Apr 4, 2013

Kulhadd isaqsini


Kull fejn immur kulhadd isaqsini:  Allura x’int taghmel bhalissa ?  It-twegiba pronta tieghi: Mort lura ghall-professjoni.  Tajt probabilment l-aqwa 15-il sena ta’ hajti lill-partit u lill-pajjiz.  Imma issa ergajt qbadt nahdem fil-professjoni. Ovvjament mhux facli li wara li tkun ilek 15-il sena ‘l boghod minn ufficcju professjonali terga taqbad.  Li ghandi favur tieghi huwa l-fatt li ghamilt 10 snin vicin il-MEPA, u allura bqajt in touch mal-pjani u l-policies u fl-istess hin l-ahhar 5 snin ghamilthom Ministru tax-xoghlijiet pubblici u allura dejjem nara pjanti u naghti l-input tieghi fuq disinji ta’ progetti, apparti fuq il-lant tax-xoghol.

Qed nghix il-hajja wkoll daqsxejn aktar mal-familja u zidt ftit il-kontribut tieghi fid-dar anke billi f’xi okkazzjonijiet insajjar jien, xi haga li niehu gost naghmel.  Il-hin kollu nara x’se nivvinta. Biex inkun onest jien mhiniex wiehed minn dawk li naf wisq nohodha easy.  Ghadni nqum filghodu fl-istess hin kmieni u ndum hafna biex nidhol norqod.  Nara x’se nivvinta biex inzomm ruhi okkupat il-hin kollu.  Fil-verita’ l-qabza mhijiex wahda facli.  Imma bhal kollox fil-hajja trid taddatta ruhek. U tara l-latt posittiv tal-hajja.  Jien wiehed minn dawk li nemmen li l-hajja hija kollha kapitli u issa bdejt kapitlu gdid.

Ovvjament gearing up ukoll biex naqdi dmiri mill-ahjar bhala raprezentant tal-poplu fil-Parlament bhala parti mill-Opposizzjoni.  Biex naghmel dan behsiebni mhux biss naghti sehmi fil-Parlament imma fuq kollox f’kuntatt man-nies. Qed niprova wkoll nerga naqra ftit aktar milli kont naghmel fl-ahhar 15-il sena, fejn l-aktar li kont naqra kienu memos, emails u dokumenti relatati mal-Ministeru.  Diga bdejt infittex ukoll materjal li jzommuni au courant ta’ certi hsibijiet politici specjalment dawk marbuta mal-izvilupp sostenibbli u l-politika ewropea.

No comments: