Mar 13, 2008

Hatra ta' fiducja

Il-bierah filghaxija il-Prim Ministru Lawrence Gonzi talabni mmur Kastilja fis-6.00pm. Il-mument li dhalt hdejh kont veru kommoss. Fil-gimghat li ghaddew ghaddejt minn mumenti difficli u ma kontx cert li se jirnexxieli nikseb bizzejjed fiducja mill-elettorat biex nitla. Kont bezghan ukoll li l-kampanja ta' tfigh ta' tajn li ghamlet l-Opposizzjoni se jkollha impatt fuq ic-cansijiet tal-PN. Imma dejjem bqajt nemmen li - Is-Sewwa jirbah. Ghalhekk meta dhalt fl-ufficcju tal-PM kont kommoss u bilkemm kont naf x'se nghidlu.

Il-Prim Ministru offrili l-kariga ta' Ministru tar-Rizorsi u Affarijiet Rurali. Bazikament ghandi r-responsabilitajiet li kelli qabel inkluz dak tal-immanigjar tal-iskart, afforestazzjoni, agrikoltura u sajd imma tnaqqas il-Mepa. Ma' dawn issa zdiedu ukoll ix-xoghlijiet pubblici u restawr, kif ukoll responsabilitajiet li ghandhom x'jaqsmu mar-rizorsi inkluz energija alternattiva u t-tiftix ghaz-zejt. Responsabilita' ohra hija dik tal-politika tax-Xjenza u Teknologija, inkluz Ricerka u Innovazzjoni. Ministeru mdaqqas mhux hazin !

Hassejtni kommoss bil-fiducja li l-PM wera fija ghal darb'ohra. Accettajt b'sens ta' responsabilita' u lealta lejn il-persuna li dejjem emmint li ghandu kwalitajiet kbar.

Il-PM wera bic-car li ried izomm l-esperjenza imma ried jaghti injection qawwija ta' energija gdida. Jien minn naha tieghi se naghmel l-almu kollu tieghi biex nimplimenta bl-ahjar mod il-weghdiet li hemm fil-programm elettorali tal-PM ghal dawn l-oqsma fil-hames snin li gejjin.

4 comments:

B.E.R.N.A.R.D FASHION PHOTOGRAPHER said...

Awguri u proset minn ghand il familja Polidano kollha

Theresa said...

awguri u prosit george. We know that you can do it. Anglu Pace

Anonymous said...

This comment has been removed because it linked to malicious content. Learn more.

Anonymous said...

See here or here