Sep 19, 2010

Nwarrbu l-fidi minn nofs ?

Segwejt xi ftit iz-zjara li qed jaghmel il-Papa Benedittu XVI fir-Renju Unit. Wiehed mill-kummenti tieghu kien li r-religjon - b’mod partikolari dik Nisranija – “qed tigi mwarrba fil-genb” fid-dinja. Dan il-kumment il-Papa ghamlu waqt li kien qed jindirizza lil numru ta’ Membri Parlamentari, raprezentanti tas-socjeta civili u mexxejja religjuzi f’Westminster Hall f’Londra. Il-Papa wissa li hemm nies li jridu joqtlu l-lehen tar-religjon. Rega ghamel referenza ghal dan ukoll f’Westminster Abbey meta talab lill-insara biex jitkellmu fil-berah dwar il-fidi taghhom. Hafna osservaturi nterpretaw dan bhala rallying call, biex ir-religjon ma tigiex meqruda mis-socjeta’ sekularizzata li qed nghixu fiha.

Personalment inhoss li din l-attitudni biex r-religjon titwarrab fil-genb tezisti b’mod qawwi fil-media tal-punent, inkluz dik ta’ pajjizna. Hemm bias kontra r-religjon fir-rappurtagg, li huwa l-aktar b’sahhtu fil-konfront tal-hsieb tal-Knisja Kattolika. Hemm persuni fil-media li jridu jeliminaw id-dimensjoni tal-fidi mill-hajja pubblika.

Il-Knisja taghmel zball jekk tinjora din il-mewga. Ikun zball jekk il-Knisja ddahhal rasha fir-ramel u tahseb li din it-theddida se tmut wahedha. Jehtieg li l-Knisja tkun organizzata aktar biex tfiehem il-hin kollu l-posizzjoni taghha halli tiprova tinnewtralizza kemm jista jkun din it-theddida. Il-Knisja jehtieg tibni alleanzi anke ma’ religjonijiet ohra, inkluz dik Islamika, biex zzomm id-dimensjoni religjuza prezenti specjalment fil-media. Minn naha l-ohra ikun zball kbir jekk il-Knisja tinqeda b’kummentaturi li jesegeraw in-natura ta’ din it-theddida. L-argumenti li jridu jintuzaw iridu jkunu bbazati fuq ir-razzjonalita’ u mhux fuq l-emozzjoni. Sadanittant irridu nkunu ahna lkoll li naghmlu l-parti taghna u mhux nistennew dejjem lill-mexxejja tal-Knisja biex jagixxu.

No comments: