Apr 28, 2008

Prosit Melita !

Il-bierah filghodu kont prezenti ghall-inawgurazzjoni tal-kumpless sportiv tal-Melita f'Pembroke mill-Prim Ministru. Dan il-kumpless, li jinkludi ground full-size bit-turf artifiċjali, dressing rooms, żewġ gymnasia, sala għall-konferenzi u faċilitajiet oħra, sar b'investiment ta' kwazi €1 miljun. Dan il-kumpless se jkollu fih l-ewwl Kids Gym f'pajjizna.

Interessanti kif issawret l-idea tal-progett ! Kont mort il-Melita niehu kafe' u Robert Balani qalli li xtaqu jaghmlu l-ground il-kbir bl-aruficial turf u jibnu dressing rooms u facilitajiet ohra. Niftakar li kien hemm ukoll il-Perit John Papagiorcopulo. It-tnejn li ahna minghajr ma konna ghadna tkellimna flimkien, spiccajna noggezzjonaw ghall-idea ta' aktar bini ! Qbilna li jkun ahjar li minflok ma jinbena aktar bini nuzaw il-volum ta' taht il-ground. Qalulna li qed noholmu, imma mbaghad l-idea hadet l-gheruq u Robert u t-team tieghu ghamluha realta'.

Il-kumpless ma setghax infetah f'mument aktar opportun. Din is-sena l-club qed jiċċelebra l-75 sena mit-twaqqif tiegħu. Mur gib lil fundatur is-Sur Bencini jara l-facilitajiet ta' llum ! Facilitajiet li saru primarjament bil-financing tal-ġenituri tat-tfal tan-nursery kif ukoll bl-għajnuna tal-Gvern, tal-MFA, u ta' l-isponsors.

Laqtuni zewg affarijiet fic-cerimonja tal-bierah. L-ewwel l-emozzjoni tal-President Anton Naudi li tant kien f'seba sema li ma setghax jikkonkludi d-diskors tieghu :) u t-tieni l-entużjażmu li bih t-tfal tan-nursery laqghu lil Prim Ministru. Jalla dawn it-tfal jisfruttaw dawn il-facilitajiet halli mhux biss isiru sportivi tajbin imma fuq kollox cittadini li jifhmu l-valur ta' servizz. Dan huwa l-uniku club li baqa totalment amateur, fejn anke l-coaches kollha jaghtu hinhom minghajr hlas. Prosit u Good Luck !

1 comment:

Alfred Zammit said...

Alfred Zammit re chat at Melita fc. FUNCTION .
Availabilty for part time jobs at your ministry.
Tel.nos.27413706/79070130