Sep 26, 2008

Tama ghall-anzjani

Il-bierah filghaxija attendejt il-funzjoni fejn Patri Joe Caruana O.F.M. ha l-pussess bhala l-kappillan il-gdid tal-Parrocca tas-Sacro Cuor gewwa tas-Sliema. Il-funzjoni li tmexxiet mill-Arcisqof Paul Cremona kienet kwazi fl-istess jum li 90 sena ilu din il-Parrocca nghatalha l-ewwel kappillan. Il-komunita' parrokjali nbidlet sew minn dakinhar. Dakinhar tas-Sliema kienet ghada zona gdida b'familji kbar fin-numru izda zghar fl-eta', illum il-kontra familji zghar b'hafna anzjani.

Hadt gosta li l-Kappillan il-gdid semma fil-messagg qasir tieghu l-htiega li l-komunita' tahdem aktar biex tghin lill-anzjani jirbhu s-solitudni li hafna minnhom ikollhom. Miz-zjajjar tieghi fid-djar hafna drabi anke jien ninhasad kemm ghandna anzjani li jghixu wahedhom u ftit ikollhom kuntatt ma' nies ghal zmien twil. Gieli jispiccaw jghidulek "Iva, oqghod ftit iehor" sforz kemm ikunu jixtiequ li jibqghu jghidu kelma.


Fil-bibita ta' wara l-funzjoni li saret fil-kazin tal-Banda Sliema, hadt l-opportunita', fil-ftit minuti li kelli, naqbad proprju dan is-suggett tas-solitudni tal-anzjani u nirringrazzjah li semma din it-tema. Lil Patri Joe spjegatlu kemm nixtieq li xi darba go Tas-Sliema jinbeda l-progett socjali "Addotta Anzjan", programm volontarju organizzat li jaghti l-opportunita' liz-zghazagh jew familji zghazagh jaddottaw persuna anzjana li tkun tghix wahedha. B'hekk dik l-anzjana ghallanqas f'numru ta' granet fil-gimgha jkollha lil xi hadd li jzurha, li jkellimha u jara jistax jghinha fil-bzonnijiet taghha. Dan biex inkomplu anke nibnu fuq il-programmi li diga waqqaf il-gvern, li ghalkemm tajbin ovvjament huma limitati. B'hekk inkunu qed nirbhu l-akbar problema li ghandhom uhud mill-anzjani taghna, is-solitudni.
M'ghandix dubju li Patri Joe, li kif qalli anke Chris Said, qatta zmien twil fis-Seminarju ta' Ghawdex, u kien organizzatur kbir maz-zghazagh, issa se jaghraf ukoll jiddedika hsibijietu u hinu ukoll ghall-bzonnijiet tal-komunita' gdida li giet fdata lilu, fosthom lil dik anzjana. Minn hawn ghal darb'ohra nsellimlu u nawguralu l-hidma t-tajba.

No comments: