May 1, 2014

Ta' Hagrat - Kont nistenna ahjar


Lanqas temmen kif nies li certi nies iparlaw minghajr lanqas biss jiccekjaw il-fatti, jinghataw il-fatti imma jkomplu jirrepetu l-gidba.  L-esponenti tal-AD, Arnold Cassola u Karmenu Cacopardo, kienu fattwalment zbaljati meta l-gimgha l-ohra qalu li fiz-zmien li jien kont responsabbli ghal MEPA l-linja tal-izvilupp nbidlet vicin iz-zona ta' mportanza arkeologika msejjha Ta’ Hagrat fl-Imgarr Malta.  Kif urejt b’zewg site plans li ppublikajt, il-linja tal-izvilupp applikabbli llum ghada l-istess bhal dik li l-Parlament kien approva fl-1989 permezz tat-Iskemi Temporanji tal-Izvilupp (TPS – Temporary Provision Schemes).

Il-linja tal-izvilupp li l-Parlament approva fl-2006 baqghet preciz kif kienet giet approvata 17-il sena qabel.  Ma nbidel xejn.  Din l-informazzjoni hija accessibli ghal kulhadd.  Kull ma trid taghmel hu li tidhol fil-website tal-MEPA u din l-informazzjoni ssibha kollha.  Ghalhekk hadd minn dawn iz-zewg esponenti ma jista jghid li ma setghux igibu l-informazzjoni.  Kont nistenna ahjar minn zewg persuni li jipretenduha tal-pampaluni tal-korrettezza.

Cacopardo sahansitra fuq programm fuq it-tv wasal biex qal li jien imissni nerfa r-responsabilita’ politika ghall-permess li hareg issa mill-MEPA taht amministazzjoni tal-Labour ghax skond hu “d-decizzjoni politika biex l-art ssir ghall-bini ttiehdet 8 snin ilu”!  Gidba sfaccata.  Jien ma biddilt xejn.  Il-linja tal-izvilupp baqghet kif kienet fl-1989.

Cacopardo sahansitra qal li l-permess hareg ghax “Pullicino ghamel policy hazina”.  Lanqas ma kellu d-dicenza jghid li fuq is-sit li llum hemm l-applikazzjoni PA 00357/13 kien hemm applikazzjoni ohra fl-2006 bin-numru PA 00306/06 u li din l-applikazzjoni kienet giet rifjutata fit-22 ta’ Lulju 2008.  Ir-rapport tal-Case Officer li rrakkomanda r-rifjut kien thejja fi Frar 2008.  Dawn il-fatti ma sabhomx Cacopardo ? 

Dan kollu jikkonferma kemm kienet zbaljata u qarrieqa l-istqarrija tal-kelliema tal-AD li jakkuzaw lili b’responsabilita’ politika ghad-decizzjoni tal-MEPA ta’ llum li taprova zvilupp fuq dan l-istess sit.  Dan juri li l-kelliema tal-AD jew tkellmu minghajr lanqas biss ma ccekkjaw l-informazzjoni li hi accessibli minn kulhadd inkella kienu jafu l-informazzjoni u riedu xorta jitfghu t-tort fuqi biex jiehdu gwadann politiku.  Aghar minn hekk imma din il-gimgha esponent iehor tal-AD, Ralph Cassar, fuq programm iehor tat-tv jirrepeti din il-gidba.   Politika mibnija fuq il-gideb normalment kont natribwiha lill-esponenti ta’ partit iehor izda sfortunatament jidher li l-AD qed tiddakkar minn haddiehor.  Kont nistenna ahjar !

No comments: