Aug 13, 2010

Guido - uniku f'diversi sensi

Nistqarr li wara li kien irkupra tant tajjeb fil-jiem li ghaddew, l-ahbar tal-mewt tieghu kienet bhal docca kiesha u qisni ghadni ma rridx nemminha sa issa. Il-President Emeritus, il-Professur Guido de Marco, Guido kif kien maghruf ghal Maltin kollha, kien uniku f’diversi sensi - patrijott kbir li habb lil pajjizu, bniedem li kull fejn kien u f’kull ma ghamel prova jaghti kontribut, bniedem pozittiv li fil-mumenti l-aktar suwed kien jirnexxielu jara tnemnima ta’ dawl, bniedem determinat li ma kien jaqta’ qalbu minn xejn u li ghalih ghada dejjem jista’ jkun ahjar mill-llum.

Nghozz illum id-diskursati li gieli kellna. Ma ninsa qatt certu kliem – “never burn your bridges” darba qalli fuq is-sufan tad-dar tieghu f’mument politiku sensittiv. Niftakar b’ghozza wkoll meta bhala President kien mexxa d-delegazzjoni tal-politici Maltin fil-Vatikan fil-Gublew ghall-politici, u t-tifla tieghi Mattea ta’ 4 snin, u hu, l-President, donnhom affaxinaw ruhhom minn xulxin u baqghu jistaqsu dwar xulxin sa llum. Naturalment bhal Maltin kollha niftakar lil Guido fil-mumenti difficli tat-tmeninijiet, is-snin bhala Ministru b’responsabiltajiet mhux zghar, il-Presidenza li uhud fil-bidu stkerrhu izda li fiha rnexxielu jisraq il-qlub tal-Maltin kollha, lil hinn mill-kulur taghhom.

Guido kien ukoll il-persuna li kien jilqak mill-ewwel, jisimghek b’attenzjoni u dejjem lest li jaghtik parir mill-qalb. Ghandi memorji ta’ persuna li kien ihobb il-hajja fis-sens wiesgha taghha. Il-kultura u s-sens ta’ identita’ nazzjonali ghalih kienu zewg valuri mportanti u sinifikanti. Dak li kien gabar f’hajtu qassmu mill-ahjar li seta’ ma’ haddiehor. Ghalhekk gawda rispett kbir.

U forsi din hija l-unika konsolazzjoni ghat-telfa ta’ personagg li niseg, flimkien ma’ ohrajn, l-istorja tal-ahhar 50 sena taghna. Hajjet Guido kienet mimlija sax-xfar, f’kull ma ghamel, ta ruhu u gismu. Fil-klassi, fl-awla, fil-politika u b’mod ukoll mill-isbah lill-familja tieghu. Kellu d-don li jhobb in-nies u n-nies habbewh lura. L-unika konsolazzjoni li fl-ahhar ta’ hajtu kellu wirja kbira ta’ dan ir-rispett kbir li kien igawdi.

No comments: