May 10, 2008

Grazzi mill-gdid.

Grazzi. Grazzi li bil-vot taghkom tat-8 ta' Marzu dalghodu stajt niehu l-gurament bhala membru parlamentari. Ghaddew xahrejn minn dakinhar tal-elezzjoni, izda xorta nhossni fid-dmir li nerga nghid grazzi. Stajt niehu l-gurament ta' fedelta' lejn il-kostituzzjoni u l-poplu Malti fic-cerimonja ta' dalghodu ghax intkom urejtu fiducja fija bil-vot taghkom. Ghal darb'ohra tajtuni l-opportunita' naghti l-kontribut tieghi fl-ghola istituzzjoni ta' pajjizna.

Ic-cerimonja kient kemmxejn twila, 4 sieghat b'kollox, imma kienet sinifikanti hafna. Bdejna bil-quddiesa fil-Kon Katidral ta' San Gwann. Laqtitni hafna l-omelija li ghamel l-Arcisqof. Filwaqt li stieden lill-membri parlamentari biex ma jinsew qatt li l-poter li ghandhom gej mill-poplu, fl-istess hin tenna kemm hu mportanti li s-socjeta' tippartecipa u taghti sostenn lil dawk l-inizjattivi posittivi li jkunu fformulaw il-politici.

Wara l-qudddiesa imxejna tul Triq ir-Repubblika lejn il-Parlament. Hemmhekk wara l-hatra ta' Louis Galea bhala Speaker, kull membru parlamentari ha l-gurament. Imbaghad il-President tar-Republika qara l-programm tal-Gvern ghall-hames snin li gejjin. Hekk kif spicca d-diskors ircivejt din l-sms "Tghejja taqrah, ahseb u ara timplimentah dan il-programm !"

Ma naqsux il-battuti helwa waqt ic-cerimonja ta' dalghodu. Ghaddiet battuta helwa lil Charles Mangion meta waqt id-diskors tal-President ntqal hemm bzonn jitwaqqaf laboratorju nazzjonali ghad-DNA. Xi hadd minn naha tal-Gvern lic-Charles Mangion qallu li hu l-aktar persuna adatta biex ikun Direttur ta' dan il-Laboratorju ! Charles hadha b'cajta u wara ahna u hergin spicca jiccajta hu stess fuq dan. Insomma minn issa 'l quddiem tibda l-hidma fil-Parlament, issa nergghu niltaqghu nhar it-Tnejn.

1 comment:

Tiziana said...

Happy Birthday!!