Sep 8, 2010

Anzjani moqdijin ahjar

Bosta anzjani Slimiezi fl-ahhar granet sabuni biex urew l-apprezzament taghhom ghall-fatt li l-iskema tal-Ispizerija tal-Ghazla Tieghek issa se tigi estiza anke f’Tas-Sliema. Dawk il-pazjenti li joqghodu tas-Sliema li huma ntitolati ghall-medicini b’xejn minghand il-Gvern u li sa llum kienu qed jigbru l-medicini taghhom mic-Centri tas-Sahha tal-Gzira jistghu issa jaghzlu spizerija hdejhom minn fejn jigbru l-medicini taghhom. Ghal bosta anzjani Slimiezi kien verament ta' strapazz biex jinzlu, imma aktar milli jinzlu, biex jitilghu t-telgha wieqfa li hemm mic-Centru tas-Sahha tal-Gzira.

Dawn l-anzjani u pazjenti ohra issa jistghu issa jigbru l-formola tar-registrazzjoni biex jibbenifikaw mill-Iskema tal-Ispizerija tal-Ghazla Tieghek mill-ispizeriji li ser jippartecipaw fl-Iskema. B'din l-iskema l-Gvern qieghed izomm ma’ weghda ohra elettorali, li jistendi l-iskema f'kull belt u rahal. Tajjeb jinghad li sal l-ahhar tal-2009 kien hemm 27 post gewwa Malta li kienu qed jibbenifikaw minn dan is servizz. Matul din is sena is-servizz gie estiz ukoll gewwa Ghawdex. Dan ifisser li kwazi 39,000 pazjent illum ghandhom anqas strapazz biex jotjenu l-medicini taghhom.

Ta’ min jghid ukoll li minn din is-sena il-Gvern zied 11-il medicina ohra li jinghataw b’xejn lill-pazjenti. Il-Gvern illum jiprovdi 1,316 medicini lill-pazjenti. Dan gew jiswew €22 miljun is-sena l-ohra biss, zieda ta’ aktar minn 6% fuq l-ispiza tas-sena ta’ qabel. Dan kollu jkompli juri li minkejja z-zmien difficli li ghaddejjin minnu, il-Gvern baqa jsostni s-sistema socjali ta’ pajjizna biex naghtu wens lil min ghandu bzonn.

No comments: