Apr 24, 2008

40 sigra minflok souvenirs

Bhala parti mill-kampanja 34U, min jizzewweg jista jhawwel sigra ghall-okkazzjoni. Dan l-ahhar habib tieghi nfurmani li zewg zghazagh Gayle Piccinino u Thomas Dimech, li se jizzewgu fis-6 ta' Gunju, hargu b'idea isbah. Iddecidew li minflok is-solitu souvenirs tat-tieg, se jhawlu 40 sigra fil-Park Nazzjonali ta' Ta' Qali.

40 sigra souvenir tat-tieg lil kampanja 34U ! Idea l-veru sabiha. Hekk hu hekk dawk is-souvenirs hafna drabi jispiccaw jintefghu x'imkien imwarrab u allura hafna isbah li jhawwlu 40 sigra li bihom igawdu huma, il-hbieb taghhom u l-kumplament tan-nies.

Ghogobni hafna l-kliem li ghazlu fuq it-Thank You Cards li se jqassmu wara t-tieg "Together we are making our island a better place to live in"

Gayle u Thomas grazzi u nittama li jkunu ohrajn li jimitaw il-gest sabih taghkom !

1 comment:

Anonymous said...

See Please Here