Sep 7, 2011

Programm ambjentali konsolidat

L-abbozz dwar il-Politika Nazzjonali dwar l-Ambjent li ghadu kif gie mnhiedi ghal konsultazzjoni pubblika jirriaffirma tlett aspetti mportanti li dwarhom xtaqt naqsam ftit hsibijiet. L-ewwel punt hu li l-ambjent ‘dejjem irid’. Fil-programm ta’ finanzjament mill-UE ghas-snin 2007-2013, il-Gvern ikkommetta terz mit-800 miljun ewro f’infrastruttura ambjentali. L-ippjanar ta’ dan l-investiment beda fiz-zmien l-amministrazzjoni precedenti u llum qed nahsdu l-frott. L-impjant ghat-trattament tal-iskart solidu f’M’Scala, it-tisfija tad-drenagg, il-firxa ta’ restawr, l-investimenti fl-irziezet tal-annimali halli jitnaqqas l-impatt fuq l-ambjent, huma kollha passi favur ambjent ahjar f’pajjizna. Minkejja dan, l-ambizzjoni ghall-politika ambjentali ta’ dan il-Gvern ma tistrieh qatt.

It-tieni punt hu li minkejja l-isfidi kbar li ghelibna halli nwettqu numru ta’ progetti fil-passat ghad baqa’ progetti li huma sensittivi u li nispera li bir-rizultati miksuba sa llum il-poplu Malti jaf li dan il-Gvern ta’ min jafdah meta jigi sabiex jalloka spazji ghall-investimenti ambjentali. Dan il-Gvern ghandu l-gid komuni fil-mira tieghu bhalma wera bic-car bir-rizultati ambjentali miksuba sa llum. Hemm bzonn anqas biza u aktar realizmu biex nallokaw spazzju ghal impjanti godda bhal per ezempju sistemi ta’ turbini tar-rih halli jghinuna nilhqu l-miri stabbiliti fuq energija nadifa.

It-tielet u l-ahhar punt. Bis-sahha ta’ dan id-dokument issa qed nigbru f’dokument wiehed l-inizzjattivi ambjentali tad-diversi Ministeri halli jkollna strategija konsolidata. Per ezempju, fuq il-kwistjoni tal-ilma ghax-xorb dan il-pjan jenfasizza li ghandna nkomplu ntejbu l-efficjenza fil-produzzjoni tal-ilma helu mir-reverse osmosis, li ghandu jkun hemm aktar kontroll fuq it-tehid tal-ilma tal-pjan minghajr ma nxekklu s-settur agrikolu u li ghandna ninvestu halli l-ilma li gej mit-tisfqija tad-drenagg jitpogga ghall-uzu industrjali u agrikolu. Fuq dan il-Ministeru tieghi qed jahdem id f’id mal-WSC u l-operaturi. U ghalhekk li ghaddejjin bil-process li nwahlu meter ma’ ‘l fuq minn 3000 borehole registrati halli tibda sistema ta’ moniteragg. Fil-frattemp, ghaddejin b’diskussjonijiet fil-fond halli naraw x’investiment hemm bzonn halli l-ilma li gej mit-tisfqija tad-drenagg jibda jigi prodott.

Din l-amministrazzjoni tistenna reazzjonijiet maturi halli din il-vizjoni tkun mera tal-ambizzjonijiet ta’ dan il-poplu fil-qasam ambjentali. Ambizzjonijiet mibnija fuq il-gid nazzjonali, u mhux fuq l-interessi partigjani kif sfortunatament hafna drabi gara fil-passat.

No comments: