Jan 1, 2011

Taking stock !

Meta wiehed ihares lejn is-sena li ghadha kemm hallietna, bilfors inhoss ammont qawwi ta’ sodisfazzjon. Ghar-rigward tax-xoghlijiet pubblici komplejna naghtu spazji godda ta’ kwalita’ lill-pubbliku, bl-ahhar progett ikun dak tal-Gnien gdid fi Qui-si-Sana li verament intlaqa tajjeb hafna minn nies. Minn dejjem emmint li dik iz-zona jixirqilha gnien ta’ kwalita’ anke meta konna ghadna qed inharsu lejn is-sit biex jakkomoda carpark ghall-vizitaturi biex inaqqas il-problema tal-parkegg ghar-residenti. Fuq il-carpark dejjem ridna li jkun hemm gnien ta’ kwalita’, aktar milli l-gnien li kien hemm qabel li kien xempju ta’ telqa u abbuz.

Matul is-sena li ghaddiet zdied ukoll b’ritmu qawwi r-restawr tas-swar u fl-ahhar gimghat diga nkixfu partijiet li gew restawrati. Bhal ma nghid dejjem dan huwa xoghol mhux biss ta’ titjib estetiku izda qed isir hafna xoghol ta’ tishih strutturali bhal ma qed isir fuq is-swar tal-Imdina u c-Cittadella f’Ghawdex. Anke hawn jidher car li s-36 Miljun euro fondi tal-UE qed jintefqu b’mod effettiv fuq sitt kilometri shah ta’ swar. B’dan l-investiment qed inkomplu ninvestu fil-passat ghall-futur ta’ uliedna.

Fl-ahhar 12-il xahar komplejna wkoll fuq l-implimentazzjoni tal-istrategija nazzjonali riveduta ghall-immanigjar tal-iskart. Ftahna c-Centru tar-Riciklagg f’Sant’Antnin. X’ma ffacjajniex biex wasalna ?! Imma wasalna u llum ic-centru qed jahdem biex jitratta madwar terz tal-iskart kollu li niggeneraw f’pajjizna. U n-nies li gew setghu jaraw b’ghajnejhom kemm kien zbaljat minn ipprova jfixkel. Ovvjament fadlilna nibnu facilitajiet ohra fix-xhur li gejjin fil-postijiet diga ndikati fl-istrategija. Izda anke hawn, avvanzajna fuq il-permessi necessarji minghand il-MEPA.

Mal-MEPA matul l-ahhar xhur hdimna wkoll fuq il-permessi necessarji ghal Flood Relief Project. Liema progett se jkun iffinanzjat ukoll mill-UE b’madwar 54 miljun euro. Dan il-progett se jwassal sabiex innaqqsu b’mod sostanzjali l-problema tal-gharghar f’zoni bhal Haz-Zebbug, Hal Qormi, Marsa, B’Kara, Msida, Wied il-Ghajn u lokalitajiet ohra. Dan se jsir billi jithaffru sensiela ta’ mini taht l-art halli l-ilma tal-gharghar jimxi aktar malajr u johloq ferm anqas hsara. Matul is-sena d-diehla x-xoghol fuq dan il-progett se jkun inbeda sew.

Dawn huma l-progetti principali ta’ Ministeru vast. U ma semmejt xejn fuq il-hidma fl-oqsma tal-agrikoltura, tas-sajd u l-energija nadifa. Inhares lejn l-2011 b’ottimizmu ghax fiha se nkunu qed nikkonsolidaw il-hidma taghna f’pajjiz li qed ikompli jara bidliet posittivi minkejja d-diffikultajiet li ghadna qed naraw fl-ekonomiji nternazzjonali.

No comments: