Sep 23, 2010

Irgulija u serjeta'

"Irgulija. L-aqwa mgiba korretta. Serjeta'." Dan hu l-kliem li gie f'mohhi hekk kif, bhal hafna, kont ixxukkjat bir-rizenja ta' Chris Said fuq xi haga li ma ghandha x'taqsam xejn mal-politika u li saret qabel lanqas biss kien Membru tal-Parlament hu u jaqdi dmiru bhala avukat - xhieda dwar jekk xi seduta tal-Qorti sehhitx filghaxija nkella fl-istess gurnata waranofsinhar. U l-kummenti dwaru wara li rrizenja kienu uniformi - simpatija u ammirazzjoni. Nittama li Chris Said jirritorna malajr fil-kariga pubblika tieghu ghax ma hemmx dubju li jgib lura mieghu l-kapacitajiet u l-bzulija li hu maghruf ghalihom.

No comments: