Jan 6, 2010

Vaganza fuq in-Nil

Ghadni kemm gejt lura minn vaganza qasira mal-familja gewwa l-Egittu. Zorna l-aktar postijiet importanti tac-civilizazzjoni Egizzjana tal-qedem. Civilizazzjoni bdiet tiehu s-sura taghha madwar 3150 QK bl-unifikazzjoni politika ta’ Upper and Lower Egypt taht l-ewwel Farauni. Kellha tlugh u nzul fuq perjodu ta’ madwar 3000 sena. Lahqet il-quccata taghha f’dak li jissejjah in-New Kingdom jew l-Imperu Egizzjan, igifieri bejn is-16-il seklu u l-11-il seklu QK. Il-hakma tal-Farauni spiccat ufficjalment xi 30 sena QK meta l-Imperu Ruman ghamel mill-Egittu provincja tieghu.

Verament hemm x’tara. L-ewwel darba li zort l-Egittu kien xi 25 sena ilu ma’ grupp ta’ studenti tal-Fakulta tal-Arkitettura, izda dakinhar kont rajt biss il-Kajr. Ili hafna nghid li rrid naghmlu dan il-vjagg. Bdejn il-vjagg gewwa l-belt ta’ Luxor. Hemmhekk l-aktar li mpressjonani kien it-tempju ta’ Karnak. Taqta nifsek tara l-maestosita’ u l-perfezzjoni ta’ dak it-tempju. Meta tkun hemm bhal kwazi tibda thewden jekk certi teoriji li din ic-civilizazzjoni kellha kuntatt ma’ xi civilizazzjoni aljena humiex veri ! L-istess it-tempju ta’ Luxor u l-oqbra tal-Faraunijiet mohbija gewwa l-gholjiet tal-Valley of the Kings.

Minn Luxor beda l-vjagg fuq ix-xmara Nil. Pajsagg indiskrevibbli. Kont nisma li sabih, imma qatt ma kont nimmagina li kien daqshekk divers u spettakolari, specjalment tul il-belt ta’ Aswan. Minn Aswan morna lejn Abu Simbel fejn hemm zewg tempji massivi maqtugha fil-blat. Dawn iz-zewg tempji li saru fit-13-il seklu Q.K. mill-Farauni Ramsis II kienu originarjament f’sit iehor izda tqattghu fi blokki u gew trasportati f’sit iehor fis-snin sittin. Inkella z-zewg tempji kienu jispiccaw meghrqa fil-Lake Nasser li l-President Egizzjan Gamal Abdul Nasser ikkrea permezz tal-Aswan High Dam reservoir li spicca gherreq bosta miz-zona tac-civilizazzjoni tar-regjun ta’ Nubia.

Insomma vakanza li mhux se ninsew malajr. Apparti l-kobor tat-tempji u l-fdalijiet storici, haga ohra li laqtitni kien l-ammont ta’ nvestiment li sar u qed isir fl-infrastruttura turistika tal-pajjiz specjalment fl-ajruporti principali. Kollha godda u jhabtuha sew mal-aqwa ajruporti tad-dinja tal-punent. L-Egittu ghad ghandu hemel problemi izda huwa car li huwa pajjiz on the move u qed jaghraf jisfrutta l-potenzjal li ghandu.

No comments: