Oct 21, 2011

Emendi li qed jaghtu l-frott

Ninnota li l-emenda biex insahhu l-poter tal-infurzar tal-MEPA kontra bini llegali fiz-zoni rurali li kont ressaqt quddiem il-Kabinett fl-2007 qed jintuza sew minn din l-Awtorita’. B’din l-emenda il-MEPA ghandha l-poter f’hafna kazijiet tigi twaqqa bini llegali f’ODZ minghajr il-htiega li toqghod tistenna d-decizzjoni fuq xi applikazzjoni biex tissana dak l-izvilupp jew xi appell mill-infurzar. Emenda ohra li konna ghamilna kienet dik li hadd ma jista jaghmel applikazzjoni biex jissana zvilupp illegali f’ODZ. L-ewwel jrid ihott l-binja bla permess imbaghad jigi biex japlika biex johroglu permess. Emenda ohra mportanti li kien approva l-Kabinett kienet dik li f’hafna kazijiet meta ssir jsir appell minn permess li jkun gie approvat, dak il-permess jigi sospiz halli mhux jintrebah l-appell izda l-izvilupp sadanittant ikun lahaq sar !

Dawk l-emendi sfortunatament ma kienux dahlu fis-sehh ghax ma lahqux gew approvati fil-Parlament minhabba x-xoljiment tal-istess Parlament fl-2008 izda mbaghad gew fis-sehh flimkien ma’ emendi ohra wara t-tibdil tal-ligi fil-Parlament is-senal-ohra. Dawn it-tlett emendi kien tnejn minn sensiela ta’ emendi li konna fassalna wara konsultazzjoni shiha mal-NGOs . Ma’ dan wiehed irid jorbot is-sensiela ta’ inizjattivi li konna hadna biex il-process kollu jkun ferm aktar trasparenti u hafna mill-informazzjoni titpogga fuq l-website tal-MEPA ghall-iskrutinju tal-pubbliku kollu.

Ghalhekk thossok sorpriz meta wahdamill-NGOs ambjentali tohrog stqarrija tikritika permess li harget l-MEPA f’dawn il-gimghat u taghti nformazzjoni zbaljata. Liema nformazzjoni kienet facilment tista tingabar mid-dokument tal-MEPA stess ! Intqal per ezempju li l-art li fuqha hareg il-permess fix-Xewkija ghal supermarket iddahlet fiz-zona tal-izvilupp fil-process tar-razzjonalizazzjoni tal-konfini tal-izvilupp. Kieku wiehed qara r-rapport stess tal-applikazzjoni kien isib iswed fuq l-abjad li dik l-art giet inkluza ghall-izvilupp industrijali fl-1989 meta gie mfassla il-Konfini Temporanji tal-Izvilupp (TPS).

Ma niddejjaqx li jkun hemm kritika. Li jdejjaqni huwa li jkun hemm kritika li ma tkunx ibbazata fuq fatti imma fuq impressjonijiet zbaljati li minkejja li jkunu gew ikkoreguti xorta jibqghu jigu rrepetuti. Hekk gara din il-gimgha meta ghal darb’ohra ntqal minn esponenta ta’ wahda mill-NGOs li l-height limitation tal-bini f’Tas-Sliema zdied meta tfasslu l-Pjan Lokali ghal din il-lokalita’. Dan mhuwiex veru. Jekk wiehed jqabbel l-height limitation ta’ kull triq f’Tas-Sliema kif approvat fil-Pjan Lokali ma’ kif kien diga stabbilit fit-TPS tal-1989 dan isib li fil-fatt huwa anqas f’hafna kazijiet. Dan apparti li ferm aktar bini gie skedat biex jigi protett. L-informazzjoni hija pubblika ghal kulhadd u ghalhekk mhux gust li jibqghu jsiru sweeping statements abbazati fuq impressjonijiet zbaljati.

No comments: