Jan 13, 2010

Ninvestu fil-futur tiegħek!

Hekk hemm miktub fuq sticker li twehlet fuq kull photovoltaic panel li l-kumpanija Michael Debono Ltd ghad kemm installat. Il-bierah filghodu attendejt flimkien mal-Prim Ministru l-inawgurazzjoni tal-akbar installazzjoni ta’ panelli fotovoltajiċi sa llum f'pajjizna. Gew installati 432 pannella fuq medda ta' 1,000 metru kwadru. Din l-installazzjoni se tghin lill-kumpanija tiġġenera aktar minn nofs l-enerġija li din tikkonsma f’sena. Dan l-investiment sar possibli bl-iskema li ghamel il-Gvern permezz tal-Malta Enterprise. Permezz ta' din l-iskema kumpanija tiehu għajnuna minn fondi tal-Unjoni Ewropea ta' nofs l-ispiza.

Dan l-investiment qawwi minn naħa tas-setur privat jikkumplimenta dak li qed jagħmel il-Gvern Malti fejn matul il-ġimgħat li għaddew inħarġet sejħa ta’ interess fi proġett sabiex 67,000 metru kwadru ta’ soqfa ta’ binjiet pubbliċi jintlew bil-panelli fotovoltajiċi sabiex jiġġeneraw enerġija nadifa mix-xemx. Huwa stmat li din l-installazzjoni tal-panelli fotovoltajċi se ssir b’investiment privat ta’ madwar €25 Miljun u se tkun iġġenerata enerġija daqs kemm jikkunsmaw energija 1500 familja ta' 3 persuni f'sena.

Il-Gvern irid li pajjiżna jiġġenera l-enerġija nadifa mir-riżorsi kollha li għandu disponibbli għalih fosthom ix-xemx, ir-riħ u l-iskart. Proġetti bħal dawn ikomplu jkattru ix-xogħol filwaqt li jgħinu sabiex tintlaħaq il-mira li pajjiżna għandu, dik li sas-sena 2020, jiġġenera 10% tal-ġenerazzjoni elettrika tiegħu minn sorsi nodfa ta’ enerġija. Dan l-investiment ma hu xejn ħlief investiment f’livell t’għixien aħjar. Ambjent aħjar iffisser ukoll livell ta’ saħħa aħjar għalina u għal uliedna.

Laqatni hafna ukoll il-quote li hemm mal-monitor li nstallat il-kumpanija Michael Debono Ltd biex tindika kemm il-pannelli jkunu qed jiggeneraw energija mix-xemx. Il-quote ta' Sir Robert Swan tghid hekk "The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it". Dan jorbot ma' diskors li ghamel l-gimgha l-ohra s-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tieghi, Dr.Chris Ciantar. Chris qal li l-politika favur il-mitigazzjoni mit-tibdil fil-klima tkun falliment jekk nemmnu li bdil fl-atteggjament irid jaghmlu biss il-Gvern. Is-success jigi biss jekk kull wiehed minnha jaghmel l-isforz tieghu.

No comments: