May 26, 2010

It-tfal jghallmuna !

Il-bierah filghodu qattajtu mat-tfal tal-iskejjel f'zewg attivitajiet separati. L-ewwel attivita' haditni fl-iskola sekondarja tas-subien tal-Kullegg San Benedittu f'Hal Safi. Hemmhekk it-tfal holqu challenge biex f'10 minuti joholqu 'l fuq minn 1,000 recipjenti maghmula mill-flixken tal-plastik riciklati. Stajt nara l-entuzjazmu tal-istudenti, tal-ghalliema, tal-genituri u anke ta' studenti amerikani li nghaqdu maghhom f'din l-attivita'. Attivita' originali li definittivament se thalli mpatt posittiv fuq dawn it-tfal sabiex jahsbu aktar dwar l-immanigjar tal-iskart f'pajjizna.

It-tieni attivita' haditni l-Mosta fejn l-Birdlife organizzaw attivita' bl-isem Dear Minister bhala parti mill-programm Dinja Wahda. 'L fuq minn saghtejn ta' Question Time fuq suggetti varji mit-Tibdil fil-Klima, ghal htiega ta' Parks, l-Immanigjar tal-Iskart u problema ta' littering, Tniggiz tal-Bahar, Sostenibilita' tal-Hut u Ghasafar ! Tfal minn diversi skejjel qrawli ittri miktubin tajjeb hafna. Esprimew ruhhom bis-sens u minghajr tidwir ma qaghdu jlaqilqu.

Ippruvajt nwiegeb il-kummenti u l-mistoqsijiet taghhom kemm jista jkun b'lingwagg semplici. Mhux facli hafna drabi tfiehem certi ideat u spjegi teknici b'mod li t-tfal jifhmu. Izda t-tfal kienu attenti u stajt ninduna li qed isegwu. Laqatni l-fatt li l-parti l-kbira minnhom stqarrew li apprezzaw il-hidma li ghamilna fl-ahhar snin fil-qasam ambjentali, imma ma ddejjqu xejn isaqsu ghall-hidma akbar. Xtaqt li kien hemm aktar mill-kollegi tieghi biex anke huma jifhmu x-xewqat li ghandha l-generazzjoni l-gdida. Laqtuni hafna l-kummenti taghhom ghall-impenn favur energija nadifa. It-tfal iridu l-windfarms. U ma jbezzawhomx.

Din il-generazzjoni l-gdida taf ezattament xi trid. Tghallimt minghandhom ! U hemm bzonn li nibqghu nisimghuhom u nwiegbu ghax-xewqat u l-ambizzjonijiet taghhom fil-qasam ambjentali, inkella nissugraw li nsiru rrelevanti ghal generazzjoni l-gdida.

No comments: