May 17, 2010

Ha ritratti ta' pajjizna bil-pinzell

F'dawn il-granet mort nara l-wirja Edward Caruana Dingli (1876-1950) Portraits, Views and Folkloristic Scenes li l-Fondazzjoni Patrimonju Malti qed ittella gewwa l-Palazz l-Belt. Wirja ohra minn dawk li meta tarhom taffaxxina ruhek bil-wirt artistiku li hu moghni pajjizna bih. Irrid inrodd hajr lil Fondazzjoni, b'mod specjali lis-Sur Maurice Degiorgio ghall-impenn taghhom biex itellghu wirja ta' kwalita bhal din, fejn hu evidenti s-sens qawwi ta' dettall ghal kwalita'.

Din hi wirja ta' artist li ha r-ritratti ta' pajjizna bil-pinzell tieghu. L-ewwel parti tal-wirja tiprezenta portraits ta' persunaggi li ffurmaw l-istorja ta' pajjizna bazikament fl-ewwel nofs tal-ahhar seklu. Fost il-persunaggi li pitter Caruana Dingli nsibu lil Sir Joseph Howard, Sir Ugo Mifsud, Lord Gerald Strickland, Sir Temi Zammit, Sir Luigi Preziosi, Dun Karm Psaila, Monsignor Michael Gonzi, r-Re Gorg V u ir-Re Dwardu VIII. Hemm ukoll diversi persunaggi rgiel u nisa gejjin minn livelli differenti tas-socjeta' Maltija ta' dak iz-zmien, minn persuni gejjin minn familji nobbli ghat-tallab jew il-bejjiegha tat-tigieg. Pitter Il-persunaggi thosshom kwazi jkellmuk. Is-sens ta' dettall huwa mpressjonanti. It-tieni parti tal-wirja fiha kollezzjoni ta' xeni minn pajjizna.

Jinghad li Edward Caruana Dingli kien l-istudent favorit ta' Giuseppe Cali. Kien Cali l-ispirazzjoni tieghu. Mhux ta' b'xejn li wiehed mill-isbah xoghlijiet ta' Caruana Dingli huwa proprju l-portrait ta' Giuseppe Cali. Jidher car li l-pinzell ghandu daqqa ta' rispett u mhabba. Ghalkemm Edward Caruana Dingli (1876-1950) kien il-pittur l-aktar imqabbad tal-gurnata, hafna drabi kif kien jigri mal-artisti kollha, ftit kienu dawk li kienu jhallsu fil-pront u hafna drabi kien jispicca xott mill-flus. Gara li hafna drabi spicca jhallas il-kontijiet tieghu bi tpingijiet tieghu stess, li llum ovvjament jiswew ferm aktar mill-kontijiet li hallas dak iz-zmien !

Il-wirja, li hi miftuha sas-6 ta' Gunju 2010, ghanda madwar 250 bicca xoghol tal-arti gejjin minn kollezzjonijiet tal-istat kif ukoll privati, kemm minn pajjizna kif ukoll minn barra. Parir ta' habib : titlifhiex din il-wirja ghax jiddispjacik !

2 comments:

Anita Brison said...

Hello
Inti ma għandekx bżonn xi self urġenti? Self ċar id-dejn jew ikollok bżonn biex jirkupraw l-flus tiegħek.
Biex ittejjeb in-negozju tiegħek
Inti ġew miċħuda mill
Banek u entitajiet finanzjarji oħra?
Dejn jew ipoteka tiegħek jew le.
Fittex mhux aktar, kif aħna qegħdin hawn biex jagħmlu dak problemi kollha finanzjarji tiegħek.
Ilu aħna misluf lil nies.
Fil-bżonn ta 'assistenza finanzjarja li għandhom kreditu ħażina jew huma fil-bżonn ta' flus.
L-ispiża ta 'investiment fin-negozju ma' rata raġonevoli ta '2%, nixtieq nieħu din.
Medju li ninfurmak li aħna huma affidabbli u jipprovdu benefiċjarji u tgħinna.
Kun lest li jsellef flus. Hekk kuntatt magħna llum permezz ta 'email.
anitabrisonloanscompany@gmail.com
Isem: ..................................
Ammont meħtieġ: .............................
Tul ta 'żmien: .......................
Pajjiż: ............................
Post: ....................
Objettiv: ..............................
Numru tat-telefon: ............................

Nistennew tweġiba tiegħek.
nirringrazzja
Mrs Anita

Vasiliki Zacharias said...

Hello Sinjuri,
I jagħtu self lil kulmin jixtieq assistenza finanzjarja. Dan huwa self bejn partikolari mal-kondizzjonijiet sempliċi ħafna, preċiża u veloċi.
Email: v.zacharias87@gmail.com
Jekk jogħġbok ikkuntattja miegħi jekk għandek bżonn nagħmel.