Dec 31, 2010

Progett iehor fin-naha t'isfel !

F’Jannar se nifthu l-Park tan-Natura fi Xrobb l-Għaġin. Din hija zona verament sabiha lejn in-naha t’isfel ta’ pajjizna. Xrobb l-Ghagin hija bicca art forma ta’ lsien fuq il-bahar (peninsula) u fiha ‘l fuq minn 150 elf metru kwadru. Fuq parti minn din l-art originarjament kien hemm ir-relay station tad-Deutche Welle, li appena gie vakat spicca taht il-mira tal-vandali. Parti sostanzjali minn dik il-binja issa giet restawrata sabiex tilqa fiha centru ghall-apprezzament tas-sistemi ekologici ta’ pajjizna. Centru mghammar anke b’hostel li jista jilqa go fih mat-30 persuna. Dan se jaghti l-opportunita’ lil tfal u zghazagh iqattghu granet jghixu f’din iz-zona verament sabiha u fl-istess hin jsiru aktar konxji tal-wirt naturali ta’ pajjizna.

Dan huwa progett kongunt bejn il-Gvern u n-Nature Trust iffinanzjat b’fondi mill-EEA, mill-Gvern Norvegiz, il-Gvern Malti u anke l-HSBC. Dan huwa progett maqsum fuq tlett fazijiet. L-ewwel zewg fazijiet, li jinkludu t-thawwil ta’ madwar 15,000 sigra u c-centru se jitlestew fil-granet li gejjin, filwaqt li t-tielet fazi se tinkludi Centru ta’ Riabilitazzjoni ghall-Annimali tal-Bahar, liema centru jinfetah fl-2012.

Ic-centru se jaghmel uzu minn bosta energy efficiency features, inkluz l-installazzjoni ta’ sun pipes, l-installazzjoni ta’ trattament tad-drenagg halli l-ilma jintuza ghat-tisqija u l-ilma ghat-toilets, l-installazzjoni ta’ double insulation windows u l-generazzjoni ta’ energija nadifa permezz ta’ pannelli fotovoltaici halli nisfruttaw ix-xemx kif ukoll energija nadifa mir-rih permezz ta’ turbini.
Dan huwa progett ezempju ta’ x’jista jsir meta jinghaqdu flimkien Gvern, NGOs u Privat biex flimkien jahdmu ghal progetti ambjentali. Dan huwa ezempju iehor ta’ progett konkrett ghan-naha t’isfel ta’ Malta. Meta ftahna l-gnien ta’ Qui-si-Sana kien hemm bhas-soltu kritika li bhala Ministru naghmel biss progetti fuq il-kostitwenza tieghi. Ha niddikjara minn issa: Mhux se nkun kandidat fuq M’Xlokk elezzjoni ohra, allavolja ghamilt ukoll il-progett tal-promenade ta’ M’Xlokk li jkun it-tlett fazijiet tax-xoghol fuqu se jitlestew ukoll dalwaqt !

No comments: