Aug 8, 2013

Tragedja inutliIl-kaz tal-gimgha l-ohra tat-tfajla Ingliza ta’ 14-il sena, Hannah Smith, li kkommettiet suwicidju wara li giet cyber-bullied fuq is-sit elettroniku Ask.fm, verament geghlni nhewden kemm bhala genitur kif ukoll bhala politiku.  Il-komunikazzjoni ta’ tfal u zghazagh fuq dawn it-tip ta’ sites saret xi haga ta’ kuljum.  Tista tissieheb bhala membru fuq din is-site sa mill-eta’ ta’ 13-il sena billi taghti indirizz elettroniku, isem u kunjom. Dan is-sit, li sar popolari hafna mat-teenagers, jhalli mbaghad lill-users ipoggu kummenti jew mistoqsijiet b’mod anonimu lill-users ohra. Sfortunatament fuq dan is-sit ma hemmx il-possibilita’ li timblokka certi users imma tista biss tirraporta. Sfortunatament matul l-ahhar xhur kien hemm diversi kazijiet simili ohra.
Hannah kienet qed tircievi kummenti jikritikaw id-dehra taghha u jhajruha tikkommetti suwicidju. Ghalkemm lill-habiba taghha kienet tghidilha li mhux taghti kaz ta’ kummenti bhal dawn, fil-verita’ sfortunatament spiccat temmet hajjitha.  Jum qabel ma temmet hajjitha, Hannah Smith kitbet "You think you want to die, but in reality you just want to be saved." Appell li safa njorat. Storja verament tragiku, anke ghax matul l-ahhar sena kien hemm kaz simili iehor.

Missier Hannah appella lill-awtoritajiet biex jaghmlu ferm aktar biex siti elettronici bhal dawn ikunu regolati.  It-teknologiji ta’ komunikazzjonijiet avvanzaw imma l-ligijiet baqghu antikwati. Ghalkemm personalment naqbel li l-awtoritajiet hemm bzonn jaghmlu aktar biex jiprotegu lill-membri tal-komunita’ l-aktar dghajfa mill-abbuz fuq l-internet, izda minn naha l-ohra rridu nammettu li mhux facli taghmel kontroll fuq l-internet. Nahseb li ghallanqas siti bhal dawn ghandhom ikollhom l-obbligu li jirrekordjaw l-IP address tal-persuni anonimi li jkunu qed jikkummentaw b’mod abbuziv halli wiehed ikun jista jiehu passi kontra dawk li jabbuzaw, li jissejhu trolls.

Illum aktar minn qatt qabel hemm bzonn li t-tfal u z-zghazagh ikunu aktar mharrga fl-iskejjel specjalment fil-personal skills kif jafrontaw siti bhal dawn.  Nemmen ukoll li hemm ukoll responsabilita’ akbar fuq il-genituri biex josservaw x’ikunu qed jaraw uliedhom, ghalkemm fil-verita’, u nitkellem bhala genitur, mhux daqstant facli li tissolvelja lill-uliedek fil-kamra taghhom.   Zgur li storja bhal din ghanda tibghatilna messagg biex inqumu min-naghsa kollettiva taghna u nikkomunikaw ferm aktar u ahjar anke ma’ uliedna biex nipruvaw nifhmuhom aktar u niproteguhom aktar.

 

No comments: