May 10, 2010

Tal-misthija !

Qed nikteb illum mhux nhar il-Gimgha halli nhares lejn l-avvenimenti li sehhew fil-Parlament nhar il-Hamis bil-lejl b’mod aktar distakkat. X’gara ezattament izda l-Hamis ? Waqt il-votazzjoni dwar il-mozzjoni tal-Opposizzjoni fuq l-estensjoni tal-Power Station tqajjmu dubju dwar il-vot anke ghax l-Onor.Mario Galea kien qal “Iva” meta ried jghid “Le” u fil-fatt qam mill-ewwel biex jiccara l-vot tieghu. L-Onor. Deputat Prim Ministru kien ressaq dubji anke fuq kif kienet ivvutat l-Onor. Justyne Caruana. Hawn il-membri tal-Opposizzjoni rvellaw u bdew jghajtu ghajjat sfrenat u insulti lejn l-iSpeaker biex jiddikjara l-vot. L-iSpeaker, ghalhekk iddikjara li ser jissospendi l-Kamra halli jisma’ r-recordings u jivverifika l-votazzjoni.

F’dan l-istadju n-naha tal-Opposizzjoni, fost hafna storbju, theddid u nsulti harget mill-Kamra. L-iSpeaker issospenda l-Kamra u flimkien mal-Iskrivan tal-Kamra ipprova jivverifika l-voti tal-Membri. Izda billi kwazi l-microphones kollha kienu mitfija waqt il-vot, ma kienx possibbli li wiehed jivverifika sew. Ghaldaqstant, l-iSpeaker, peress li ma setax jigi rizolt bis-smigh tar-recording, ha decizjoni abbazi tal-Ordni Permanenti 86 u talab li jittiehed vot iehor.

Ikolli nistqarr li konna zmien twil, sa mill-famuz sajf tal-1998, ma naraw xena bhal dawk fil-Parlament. L-attegjament tal-Opposizzjoni kien tal-misthija. Ghajjat, tisbit, kliem oxxen u tfiegh ta’ kotba indirizzata lejn in-naha tal-Gvern. Kont nahseb li taht Joseph Muscat dawn it-tip ta’ xenati mhu se narawhom qatt aktar. Izda kelli zball.

Jidher car ukoll li l-Kap tal-Opposizzjoni filwaqt li biex jidher “moderat” kien lest jissekonda n-nomina ta’ Dr.Michael Frendo bhala Speaker, mal-ewwel okkazzjoni ma ddejjaq xejn flimkien ma’ shabu jinsulenta lill-istess Speaker. Aktar ma jghaddi z-zmien aktar qed johrog car li hemm differenza kbira bejn il-mod kif Joseph Muscat jiprova jpingi lilu nnifsu u kif verament jagixxi fil-mument tal-prova.

1 comment:

Publius Vergilius said...

With another party in the parliament, these sort of sheningans would have been avoided sur Pullicino!