Sep 27, 2008

Tibdil fil-Klima - Htiega ta' impenn serju

Jekk qatt kien hemm bżonn ta’ konferma tas-superfiċjalita’ tal-Partit Laburista, wieħed għandu jara kif l-MLP qed jittratta tema importanti u sensittiva bħalma hi t-Tibdil fil-Klima. Leo Brincat il-bierah ħareġ stqarrija oħra, l-aħħar waħda minn sensiela, fejn jirrepeti li jrid jara impenn izda sfortunatament bl-ebda mod mhu jimpenja ruhu biex jissuggeriixxi x'tip ta' mizuri ghandu bzonn jiehu pajjizna biex inaqqas il-volum tal-carbon dioxide.

Tajjeb wiehed ifakkar li l-Gvern ftit tal-gimghat ilu hatar kumitat ta’ esperti biex iħejji rakkomandazzjonijiet għal strateġija nazzjonali li twassal għall-implimentazzjoni ta’ mizuri konkreti li jnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra u l-generazzjoni ta' energija nadifa. U dan il-kumitat ltaqa anke ma' Leo Brincat biex jisma ideat ta' mizuri. Leo Brincat qal biss li hemm bzonn nillegizlaw biex l-istrategija nkunu certi li tigi mplimentata. Grazzi ! U sadanittant x'tahseb li ghandhom ikunu l-mizuri li dik l-istrategija ghanda tirrakkomanda ??


Fl-istqarrija tal-bierah Brincat rega rrepeti li "Hemm bzonn li nghaddu mit-tfassil ta’ pjani u strategiji ghall infurzar taghhom u ghall kontabbilita’ u t-trasparenza f’dawn l-oqsma." Ovvja li naqblu li galadarba jkollna strategija nazzjonali irrid naraw kif il-mizuri ta' dik l-istrategija jigu mplimentati u jkun hemm kontabilita', imma l-ewwel hemm bzonn li kulhadd, inkluz Leo Brincat jikkontribwixxi halli jkollna dik l-istrategija. Issa mhux se noqghod nikritikah li waqa ghac-cajt meta xi gimghat ilu talab pubblikament biex jitwaqqaf kumitat ta’ esperti meta konna ilna gimghat li waqqafnih !

Id-dikjarazzjoni tal-bierah hija konferma oħra, jekk għad hemm bżonn, li l-għan tal-MLP huwa wieħed - dak li jibqa’ gallerija u ma’ jipproponi xejn bħala mizuri konkreti għall-istrateġija, biex ma jmurx jidher ikrah ma' xi sezzjoni tal-poplu. Bhas-soltu jrid imexxi minghajr ma jahraq idejh !

No comments: