Jan 15, 2011

Tghawwig tal-fatti

Dan l-aħħar qamet diskussjoni dwar l-hlas li jieħdu l-Ministri. L-Oppozizzjoni ppruvat taghti l-impressjoni li din inzammet siġrieta. Mhux il-kaz. F’Novembru 2008, aktar minn sentejn ilu, The Malta Today kienet irrapurtat li l-Ministri ma baqghux jitilfu l-onorarja ta’ deputat tal-Parlament. Gimgha wara kienet ghamlet intervista lill-Whip tal-Grupp Parlamentari Laburista Joe Mizzi li qal li jaqbel mal-fatt li l-Ministri ma baqghux jitilfu l-onorarja, “Joe Mizzi said he agreed in principle with the increase in ministers’ wages. Mizzi argued that ministers in developing countries have better salaries than their counterparts in Malta. Personally I think that this decision was unavoidable because it does not make sense that a chairman earns more than the minister who appointed him.” Dak x’qal d-Deputat Laburista Joe Mizzi aktar minn sentejn ilu, meta kienet saret il-bidla !

Mhux vera li l-Ministri kellhom zieda ta’ €600 fil-gimgha fil-paga taghhom ta’ Ministri. Izda l-Ministri bdew jircievu l-paga ta’ deputat tal-Parlament, liema hlas minkejja li huma deputati daqs d-deputati ohra qatt ma kienu jircievu. Huwa gust li Ministru jaghmel xoghol full-time ta’ Ministru u jmur il-Parlament ghas-seduti, izda jircievi paga biss ta’ Ministru izda l-paga ta’ deputat ghas-sieghat li jaghmel fil-Parlament jitlifha? Hu gust li deputat li hu konsulent mal-Gvern jircievi paga ta’ deputat u paga ta’ deputat, izda Ministru le ? Jien nghid li le. U ma nghidx le ghax jien llum Ministru izda bhala cittadin komuni.

Kellna ingustizzja ohra li fis-snin li ghaddew kienet irrangata. Sa tlett snin ilu jekk int kont tahdem mal-Gvern, tohrog ghall-elezzjoni u tigi elett u ssir deputat, ridt taghzel: jew tibqa’ impjegat u tiehu paga izda titlef postok ta’ deputat; jew inkella tiehu l-onorarja ta’ deputat izda titlef l-impjieg u l-paga minn dak l-impjieg. L-ghazla ta’ xi hadd li gie elett kienet tkun li jiehu l-onorarja u jitlef l-impjieg – dan kien ifisser ukoll tnaqqis fid-dhul ghaliex il-paga ta’ deputat hi anqas minn ta’ hafna impjegati tal-Gvern. Din kienet giet irrangata b’mod li d-deputat thalla jibqa’ jahdem mal-Gvern u jiehu l-onorarja u l-paga. Allura jekk dik kienet gustifikata, ghaliex li Ministru jiehu wkoll il-paga ta’ deputat mhux gustifikata?

Minkejja li zdied id-dhul ghal Ministri bi €525 fil-gimgha, hawn xi hadd li ghandu dubju li kieku dawk li huma professjonisti jagtu s-sieghat taghhom fil-professjoni ma jirnexxielhomx idahhlu l-istess dhul ? Hafna minn dawk li jaccettaw li jservu ta’ Ministru ghal numru ta’ snin jitilqu l-professjoni. Meta mbaghad jispiccaw minn Ministri iridu jaraw li jibdew il-hajja professjonali taghhom mill-bidu nett. Mhux facli li taghmel dan meta fl-ghalqa jkunu dahlu professjonisti ohra. Naf mill-esperjenza, deputati mill-Partit Nazzjonalista u mill-Partit Laburista li ma baqghux ministri u sabu diffikultajiet kbar biex jidhlu lura f’impjieg. Batew huma u baghtiet il-familja taghhom.

Mhux sew li xi uhud mill-Opposizzjoni , fosthom il-Kap tal-Opposizzjoni, qed jipruvaw jistrumentalizzaw din il-bidla. Nifhem ir-rabja li hemm fost uhud mid-deputati laburisti ghal dak li ghamel il-Kap tal-Partit taghhom stess. Jien nista naghmel bhal Kap tal-Oppozizzjoni u nghid kemm hu s-salarju tieghu bhala Kap tal-Oppozizzjoni biex nipprova nohloq l-ghira, kif qed jaghmel hu. Mhux lest li naghmel l-istess. Il-klassi politika tizbalja bi kbir meta tiprova tkisser lilha nnifisha. Jekk irridu nies validi u onesti jersqu lejn il-politika irridu noffru dhul xieraq lil dawn il-persuni u mhux nipretendu li dawn jaghtu l-aqwa servizz a skapitu ta’ familthom. Kif anki kien qal id-deputat laburista Joe Mizzi id-dhul tal-Ministri f’pajjizna xorta ghadu relattivament baxx hafna hdejn id-dhul ta’ Ministri ohra Ewropej, minkejja li zdied ix-xoghol ghax tnaqqsu n-numru ta’ Ministri. Izda fuq dak li gie ffrankat ghax tnaqqsu l-Ministri u n-nies addetti maghhom fis-segretarjati, fuq dak hadd ma jitkellem.

No comments: