Oct 2, 2010

Suċċess għas-Suq tal-Bdiewa

Dalgħodu flimkien mal-Assistent Parlamentari Philip Mifsud żort l-ewwel suq tal-bdiewa organizzat mill-Ministeru. Jidher car li din l-inizjattiva ntlaqghet tajjeb hafna. Mijiet ta’ familji telgħu Ta’ Qali sabiex igawdu mill-offerti vantaġġjużi u minn prodotti agrikoli friski li l-bdiewa u r-raħħala preżenti offrewlhom. Minbarra frott u ħxejjex, il-pubbliku seta jixtri prodotti tal-ħalib, fniek, għasel, inbid u prodotti tal-majjal fost oħrajn.

Tant kienet tajba l-konkorrenza li kien hemm bejjiegħa li diġa' kwazi biegħu kollox fin-nofs ta' nhar filgħodu. Jien hu ndur kienu bosta l-bdiewa li qaluli li sahansitra x-xerrejja bilkemm tawhom cans jarmaw ! Kien hemm nies jistennew sahansitra mis-7.30am, siegha u nofs qabel kellu jiftah. Din il-konkorrenza tawgura tajjeb hafna. L-intenzjoni taghna hi li jkollna erba’ t’iswieq bhal dan, tlieta f'Malta u wieħed f'Għawdex.

L-iskop wara din l-inizjattiva hu li tingħata għażla oħra lill-bidwi minbarra dik li jbiegħ kollox fil-Pitkalija jew permezz tal-ghaqda tal-produtturi u b’hekk il-bidwi jgib prezz ahjar ghall-prodotti li jkun hadem biex kabbar b’tant sagrificcju u minn naha l-ohra anke l-konsumatur ikollu ghazla ohra minn fejn jixtri prodotti friski u bi prezzijiet gusti.

Hadna hsieb li s-suq ikun wiehed organizzat, bit-tined kollha bhal xulxin u f’ordni. Ovvjament dejjem hemm x’itejjeb, tant li nhar it-Tnejn stess se nlaqqghu lil dawk li ramaw halli flimkien naraw x’nistghu ntejjbu fl-interess ta’ kulhadd. Is-Suq tal-Bdiewa se jibda jarma' kull nhar ta' Sibt bejn id-9 ta' filgħodu u l-5 ta' waranofsinhar u nhar ta' Tlieta mill-4 ta' waranofsinhar sas-7 ta' filgħaxija.

1 comment:

Peter said...

Well done Minister.