Oct 25, 2010

Budget realistiku u responsabli

Ghadna kif temmejna nassistu ghad-diskors tal-Budget ipprezentat mill-Ministru tal-Finanzi ghas-sena d-diehla. Budget ta’ Gvern li qed jibni b’kawteka ghax jaghraf ir-realtajiet ekonomici internazzjonali. Filwaqt li pajjizi ohra qeghdin jiehdu mizuri ta’ awsterita’ u jqacctu l-beneficcji socjali, f’dan il-Budget il-Gvern se jkun qed jinvesti fl-oqsma li huma krucjali ghall-izvilupp ta’ pajjiz: edukazzjoni u tahrig, sahha, pensjonijiet u servizzi socjali u fuq kollox fl-ambjent u l-infrastruttura.

Dan kien budget li kompla joffri ncentivi u mizuri favur l-ambjent. Smajna dwar mizuri li jincentivaw ix-xiri ta’ solar water heaters biex tikkumplimenta l-iskema eżistenti, skemi favur xiri ta’ karozzi li jahdmu bl-elettriku kif ukoll skemi li jhajru persuna jiskrappja karozza antika.

Bħala appoġġ lill-bdiewa u lir-raħħala full-time, se titnaqqas il-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali tagħhom għal 12%, biex b’hekk kull bidwi u raħħal se jħallas medja ta’ madwar €520 fis-sena anqas f’bolla. Tniehda wkoll fond ta’ €400,000 biex jittaffa l-impatt ta’ prezzijiet dejjem jizdiedu tac-cereali fuq ir-raħħala tagħna.

Dan minbarra aktar investiment fuq progetti li jkomplu jtejbu u jsebbhu pajjizna, fl-immaniggjar tal-iskart, kif ukoll aktar investiment fuq ir-restawr tal-patrimonju taghna. Dawn il-miljuni kollha f’investiment mhux biss se jgawdu minnhom il-maltin b’mod dirett imma se jkomplu jaghmlu lil pajjizna aktar kompetittiv fil-qasam tal-industrija tat-turizmu. Kien ghalhekk li biex isostni din in-nefqa rekord ghat-turizmu, il-Gvern zied b’mod marginali l-VAT fuq l-akkomodazzjoni, liema dhul se jkun ri-investit fl-istess qasam.

Fuq kollox, smajna Budget li jkompli jinvesti fuq il-holqien tax-xoghol. Budget li jsostni t-tkabbir ekonomiku billi jsahhah il-kompettivita’ ta’ pajjizna u l-intraprizi taghna.

No comments: