
 
Irridu niftakru li aktar minn 8% tal-GDP ta’ pajjizna llum huwa frott tas-settur tal-ICT.  Settur li llum jimpjega xejn anqas minn 8,000.  Dan l-investiment illum wassal lill-pajjizna biex sari l-pajjiz Numru 1 fil-qasam tal-eGaming fid-dinja.  Il-gvern ipprovda l-bazi imma kien is-settur privat li gharaf jisfrutta l-bazi u l-infrastruttura li pprovda l-gvern biex illum qeghdin fejn qeghdin.  Imma issa fejn sejrin ?  X’inhuma l-passi li jmiss ?  X’inhuma l-inizzjattivi li jrid jiehu dan il-Gvern biex mhux biss inzommu postna imma nkomplu navvanzaw ?   
 
Jidher car li pajjizna ghandu bzonn strategija mgedda ghal dan is-settur.  Naf li dan il-Gvern qed ihejji strategija bhal din u fil-fatt diga beda jiddiskuti qafas ma’ certi stakeholders.  Jidher car li fis-settur tal-edukazzjoni hemm bzonn qabza ohra li rridu naghmlu.  Nies fis-settur jghidulek li sa llum ghandna hafna nies bi preparazzjoni generali.  Imma issa hemm bzonn specialist skills f’certi setturi, bhal Enterprise Resource Planning (ERP) consultants u esperti f’Business Intelligence.   Tajjeb li jkollna Strategija mgedda, imma qabel kollox dan il-Gvern jehtieg jifhem li jrid ikun preparat li jonfoq il-flus biex jinvesti kif ghamilna fl-ahhar 20 sena.  Jekk ma jaghmilx hekk allura jkollna biss pies in the sky u bil-mod ‘l mod nibza li nibdew in-nizla f’dan is-settur tant importanti ghal pajjizna.

No comments: