Jun 13, 2008

Tlett sieghat tal-genn mat-tfal !

Il-bierah ghaddejt tlett sieghat veru sbieh mat-tfal f'attivita' tal-Birdlife bl-isem Dear Minister bhala parti mill-programm Dinja Wahda. Tlett sieghat ta' Question Time ! Tfal minn diversi skejjel qrawli madwar 20 ittra. Ittri miktubin tajjeb hafna. Esprimew ruhhom bis-sens u minghajr tidwir mal-lewza !

Minn naha tieghi qghadt attent li nwiegeb il-kummenti u l-mistoqsijiet taghhom kemm jista jkun b'lingwagg semplici. Mhux facli hafna drabi tfiehem certi ideat u spjegi teknici b'mod li t-tfal jifhmu. Izda t-tfal kienu attenti u stajt ninduna li qed isegwu. Biex inzomm l-attenzjoni taghhom tfajtilhom xi zewg battuti u cajtiet.

Laqatni l-fatt li l-parti l-kbira minnhom stqarrew li apprezzaw il-hidma li ghamilna fl-ahhar snin fil-qasam ambjentali, imma ma ddejjqu xejn isaqsu ghall-impenn akbar. Xtaqt li kien hemm aktar mill-kollegi tieghi biex anke huma jifhmu x-xewqat li ghandha l-generazzjoni l-gdida.

Tkellmu fuq firxa wiesgha ta' temi li jmissu mal-ambjent. Mill-hitan tas-sejjiegh ghal htiega li ma nahlux l-ilma. Tkellmu fuq il-htiega ta' aktar harsien ghall-annimali, l-uzu ta' energija nadifa, l-impatt tal-barrieri tal-gebel, il-kacca u l-qbid tal-hut. Ma kienux tlett sieghat facli, imma l-veru hadt gost. Din il-generazzjoni l-gdida taf ezattament xi trid. Tghallimt minghandhom !

No comments: