Jun 7, 2008

Mexxej gdid ghall-Labour - Awguri

Mela fl-ahhar il-Labour ghandhom mexxej gdid, Joe Muscat. Rebah il-bierah bil-lejl hekk kif fit-tieni round tal-elezzjoni ta' mexxej gdid ghall-MLP gab madwar zewg terzi tal-voti tad-delegati. Mexxej gdid ta' 34 sena. Il-bierah skond kif rappurtat f'The Times ta' llum Joe Muscat qal li behsiebu jaghmel "internal earthquake" ta' riformi fil-partit tieghu. Nawguralu mill-qalb u j'alla jirnexxielu. Il-Partit tal-Labour ghandu bzonn shake-up tajba sew.

Ma nafx x'irid ifisser ezattament Joe Muscat bit-terremot li jrid johloq. Nittama izda li jirnexxielu jaqta' lill-partit tieghu mill-politika negattiva tal-imghoddi, fejn dak kollu li jiproponi l-PN u l-Gvern kien jigi kkritikat u mzeblah sempliciment ghax kien ikun gej minna. Il-proposti ta' riformi taghna ma kienux jigu analizzati skond l-kontenut taghhom u wisq anqas kien isir sforz biex tinghata alternattiva. Jien ghandi tama li Joe Muscat dan jirnexxielu jaghmlu jekk jaghraf isawwar madwaru team tajjeb u jirnexxielu jpoggi fil-genb l-amministrazzjoni li hatfet lil Partit Laburista fl-ahhar snin.

Nemmen li Joe Muscat verament jixtieq jaghmel din il-bidla. Ghalhekk hassejtu barra minn loku l-kumment l-iehor li gie rappurtat f'The Times : "The Honeymoon is over Dr.Gonzi, we're back in business". Nahseb li Joe ghandu bzonn jikkoncentra l-ewwel fuq il-partit tieghu aktar milli fuq l-operat ta' Dr.Gonzi u l-Gvern tieghu.
Nawgura mill-qalb lil Joe Muscat li fis-snin li gejjin jirnexxielu jgholli l-livell tal-politika fil-partit tieghu biex b'hekk jgholli ukoll il-livell tal-politika f'pajjizna. Pajjizna jixraqlu livell politiku ferm ahjar, izda dan jiddependi mhux biss mill-PN u l-Gvern imma bil-qawwi ukoll mill-livell tal-politika tal-Opposizzjoni. Joe, Awguri u l-hidma t-tajba.

No comments: